Laurina - Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

tbl flm 3x21 (blis.PVC/Al)

Obsah dokumentu Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2012/02421

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Laurina

filmom obalené tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

 • Každá žltá tableta obsahuje 0,050 mg dezogestrelu a 0,035 mg etinylestradiolu,

 • každá červená tableta obsahuje 0,100 mg dezogestrelu a 0,030 mg etinylestradiolu,

 • každá biela tableta obsahuje 0,150 mg dezogestrelu a 0,030 mg etinylestradiolu.

Pomocná látka: laktóza < 65 mg.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

Tablety sú okrúhle bikonvexné s priemerom 5 mm. Na jednej strane majú vyznačený kód „VR4“ (žlté tablety), „VR2“ (červené tablety), „TR5“ (biele tablety) a na druhej strane majú všetky tablety slovo „Organon“ a hviezdičku „*“.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Perorálna antikoncepcia.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

4.2.1 Ako užívať Laurinu

Tablety sa musia užívať každý deň v približne rovnakom čase v poradí vyznačenom na balení, podľa potreby zapiť. Užíva sa 1 tableta denne počas 21 po sebe nasledujúcich dní, začína sa žltými tabletami počas 7 dní, nasledujú červené tablety počas 7 dní a nakoniec biele tablety počas 7 dní. Každé ďalšie balenie sa začína užívať po 7-dňovom intervale bez užívania tabliet, počas ktorého sa zvyčajne objaví krvácanie z vysadenia. Krvácanie z vysadenia zvyčajne začne na 2.-3. deň po užití poslednej tablety a nemusí skončiť do začiatku užívania ďalšieho balenia.

4.2.2 Ako začať užívať Laurinu

Bez predchádzajúceho užívania hormonálnej antikoncepcie [počas posledného mesiaca]

Užívanie tabliet musí začať v 1. deň prirodzeného cyklu ženy (t.j. prvý deň jej menštruačného krvácania). Možno začať aj na 2.-5. deň, ale počas prvého cyklu sa odporúča v priebehu prvých 7 dní užívania tabliet naviac používať bariérovú metódu antikoncepcie.

Prechod z inej kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (kombinovaná perorálna antikoncepcia (combined oral contraceptive (COC)), vaginálny krúžok alebo transdermálna náplasť)

Žena má začať užívať Laurinu podľa možnosti deň po užití poslednej aktívnej tablety (poslednej tablety obsahujúcej liečivá) jej predchádzajúcej COC, ale najneskôr v deň nasledujúci po zvyčajnom intervale bez tabliet alebo intervale s placebovými tabletami jej predchádzajúcej COC. V prípade, že žena používala vaginálny krúžok alebo transdermálnu náplasť, má začať užívať Laurinu podľa možnosti v deň odstránenia, ale najneskôr v deň plánovanej ďalšej aplikácie.

Pokiaľ žena používala predchádzajúcu metódu dôsledne a správne a pokiaľ je zrejmé, že nie je tehotná, môže prejsť zo svojej predchádzajúcej kombinovanej hormonálnej antikoncepcie v ktorýkoľvek deň cyklu.

Interval bez hormónov predchádzajúcej antikoncepcie nemá byť nikdy dlhší, ako je jeho odporúčané trvanie.

Nie všetky antikoncepčné metódy (transdermálna náplasť, vaginálny krúžok) musia byť uvedené na trh vo všetkých krajinách Európskej únie.

Prechod z antikoncepčnej metódy obsahujúcej výlučne gestagén (minitableta, injekcia, implantát) alebo z intrauterinného systému uvoľňujúceho gestagén (IUS)

Žena môže v ktorýkoľvek deň prejsť z minitablety (z implantátu alebo IUS v deň jeho odstránenia, z injekčnej formy vtedy, keď sa má podať ďalšia injekcia), ale vo všetkých týchto prípadoch ju treba poučiť, aby počas prvých 7 dní užívania tabliet použila naviac bariérovú metódu antikoncepcie.

Po potrate v prvom trimestri

Žena môže začať s užívaním ihneď. V tomto prípade nemusí používať ďalšie antikoncepčné opatrenia.

Po pôrode alebo po potrate v druhom trimestri

Dojčiace ženy, pozri časť 4.6.

Ženám sa má odporučiť, aby začali s užívaním v 21. až 28. deň po pôrode alebo po potrate v druhom trimestri. Ak sa užívanie začne neskôr, žena má byť poučená, aby počas prvých 7 dní užívania tabliet použila naviac bariérovú metódu antikoncepcie. Ak však už došlo k pohlavnému styku, má sa pred začatím užívania COC vylúčiť gravidita alebo žena musí počkať na prvé menštruačné krvácanie.

4.2.3 Postup pri vynechaní tabliet

Ak sa používateľka oneskorí s užitím ktorejkoľvek tabletyo menej než 12 hodín, antikoncepčná ochrana nie je znížená. Žena má užiť tabletu hneď, ako si spomenie a ďalšie tablety má užiť vo zvyčajnom čase.

