DROSERA - Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

sol 50 ml

Obsah dokumentu Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE, EV. Č. 0915/2002

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 1. NÁZOV LIEKU

Drosera

 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

granuly: 10 g granúl obsahuje:

Drosera v koncentrácii aktuálnej potencie od D4 do D1000, od C2 do C1000, LM VI, XII, XVIII, XXIV, XXX.

Dilutio homeopathica in saccharoso.

perorálne kvapky: 10 g obsahuje:

Drosera v koncentrácii aktuálnej potencie od D4 do D1000, od C2 do C1000, LM VI, XII, XVIII, XXIV, XXX.

Dilutio homeopathica in ethanolo 43 %.

tablety: 1 tableta (= 0,250 g) obsahuje:

Drosera v koncentrácii aktuálnej potencie od D4 do D1000, od C2 do C1000. Dilutio homeopathica in lactoso.

 1. LIEKOVÁ FORMA

granuly perorálne kvapky tablety

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

 1. Terapeutické indikácie

Nevzťahuje sa.*

 1. Dávkovanie a spôsob podávania

Odporúča sa nasledovné dávkovanie:

V akútnych stavoch užiť každú ½ -1 hodinu (maximálne 12 x denne) po 5-10 granuliek (5-10 kvapiek alebo 1 tabletu).

V chronických prípadoch užívať 1-3 x denne 5-10 granuliek (5-10 kvapiek alebo 1 tabletu). Dojčatám vo veku do 1 roka podávať po dohode s lekárom max. 1/3 dávky pre dospelých. Deťom do 6 rokov max. 1/2 dávky, 6-12 ročným max. 2/3 dávky pre dospelých.

Po ústupe ťažkostí sa liek užíva zriedkavejšie.

Liek je viazaný na lekársky predpis. Všetky uvedené liekové formy sú určené na perorálnu aplikáciu. Tablety a granuly sa užívajú sublinguálne.

 1. Kontraindikácie

Nevzťahuje sa.*

 1. Špeciálne upozornenia perorálne kvapky:

Liek obsahuje alkohol. Nebezpečné pri pečeňových ochoreniach, alkoholizme, epilepsii,

poškodeniach mozgu ako aj pre tehotné ženy a deti. Môže meniť, alebo zvýšiť účinok iných liekov.

* liek registrovaný podľa § 21 ods. 9 zákona č. 140/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov

tablety:

Liek obsahuje 250 mg laktózy. U ľudí s neznášanlivosťou laktózy môže spôsobiť hnačku a nevoľnosť. V takomto prípade je potrebné zvoliť inú liekovú formu.

Diabetici: 1 tableta obsahuje 0,0208 BE.

 1. Liekové a iné interakcie

Nevzťahuje sa.*

 1. Používanie v gravidite a počas laktácie

Nevzťahuje sa.*

 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Nevzťahuje sa.*

 1. Nežiaduce účinky

Nevzťahuje sa.*

 1. Predávkovanie

Nevzťahuje sa.*

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: homeopatikum

ATC-kód: V12

Nevzťahuje sa.*

 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

 1. Zoznam pomocných látok granuly: Saccharosum

perorálne kvapky: Ethanolum 43 % (m/m)

tablety: Lactosum, Magnesii stearas, Maydis amylum

 1. Inkompatibility

Nie sú známe.

 1. Čas použiteľnosti

60 mesiacov.

 1. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Uchovávať pri teplote 15 - 25 °C, na suchom mieste.

 1. Vlastnosti a zloženie obalu

granuly: liekovka z hnedého skla, sypacia vložka a uzáver z plastu, etiketa s potrebným označením

veľkosť balenia:
D4 - D1000, C2 - C1000
8 g, 45 g
LM VI, XII, XVIII, XXIV, XXX
5 g

perorálne kvapky: liekovka z hnedého skla, kvapkacia vložka a uzáver z plastu, etiketa s potrebným označením

veľkosť balenia:
D4 - D1000, C2 - C1000
10 ml, 20 ml, 50 ml
LM VI, XII, XVIII, XXIV, XXX
10 ml

tablety: liekovka z bielej plastickej hmoty, etiketa s potrebným označením

veľkosť balenia: D4 - D1000, C2 - C1000 10 g (40 tbl), 50 g (200 tbl)

 1. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Žiadne.

 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Dr. Peithner KG

Richard Strauss-Straße 13

1232 Wien Rakúsko

 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

93/0235/92-S

 1. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Predĺženie registrácie do:

 1. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

apríl 2003