Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Aktuálne priority pre racionálny rozvoj základných rámcov zdravotnej politiky slovenského zdravotníctva

Členovia autorských tímov troch relevantných odborných publikácií a predstavitelia 24 odborných, profesijných, odborových a stavovských organizácií pôsobiacich v zdravotníctve, 29. mája 2007 konsenzom schválili 48 priorít slovenského zdravotníctva.

Strategické ciele
1. Zabezpečovať občanom zvyšovanie kvality a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
2. Presadzovať orientáciu zdravotníctva na prevenciu a včasnú diagnostiku.
3. Dodržiavať vytýčené dlhodobé celospoločenské programy starostlivosti o zdravie.
4. Umiestňovať a využívať vzácne finančné zdroje tak, aby všetci občania mali rovnakú šancu na poskytnutie dostupnej, medicínsky účinnej a nákladovo efektívnej zdravotnej starostlivosti.
5. Dosiahnuť finančnú udržateľnosť systému z hľadiska tvorby zdrojov, ich štruktúry a použitia pri rešpektovaní princípu solidarity.
6. Pre tieto ciele zabezpečovať ekonomické, organizačné a regulačné podmienky.

Financovanie
7. Trvalo realizovať platby poistného za skupiny občanov kde je platiteľom štát minimálne 5% z priemernej mzdy
  tak, aby zdroje zdravotníctva vyjadrené percentom z HDP sledovali dynamiku rastu HDP, s cieľom napĺňať
  princíp konvergencie k členským štátom EÚ.
8. Transparentný projekt oddlženia musí byť základom zdravej reštrukturalizácie zdravotníckych zariadení. Jeho realizácia musí byť previazaná s organizačnými a regulačnými zmenami v štruktúre a výkone zdravotníckych zariadení.
9. Disponibilný objem zdrojov si z hľadiska dlhodobého rozvoja poskytovateľov vyžaduje existenciu základného rámca intersektorálneho členenia finančných zdrojov zdravotníctva na ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ústavnú zdravotnú starostlivosť, spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, lieky a zdravotnícke pomôcky a na ostatnú zdravotnú starostlivosť.
10. Umožniť viaczdrojové financovanie zavedením ekonomicky a sociálne udržateľnej spoluúčasti na vybrané typy zdravotnej starostlivosti s vytvorením podmienok pre rozvoj nepovinného zdravotného poistenia.

Organizácia
11. Podporovať len také kroky zdravotnej politiky, ktoré zachovajú pluralitný model zdravotníctva s princípmi slobodnej voľby a rovnocennosti štátnych a neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a štátnych a neštátnych zdravotných poisťovní.
12. Pre zvyšovanie kvality je potrebné aktualizovať minimálnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na základe podmienok efektívnej dostupnosti.
13. Stanoviť základnú kostru ústavnej zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti MZ SR – pevnej siete nemocníc vrátane špecializovaných nemocníc .
14. Definovať vhodnú právnu formu pre jednotlivé zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorá bude garantovať zabezpečenie transparentnosti hospodárenia, tvrdé rozpočtové obmedzenia, prehľadné účtovníctvo, transparentné výberové konania a povinnosť auditu.
15. Vytvoriť resp. aktualizovať personálne a materiálno-technické kritériá pre výkon zdravotnej starostlivosti a vykonať audit ich plnenia.
16. Vypracovať systém komplexného monitorovania siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
17. Vytvoriť podmienky pre dostupnosť, kvalitu a efektivitu siete spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek..
18. V záujme zabezpečenia vyváženosti motivácií v celom sektore zdravotníctva pokračovať v krokoch, ktoré zabezpečia právo dosahovať primeranú a spravodlivú maržu pre všetky subjekty zdravotníckeho sektoru.

Regulácia a Lieková politika
19. Redukovať rozsah zdravotnej starostlivosti hradenej z povinného verejného zdravotného poistenia: bezodkladne realizovať práce na kategorizácii chorôb a katalogizácii výkonov (ktoré sú definované platnou legislatívou) ako
nevyhnutnej podmienky pre praktickú aplikáciu nepovinného (individuálneho) zdravotného poistenia.
20. Implementovať platobnú metódu DRG, s cieľom objektivizácie financovania ústavnej zdravotnej starostlivosti.
21. Vo všetkých sektoroch zdravotnej starostlivosti bezodkladne začať s celoplošným používaním ukazovateľov kvality, efektivity a bezpečnosti aj napriek ich súčasnej zjednodušenej a nedokonalej podobe.
22. Definovať relevantné kritériá efektivity a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre transparentnú súťaž poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. S využitím hodnotenia podľa týchto kritérií diferencovať poskytovateľov pri uzatváraní zmlúv so zdravotnými poisťovňami.
23. Na základe transparentných kritérií určiť tie zdravotnícke zariadenia, ktoré budú mať výlučné právo poskytovať vopred definované medicínsky a finančne vysoko náročné výkony zdravotnej starostlivosti.
24. Zoptimalizovať spoluúčasť pacienta ako regulačného nástroja dopytu zdravotnej starostlivosti, súčasne s finančnou kompenzáciou pre definované (ohrozené) sociálne skupiny.
25. Dodržiavať pravidlá farmakoekonomiky a racionálnej farmakoterapie.
26. Zaviesť degresívnu maržu pre lieky a zdravotnícke pomôcky.
27. Striktne dodržiavať referenčný systém stanovovania úhrad za lieky, hradené z verejného zdravotného poistenia.
28. Presadzovať opatrenia na racionálnu indikáciu vyšetrení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek..