Ak sa žena oneskorí s užitím ktorejkoľvek tabletyo viac ako 12 hodín, antikoncepčná ochrana môže byť znížená. Postup pri vynechaní tabliet sa môže riadiť podľa nasledovných dvoch základných pravidiel:

1. užívanie tabliet sa nesmie nikdy prerušiť na dlhšie ako 7 dní.

2. na dosiahnutie dostatočnej supresie osi hypotalamus-hypofýza-ováriá sa vyžaduje neprerušené užívanie tabliet počas 7 dní.

V súlade s tým sa v bežnej praxi môžu poskytnúť nasledovné odporúčania:

 • 1. týždeň (žlté tablety)

Používateľka má užiť poslednú vynechanú tabletu hneď, ako si spomenie, aj keby to znamenalo užitie dvoch tabliet súčasne. Potom pokračuje v užívaní tabliet v jej zvyčajnom čase. Okrem toho sa má nasledujúcich 7 dní používať bariérová metóda, ako je prezervatív. Ak došlo v predchádzajúcich 7 dňoch k pohlavnému styku, má sa zvážiť možnosť gravidity. Čím viac tabliet sa vynechalo a čím viac sa vynechanie užitia blíži k pravidelnému obdobiu bez užívania tabliet, tým vyššie je riziko gravidity.

 • 2. týždeň (červené tablety)

Používateľka má užiť poslednú vynechanú tabletu hneď, ako si spomenie, aj keby to znamenalo užitie dvoch tabliet súčasne. Potom pokračuje v užívaní tabliet v jej zvyčajnom čase. Ak žena užívala tablety počas 7 dní pred prvou vynechanou tabletou správne, ďalšie antikoncepčné opatrenia nie je potrebné použiť. Ak to tak však nebolo alebo ak vynechala viac ako 1 tabletu, žene sa má odporučiť použitie ďalších opatrení počas 7 dní.

 • 3. týždeň (biele tablety)

Riziko zníženej spoľahlivosti je vysoké z dôvodu blížiaceho sa intervalu bez užívania tabliet. Aj tak však možno upravením schémy užívania tabliet predísť zníženiu antikoncepčnej ochrany. Pri dodržaní niektorej z nasledovných dvoch možností nie je potrebné používať ďalšie antikoncepčné opatrenia za predpokladu, že počas 7 dní pred vynechaním prvej tablety žena užila všetky tablety správne. Ak to tak nie je, žene sa má odporučiť postupovať podľa prvej z nasledovných dvoch možností a použiť navyše ďalšie opatrenia počas nasledujúcich 7 dní.

1. Používateľka má užiť poslednú vynechanú tabletu hneď, ako si spomenie, aj keby to znamenalo užitie dvoch tabliet súčasne. Potom pokračuje v užívaní tabliet v jej zvyčajnom čase. Hneď, ako sa dokončí užívanie súčasného balenia, musí sa začať užívať nasledujúce balenie, t.j. medzi baleniami nemá byť žiadna prestávka. Používateľka pravdepodobne nebude mať krvácanie z vysadenia až do doužívania druhého balenia, ale počas užívania tabliet sa u nej môže vyskytnúť špinenie alebo medzimenštruačné krvácanie.

2. Žene možno tiež poradiť, aby prerušila užívanie tabliet zo súčasného balenia. Potom má mať interval bez užívania tabliet 7 dní vrátane dní, kedy tablety vynechala a následne pokračovať v užívaní nasledujúceho balenia.

Ak žena vynechala tablety a následne nemá krvácanie z vysadenia počas prvého normálneho intervalu bez užívania tabliet, má sa zvážiť možnosť gravidity.

4.2.4 Postup v prípade gastrointestinálnych ťažkostí

V prípade závažnej gastrointestinálnej poruchy nemusí byť absorpcia úplná a majú sa použiť ďalšie antikoncepčné opatrenia.

Ak sa v priebehu 3-4 hodín po užití tablety objaví vracanie, má sa postupovať ako pri vynechaní tabliet, ako je uvedené v časti 4.2.3. Ak žena nechce meniť svoju zvyčajnú schému užívania tabliet, musí užiť naviac tabletu (tablety) z iného balenia.

4.2.5 Ako posunúť alebo oddialiť menštruáciu

Oddialenie menštruácie nie je indikáciou tohto lieku. Ak je však vo výnimočných prípadoch potrebné menštruáciu oddialiť, žena má pokračovať s bielymi tabletami z iného balenia Lauriny s vynechaním intervalu bez užívania tabliet. Posunutie môže pokračovať maximálne 7 dní, kým nie je doužívané druhé balenie. Počas posunutia sa u ženy môže vyskytnúť medzimenštruačné krvácanie alebo špinenie. Pravidelné užívanie Lauriny sa obnoví po zvyčajnom 7-dňovom intervale bez užívania tabliet.

Na posunutie menštruácie na iný deň v týždni než na aký je žena zvyknutá podľa jej súčasnej schémy užívania, jej možno odporučiť, aby skrátila nasledujúci interval bez tabliet o toľko dní, koľko si želá. Čím bude tento interval kratší, tým väčšie je riziko, že nebude mať krvácanie z vysadenia a počas užívania nasledujúceho balenia sa u nej objaví medzimenštruačné krvácanie a špinenie (tak ako pri oddialení menštruácie).

