Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Ochrana vodárenských zdrojov z pohľadu zdravotníkov

Zásobovanie obyvateľov zdravotne bezchybnou pitnou vodou predstavuje vážnu celospoločenskú úlohu.

Napriek postupnému zlepšovaniu kvality pitnej vody (najmä pre hromadné zásobovanie) a znižovaniu chorobnosti na infekčné ochorenia prenosné vodou, pretrváva v tejto oblasti rad vážnych problémov. Medzi ne patrí aj nedostatočná znalosť medzinárodne uznávaných dohôd a dodržiavanie predpisov v SR.

Novo vypracované právne predpisy riešiace problematiku ochrany zdrojov vody určených na ľudskú spotrebu sú v súlade ako s požiadavkami WHO, tak aj so smernicami EÚ.

Pod pojmom voda určená na ľudskú spotrebu rozumieme podľa zákona NR SR č. 355/2007Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov pitnú vodu v jej pôvodnom stave alebo po spracovaní určenú na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, cisterny alebo ako voda balená do spotrebiteľského balenia a voda používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, kozervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu.

Je nespochybniteľné, že základným predpokladom kvality i kvantity vody je zdroj vody. Pri výbere vodárenského zdroja (je definovaný ako vodný útvar povrchových alebo podzemných vôd, využívaných na odbery vôd pre pitnú vodu alebo využiteľný na zásobovanie obyvateľstva pre viac ako 50 osôb alebo umožňujúci odber vody na takýto účel v priemere väčšom ako 10 m3 za deň v pôvodnom stave alebo po ich úprave) sa z hľadiska hygienických kritérií treba zamerať na také zdroje, z ktorých kvalita vody sa v prirodzenom stave svojím fyzikálnym, chemickým, mikrobiologickým zložením a vlastnosťami čo najviac približujú požiadavkám na pitnú vodu a nevyžadujú si zložitú technológiu úpravy.

Týmto požiadavkám najviac vyhovujú:

 • podzemné vody s kvalitou vyhovujúcou alebo blížiacou sa pitnej vode,
 • povrchové vody z horných tokov riek, z oblastí nezaťažených ľudskou činnosťou a akumulované vo vodárenských nádržiach.

Okolo všetkých vodárenských zdrojov sa v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) sa vyhlasujú ochranné pásma. Citovaný vodný zákon vytvára podmienky na všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine.

Problematiku ochranných pásiem využívaných vodárenských zdrojov rieši § 32 vodného zákona. ktoré sa zriaďujú na ochranu výdatnosti a zdravotnej bezchybnosti vody. Orgán štátnej vodnej správy určí ochranné pásma na základe posudku orgánu verejného zdravotníctva. Ak to vyžadujú závažné okolnosti, môže orgán štátnej vodnej správy určiť ochranné pásma aj pre využiteľné vodárenské zdroje a pre vodné zdroje s kapacitou nižšou ako sú definované vodárenské zdroje.

Táto právna úprava sa týka aj povinnosti fyzických a právnických osôb vykonávajúcich činnosť, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd a vodných pomerov, ktorí sú povinní vynaložiť potrebné úsilie na ich uchovanie a ochranu.

Táto legislatívna úprava vodného práva určuje pôsobnosť i príslušnosť vodohospodárskych orgánov na rozhodovanie a určenie ochranných pásiem.

Rozhodnutím o určení ochranných pásiem vodárenského zdroja sa určia ich hranice a spôsob ochrany, najmä zákazy alebo obmedzenia činnosti, ktoré poškodzujú alebo ohrozujú množstvo a kvalitu vody alebo zdravotnú bezchybnosť vody vodárenského zdroja, technické úpravy na ochranu vodárenského zdroja a iné opatrenia, ktoré sa majú v ochrannom pásme vykonať.

Účelom ochranného pásma ako už bolo spomínané je zabezpečenie výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vody vo vodárenskom zdroji.

Pôsobnosť rezortu zdravotníctva sa dotýka len niektorých aspektov vyhlasovania ochranného pásma, súvisiacich so zabezpečením zdravotnej bezchybnosti, resp. neškodnosti vody vo vodárenskom zdroji.

Základnou úlohou rezortu zdravotníctva v tejto súvislosti je v prvom rade odborné usmerňovanie ochrany zdravia ľudí, ako to vyplýva aj z rozsahu pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva vymedzenom zákonom NR SR č 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verej-ného zdravia znení neskorších predpisov.

Do pôsobnosti týchto orgánov vo vzťahu k vode spadá najmä posudková činnosť k návrhom opatrení podľa § 13 ods. 3 písm. c) a e) citovaného zákona. V zmysle týchto ustanovení orgány verejného zdravotníctva posudzujú z hľadiska možného vplyvu na zdravie návrhy na určenie osobitného režimu území vrátane návrhov na určenie ochranných pásiem, ako aj návrhy na využívanie vodárenských zdrojov na zásobovanie pitnou vodou, resp. zdrojov vody určených na ľudskú spotrebu.

Rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva nie je rozhodnutím o obmedzení vlastníckych práv v ochrannom pásme, nakoľko tvorí len jeden nevyhnutný zákonný podklad rozhodnutia vo vodoprávnom konaní, ktorým sa určuje veľkosť a tvar ochranného pásma, ako aj spôsob a podmienky jeho využitia.

Pre posúdenie vhodnosti vodárenského zdroja na zásobovanie obyvateľstva vodou určenou na ľudskú spotrebu je treba z hľadiska hygienických aspektov predložiť najmä tieto odborné dokumenty:

 • a) definovať presný účel využívania vodárenského zdroja (hromadné zásobovanie pitnou vodu, potravinárske účely, balená pitná voda a pod.),
 • b) geologické a hydrogeologické pomery,
 • c) lokalizácia vodárenského zdroja,
 • d) údaje o výdatnosti, kvalite a zdravotnej bezchybnosti vodárenského zdroja,
 • e) údaje o plánovanom využívanom množstve vody,
 • f) analýza antropogénnej činnosti v širšom okolí zdroja (rozsah dokumentácie závisí od charakteru vodárenského zdroja). Ide tu o potencionálne zdroje znečistenia.
 • g) prognóza vývoja kvality vody vodárenského zdroja,
 • h) návrh rozsahu hraníc ochranných pásiem vodárenského zdroja a návrh ochranných opatrení (zákazy, obmedzenia, technické úpravy pre zariadenia, objekty alebo činnosti ohro-zujúce množstvo, kvalitu a zdravotnú bezchybnosť vody vodárenského zdroja),
 • i) návrh prevádzkového monitoringu kvality vody vodárenského zdroja,
 • j) návrh pravidelného hodnotenia účinnosti určených ochranných pásiem a ochran-ných opatrení.

Záver

 • Orgány verejného zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti posudzujú z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí návrhy na určenie ochranných pásiem zdrojov vody určených na ľud-skú spotrebu.
 • Orgány verejného zdravotníctva vydávajú kladný posudok k takýmto návrhom len vtedy, ak sú splnené všetky zdravotno – hygienické kritériá vrátane opatrení zameraných na dosiahnutie požadovanej kvality a množstva dodávanej vody obyvateľom.
 • Rozhodnutie o určení ochranného pásma, ako aj o spôsobe a podmienkach jeho využitia môže vodohospodársky orgán vydať len na základe kladného posudku orgánu verej-ného zdravotníctva.
 • Orgány verejného zdravotníctva – úrady verejného zdravotníctva zabezpečujú špeciali-zované výkony v rámci štátneho zdravotného dozoru na sledovanie ochranných opatrení.
 • Ak sa v rámci štátneho zdravotného dozoru zistí, že opatrenia ustanovené podľa osobitných predpisov sa v ochranných pásmach nedodržiavajú, orgán verejného zdravotníctva podá vodohospodárskemu orgánu podnet na nariadenie opatrení s cieľom odstránenia nežia-dúceho stavu.

V tejto súvislosti je treba zdôrazniť, že novelizované predpisy vodného práva, ako už bolo spomínané, sú v súlade s požiadavkami WHO, ako aj so smernicou EÚ. Nový vodný zákon rieši okrem iného kritériá ochrany vôd určených na odbery pre pitnú vodu, vody vhodné na kúpanie ako aj vody určené pre závlahy.

Vykonávacia vyhláška o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach na ochranu vôd jednoznačne definuje podklady na určovanie ochranného pásma vodárenského zdroja vrátane obsahu dokumentácie potrebnej k žiadosti na určovanie ochranného pásma. Obsahuje zásady spôsobu ochrany vodárenských zdrojov a činnosti poškodzujúce alebo ohrozujúce ich množstvo, kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť. Rieši zásady ochrany povrchových zdrojov vody ako aj podzemných vôd rôznych geologických útvarov (krasovopuklinové, puklinové prostredie a pod.), čo v minulosti v právnych predpisoch absentovalo.

Klik-Klinik

Máte zdravotný problém?

Konzultujte ho so skutočnými odborníkmi

1. internetová klinika Klik-Klinik

Chcem konzultovať

Textová Inzercia

Zapper | Fscan - revolučné prístroje

Rieši príčinu väčšiny zdravotných problémov. Záruka kvality a profesionálna podpora zdarma. Môžete ho mať doma aj vy!

Investujte do svojho zdravia

Frekvenčná metóda - rýchla pomoc ku zdraviu! Na všetky vírusy, baktérie, pliesne a parazitov.

Fresh - pre zdravie zamestnancov.

Služba pre firmy, ktorým záleží na zdraví svojich zamestnancov. Objednajte hneď!

Máte problém s erekciou?

Erexus vyrieši váš problém! Náhrada liekov založená na prírodnej receptúre bez lekárskeho predpisu s extra silou!

Správca siete - SANDING

Správa firemných počitačov. Bratislava a okolie.

Prihlás sa k odberu noviniek a zaujímavých článkov

Ochrana vodárenských zdrojov z pohľadu zdravotníkov - ZDRAVIE.sk