Zdravotná starostlivosť a verejné zdravotníctvo
29. Čo najrýchlejšie zapracovať do aktuálnej legislatívy stavovskými, profesijnými a odborovými organizáciami už definované legislatívno-technické úpravy existujúcich zákonov, ktoré zlepšia organizáciu zdravotnej starostlivosti a bezodkladne znížia administratívnu záťaž zdravotníckych pracovníkov.
30. Vytvoriť a zaviesť záväzné štandardné diagnostické a liečebné postupy a rozšíriť používanie štandardizovaných postupov diagnostiky a liečby najčastejších ochorení.
31. Implementovať najnovšie trendy v manažmente zdravotnej starostlivosti.
32. V novej „Štátnej politike zdravia“ podporiť a realizovať len prioritné programy verejného zdravotníctva (Matka a dieťa; Starostlivosť o seniorov; Onkologický program; Kardiovaskulárny program ; Mentálne zdravie).
33. Prioritným programom garantovať dlhodobú kontinuitu. Sústrediť na ne kapacity finančné, ľudské, motivačné a to tak zo strany štátu, poskytovateľov, zdravotných poisťovní a občanov. Finančné zdroje vynakladané na štátnu politiku zdravia musia byť adresné a len pre realizovateľné programy s preukázateľnými výstupmi.

Zdravotnícki pracovníci
34. Stanoviť dlhodobú stratégiu zdravotníctva, ktorá prispeje k stabilizácii a sebestačnosti stavu zdravotníckych pracovníkov a vytvoreniu podmienok pre adekvátne ohodnotenie ich práce.
35. Táto stratégia musí definovať konkrétne opatrenia na motiváciu a stabilizáciu kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov (zlepšenie mzdového ohodnotenia, vytváranie lepších pracovných podmienok a adekvátny kariérny postup).
36. V spolupráci s relevantnými organizáciami sektoru zdravotníctva predložiť kroky na zreálňovanie cien zdravotníckych výkonov a stanovenie ceny kvalifikovanej práce zdravotníckych pracovníkov.
37. Vypracovať dlhodobú prognózu potrebného počtu zdravotníckych pracovníkov a tomu prispôsobiť výučbu
  v pregraduálnych a postgraduálnych výučbových zariadeniach.
38. Vyžadovať plnenie kvalifikačných predpokladov na funkčné miesta v zdravotníctve.

eHealth a informačný systém
39. Urýchliť informatizáciu zdravotníctva s dobudovaním národného zdravotného informačného systému (NZIS) a
  implementáciu národnej eHealth stratégie (ťažiskových eHealth aplikácií).
40. Zabezpečiť harmonizáciu údajov a možnosť ich jednotného zberu a spracovania na makroúrovni za
  účelom vytvorenia informácií umožňujúcich efektívne a účinné rozhodnutia v rámci realizácie aktuálnych priorít.
41. Priority rozvoja musia byť: štandardizovanie informačného systému zdravotníctva (ISZ); rozvíjanie informačno-
  komunikačnej štruktúry; budovanie NZIS a inštitucionálnych a personálnych kapacít.
42. Pripraviť sektorovú dohodu, ktorá zabezpečí transparentné manažovanie a financovanie projektov pod gesciou
  riadiaceho tímu a zabezpečí koordinovaný postup rezortu, NCZI, zdravotných poisťovní za spoluúčasti dotknutých
  subjektov.

Zdravotné poistenie
43. Rozšíriť kompenzáciu rizikovej štruktúry poistencov (tzv. prerozdeľovacieho mechanizmu) o kritériá zdravotného
  stavu so zahrnutím finančne náročných výkonov.
44. Bezodkladne definovať ukazovatele efektivity a kvality výkonu zdravotných poisťovní a zabezpečiť o nich
informovanie verejnosti v pravidelných intervaloch.
45. Zlepšiť účinnosť výberu poistného rozšírením kompetencií zdravotných poisťovní zjednodušením
administratívneho mechanizmu.
46. Zmenou zákona o zdravotnom poistení zabezpečiť spravodlivejšie odvodové zaťaženie (odvodovú neutralitu
príjmov), čím sa umožní zjednodušenie ročného zúčtovania poistného.

