Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Sú zdravotnícki pracovníci exponovaní chemickým látkam?

Úvod

Zdravotníci ako exponovaná skupina

Používanie chemických látok a prípravkov v rôznych formách je v zdravotníctve veľmi pestré, rovnako, ako aj účinky týchto látok na organizmus. Pri podrobnej analýze pracovných činností možno dospieť k zisteniu, že zdravotníctvo sa v tomto ohľade vyrovná mnohým rizikovým priemyselným odvetviam.

Pri analýze a objektivizácii chemickej záťaže pracovného prostredia na oddelení patológie a súdneho lekárstva sme pred časom spolupracovali s Úradom verejného zdravotníctva a s Nemocnicou s poliklinikou na východnom Slovensku3. Šetrenia na uvedených pracoviskách sa robili ako pokračovanie HÚ " MZ SR "Hodnotenie vplyvu práce a pracovných podmienok na pracoviskách v zdravotníctve a pracovnej záťaže zdravotníckych profesií", pretože pri práci na vybraných zdravotníckych oddeleniach sa používajú rôzne chemikálie, najčastejšie s kombinovaným účinkom dráždivým, celkove i systémovo toxickým a alergizujúcim. Niektoré z používaných reagencií, farbív a fixačných prostriedkov sú podľa IARC, WHO klasifikované ako karcinogény, podozrivé z mutagénnych účinkov (sk1 - zlúčeniny šesťmocného chrómu, kyselina chromsírová, skupina 2A - formaldehyd).

Vysvetlivky:

 • HÚ MZ SR - hlavné úlohy Ministerstva zdravotníctva
 • IARC - medzinárodná organizácia pre výskum rakoviny
 • WHO - svetová zdravotnícka organizácia
 • (DNA) – dezoxiribonukleová kyselina
 • CALPL - cytogenetická analýza ľudských periférnych lymfocytov
 • % AB.B. - percento aberantných buniek
 • IOP VŠ – iný odborný pracovník vysokoškolák

Metodika

Objektivizácia rizika mutagenity z pracovného prostredia

Metóda cytogenetickej analýzy ľudských periférnych lymfocytov (CALPL) sa používa na detekciu štrukturálnych a numerických aberácií v ľudských bunkách1,2. Po kultivácii vzorky periférnej krvi v kultivačnom, metabolickom aktivačnom systéme (48-72 hod.) sa na bunkové kultúry pôsobí mitotickým inhibítorom, napríklad kolchicínom, ktorý fixuje mitotickú aktivitu v štádiu metafáz, aby došlo k nahromadeniu metafyzických štádií deliacich sa buniek. Bunky sú spracované a sú pripravené mikroskopické preparáty. Po ofarbení mikroskopických preparátov 5 % roztokom Giemsa – Romanowski, sú metafyzické bunky analyzované z hľadiska kvalitatívnych a kvantitatívnych chromozómových abnormalít. Poškodenie genetického materiálu bunky (DNA) je prejavom biologického efektu genotoxických aj negenotoxických mutagénnych faktorov a vplyvov.

Súčasťou vyšetrenia je cielená, špecifická analýza vplyvu genotoxických, respektíve mutagénnych látok a faktorov z pracovného, alebo životného prostredia na vyšetrovaných probandov.

Zvýšená až vysoká frekvencia chromozómových aberácií je priamym dôkazom pôsobenia uvedených faktorov a látok na vyšetrovaných probandov. Zvýšená až vysoká frekvencia odráža aj vzájomnú interakciu mutagénnych faktorov a genetického materiálu bunky a účinnosti imunitného mechanizmu vyšetrovaných probandov. Zvýšená až vysoká frekvencia chromozómových aberácií svedčí tiež o tom, že v organizme exponovaného jedinca došlo k poškodeniu genetického materiálu, ktoré nebolo reparované a ktoré môže pretrvávať rôzne dlhú dobou so všetkými dôsledkami súvisiacimi s procesom mutagenézy a karcinogenézy.