4.3 Kontraindikácie

Kombinované perorálne kontraceptíva (COC) sa nemajú užívať v prípade výskytu niektorého z nižšie uvedených stavov. Ak sa niektorý z týchto stavov objaví prvýkrát počas užívania COC, užívanie sa má okamžite prerušiť.

 • Prítomnosť alebo anamnéza venóznej trombózy (hlboká venózna trombóza, pľúcna embólia).

 • Prítomnosť alebo anamnéza arteriálnej trombózy (infarkt myokardu, cerebrovaskulárna príhoda) alebo prodromálnych stavov (napr. tranzitórny ischemický záchvat, angina pectoris).

 • Známa predispozícia na venóznu alebo arteriálnu trombózu, ako je rezistencia na aktivovaný proteín C (APC), nedostatok antitrombínu III, nedostatok proteínu C, nedostatok proteínu S, hyperhomocysteinémia a antifosfolipidové protilátky.

 • Nedávna závažná migréna alebo opakujúca sa migréna v anamnéze, v oboch prípadoch s fokálnymi neurologickými symptómami (pozri časť 4.4.1).

 • Diabetes mellitus s cievnymi komplikáciami.

 • Prítomnosť závažných alebo viacnásobných rizikových faktorov venóznej alebo arteriálnej trombózy môže tiež predstavovať kontraindikáciu (pozri časť 4.4.1).

 • Pankreatitída, súčasná alebo v anamnéze, ak bola spojená s ťažkou hypertriglyceridémiou.

 • Prítomnosť alebo anamnéza závažného hepatálneho ochorenia, kým sa hodnoty pečeňových funkcií nevrátia do normálu.

 • Prítomnosť alebo anamnéza pečeňových tumorov (benígnych alebo malígnych).

 • Známe alebo suspektné malignity ovplyvnené pohlavnými hormónmi (napr. pohlavných orgánov alebo prsníkov).

 • Hyperplázia endometria.

 • Nediagnostikované vaginálne krvácanie.

 • Známa gravidita alebo podozrenie na ňu.

 • Precitlivenosť na ktorékoľvek liečivo Lauriny alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

4.4.1 UPOZORNENIA

Ak sa vyskytne niektorý z nižšie uvedených stavov/rizikových faktorov, majú sa zvážiť výhody užívania COC a možné riziká pre každú ženu individuálne a prekonzultovať ich so ženou skôr, ako sa rozhodne pre jej užívanie. V prípade zhoršenia, exacerbácie alebo prvého výskytu niektorého z týchto stavov alebo rizikových faktorov má žena vyhľadať svojho lekára. Lekár má rozhodnúť, či sa má užívanie COC prerušiť.

1. Obehové ochorenia

 • Užívanie ktoréhokoľvek kombinovaného perorálneho kontraceptíva nesie so sebou zvýšenie rizika venóznej trombembólie (VTE) v porovnaní s nepoužívaním hormonálnej antikoncepcie. Výskyt VTE u nepoužívateliek sa uvažuje v 5-10 prípadoch na 100 000 ženorokov. Zvýšené riziko VTE je najvyššie počas prvého roku, kedy žena prvýkrát užíva kombinované perorálne kontraceptívum. Riziko VTE súvisiace s graviditou sa odhaduje na 60 prípadov zo 100 000 tehotenstiev. VTE je fatálna v 1-2 % prípadov.

 • V niekoľkých epidemiologických štúdiách sa zistilo, že ženy užívajúce kombinovanú perorálnu antikoncepciu s etinylestradiolom, najčastejšie s dávkou 30 µg a s gestagénom, ako je dezogestrel, majú zvýšené riziko VTE v porovnaní s tými, ktoré užívajú kombinovanú perorálnu antikoncepciu s obsahom menej ako 50 µg etinylestradiolu a gestagénom levonorgestrel.

 • Pre lieky s obsahom 30 µg etinylestradiolu v kombinácii s dezogestrelom alebo gestodénom sa v porovnaní s liekmi, ktoré obsahujú menej ako 50 µg etinylestradiolu a levonorgestrel, celkové relatívne riziko VTE odhaduje v rozsahu od 1,5 do 2,0. Výskyt VTE pri kombinovanej perorálnej antikoncepcii s obsahom levonorgestrelu a menej ako 50 µg etinylestradiolu je približne 20 prípadov na 100 000 ženorokov používania. Výskyt pri Laurine je približne 30-40 na 100 000 ženorokov používania: t.j. ďalších 10-20 prípadov na 100 000 ženorokov používania. Vplyv relatívneho rizika na počet ďalších prípadov je najvyšší u žien počas prvého roka, kedy prvý krát užívajú kombinovanú perorálnu antikoncepciu, teda keď je riziko VTE pri všetkých kombinovaných perorálnych antikoncepciách najvyššie.

