Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Bezpečnosť práce v prevádzkach s rizikom karcinogenity

Abstrakt

Z hľadiska genetickej toxikológie výsledky CALPL slúžia, ako biomarker účinku geneotoxických faktorov na organizmus a ako biologický indikátor prvotného efektu expozície genotoxickým látkam.

Metódou CALPL bolo v poslednom období zistené v exponovanej prevádzke č.1 , kde sa vyskytujú polyaromatické uhľovodíky ,vysoké priemerné percento  aberantných buniek nad 5 % Vyšetrenia mutagenity z predošlých rokov mali  priaznivé výsledky na úrovni 2 % AB.B. Opakované vyšetrenie  ukázalo, že nejde o  náhodný  stav. CALPL vyšetrenie opäť potvrdilo u zamestnancov rovnakej prevádzky 1.  vysokú úroveň rizika mutagenity nad 5,00 %. Priemerná hodnota percenta aberantných buniek vyšetrovaného súboru svedčí o vysokej expozícii pracovníkov genotoxickým látkam.

Zistené chromozómové aberácie sú biologickým ešte reverzibilným, reparovateľným ukazovateľom expozície genotoxickým látkam a neodrážajú prítomnosť ochorenia ani trvalého genetického poškodenia, ale negatívne ovplyvňujú funkciu bunkových reparačných mechanizmov a zvyšujú riziko vzniku nádorových ochorení. V príspevku sa budeme venovať analýze príčin, ktoré pravdepodobne viedli k nepriaznivému výsledku.

Úvod

Ochranu populácie pred negatívnymi genotoxickými faktormi a primárnu prevenciu onkologických ochorení či vrodených vývojových vád  možno vykonávať formou osvety
a kontrolou s posudzovaním rizika zo známych chemických, fyzikálnych a biologických faktorov. Synergický efekt všetkých rizikových faktorov z pracovného a životného prostredia, spôsobu života, vrátane výživy v korelácii s individuálnymi vlastnosťami organizmu však dokáže stanoviť najmä systém biologicko-medicínskych vyšetrení a testov.

V dvadsaťročnom rade výsledkov každoročného monitoringu vo väčšine monitorovaných prevádzok  metódou CALPL pre zisťovanie  rizika mutagénnych účinkov prostredia, sa zriedkakedy vyskytli vybočujúce výsledky oproti dlhodobo vyšetrovanej úrovni a rovnako ako v tejto prevádzke po zistení príčin a ich odstránení došlo k rýchlej náprave.

Vyšetrenie úrovne rizika mutagenity  po zabezpečení nápravy a následnom opakovaní zriedkakedy potvrdilo, že situáciu je potrebné komplikovane riešiť.

Experimentálna časť

Metóda cytogenetickej analýzy ľudských periférnych lymfocytov (CALPL) sa používa na detekciu štrukturálnych a numerických aberácií v ľudských bunkách [1,2,3,5]. Po kultivácii vzorky periférnej krvi v kultivačnom, metabolickom aktivačnom systéme (48-72 hod.) sa na bunkové kultúry pôsobí mitotickým inhibítorom, napr. kolchicínom, ktorý fixuje mitotickú aktivitu v štádiu metafáz, aby došlo k nahromadeniu metafyzických štádií deliacich sa buniek. Bunky sú spracované a sú pripravené mikroskopické preparáty. Po ofarbení mikroskopických preparátov 5 % roztokom Giemsa – Romanowski, sú metafyzické bunky analyzované z hľadiska kvalitatívnych a kvantitatívnych chromozómových abnormalít. Poškodenie genetického materiálu bunky (DNA) je prejavom biologického efektu genotoxických aj negenotoxických mutagénnych  faktorov a vplyvov.

Súčasťou vyšetrenia je cielená, špecifická analýza vplyvu genotoxických, respektíve mutagénnych látok a faktorov z pracovného, alebo životného prostredia na vyšetrovaných probandov.
Zvýšená až vysoká frekvencia chromozómových aberácií je priamym dôkazom pôsobenia uvedených faktorov a látok na vyšetrovaných probandov. Zvýšená až vysoká frekvencia odráža aj vzájomnú interakciu mutagénnych faktorov a genetického materiálu bunky a účinnosti imunitného mechanizmu vyšetrovaných probandov. Zvýšená až vysoká frekvencia chromozómových aberácií svedčí tiež o tom, že v organizme exponovaného jedinca došlo k poškodeniu genetického materiálu, ktoré nebolo reparované a ktoré môže pretrvávať rôzne dlhú dobou so všetkými dôsledkami súvisiacimi s procesom mutagenézy a karcinogenézy.