Vysvetlivky:

 • HÚ MZ SR - hlavné úlohy Ministerstva zdravotníctva
 • IARC - medzinárodná organizácia pre výskum rakoviny
 • WHO - svetová zdravotnícka organizácia
 • (DNA) – dezoxiribonukleová kyselina
 • CALPL - cytogenetická analýza ľudských periférnych lymfocytov
 • % AB.B. - percento aberantných buniek
 • IOP VŠ – iný odborný pracovník vysokoškolák

Výsledky

CALPL a stanovenie stupňa záťaže ľudí látkami s možným aditívnym účinkom

Metódou CALPL bolo stanovené priemerné percento aberantných buniek vyšetrovaného súboru na úrovni 3 %. Zistená úroveň je štatisticky významne zvýšená v porovnaní s hodnotou referenčnej kontroly 2 % AB.B. (AHEM 1989) ako aj s hodnotou porovnávacej kontroly 0,5 % AB.B. neexponovaných pracovníkov nemocnice na východnom Slovensku.
Exponovaná skupina je hodnotená ako skupina so "zvýšeným rizikom pôsobenia mutagénnych látok a faktorov".

Na závažnosť rizika okrem priemeru aberácií skupiny poukazujú aj iné štatistické parametre a vysoký výskyt závažnejších typov chromozomálnych poškodení. Variačné rozpätie aberácií sa pohybuje v intervale 0- 6% AB.B. Najčastejšia hodnota (modus) je 3% AB.B. Úroveň referenčnej kontroly presiahlo 66,6 % osôb v súbore.

Počet chromozómových zlomov a výmen (69) presiahol počet jednoduchých chromatidových zlomov (59) vrátane nálezov mimoriadne vysokého počtu zlomov v jednej bunke (až 25) čo tiež svedčí o biologickom účinku prítomných rizikových faktorov.

Tabuľka č. 1: Cytogenetická analýza ľudských periférnych lymfocytov

Exponovaná skupina: Patológia, Chemická sterilizácia
Kontrolná skupina: Psychiatrická klinika

Skupina

počet osôb

Priem. vek

Priem. % AB.B.

počet hodnot. buniek

B´´

E´´

B/C

Exponovaná skupina

27

42

3.00

2665

59

0

64

5

0,050

Kontrolná skupina

10

41

0.50

1000

4

0

2

0

0,006

Tabuľka. č. 2: Distribúcia %AB.B. v súboroch

Exponovaná skupina: Patológia, Chemická sterilizácia
Kontrolná skupina: Psychiatrická klinika

 

 

pod 2% normou

nad 2% normou

Skupina

priem. % AB.B.

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

viac %

Exponovaná

3 %

2

2

4

8

6

4

1

0

0

0

AB.B./ % AB.B.

8 / 30%

19 / 70%                        

Kontrolná

0.5 %

6

3

1

0

0

0

0

0

0

0

AB.B./ % AB.B.

10 / 100%

0/ 0%

Na pracoviskách oddelenia patológie a súdneho lekárstva sa uskutočnilo tiež hygienické šetrenie faktorov pracovného prostredia a identifikácia zdravotných rizík3.
Boli objektivizované chemické látky v dychovej zóne pracovníkov a určený index pre stanovenie stupňa záťaže ľudí látkami s možným aditívnym účinkom.

Uskutočnilo sa dotazníkové vyšetrenie subjektívnych zdravotných ťažkostí, doplnené o paralelné vyšetrenie biologickej odozvy organizmu celej skupiny exponovaných pracovníkov metódou stanovenia úrovne chromozomálnych aberácií v periférnych lymfocytoch. Vyšetrovaný súbor tvorila skupina 24 osôb, pracovníkov odd. patológie a súdneho lekárstva, profesie lekár, IOP VŠ, laborant, pitevný laborant, sanitár. Priemerný vek: 42,5 rokov, priemerná dĺžka zamestnania 13,7 rokov (medián 8 r.).

Kontrolný súbor, pre porovnanie výsledkov cytogenetickej analýzy periférnych lymfocytov, predstavuje skupina neexponovaných pracovníkov Psychiatrickej kliniky. Porovnávací súbor odpovedí dotazníkového šetrenia tvorila skupina 14 pracovníkov laboratórií PPL (dotazník subjektívnych. ťažkostí).

