Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Stanovy Slovenskej ligy boja proti hypertenzii

§1 Názov a sídlo organizácie

1. Organizácia má názov "SLOVENSKÁ LIGA BOJA PROTI HYPERTENZII" v skratke SHL.
2. Sídlo SHL je Bratislava.

§2 Cieľ organizácie

1. Hlavným cieľom SHL je znížiť chorobnosť a úmrtnosť na následky hypertenzie. Za týmto účelom bude podporovať uskutočňovanie opatrení proti vysokému krvnému tlaku u obyvateľstva Slovenskej republiky tým, že bude:
1.1 Presadzovať despitáž pacientov s hypertenziou.
1.2 Usmerňovať prevenciu a diagnostiku a liečbu hypertenzie pregraduálnym a postgraduálnym vzdelávaním lekárov.
1.3 Objasňovať obyvateľstvu riziko vysokého krvného tlaku pre život, zdravie a optimálnu kvalitu života a pôsobiť vo výchove k zdravému spôsobu života.
1.4 Umožní poskytovanie vyšších konziliárnych služieb v diagnostike a liečbe hypertenzie.
1.5 Koordinuje, dáva podnety a výskumné plány v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby hypertenzie, vrátane skúšania nových liekov proti hypertenzii.
1.6 Bude sa starať o spojenie a výmenu skúseností s inými vedeckými spoločnosťami na Slovensku i v zahraničí.
1.7 Bude pripravovať a poriadať vedecké konferencie SHL. Zástupcovia SHL sa budú zúčastňovať na aktivitách Svetovej ligy boja proti hypertenzii, Svetovej a Európskej spoločnosti pre hypertenziu, s ktorými budú udržiavať pracovné kontakty.

Všeobecné ustanovenia
2. Členovia SHL platia raz ročne členský príspevok. O jeho výške rozhoduje výročná členská schôdza na návrh predstavenstva SHL. Tieto prostriedky sa použijú na ciele určené stanovami. Pri zániku členstva sa členské príspevky nevracajú a nie sú nároky na majetok SHL.
2.1 SHL vykonáva, alebo môže poveriť vykonávaním iné osoby len úlohami, ktoré súvisia bezprostredne s cieľami organizácie a len tie môže honorovať.
2.2 Pri rozpade, alebo zrušení SHL prechádza jej majetok na Slovenskú kardiologickú spoločnosť, alebo jej nástupcu, ktorá ho použije výlučne na ciele zakotvené v stanovách SHL.

§3 Vznik členstva

O písomnej prihláške rozhoduje predstavenstvo SHL. Pri odmietnutí prihlášky nie je potrebné uviesť dôvody pre takéto rozhodnutie predstavenstva SHL.

3.1 Členskú základňu SHL tvoria:

  • lekári
  • farmaceuti
  • psychológovia
  • odborníci vo výžive
  • vedeckí pracovníci v oblasti hypertenzie
  • ekológovia
  • sociológovia
  • zdravotné sestry
  • poslucháči medicíny

3.2 Členmi SHL sa môžu stať aj osoby alebo predstavitelia organizácií, ktoré hodlajú podporovať ciele SHL:
predstavitelia vlády, parlamentu, mesta, obce
pracovníci masovokomunikačných prostriedkov
právnici, ekonómovia
sponzori, farmaceutické firmy
cirkev, spoločenské organizácie
pracovníci školstva a osvety, telovýchovy
pacienti s hypertenziou

§4 Zánik členstva

4.1. Členstvo v SHL zaniká:
4.1.1. Smrťou člena SHL alebo zánikom právneho subjektu.
4.1.2. Dobrovoľným vystúpením z SHL.
4.1.3. Vylúčením z organizácie.
4.2. Dobrovoľné vystúpenie je možné kedykoľvek a nasleduje po písomnom oznámení predstavenstvu SHL.
4.3. Člen SHL môže byť z organizácie vylúčený z vážbych dôvodov z rozhodnutia predstavenstva organizácie. Mesiac predtým sa mu umožní osobne alebo písomne sa vyjadriť k tomuto rozhodnutiu na predstavenstve. Rozhodnutie o vylúčení sa s odôvodnením oznámi členovi písomne.

§5 Členské príspevky

Členovia sú povinní platiť členský príspevok. Výšku minimálneho príspevku, ako aj splatnosť určuje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva.