Výsledky a diskusia

Zo špeciálnych dotazníkov na zisťovanie - anamnestických údajov vyšetrovanej skupiny  nevyplynuli zjavné  príčiny vysvetľujúce vysokú úroveň aberácií  u vyšetrených skupín.  Preto sme v priebehu opakovaných vyšetrení  vykonali rozšírený prieskum a analýzu možných príčin anamnestických súvislostí a genotoxické riziko potenciujúcich okolností.

V skupinovom teste mutagénnej aktivity pracovného prostredia v prevádzke 2, sme vyšetrili v rámci monitoringu chromozómové aberácie u 30 vybraných exponovaných pracovníkov metódou CALPL. Zo štatistického hodnotenia sme pre nežiaduce anamnestické údaje vylúčili 10 vyšetrených osôb. U 20 vyšetrených pracovníkov prevádzka 2, bolo zistené priemerné percento aberantných buniek nad 2, %. Táto hodnota je v intervale 2-4 % AB.B, čo sa hodnotí ako skupina vo zvýšenom  riziku mutagenity [5]. Rovnako sme vyšetrili aj ďalšiu prevádzku č.3, toho istého závodu. Chromozómové aberácie sa stanovili u 29 vybraných exponovaných pracovníkov, pričom bolo zistené priemerné percento aberantných buniek nad 4,00 %. Táto hodnota je v intervale 4-viac % AB.B, čo sa hodnotí ako skupina vo vysokom riziku mutagenity [5].

V porovnaní priem. % AB.B. 2,65 exponovaného súboru prevádzky 2 s aktuálnou vlastnou   kontrolnou skupinou, ktorej priem. % AB.B. bolo 1,35 sme zistili štatisticky významný rozdiel na hladine významnosti P < 0,05  ( t-test aj test Anova- jednofaktorová ).

V porovnaní s referenčnou kontrolnou skupinou, ktorej priem. % AB.B. je 1,22 [3], sme zistili štatistický významný rozdiel na 1 % hladine významnosti.

V porovnaní priem. % AB.B. nad 4,00 exponovaného súboru prevádzky 3 s aktuálnou vlastnou   kontrolnou skupinou, ktorej priem. % AB.B. bolo 1,35 sme zistili štatisticky významný rozdiel   na hladine významnosti P < 0,001  ( t-test aj test Anova- jednofaktorová ).

V porovnaní s referenčnou kontrolnou skupinou, ktorej priem. % AB.B. je 1,22 sme zistili štatistický významný rozdiel na 1 % hladine významnosti [3].

Priem. % AB.B. 2,65 u pracovníkov prevádzky 2, prekročilo, hraničnú hodnotu 2 % referenčnej kontroly a zistili sme štatisticky významný rozdiel v porovnaní s aktuálnou pracovnou kontrolou - ide už o zvýšenú expozíciu genotoxickým faktorom..  

Priem. % AB.B. u pracovníkov prevádzky 3. ide už o vysokú expozíciu genotoxickým faktorom. Dlhodobé pretrvávanie takejto vysokej úrovne rizika mutagenity (viac ako jeden rok), je nežiaduce. Analýzu daného stavu, hľadanie možných príčin jeho vzniku a následné prijatie opatrení je vhodné vykonať v časovom horizonte do jedného roku [5].

Tabuľka č. 1. Sumárne výsledky cytogenetickej analýzy ľudských periférnych lymfocytov.
Prvý odber

SKUPINA

Počet

PRIEMER

 

Dĺžka expozície

% AB.B.

Hodnotených buniek

Exponovaná 1

23

     21   

Nad 5

2300

Kontrolná skupina

23

-

1,35

2300

Tabuľka č. 3 Sumárne opakované výsledky cytogenetickej analýzy ľudských periférnych lymfocytov.
Druhý odber

SKUPINA

Počet

PRIEMER

SUMA

Dĺžka expozície

% AB.B.