Tabuľka. č. 3. Dotazníkové vyšetrenie subjektívnych zdravotných ťažkostí pracovníkov exponovaných zmesi chemických látok3:

Základný súbor: 24 pracovníkov patológie a súdneho lekárstva NsP
Kontrolný súbor: 14 pracovníkov OCHA /odb. chemických analýz

  Absolútny počet %    
  Patológ.  OCHA Patológ. OCHA t -test poznámka
Pálenie očí

16

  3

66,6

21,4

3,09

formalín ,xylén

Zápaly spojiviek

  7

  0

31,8

   0

-

 

Bolesti očí, tlak za bulby

10

  3

43,5

21,4

1,4

 

Únava očí

20

  3

83,3

 23

4,4

 

Por. videnia,strata.ostros.

  8

  2

36,3

 14,3

1,6

 

Pálenie ,svrbenie kože

12

  2

50

  15

2,5

 

Zmeny kožnej citlivosti

  5

  0

21,7

   0 

-

zvýšenie citlivosti

Pocit mravenčenia

  8

  1

34,7

   7,1

1,12

ruky, prsty, predlaktia

Tremor prstov , rúk

  3

  0

12,5

   0

-

 

Poruchy pigmentácie

  2

  0

8,7

   0 

-

 

Zvýšené rohov. kože

  4

  0

16,6

   0

-

bruška prstov, ruky

Sklon k ekzémom

  4

  2

16,6

14,3

-

periokulár., predľak.

Poruchy spánku

  4

  1

17,4

  7,7

-

časté budenie-formald

Nechutenstvo

  0

  0

0

   0

-

 

Poruchy trávenia

  4

  2

16,6

15,3

-

 

Prekonaná hepatitída

  7

  0

33

  0

-

 

Bolesti pod prav. reb.obl.

  6

  1

25

 7,1

1,5

zlé hepat.test. 16,6%

Problémy s obličkami

  1

  0

38

  0

-

cystická ren

Dýchacie ťažkosti pri prá

  8

  0

33

 7,1

2,2

 

Dušnosť pri práci

  4

  1

16,6

 7,1

-

 

Ochorenia HCD

 

 

 

 

 

 

Menej, alebo 1x /rok

  5

  1

22

 9

-

 

2 - 3x /rok

13

10

56

91

-

 

Viac ako 4x/rok

  5

  0

22

 0

-

 

Spavosť pri práci

15

  5

65,2

35,7

1,8

 

Pocit horúčavy v obličaji

  7

  1

29

 7,1

1,9

vylúčené klimakteric.

Dráždenie sl. dých. ciest

21

  6

91

42,8

3,3

 

Podráždenie - depresie

  4

  2

17,4

14,3

-

 

Cephalea viac ako 1x/týž.

  9

  2

38

15,5

1,6

 

Zvýšená únavnosť

11

  4

47,8

33,3

-

 

Vysvetlivky:

 • HÚ MZ SR - hlavné úlohy Ministerstva zdravotníctva
 • IARC - medzinárodná organizácia pre výskum rakoviny
 • WHO - svetová zdravotnícka organizácia
 • (DNA) – dezoxiribonukleová kyselina
 • CALPL - cytogenetická analýza ľudských periférnych lymfocytov
 • % AB.B. - percento aberantných buniek
 • IOP VŠ – iný odborný pracovník vysokoškolák

Diskusia

Ako jednotlivé používané chemické látky ovplyvňujú pracovné prostredie

K vlastnostiam používaných chemických látok na monitorovaných zdravotníckych pracoviskách:

Formaldehyd - karcinogén (2A), chemický vzorec je CH2 O
Používaný technický roztok 40% formalín je lokálne dráždivý protoplazmatický jed, ktorého dermatologické účinky sú strata citlivosti, depigmentácia, alergické kožné prejavy. Ďalšie účinky sú imunosupresívne, senzibilizuje - astma bronchiale. Je to aj mutagén. Jeho spotreba za mesiac je 50 l. Dobre sa vstrebáva pľúcami a pokožkou, čuchový prah od 0,24 mg.m-3, jeho metabolity sú kyselina mravčia a metylalkohol.