 • Riziko venóznej trombembólie sa zvyšuje s:

 • pribúdajúcim vekom;

 • pozitívnou rodinnou anamnézou (t.j. venózna trombembólia u súrodenca alebo rodiča v relatívne skorom veku). Ak sa predpokladá dedičná predispozícia, žena má byť pred rozhodnutím o užívaní akejkoľvek hormonálnej antikoncepcie odoslaná k odbornému lekárovi;

 • obezitou (index telesnej hmotnosti viac ako 30 kg/m2);

 • dlhodobou imobilizáciou, väčšou operáciou, akoukoľvek operáciou nôh alebo väčším úrazom. V týchto prípadoch sa odporúča prerušiť užívanie hormonálnej antikoncepcie (v prípade plánovanej operácie najmenej štyri týždne vopred) a pokračovať až dva týždne po nadobudnutí úplnej pohyblivosti.

 • a pravdepodobne tiež so superficiálnou tromboflebitídou a kŕčovými žilami. O možnej úlohe týchto stavov v etiológii venóznej trombembólie nie je jednotný názor.

 • Užívanie COC sa vo všeobecnosti spája so zvýšeným rizikom akútneho infarktu myokardu (AMI) alebo mozgovej príhody. Riziko je výrazne ovplyvnené prítomnosťou iných rizikových faktorov (napr. fajčením, vysokým tlakom krvi a vekom) (pozri tiež nižšie). Tieto príhody sa vyskytujú zriedkavo. Neskúmalo sa, ako Laurina modifikuje riziko AMI.

 • Riziko arteriálnych trombembolických komplikácií sa zvyšuje s:

 • pribúdajúcim vekom;

 • fajčením (so silnejším fajčením a pribúdajúcim vekom riziko rastie, predovšetkým u žien nad 35 rokov);

 • dyslipoproteinémiou;

 • obezitou (index telesnej hmotnosti viac ako 30 kg/m²);

 • hypertenziou;

 • migrénou;

 • ochorením srdcovej chlopne;

 • atriálnou fibriláciou;

 • pozitívnou rodinnou anamnézou (napr. výskyt arteriálnej trombózy u súrodenca alebo u rodiča v relatívne skorom veku). Ak sa predpokladá dedičná predispozícia, žena má byť pred rozhodnutím o užívaní akejkoľvek hormonálnej antikoncepcie odoslaná k odbornému lekárovi.

 • Mimoriadne zriedkavo sa hlásil výskyt trombózy u používateliek COC v iných krvných cievach, napr. v pečeňových, mezenterických, renálnych alebo retinálnych vénach a artériách. Nedospelo sa k jednotnému názoru, či sa tieto príhody vyskytujú v súvislosti s užívaním COC.

 • Symptómy venóznej alebo arteriálnej trombózy môžu zahŕňať: jednostrannú bolesť a/alebo opuch nohy; náhlu silnú bolesť na hrudníku bez ohľadu na to, či vyžaruje do ľavej ruky alebo nie; náhlu dýchavičnosť; prudký záchvat kašľa; akékoľvek nezvyčajné, silné, pretrvávajúce bolesti hlavy; náhlu čiastočnú alebo úplnú stratu videnia; diplopiu; nezrozumiteľnú reč alebo afáziu; vertigo; kolaps s fokálnym záchvatom alebo bez neho; slabosť alebo veľmi výrazné znecitlivenie náhle postihujúce jednu stranu alebo jednu časť tela; motorické poruchy; „akútne“ brucho. Výskyt jedného alebo viacerých z týchto symptómov môže byť dôvodom na okamžité prerušenie užívania Lauriny.

 • Medzi ďalšie ochorenia, ktoré sa spájajú s nežiaducimi obehovými príhodami, patrí diabetes mellitus, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndróm, chronické zápalové ochorenie čriev (Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída) a kosáčikovitá anémia.

 • Musí sa zvážiť zvýšené riziko trombembólie v šestonedelí (informácie o „Gravidite a laktácii“ pozri v časti 4.6).

 • Zvýšenie frekvencie alebo závažnosti migrény v priebehu užívania COC (čo môže byť predzvesťou cerebrovaskulárnej príhody) môže byť dôvodom na okamžité prerušenia užívania COC.

 • Medzi biochemické faktory, ktoré môžu indikovať dedičné alebo nadobudnuté predispozície na venóznu alebo arteriálnu trombózu, patria rezistencia na aktivovaný proteín C (APC), hyperhomocysteinémia, nedostatok antitrombínu III, nedostatok proteínu C, nedostatok proteínu S, antifosfolipidové protilátky (antikardiolipinové protilátky, lupus antikoagulans).

 • Pri zvažovaní pomeru riziko/prínos má lekár vziať do úvahy, že adekvátna liečba ochorenia môže znížiť pridružené riziko trombózy a že riziko trombózy spojené s graviditou je vyššie ako riziko spojené s užívaním COC.

2. Tumory

 • Epidemiologické štúdie ukazujú, že dlhodobé užívanie perorálnej antikoncepcie predstavuje rizikový faktor vzniku cervikálneho karcinómu u žien infikovaných ľudským papilomavírusom (HPV). Stále však ešte pretrváva neistota o rozsahu, v akom je tento nález ovplyvnený mätúcimi účinkami (napr. rozdiely v počte sexuálnych partnerov alebo v používaní bariérových kontraceptív).

