Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

„Najväčšia“ strata NsP v Bojniciach a jej súvislosti

MY Hornonitrianske noviny uverejnili 3. mája rozsiahly článok tlačovej agentúry pod titulkom Bojnická nemocnica mala vlani najväčšiu stratu v kraji. S mnohými myšlienkami v ňom možno súhlasiť a možno i oceniť, že článok poukázal na hlboké systémové problémy v našom zdravotníctve.

No dobrého mena bojnickej nemocnice i jej pracovníkov sa dotýka znenie titulku i čísla, uvedené v závere, pretože titulok i čísla prinajmenšom zavádzajú. Nehovoria čitateľovi nič o pomere veľkosti troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Bez toho, aby som tým nejako hodnotil iné nemocnice, treba uviesť napr. fakt, že NsP v Myjave má spád (ako sama uvádza) max. 60 000 obyvateľov, kým spád NsP v Bojniciach je najmenej 150 000, v niektorých medicínskych odboroch (spolu s okresmi Partizánske a Bánovce n. B.) až do 200 000 obyvateľov. Ďalšie ukazovatele, ktoré treba sledovať pri hodnotení efektívnosti, a teda aj prípadnej stratovosti nemocnice, je počet jej pacientov a lôžok, počet zamestnancov, celkový rozpočet a pomer  straty k nemu, výsledky hospodárenia v posledných 3-5 rokoch... Pri takomto pohľade je naša strata 1,28 mil. eur jednoznačne relatívne významne nižšia než napr. strata 800 tis. eur v prípade NsP v Myjave. (A je relatívne nižšia aj oproti veľkosťou a výkonmi o niečo menšej NsP v Pov. Bystrici.) Ak by sme mali byť celkom presní, titulok hovorí o strate nemocníc "v kraji", čiže nielen nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. V tom prípade tam patria aj nemocnice-neziskovky, ale aj Fakultná nemocnica v Trenčíne. Samozrejme, okruhom pôsobnosti a štruktúrou výkonov ich ťažko porovnávať, ale pri tom absolútnom vyjadrení, aké bolo použité v článku, treba uviesť, že strata FN v Trenčíne bola v roku 2009 viac než dvojnásobne vyššia než NsP v Bojniciach (podľa údajov, ktoré mám k dispozícii).

Samozrejme, stratovosť neberieme na ľahkú váhu. Tak sme vlani robili, ako aj v tomto roku robíme množstvo opatrení v nákladovej i výnosovej oblasti, aby bolo naše hospodárenie čo najefektívnejšie. Ale s ohľadom na veľkosť našej nemocnice a jej význam pre Hornú Nitru som presvedčený, že ak hovoríme o ekonomike A, treba povedať aj B, aby sa čitateľ novín mohol v probléme zorientovať.

Vývoj ohrozuje najmä menšie zariadenia

V minulých rokoch som v rôznych médiách opakovane proklamoval, že bojnická nemocnica je dominantnou všeobecnou nemocnicou v regióne Hornej Nitry a ako taká je v súčasnej podobe nespochybniteľná a nenahraditeľná. Prečo? Súčasný vývoj v medicíne i financovaní nemocníc ohrozuje predovšetkým menšie zariadenia. Bojnická nemocnica dokáže svojimi kapacitami a možnosťami suplovať či nahradiť prakticky ktoréhokoľvek poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vo svojom širšom spáde. Som presvedčený, že tento pohľad zdieľajú aj všetci rozhľadení politici v miestnej i krajskej samospráve i na úrovni vedenia rezortu a štátu.

Bojnická nemocnica má problémy – aj s hospodárením, aj s výstavbou. No problémy s výstavbou a rozvojom našej nemocnice súvisia s dlhodobo nekoncepčným a nesystémovým prístupom k zdravotníctvu. Bolo by potrebné hovoriť o absencii politického konsenzu v prístupe k zdravotníctvu (štátnej doktríny), o neprehľadnom financovaní, o ťažkom modernizačnom dlhu, ktorý prevzali od štátu s majetkom nemocníc ich noví vlastníci (VUC, mestá, neziskovky...), o klesajúcej efektivite služieb niektorých nemocníc, o štátom rozostavanom ale nedofinancovanom monobloku a podobne. No to je mnoho tém na malý priestor.  Ak však ostaneme „len“ pri výške straty, nemôžeme sa vyhnúť – už z rešpektu k čitateľovi novín – súvislostiam financovania nemocníc a faktom. Až vtedy sa v celej nahote ukáže spomínaná nesystémovosť a podfinancovanie zdravotníctva. To "B" je o reálnom priebehu financovania.