Ďalšie používané chemické látky: čpavok, alkoholy, kyselina chromsírová, kyselina sírová, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková, kyselina octová, xylén, toluén, acetón, fenol, krezol, dimethylformamid.

Laboratórna objektivizácia3:

Koncentrácie chemických látok namerané v pracovnom prostredí odd. patológie a súdneho lekárstva (mg.m-3 - priemerné koncentrácie).

Meracie miesto

čas min.

acetón

octan etylna.

Etyl
-benzén

p-xylén

izo
-butanol

Formaldehyd

index
adit.ú.

Pitevňa

62

   2,1

   0,9

   1,59

  12,28

< LOD

  4,04

8,15

Excid.

66

 80,45

   0,7

   3,18

  33,09

< LOD

  1,71

3,7

Biopt.l

44

   3,01

   1,88

  11,99

117,03

   0,65

  0,32

1,32

Cytol.l

67

   7,58

   2,77

    1,03

    8,46

< LOD

  0,05

0,16

Histol.l

20

   1,38

   3,82

< LOD

    1,12

< LOD

  0,03

0,077

Nekro.l

85

   2,54

   1,94

  21,95

223,73

   0,51

     -

1,24

NPK-P

    -

800

400

200

200

100

   0,5

    -

Namerané koncentrácie potvrdzujú nedostatočný efekt odsávania, resp. neúčinnosť prirodzeného odvetrania3.

Dotazníkové šetrenie subjektívnych ťažkostí ukázalo signifikantné rozdiely v odpovediach sledovanej a kontrolnej skupiny na dráždenie slizníc a očí v chemicky kontaminovanom prostredí a únavu očí v súvislosti s vykonávanou prácou 83,3%, kontrola 23%. Testovanie t-testom bolo štatisticky významné3.

Vysoké % odpovedí (43,5%) sa týkalo bolestí očí a tlaku za bulby, so začiatkom v priebehu práce , pokračujúce aj v priebehu dňa. Štatistická významnosť diferencie nebola však signifikantné. Z dotazníka jednoznačne vyplynulo ktoré látky sú pracovníkmi subjektívne zle znášané. Najčastejšie bol uvádzaný formalín (formaldehyd), xylén, krezol, anorganické kyseliny, dvojchroman draselný, kyselina octová. Značné % pracovníkov sledovaného súboru udávalo konjuktivitídy (31,8%), pálenie a svrbenie kože (50%), pocity mravenčenia (34,7%), dyspnoe (33%) pri práci s vysoko dráždivými látkami /rozdiel oproti kontrole však nebol štatisticky významný. Zaujímavým zistením bola vysoká proporcia kladných odpovedí na otázku spavosť pri práci, na ktorú odpovedalo áno 65,2 respondentov základného a 35,7% kontrolného súboru. Svedčia o nedostatkoch v režimu práce a odpočinku nakoľko napriek vysokému % kladných odpovedí, rozdiel medzi obidvomi skupinami nie je štatisticky významný, aj keď v kontrolnej skupine je expozícia prchavým látkam minimálna3.

Metóda cytogenetickej analýzy periférnych lymfocytov bola použitá k vyšetreniu skupiny exponovanej mutagénom a zároveň k biologickému monitorovaniu závažnosti expozície látkam s mutagénnou a karcinogénnou aktivitou. Aberantná bunka je bunka poznačená chromatidovými a izochromatidovými zlomami a výmenami. Spontánna úroveň chromozómových mutácií v populácii je 1,2 - 2 % AB.B. Úroveň 2 - 4 % AB.B je známkou zvýšeného genetického rizika.

Rozbor anamnestických údajov a životosprávnych zlozvykov jednotlivcov vyšetrovanej skupiny nenaznačuje významný podiel osobnej životosprávy na dosiahnutej úrovni aberácií skupiny. Zvýšené aberácie sa vyskytli aj u jednotlivcov s relatívne dobrou životosprávou.