 • Metaanalýza 54 epidemiologických štúdií zaznamenala mierne zvýšené relatívne riziko (RR = 1,24) diagnostikovania rakoviny prsníka u žien, ktoré vtedy užívali COC. Zvýšené riziko postupne mizne v priebehu 10 rokov od ukončenia užívania COC. Vzhľadom na to, že riziko rakoviny prsníka u žien vo veku do 40 rokov je zriedkavé, zvýšený počet diagnóz rakoviny prsníka u terajších a bývalých používateliek COC je malý v porovnaní s celkovým rizikom výskytu rakoviny prsníka. Tieto štúdie nedokazujú kauzalitu. Pozorovaný obraz zvýšeného rizika mohol nastať v dôsledku skoršej diagnózy rakoviny prsníka u používateliek COC, biologických účinkov COC alebo kombináciou oboch. Rakovina prsníka diagnostikovaná u používateliek, ktoré niekedy užívali COC, býva klinicky menej rozvinutá ako u žien, ktoré COC nikdy neužívali.

 • V zriedkavých prípadoch boli u používateliek COC zaznamenané benígne pečeňové tumory a ešte zriedkavejšie malígne pečeňové tumory. V ojedinelých prípadoch viedli tieto tumory k život ohrozujúcemu vnútrobrušnému krvácaniu. V prípade výskytu závažnej bolesti v hornej časti brucha, zväčšenia pečene alebo príznakov intraabdominálneho krvácania u žien užívajúcich COC sa má v diferenciálnej diagnóze zvážiť nádor pečene.

3. Iné stavy

 • Ženy s hypertriglyceridémiou alebo jej výskytom v rodinnej anamnéze môžu mať pri užívaní COC zvýšené riziko vzniku pankreatitídy.

 • Hoci boli u mnohých žien užívajúcich COC zaznamenané malé zvýšenia krvného tlaku, klinicky relevantné zvýšenia sú zriedkavé. Vzťah medzi užívaním COC a klinickou hypertenziou nebol stanovený. Ak sa však počas užívania COC vyskytne trvalá klinicky významná hypertenzia, je vhodné, aby lekár pozastavil užívanie COC a liečil hypertenziu. Ak sa to uzná za vhodné, užívanie COC môže pokračovať, ak antihypertenznou terapiou možno dosiahnuť normálne hodnoty krvného tlaku.

 • Hlásil sa výskyt alebo zhoršenie nasledovných stavov tak počas gravidity, ako aj pri užívaní COC, avšak dôkaz o súvislosti s jej užívaním nie je dostatočný: žltačka a/alebo pruritus spojený s cholestázou; tvorba žlčových kameňov; porfýria; systémový lupus erythematosus; hemolyticko-uremický syndróm; Sydenhamova chorea; herpes gestationis; strata sluchu spojená s otosklerózou, (hereditárny) angioedém.

 • Akútne alebo chronické poruchy funkcie pečene môžu vyžadovať prerušenie užívania COC, až kým sa markery funkcie pečene nevrátia do normálu. Opätovný výskyt cholestatickej žltačky, ktorá sa prvý raz vyskytla počas gravidity alebo pri predchádzajúcom užívaní pohlavných steroidov, si vyžaduje prerušenie užívania COC.

 • Hoci COC môže mať vplyv na periférnu inzulínovú rezistenciu a glukózovú toleranciu, nie sú dôkazy o potrebe zmeny terapeutického režimu u diabetičiek užívajúcich COC. Ženy diabetičky však majú byť počas užívania COC starostlivo sledované.

 • S užívaním COC sa spájajú Crohnova choroba a ulcerózna kolitída.

 • Príležitostne sa môže vyskytnúť chloazma, najmä u žien s chloazmou gravidarum v anamnéze. Ženy so sklonom k chloazme sa majú vyhýbať slneniu alebo ultrafialovému žiareniu počas užívania COC.

 • Laurina obsahuje < 65 mg laktózy v jednej tablete. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie, ktorí majú diétu bez obsahu laktózy, majú toto množstvo vziať do úvahy.

Pri poskytovaní poradenstva pri voľbe antikoncepčnej metódy sa majú vziať do úvahy všetky vyššie uvedené informácie.

4.4.2 Lekárske vyšetrenie/konzultácia

Pred začatím alebo opätovným začatím užívania Lauriny sa má vykonať kompletné lekárske vyšetrenie (vrátane rodinnej anamnézy) a musí sa vylúčiť gravidita. Má sa zmerať krvný tlak a ak je to klinicky indikované, má sa vykonať lekárska prehliadka s ohľadom na kontraindikácie (časť 4.3.) a upozornenia (časť 4.4.). Ženu treba tiež poučiť, aby si pozorne prečítala písomnú informáciu pre používateľky a postupovala podľa uvedených rád. Frekvencia a povaha ďalších pravidelných vyšetrení má byť založená na správnej klinickej praxi a prispôsobená každej žene jednotlivo.