Viac než 95 perc. celkových výnosov nemocnice tvoria výnosy od zdravotných poisťovní (ZP). Pritom v r. 2007 vzrástli v prípade NsP Bojnice medziročne oproti 2006 o 19 percent, v roku 2008 len o 3,3 percent a v roku 2009 už len o 1,8 perc. (266,6 tis. eur - 8 mil. Sk). Pritom metodika úhrad je taká, že aj uznané výkony do výšky zmluvných objemov nám VšZP (príjmy od nej tvoria asi 75 percent našich výnosov) poukazuje len postupne so 6-12 mesačným oneskorením. Nehovoriac o skôr nepreplácaní než preplácaní uznaných, ale tzv. nadzmluvných výkonov. Uznané výkony nad rámec zmluvného objemu tzv. nadvýkony a nezaplatené od VšZP v roku 2009 boli 126 tis. eur. Za roky 2005 až 2007 činila výška uznaných a zo strany VšZP našej NsP nepreplatených výkonov 1 095 399 eur (33 mil. Sk)!! Čo z toho vyplýva? Zjednodušene: čím kvalitnejšie služby, tým väčšia strata nemocnice...

A to nie je všetko.

Príjmy od zdravotných poisťovní sú zmluvne dohodnuté, avšak nie podľa reálnych výstupných cien za ukončenú hospitalizáciu, ale podľa finančných možností zdravotných poisťovní. Tie nezohľadňujú ceny vstupov a nárast mzdových nákladov. V roku 2008 sme naplnili plánovaný objem príjmov od VšZP a prekročili  o 4,8 mil. Sk (158 tis. eur),  a v roku 2009 sme takto naplnili plánovaný objem príjmov od VšZP a prekročili o 122 tis. eur.

Tu nejde o malé peniaze. Schodok na vyrovnaný  cash-flow  bol vlani cca 900 tis. eur, čo predstavuje mesačný schodok príjmov od zdravotných poisťovní cca 75 tis. eur. Zmluvné objemy výnosov od ZP však ostali na úrovni roku 2008. V daných podmienkach nie je vyrovnané hospodárenie nemocnice reálne. K tomu treba buď zreálniť výnosy (t.j. platby zdravotných poisťovní za výkony musia zohľadniť ekonomicky oprávnené náklady jednotlivých činností), alebo nemocnicu dotovať (či periodicky oddlžovať- zriaďovateľom, alebo štátom). Zadlžovanie samozrejme predstavuje neustály tlak na zefektívňovanie prevádzky, preto neustále plánujeme a prehodnocujeme potreby a náklady v nemocnici. Našou snahou (a strategickým cieľom) je nezužovať dostupnosť potrebnej nepretržitej odbornej starostlivosti všeobecnej nemocnice pre svoj región.
Je to márna snaha a nesprávny strategický cieľ?

Na základe týchto ekonomických vplyvov sme v roku 2008 vykázali stratu vo výške 9,5 mil. Sk (315,3 tis. eur). V roku 2009 sme dosiahli celkový hospodársky výsledok bez odpisov z vlastných zdrojov - stratu 857 tis. eur (25,8 mil. Sk).
Ale ešte v máji 2007 sme vykazovali čistý zisk 3,6 mil. Sk !!
Takže – aspoň v prípade našej nemocnice – neplatí, že sa len vezieme, len trpne vyhovárame na objektívne nedostatky systému riadenia a financovania zdravotníctva.

Výsledok?

Na kapitálové výdavky sme vynaložili v roku 2007: cca 30 mil. Sk (t.j. 995 817 eur, z toho  23 mil. Sk z vlastných zdrojov, zvyšok bola dotácia z rozpočtu TSK), v r. 2008: cca 26,9 mil. Sk (892,9 tis. er, z toho vlastné zdroje 9,9 mil. Sk – 29,6 tis. er, zvyšok dotácia TSK a zo štátneho rozpočtu, v r. 2009: 170 343 eur (t.j. 5 131 753 Sk; z toho vlastné zdroje 77 400 eur).
V roku 2009 nedošlo v NsP k žiadnemu zvyšovaniu tarifných platov.