§6 Orgány SHL

Orgány SHL sa skladajú z:
6.1. výkonného výboru
6.2. predstavenstva
6.3. valného zhromaždenia členov alebo ich volenýchh zástupcov.

§7 Výkonný výbor

7.1. Výkonný výbor pozostáva zo 7 ľudí, z ktorých najmenej 5 je klinicky alebo vedecky činných v oblasti hypertenzie. Volí zo svojho stredu:
- predsedu
- podpredsedu
- vedeckého sekretára
Výkonný výbor vydá rokovací poriadok, preberá spoločnú zodpovednosť za činnosť SHL, poverí jednotlivých členov výboru oblasťami činnosti, vymedzí ich právomoci a kompetencie.
7.2. SHL po stránke právnej i mimoprávnej budú zastupovať predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda.
7.3. Členovia výkonného výboru pracujú v neplatenej funkcii. Výlohy vyplývajúce z vykonania funkcie v SHL im budú uhradené v príslušnom rozsahu na základe predložených dokladov.

§8 Právomoc a kompetencie výkonného výboru

8.1. Výkonný výbor je poverený všetkými kompetenciami vo vzťahu k SHL, ak nie je táto kompetencia prisúdená podľa štatútu inému orgánu SHL. Okrem iného má nasledujúce úlohy:
1. Plánovať ciele SHL uvedené v §2 stanov.
2. Pripravovať valné zhromaždenia členov SHL.
3. Pripravovať pracovné programy a finančný rozpočet na bežný kalendárny rok.
4. Zostavovať ročné prehľady činnosti.
5. Uzatvárať a vypovedať pracovné zmluvy.
6. Podávať pravidelné správy o činnosti výboru SHL.
7. Rozhodovať s konečnou platnosťou o prijímaní a vylúčení členov SHL.

§9 Trvanie činnosti výkonného výboru

9.1. Členovia výkonného výboru sú volení na dobu 5 rokov počnúc dňom volieb. Pôsobia do nasledujúcich volieb. Voliteľní sú členovia SHL, ktorí súhlasia so zvolením do predstavenstva.
9.2. Ak člen výkonného výboru počas volebného obdobia prestane vykonávať svoju funkciu, bude doplnený náhradníkom.

§10 Uznesenia, resp. rozhodnutia výkonného výboru

10.1. Výkonný výbor prijíma svoje rozhodnutie na schôdzach, ktoré zvoláva predseda písomne, telefonicky alebo faxom aspoň mesiac pred termínom konania. Predsedníctvo je uznášania schopné, keď sú prítomní aspoň štyria členovia predsedníctva za prítomnosti predsedu alebo podpredsedu, ak bol predsedom poverený zastupovaním počas jeho neprítomnosti. Pri vypracovaní uznesení rozhoduje väčšina hlasov v prípade rozdielnych názorov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.
10.2. Schôdzu výkonného výboru vedie predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda, ak bol vopred poverený jeho zastupovaním.
10.3. Uznesenia výkonného výboru sa protokolujú formou zápisnice. Každý člen výkonného výboru dostane kópiu zápisnice.

§11 Predstavenstvo

11.1. Predstavenstvo SHL pozostáva z 12 členov - lekárov a pacientov, ktorí pomáhajú šíriť ídey SHL. Členovia predstavenstva sú volení valným zhromaždením členov SHL na dobu 3 rokov od dňa ich zvolenia. Člen predstavenstva zostáva v tomto grémiu do nových volieb. Jeho opakované zvolenie je prípustné.
11.2. Úlohou predstavenstva je predkladať predsedníctvu návrhy na riadenie SHL. Prijíma správy predsedníctva o činnosti SHL predkladané minimálne raz ročne, ktoré sa predkladajú aj členom SHL.
11.3. Schôdza predstavenstva sa uskutočňuje minimálne raz ročne. zvoláva ju predsedníctvo písomne alebo telefonicky, resp. faxom s minimálnym dvojtýždňovým predstihom. Predstavenstvo sa musí zísť, keď o to požiada minimálne nadpolovičná väčšina členov predstavenstva písomnou formou predsedníctvo SHL.
11.4. Na schôdzu predstavenstva majú prístup všetci členovia predsedníctva a majú právo zúčastňovať sa diskusie. Všetci členovia predsedníctva sú upovedomení o zasadnutí predstavenstva.
11.5. Zasadnutia predstavenstva riadi predseda SHL alebo v jeho neprítomnosti jeho zástupca ním poverený.
11.6. Predstavenstvo je uznášania schopné, keď sa jeho schôdze zúčastní najmenej nadpolovičná väčšina členov predstavenstva. Zastupovanie člena predstavenstva na schôdzi splnomocnenou osobou nie je prípustné.
11.7. Zo schôdze predstavenstva sa zapíše zápisnica. Originál zostane u predsedu SHL a kópie sa pošlú všetkým členom predstavenstva.
11.8. Ak člen predstavenstva prestane vykonávať svoju funkciu, bude nahradený tým, ktorý mal pri voľbách najvyšší počet hlasov.
11.9. Voľby sa uskutočnia písomnou formou.
11.10. Predstavenstvo kontroluje činnosť výkonného výboru.