Hodnotených buniek

Exponovaná 1

21

20

Nad 5

2100

Kontrolná skupina

23

-

1,35

2300

Pri analyzovaní výsledkov sme prehodnotili  možnosti vlastnej metodickej chyby a ďalšie okruhy možných príčin zvyšujúcich  reálne, alebo relatívne riziko

1.  Príčiny metodickej modifikácie genotoxického efektu
2.  Príčiny reálne zvyšujúce riziko mutagenity:
    - zvýšená úroveň genotoxických emisií (PAU, prašnosť)
    - environmentálne mimo prevádzkové zdroje emisií
3.  Príčiny relatívne zvyšujúce riziko mutagenity
    - zmeny v organizácii práce
    - zmeny v technológii výroby
    - zmeny v preventívnych a opatreniach a ochranných pomôckach
    - skryté a náhodné rizikové epizódy
    - iné zmeny a okolnosti,  nutričné a životosprávne vplyvy

Vylúčili sme:

 • možnosť metodického pochybenia preverovaním všetkých krokov  metodického postupu a kontrolou kvality kultivačných médií a komponentov.
 • samostatný vplyv reálneho zvýšenia genotoxických emisií, pretože ich kvalitatívne spektrum sa nezmenilo a koncentrácie PAU zistené chemickým monitoringom v období opakovaného  odberu  boli zvýšené iba  u niektorých typov PAU  a podobné úrovne hodnôt celkových koncentrácií PAU sa už  vyskytli aj  v minulosti   avšak bez  tak  dramatického nárastu úrovne chromozómových aberácií (Gajdošová, Gajdoš 1994, Gajdošová, Gajdoš, Lucová  a kol. 2001 a 2002).
 • environmentálne zdroje genotoxického rizika na základe výsledkov kontrolnej skupiny (1,35 %AB.B.) ako aj výsledkov   okolitých  exponovaných skupín z 2 (1,82%AB.B.)  a 3 (1,52% AB.B.) z tohto obdobia 2007-2008.

Preto nameranými koncentráciami PAU nemožno jednoznačne zdôvodniť  tento vybočujúci  nárast úrovne aberácií.

Záver

 • 1. Zistili sme  nárastu   efektivity práce, ale pre odhalenie príčiny sme hľadali ďalšie možnosti, keďže intenzívna práca vo väčšine závodov pri dodržiavaní bezpečnostných opatrení nespôsobuje genotoxické riziko v sledovaných prevádzkach.
 • 2. Zistili sme, že týmto potenciujúcim faktorom môže byť nesprávne používanie nových ochranných pomôcok. Aj keď ide o snahu zvýšiť ochranu pracovníkov, nemožno vylúčiť v tomto prípade negatívne pôsobenie spôsobené pracovníkmi, ktorí môžu nesprávne meniť filtre v maske alebo nedodržať pokyny, ktoré zamestnávateľ predpísal.  Pracovníci môžu pri používaní ochranných masiek a pri ich nesprávnom postupe pri menení filtrov  a zvýšenej aktivite mať pocit respiračnej nepohody a hypoxie.

Hypoxiu ako samostatný faktor modifikujúci genotoxický efekt popísali vo svojich prácach napr. Mičieta, Murín 2008 .Tým sa pridružuje následná nechránená hyperventilácia emisií. Kombináciu hypoxie, prehriatia v zime podchladenie dýchacích ciest) a následne  hyperventilácie po odňatí masky vytvára fyziologickú  záťaž (metabolické dusenie, hypoxia) s následnou zvýšenou respiračnou expozíciou PAU.  V genetickej toxikológii je hypoxia považovaná za nepriamy faktor potenciujúci mutagenitu (tzv. negenotoxické mutagény), ktorý spôsobuje pri proliferácii buniek zlé rozdeľovanie fragmoplastu za vzniku aneuploidií a zvýšenej frekvencie izochromatidových zlomov a výmen a takýto nález sme zistili práve vo vyšetrovaných súboroch. Hromadiace sa dýchacie toxíny majú cytostatický účinok kolchicínu a vyvolávajú kontrakcie chromozómov. 

Môžeme konštatovať v oblasti rizika mutagenity z osobnej životosprávy, pozitívny dlhodobý trend v v pravidelnej a zvýšenej  konzumácii nutričných desmutagénov (ovocia a zeleniny) pracovníkmi, odkedy si ich môžu kupovať cenovo výhodne v závodnom bufete na stravné lístky. Neúmyselné  aj úmyselné zamlčanie údajov či uvedenie mylných údajov je bežné a nie je v našej kompetencii   preverovať zhodu so skutočnosťou.