Veda a výskum
47. Vytvoriť dlhodobú stratégiu vedy a výskumu v zdravotníctve pre horizont najmenej 10 rokov v súčinnosti s MŠ SR,
MZ SR, SAV, SZU a lekárskymi fakultami.
48. Koncentrovať vzdelávacie a vedecko-výskumné kapacity SAV, SZU, lekárskych fakúlt a ostatných vedeckých aj
mimorezortných inštitúcií do spoločných výskumných tímov, aby nedochádzalo k duplicite výskumu
a k čiastkovým riešeniam na viacerých pracoviskách.

Účastníci stretnutia „Stanovenie aktuálnych priorít slovenského zdravotníctva“ 29.5.2007, Bratislava

z autorského kolektívu publikácie
Návrh koncepcie racionálneho rozvoja systému zdravotníctva, apríl 2006
Dragula M., Jarábek K., Kováčik M., Milán M., Ondrejka J., Šebová I., Turan J.

z autorského kolektívu publikácie
Základné rámce zdravotnej politiky pre roky 2007-2010, január 2007
Dorčák I., Frisová S., Kováč E., Pažitný P., Szalay T., Szalayová A.

autorský kolektív publikácie
Slovenské zdravotníctvo – súčasný stav, problémy, návrhy riešení, apríl 2007
Štencl J., Šagát T., Labaš P., Krištúfek P., Kováč G.

ADL   Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok
     Vasil, Hajdúch J.
AFN SR Asociácia fakultných nemocníc Slovenskej republiky
     Haško T.
ANS   Asociácia nemocníc Slovenska
     Petko M., Ottinger P.
APOSS  Asociácia poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti Slovenska
     Mikulička Z. Bušová Z.
APZZS  Asociácia poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby Slovenskej
     republiky
     Hencel J., Bahelka
ASL SR  Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
     Dzurillová E.
AVLDD  Asociácia všeobecných lekárov pre deti a dorast
     Prcúchová K.
GENAS  Asociácia generických výrobcov
     Svoreňová A., Novák I., Černák
LFUK  Lekárska fakulta Univerzity Komenského
     Labaš P.
SKIZPALT
SKVVZP Sekčná komora vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov
     Trechová M., Farkaš M.
SKZT   Sekčná komora zubných technikov
     Šaár J., Neischl J.
SKMTP  Sekčná komora medicínsko-technických pracovníkov
     Mazániová R.
SKP   Sekčná komora psychológov
     Skokan F.
SK+MED Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok
     Magula, Štefucová O., Popovič J.
SKSaPA Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
     Lévyová M., Jarabová
SKZL  Slovenská komora zubných lekárov
     Gašič J. Borošová I.
SLK   Slovenská lekárska komora
     Dragula M., Olajoš P., Teremová Z.
SLeK   Slovenská lekárnická komora
     Valjan J.
SLS   Slovenská lekárska spoločnosť
     Krištúfek P.
SLÚŠ   Slovenská lekárska únia špecialistov
     Janco A., Jancová A.
SOZZaSS Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
     Szalay A., Kučinský A.
SZU   Slovenská zdravotnícka univerzita
     Štencl J.
VšZP   Všeobecná zdravotná poisťovňa
     Špaček J.
ZZP SR  Združenie zdravotných poisťovní Slovenskej republiky
     Dorčák I., Kováč E.

Konzultanti: Gajdošík J., Gajzdica M., Hrubiško J., Kleskeň P., Petrovič J., Švec P., Zárecký Ľ.

Klik-Klinik

Máte zdravotný problém?

Konzultujte ho so skutočnými odborníkmi

1. internetová klinika Klik-Klinik

Chcem konzultovať

Textová Inzercia

Zapper | Fscan - revolučné prístroje

Rieši príčinu väčšiny zdravotných problémov. Záruka kvality a profesionálna podpora zdarma. Môžete ho mať doma aj vy!

Investujte do svojho zdravia

Frekvenčná metóda - rýchla pomoc ku zdraviu! Na všetky vírusy, baktérie, pliesne a parazitov.

Fresh - pre zdravie zamestnancov.

Služba pre firmy, ktorým záleží na zdraví svojich zamestnancov. Objednajte hneď!

Máte problém s erekciou?

Erexus vyrieši váš problém! Náhrada liekov založená na prírodnej receptúre bez lekárskeho predpisu s extra silou!

Správca siete - SANDING

Správa firemných počitačov. Bratislava a okolie.

Prihlás sa k odberu noviniek a zaujímavých článkov

Aktuálne priority pre racionálny rozvoj základných rámcov zdravotnej politiky slovenského zdravotníctva - ZDRAVIE.sk