Ženy majú byť poučené, že perorálna antikoncepcia nechráni pred infekciou HIV (AIDS) a inými pohlavne prenosnými chorobami.

4.4.3 Znížená účinnosť

Účinnosť COC sa môže znížiť v prípade napr. vynechania tabliet (časť 4.2.3), gastrointestinálnych ťažkostí (časť 4.2.4) alebo súbežného užívania iných liekov (časť 4.5.1).

Počas užívania Lauriny sa nemajú užívať rastlinné prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum) z dôvodu rizika poklesu plazmatických koncentrácií a zníženia klinických účinkov Lauriny (pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie).

4.4.4 Znížená kontrola cyklu

Pri všetkých COC sa môže objaviť nepravidelné krvácanie (špinenie alebo medzimenštruačné krvácanie), najmä počas prvých mesiacov užívania. Preto je hodnotenie akéhokoľvek nepravidelného krvácania relevantné až po adaptačnom období, ktoré trvá približne tri cykly.

Ak nepravidelnosti krvácania pretrvávajú alebo sa vyskytujú po predchádzajúcich pravidelných cykloch, majú sa vziať do úvahy nehormonálne príčiny a na vylúčenie malignity alebo gravidity sú indikované adekvátne diagnostické postupy. Medzi ne môže patriť kyretáž.

U niektorých žien sa počas intervalu bez užívania tabliet nemusí vyskytnúť krvácanie z vysadenia. Ak sa COC užívala podľa pokynov opísaných v časti 4.2, nie je pravdepodobné, že by žena bola gravidná. Ak sa však COC neužívala podľa týchto pokynov pred prvým vynechaným krvácaním z vysadenia alebo ku krvácaniu z vysadenia nedošlo dvakrát, pred ďalším užívaním COC sa musí vylúčiť gravidita.

4.5 Liekové a iné interakcie

4.5.1 Interakcie

Interakcie medzi perorálnou antikoncepciou a inými liekmi môžu viesť k medzimenštruačnému krvácaniu a/alebo zlyhaniu perorálnej antikoncepcie. V literatúre boli uvedené nasledovné interakcie:

Hepatálny metabolizmus: interakcie sa môžu vyskytnúť s liečivami indukujúcimi mikrozomálne enzýmy, čoho následkom môže byť zvýšený klírens pohlavných hormónov (napr. hydantoíny, barbituráty, primidón, bosentan, karbamazepín, rifampicín, rifabutín a možno tiež oxkarbazepín, modafinil, topiramát, felbamát, ritonavir, griseofulvín a prípravky s obsahom ľubovníka bodkovaného). Aj inhibítory HIV proteázy s indukujúcim potenciálom (napr. ritonavir a nelfinavir) a nenukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy (napr. nevirapín a efavirenz) môžu ovplyvniť hepatálny metabolizmus. Maximálna enzýmová indukcia sa zvyčajne v priebehu 2-3 týždňov neprejaví, ale potom môže pretrvávať minimálne 4 týždne po ukončení liečby.

Zlyhanie antikoncepcie sa hlásilo aj pri antibiotikách, ako je ampicilín a tetracyklíny. Mechanizmus tohto účinku nebol objasnený.

Ženy liečené ktorýmkoľvek z týchto liečiv majú okrem COC dočasne použiť aj bariérovú metódu antikoncepcie alebo si zvoliť inú metódu antikoncepcie. Pri užívaní liečiv indukujúcich mikrozomálne enzýmy sa má bariérová metóda používať v priebehu ich súbežného užívania a 28 dní po ukončení ich užívania. V prípade dlhodobej liečby liečivami indukujúcimi mikrozomálne enzýmy sa má zvážiť iná metóda antikoncepcie. Ženy liečené antibiotikami (okrem rifampicínu a griseofulvínu, ktoré tiež pôsobia ako liečivá indukujúce mikrozomálne enzýmy) majú bariérovú metódu používať ešte 7 dní po ukončení ich užívania. Ak sa balenie COC spotrebuje skôr, ako sa ukončí používanie bariérovej metódy, má sa plynulo pokračovať s užívaním tabliet z ďalšieho balenia COC, bez zvyčajného intervalu bez tabliet.

Perorálna antikoncepcia môže ovplyvňovať metabolizmus iných liečiv. Môže teda ich koncentrácie v plazme a tkanivách buď zvyšovať (napr. cyklosporín) alebo znižovať (napr. lamotrigín).

Poznámka: Na určenie potenciálnych interakcií je potrebné sa oboznámiť s informáciami o predpisovaní súčasne podávaných liekov.

4.5.2 Laboratórne testy

Použitie antikoncepčných steroidov môže ovplyvniť výsledky určitých laboratórnych testov vrátane biochemických parametrov pečene, štítnej žľazy, adrenálnej a renálnej funkcie, hladín (väzbových) proteínov v plazme, napr. globulínov viažucich kortikosteroidy a lipidových/lipoproteínových frakcií, parametrov metabolizmu cukrov a parametrov koagulácie a fibrinolýzy. Zmeny zvyčajne zostávajú v rámci referenčného rozpätia laboratórnych hodnôt.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Laurina nie je indikovaná počas gravidity. Ak žena počas liečby Laurinou otehotnie, užívanie sa má ukončiť. Väčšina epidemiologických štúdií však neodhalila zvýšené riziko pôrodných defektov u detí narodených ženám, ktoré užívali COC pred graviditou, ani teratogénny účinok, ak sa COC nedopatrením užívala v počiatočných štádiách gravidity.