Stanovená zvýšená úroveň  aberácií nie je markerom ochorenia (onkomarkery) ani trvalého postihnutia DNA , ale reprezentuje včasný  a ešte  reparabilný stupeň poškodenia chromozómov obnoviteľného klonu periférnych lymfocytov.
Zvýšená úroveň aberácií  je indikátorom prítomnosti biologicky účinného rizika mutagenity“, ktoré nie je tolerovateľné z hľadiska dlhodobého.  Krátkodobo zvýšená úroveň aberácii v rade výsledkov pravidelného monitoringu ešte nepredstavuje pre vyšetrených akútne zdravotné riziko, ale je dôvodom pre detailnejší prieskum a analýzu možných príčin a prijatie účinných opatrení  na elimináciu zvýšeného rizika. Na uvedené rozšírené a opakované vyšetrenie, hľadanie príčin  a prijatie opatrení je dostatočný časový priestor bez obavy z poškodenia zdravia exponovaných pracovníkov, pretože vzniknuté DNA addukty v lymfocytoch periférnej krvi sa  nepropagujú  u zdravých jedincov do iniciačných štádií karcinogenézy okamžite a bez dlhodobej korelácie s gén - reparačnou indispozíciou či insuficienciou jednotlivcov. Aberácie zostanú fixované v lymfocytárnom klone po dobu jeho životnosti čo sú minimálne tri mesiace. Indukovali sa postupne v priebehu systematického pôsobenia genotoxických a potenciujúcich faktorov a permanentného trvania rizika a nie jednorázovou expozíciou ani jedno faktoriálnou príčinou. Preto netreba mať obavy, že sa s odstupom času nepodarí zistiť vyvolávajúce faktory a ich možné kritické kombinácie a nie je potrebné zasahovať predčasne, priebežne a nekompetentne do štandardného metodického postupu a vyšetrení.

Naopak, odhalenie netypických a skrytých či riziko potenciujúcich okolností vyžaduje čas a spoluprácu všetkých zložiek a nazhromaždenie množstva čiastkových  informácií od mnohých zložiek a osôb.  Čím dlhšie a detailnejšie sa preskúmajú možné príčiny tým väčšia je šanca na vysvetlenie nezvyklej „kritickej rizikovej epizódy“ (Gajdoš a kol. 2007).

Zároveň – ako vždy v takýchto prípadoch – kontrolujeme neustále naďalej exaktnosť nášho postupu a možnosti metodickej modifikácie výsledkov z našej strany aj keď počas našej praxe ešte nikdy nedošlo k takej situácii.

Literatúra

 1. Hungerford, D.A.: Leucocyte cultured from small inocula of whole blood and the preparation of metaphase chromosome by tretment with hypotonic KCl, Stain.Technol., 40, 1965, str.333-338.
 2. Rössner, P.: Cytogenetická analýza lidských periferních lymfocytů v systému biologického monitorování expozice osob genotoxínům. Hygiena 41, 1996, č. 3, 159-166.
 3. Šrám, R. J., Rössner, P., Černá, M., Koudela, K., Landa, K., Samková, I., Dobiáš, L., Paulíková, H., Janča, L.: Genetické poškození při profesionální expozici mutageny. Příloha Acta Hyg. Epidem. Microbiol. 1, 1981, 1-14.
 4. Očadlíková,  D.,  Bavorová, H., Šmíd J.: Cytogenetická   analýza   lids­kých  periferních  lymfocytu.  Aktualizace platné standardní metodiky. AHEM č.1/2007, 2007.
 5. ACTA HYGIENICA EPIDEMIOLOGICA ET MICROBIOLOGICA: Cytogenetická analýza periférnych lymfocytov, Metódy biologického monitorování genotoxických účinku faktoru prostředí, číslo 1/2007
 6. 2. 3.Národné referenčné centrum GT, Genetická toxikológia a prevencia rakoviny, Bratislava, 2002.
Klik-Klinik

Máte zdravotný problém?

Konzultujte ho so skutočnými odborníkmi

1. internetová klinika Klik-Klinik

Chcem konzultovať

Textová Inzercia

Zapper | Fscan - revolučné prístroje

Rieši príčinu väčšiny zdravotných problémov. Záruka kvality a profesionálna podpora zdarma. Môžete ho mať doma aj vy!

Investujte do svojho zdravia

Frekvenčná metóda - rýchla pomoc ku zdraviu! Na všetky vírusy, baktérie, pliesne a parazitov.

Fresh - pre zdravie zamestnancov.

Služba pre firmy, ktorým záleží na zdraví svojich zamestnancov. Objednajte hneď!

Máte problém s erekciou?

Erexus vyrieši váš problém! Náhrada liekov založená na prírodnej receptúre bez lekárskeho predpisu s extra silou!

Správca siete - SANDING

Správa firemných počitačov. Bratislava a okolie.

Prihlás sa k odberu noviniek a zaujímavých článkov

Bezpečnosť práce v prevádzkach s rizikom karcinogenity - ZDRAVIE.sk