Výsledky vyšetrenia sú v zhode s objektívnymi výsledkami merania koncentrácie chemických látok v pracovnom ovzduší i osobnými sťažnosťami pracovníkov na pracovný diskomfort, obťažovanie a dráždenie, hraničiace s poškodzovaním zdravia.

Vysvetlivky:

 • HÚ MZ SR - hlavné úlohy Ministerstva zdravotníctva
 • IARC - medzinárodná organizácia pre výskum rakoviny
 • WHO - svetová zdravotnícka organizácia
 • (DNA) – dezoxiribonukleová kyselina
 • CALPL - cytogenetická analýza ľudských periférnych lymfocytov
 • % AB.B. - percento aberantných buniek
 • IOP VŠ – iný odborný pracovník vysokoškolák

Záver

Čo pre prax vyplynie

Šetrenie rizikových faktorov práce, malo za ciel analyzovať a objektivizovať výšku zdravotného rizika u zdravotníckych pracovníkov oddelenia patológie a súdneho lekárstva. Uvedené zistenia, čo do klasifikácie stupňa rizika oprávňujú na zaradenie do systému dispenzarizácie pre polyvalentné chemické riziko 3. Cielené preventívne lekárske prehliadky je nutné vykonávať s frekvenciou min. 1x/rok. Nevyhnutná je realizácia efektívneho odsávania. Potrebné je kontrolné vyšetrenie na mutagénnu odozvu v priebehu budúceho polroku. O zistených skutočnostiach bolo informované vedenie nemocnice, ktorému, ako nositeľovi a zabezpečovateľovi opatrení na ochranu zdravia boli uložené nápravné opatrenia na minimalizáciu, resp. elimináciu zdravotných rizík z práce.

Vysvetlivky:

 • HÚ MZ SR - hlavné úlohy Ministerstva zdravotníctva
 • IARC - medzinárodná organizácia pre výskum rakoviny
 • WHO - svetová zdravotnícka organizácia
 • (DNA) – dezoxiribonukleová kyselina
 • CALPL - cytogenetická analýza ľudských periférnych lymfocytov
 • % AB.B. - percento aberantných buniek
 • IOP VŠ – iný odborný pracovník vysokoškolák

Literatúra

 • 1. Metódy biologického monitorování genotoxických účinku faktoru prostředí, Cytogenetická analýza periférnych lymfocytov, In: Acta hygienica epidemiologica et microbiologica, roč. 2003, číslo 3, s.4 - 6
 • 2. Gabelová Alena, Úloha medzibunkovej komunikácie v neoplastickej transformácii, In: Jesenné pracovné dni, Genetická toxikológia a prevencia rakoviny, roč. 2004, s. 15.
 • 3. Neupauerová P., Gajdošová D., Gajdoš O., Perželová E. : Výsledky cytogenetického vyšetrenia dravotníckych pracovníkov exponovaných chemickým látkam In: VŠ semináre ŠZÚ Prešov, ŠŠZÚ Košice 2000-2001
Klik-Klinik

Máte zdravotný problém?

Konzultujte ho so skutočnými odborníkmi

1. internetová klinika Klik-Klinik

Chcem konzultovať

Textová Inzercia

Zapper | Fscan - revolučné prístroje

Rieši príčinu väčšiny zdravotných problémov. Záruka kvality a profesionálna podpora zdarma. Môžete ho mať doma aj vy!

Investujte do svojho zdravia

Frekvenčná metóda - rýchla pomoc ku zdraviu! Na všetky vírusy, baktérie, pliesne a parazitov.

Fresh - pre zdravie zamestnancov.

Služba pre firmy, ktorým záleží na zdraví svojich zamestnancov. Objednajte hneď!

Máte problém s erekciou?

Erexus vyrieši váš problém! Náhrada liekov založená na prírodnej receptúre bez lekárskeho predpisu s extra silou!

Správca siete - SANDING

Správa firemných počitačov. Bratislava a okolie.

Prihlás sa k odberu noviniek a zaujímavých článkov

Sú zdravotnícki pracovníci exponovaní chemickým látkam? - ZDRAVIE.sk