Napriek všetkému NsP dosahuje aj čiastkové pokroky a ľudia stále nájdu dôvod byť na niečo hrdí, byť s niečím spokojní, nájsť zmysel práce a mať dôvod vydržať. Môžem spomenúť napr. nové liečebné a diagnostické metódy zavedené do praxe v minulom roku na neurologickom, ortopedickom, oftalmologickom odd, ORL a pod. na čo právom môžeme byť hrdí a čo môže napĺňať aj každého občana Hornej Nitry uspokojením, že „jeho“ nemocnica  kvalitatívne napreduje. Uspeli sme so žiadosťou o návratnú finančnú výpomoc štátu. Spracovali a predložili sme projektový spis na MZ SR na dokončenie „rekonštrukcie monobloku a IS“ na financovanie zo štrukturálnych fondov EÚ. Posun dopredu nastal v oblasti riadenia dokončením nemocničného informačného systému, kontrolingu, motivačného systému, e-spisu, v rámci opráv a údržby, infraštruktúry atď.

Vo vedení sme  hľadali a prehodnocovali  možnosti ďalších úspor nákladov. Dospeli sme k záveru, že pri súčasnej štruktúre, rozsahu  a úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti významné mobilizovateľné zdroje nemáme. V budúcom období bude generovať  kvalitu a rozsah poskytovania zdravotníckych služieb hlavne vývoj príjmov od zdravotných poisťovní.
Len – akokoľvek poctivé a úprimné – úsilie na úrovni NsP či VÚC na riešenie nestačí, ak je podstata problému systémová: v organizácii a podfinancovaní zdravotníctva. Hovorí sa – na konci bič plieska... V našom prípade to platí v tom zmysle, že my stojíme už zoči-voči pacientom, nemáme sa už kam a za koho schovať a ani teoreticky si nemôžeme predstaviť situáciu, že by sme pacienta poslali domov s vysvetlením: nemáme na vás peniaze, pretože nám poisťovňa neplatí, pretože naše výkony sú  podhodnotené, pretože... Bič drží v rukách niekto iný, nie my. (A na to, aby záprah dobre ťahal, nestačí bič, treba ho aj dobre kŕmiť...) Ani kríza nič nevysvetľuje a neospravedlní. Pacienti si kvôli kríze nemôžu odložiť svoje choroby.

Reforma verejnej správy s prenosom kompetencií na regionálnu samosprávu sa zatiaľ v zdravotníctve  neprejavuje, čaká na hlbšie pochopenie roly VÚC. Samosprávny kraj je zriaďovateľom a vlastníkom troch NsP, zároveň je správcom zdravotníctva na svojom území. Musí prijať zásadnú koncepciu zabezpečenia a rozvoja zdravotnej starostlivosti o svojich občanov, vrátane plánu potrebných finančných a personálnych zdrojov - najmenej v strednodobom horizonte. Bude treba mobilizovať rezervy v kooperácii zdravotníckych zariadení v rámci celého TSK, zapojiť zdravotné poisťovne do koncepčného plánovania financií na zdravotnú starostlivosť v kraji, riešiť dostupnosť, efektivitu a zdroje. Čím skôr a čím lepšie to TSK zvládne, tým viacej urobí aj pre našu nemocnicu.
V orgánoch TSK je vôľa po koordinovanom prístupe k zariadeniam ústavnej i ambulantnej zdravotnej starostlivosti v kraji. Je otázkou, či samotná takáto vôľa pri nepriaznivých vonkajších podmienkach postačí na úspešný výkon správy zdravotníctva. Myslím si, že po období dezintegrácie, drobenia a kúskovania musí prísť doba pre funkčné spájanie zariadení a činností, ktoré bude medicínsky i ekonomicky efektívnejšie než v súčasnosti. Či bude tento proces riadiť náhoda, štát, samospráva, alebo privátny vlastník ukáže budúcnosť.

Autor: MUDr. Ladislav GERLICH, MPH - riaditeľ NsP v Bojniciach

Klik-Klinik

Máte zdravotný problém?

Konzultujte ho so skutočnými odborníkmi

1. internetová klinika Klik-Klinik

Chcem konzultovať

Textová Inzercia

Fresh - pre zdravie zamestnancov.

Služba pre firmy, ktorým záleží na zdraví svojich zamestnancov. Objednajte hneď!

Máte problém s erekciou?

Erexus vyrieši váš problém! Náhrada liekov založená na prírodnej receptúre bez lekárskeho predpisu s extra silou!

Správca siete - SANDING

Správa firemných počitačov. Bratislava a okolie.

Prihlás sa k odberu noviniek a zaujímavých článkov

„Najväčšia“ strata NsP v Bojniciach a jej súvislosti - ZDRAVIE.sk