Laktácia môže byť ovplyvnená užívaním COC, pretože môže znižovať množstvo a meniť zloženie materského mlieka. Užívanie COC sa preto spravidla nemá odporúčať, pokiaľ dojčiaca matka kompletne neukončí dojčenie dieťaťa. Malé množstvá antikoncepčných steroidov a/alebo ich metabolitov sa môžu vylučovať do mlieka, ale neexistujú dôkazy o tom, že by mali nežiaduce účinky na zdravie dieťaťa.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nepozorovali sa žiadne účinky na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Tak ako pri každej COC, aj pri užívaní Lauriny sa môžu vyskytnúť zmeny charakteru menštruačného krvácania, najmä počas prvých mesiacov užívania. Môže to zahŕňať zmeny frekvencie krvácania (vynechanie, zriedkavejšie, častejšie alebo kontinuálne), zmeny intenzity krvácania (znížené alebo zvýšené) alebo jeho trvania.

Možné súvisiace nežiaduce účinky, ktoré sa hlásili u používateliek Lauriny alebo COC vo všeobecnosti, sú uvedené v tabuľke nižšie1. Všetky nežiaduce reakcie sú uvedené podľa triedy orgánových systémov a frekvencie; časté (≥ 1/100), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100) a zriedkavé (< 1/1 000).

Trieda orgánových systémov
Časté
( 1/100)
Menej časté
( 1/1 000 až < 100)
Zriedkavé
(< 1/1 000)
Poruchy imunitného systému
Hypersenzitivita
Poruchy metabolizmu a výživy
Retencia tekutín
Psychické poruchy
Depresívna nálada, zmenená nálada
Znížené libido
Zvýšené libido
Poruchy nervového systému
Bolesť hlavy
Migréna
Poruchy oka
Intolerancia kontaktných šošoviek
Poruchy gastrointestinálneho traktu
Nauzea, bolesť brucha
Vracanie, hnačka
Poruchy kože a podkožného tkaniva
Vyrážka, žihľavka
Nodózny erytém, multiformný erytém
Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
Bolesť prsníkov, citlivosť prsníkov
Zväčšenie prsníkov
Vaginálny výtok, výtok z prsníkov
Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Zvýšená hmotnosť
Znížená hmotnosť

1 Na opis určitej nežiaducej reakcie je uvedený najvhodnejší termín podľa MedDRA (verzia 11.0). Synonymá alebo súvisiace ochorenia nie sú uvedené, no majú sa tiež zohľadniť.

U žien užívajúcich kombinovanú perorálnu antikoncepciu sa hlásilo množstvo nežiaducich účinkov, ktoré sú detailnejšie analyzované v časti 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní. Tieto zahŕňajú: venózne trombembolické poruchy; arteriálne trombembolické poruchy; hypertenziu; nádory závislé od hormónov (napr. nádory pečene, rakovina prsníka); chloazmu.

4.9 Predávkovanie

Neexistujú správy o závažných škodlivých účinkoch predávkovania. Symptómy, ktoré sa v tomto prípade môžu vyskytnúť, sú: nauzea, vracanie a u mladých dievčat mierne vaginálne krvácanie. Neexistujú žiadne antidotá a ďalšia liečba má byť symptomatická.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Kontracetpíva, ATC kód: G03AB05

Antikoncepčný účinok COC je založený na spolupôsobení rôznych faktorov, z ktorých sa za najdôležitejšie považujú inhibícia ovulácie a zmeny v cervikálnej sekrécii. Okrem ochrany pred otehotnením má užívanie COC niekoľko výhod, ktoré popri negatívnych vlastnostiach (pozri časti Upozornenia, Nežiaduce účinky) môžu byť užitočné pri voľbe antikoncepčnej metódy. Cyklus je pravidelnejší a menštruácia je často menej bolestivá a krvácanie je slabšie. Slabšie krvácanie môže viesť k zníženiu výskytu deficitu železa. Ďalej sa ukázalo, že COC vo vyšších dávkach (50 μg etinylestradiolu) redukujú riziko vzniku fibrocystických nádorov prsníka, ovariálnych cýst, zápalových ochorení panvy, ektopickej gravidity a rakoviny endometria a vaječníkov. Či sa to týka aj COC podávaných v nižších dávkach, zostáva ešte potvrdiť.

V klinických štúdiách sa ukázalo, že Laurina významne znížila androgénne parametre, 3-α androsténdiolglukuronid, androsténdión, DHEA-S a voľný testosterón.