§12 Valné zhromaždenie

12.1. Pravidelné valné zhromaždenie sa koná minimálne raz ročne. Riadi ho predseda SHL. Zvoláva sa s minimálne mesačným predstihom.
12.2. Do kompetencie valného zhromaždenia patrí:
a) schnálenie plánu činnosti na nasledujúci rok predložený výkonným výborom SHL
b) plán činnosti na budúci rok
c) voľba a odvolanie členov výkonného výboru a predstavenstva
d) rozhodnutie o zmene stanov a o rozpustení SHL.

§13 Uznesenia valného zhromaždenia

13.1. Na valnom zhromaždení má každý člen jeden platný hlas. Hlasovacie právo je nezastupiteľné.
13.2. Predseda schôdze určí spôsob hlasovania. Ak požiada o to viac ako tretina prítomných členov, uskutoční sa hlasovanie písomnou tajnou formou.
13.3. Valné zhromaždenie je uznášania schopné len vtedy, keď sa na jeho jednaní zúčastní minimálne jedna tretina jej právoplatných členov. Ak nie je prvé zasadnutie schopné uznášania, predseda zvolá druhé v ten istý deň o 1 hodinu neskôr, s rovnakým programom, ktoré bude uznášania schopné bez ohľadu na počet prítomných členov.
13.4. Valné zhromaždenie prijíma svoje uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov. K zmene stanov treba dvojtretinovú väčšinu a k rozpusteniu SHL štvorpätinovú väčšinu. K zmene cieľov SHL je potrebná tiež štvorpätinová väčšina.

§14 Dodatočné ustanovenia rokovacieho poriadku

Každý člen môže najneskôr mesiac pred konaním výročnej konferencie navrhnúť predsedovi dodatočné zaradenie ďalších bodov do programu rokovania. Predseda oznámi tento dodatočný bod programu v deň konania valného zhromaždenia.

§15 Mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia

Predseda SHL alebo v jeho neprítomnosti podpredseda poverený jeho zastupovaním môže zvolať členskú schôdzu v takom prípade, ak o to požiada aspoň tretina členov SHL písomne s uvedením dôvodu zvolania schôdze. Pravidlá zvolania schôdze sú uvedené v predchádzajúcich paragrafoch.

§16 Voľby

16.1. Kandidátka členov výboru sa posiela všetkým členom SHL. Tí vyberú z navrhnutých kandidátov, ktorých je viac ako dvojnásobný počet z predpokladaného počtu členov výboru a predstavenstva. Potom sa z nich volí výkonný výbor a predstavenstvo. Polovicu navrhujú členovia, polovicu navrhuje predchádzajúci výbor. Kandidátka sa zašle na adresu SHL v zalepenej obálke, signovanej členom SHL. Na spočítanie hlasov sa zvolí na výročnej schôdzi volebný výbor, ktorý zverejní výsledky volieb ostatným členom SHL.
16.2. O zvolaní valného zhromaždenia sa vedie zápisnica.

Klik-Klinik

Máte zdravotný problém?

Konzultujte ho so skutočnými odborníkmi

1. internetová klinika Klik-Klinik

Chcem konzultovať

Textová Inzercia

Fresh - pre zdravie zamestnancov.

Služba pre firmy, ktorým záleží na zdraví svojich zamestnancov. Objednajte hneď!

Máte problém s erekciou?

Erexus vyrieši váš problém! Náhrada liekov založená na prírodnej receptúre bez lekárskeho predpisu s extra silou!

Správca siete - SANDING

Správa firemných počitačov. Bratislava a okolie.

Prihlás sa k odberu noviniek a zaujímavých článkov

Stanovy Slovenskej ligy boja proti hypertenzii - ZDRAVIE.sk