Deti a dospievajúci

K dispozícii nie sú žiadne klinické údaje o účinnosti a bezpečnosti u dospievajúcich do 18 rokov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Dezogestrel

ABSORPCIA

Perorálne podaný dezogestrel sa rýchlo a úplne absorbuje a mení sa na etonogestrel. Maximálne sérové koncentrácie etonogestrelu sa zvýšia z 1,5 ng/ml v 7. deň na 5 ng/ml v 21. deň cyklu a dosiahnu sa približne za 1,5 hodiny po podaní. Biologická dostupnosť je 62 - 81 %.

DISTRIBÚCIA

Etonogestrel sa viaže na sérový albumín a globulín viažuci pohlavné hormóny (SHBG). Iba 2 - 4 % z celkovej sérovej koncentrácie liečiva sú prítomné vo forme voľného steroidu, 40 - 70 % sa špecificky viaže na SHBG. Zvýšenie hladiny SHBG indukované etinylestradiolom ovplyvňuje distribúciu medzi sérové proteíny a výsledkom je potom zvýšenie frakcie viazanej na SHBG a pokles frakcie viazanej na albumín. Zdanlivý distribučný objem dezogestrelu je 1,5 l/kg.

METABOLIZMUS

Etonogestrel sa úplne metabolizuje známymi cestami metabolizmu steroidov. Rýchlosť metabolického klírensu zo séra je približne 2 ml/min/kg. So súbežne podaným etinylestradiolom sa nezistili žiadne interakcie.

ELIMINÁCIA

Sérové hladiny etonogestrelu klesajú v dvoch fázach. Konečná fáza vylučovania je charakterizovaná polčasom približne 30 hodín. Dezogestrel a jeho metabolity sú vylučované močom a žlčou v pomere približne 6:4.

ROVNOVÁŽNY STAV

Farmakokinetika etonogestrelu je ovplyvnená hladinami SHBG, ktoré sú etinylestradiolom trojnásobne zvýšené. Pri každodennom užívaní stúpa sérová hladina liečiva približne na dvoj- až trojnásobok, pričom rovnovážny stav sa dosiahne v druhej polovici liečebného cyklu.

Etinylestradiol

ABSORPCIA

Perorálne podaný etinylestradiol sa rýchlo a úplne absorbuje. Maximálne sérové koncentrácie približne 80 pg/ml sa dosiahnu v priebehu 1 - 2 hodín. Absolútna biologická dostupnosť ako výsledok presystémovej konjugácie a first-pass metabolizmu je približne 60 %.

DISTRIBÚCIA

Etinylestradiol sa silno, ale nešpecificky viaže na sérový albumín (približne 98,5 %) a indukuje zvýšenie sérových koncentrácií SHBG. Zdanlivý distribučný objem bol stanovený na približne 5 l/kg.

METABOLIZMUS

Etinylestradiol podlieha presystémovej konjugácii tak v sliznici tenkého čreva, ako aj v pečeni. Etinylestradiol sa primárne metabolizuje aromatickou hydroxyláciou, ale vzniká široké spektrum hydroxylovaných a metylovaných metabolitov, ktoré sú prítomné vo voľnej forme, ako aj vo forme konjugátov s glukuronidmi a sulfátmi. Rýchlosť metabolického klírensu je približne 5 ml/min/kg.

ELIMINÁCIA

Sérové hladiny etinylestradiolu klesajú v dvoch eliminačných fázach, konečná fáza vylučovania je charakterizovaná polčasom približne 24 hodín. Nezmenené liečivo sa nevylučuje; metabolity etinylestradiolu sa vylučujú močom a žlčou v pomere 4:6. Polčas vylučovania metabolitov je približne 1 deň.

ROVNOVÁŽNY STAV

Rovnovážne koncentrácie sa dosiahnu po 3 - 4 dňoch, keď sú sérové hladiny liečiva vyššie o 30 - 40 % v porovnaní s jednorazovou dávkou.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí, ak sa COC užívajú podľa odporúčaní. Toto je založené na obvyklých štúdiách toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu a reprodukčnej toxicity. Je však potrebné mať na mysli, že pohlavné steroidy môžu podporovať rast niektorých hormonálne závislých tkanív a nádorov.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

JADRO TABLETY

all-rac-α-tokoferol,

monohydrát laktózy,

zemiakový škrob,

povidón,

koloidný oxid kremičitý bezvodý,

kyselina stearová.

FILMOVÝ OBAL

Červený oxid železitý (E172)*,

žltý oxid železitý (E172)**,

hypromelóza,

makrogol 400,

mastenec,

oxid titaničitý (E171).

* iba v tabletách s 0,100 mg dezogestrelu/0,030 mg etinylestradiolu (červené tablety)

** iba v tabletách s 0,050 mg dezogestrelu/0,035 mg etinylestradiolu (žlté tablety)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/Al blister, balený v hliníkovom laminátovom vrecku.

Veľkosti balenia: 21, 3 x 21 a 6 x 21 tabliet.

Každý blister obsahuje 21 tabliet (7 žltých, 7 červených a 7 bielych tabliet).

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

N.V.Organon, P.O. Box 20, 5340 BH Oss, Holandsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

17/0176/03-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

10. jún 2003

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2013