[18F] FDG-FR - Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

sol inj 1x11 ml/34100 MBq (liek.inj.skl.viacdávková)

Obsah dokumentu Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

[image]

Príloha č.2 k Rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2107/5665

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

[18F]FDG-FR

300-3100 MBq/ml, injekčný roztok

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

V deň a čas kalibrácie obsahuje 1 ml roztoku na injekciu 300 MBq až 3100 MBq

fludeoxyglukózy (18F).

Fluór-18 sa rozpadá na stabilný kyslík-18 s polčasom rozpadu 109,77 minúty emisiou pozitrónovej radiácie maximálnej energie 634 keV, nasledovanej fotónovou radiačnou anihiláciou 511 keV.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok

Priehľadný bezfarebný roztok

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Tento liek je len na diagnostické použitie.

Fludeoxyglukóza (18F) je určená na použitie s pozitrónovou emisnou tomografiou (PET).

Onkológia

[18F]FDG-FR je určený na zobrazovanie u pacientov podstupujúcich onkologické diagnostické postupy popisujúce funkciu alebo ochorenia, u ktorých je zvýšené vychytávanie glukózy v špecifických orgánoch a tkanivách diagnostickým cieľom. Nasledovné indikácie sú dostatočne zdokumentované (pozri časť 4.4):

Diagnóza:

· Charakteristika solitárneho pľúcneho uzla

· Detekcia rakoviny neznámeho pôvodu, prejavujúca sa napríklad krčnou lymfadenopatiou,

pečeňovými alebo kostnými metastázami

· Charakterizácia masy pankreasu

Staging:

· Nádory hlavy a krku vrátane pomoci pri riadenej biopsii

· Primárna rakovina pľúc

· Rakovina pažeráka

· Kolorektálny karcinóm obzvlášť pri stanovovaní restagingu

· Malígny lymfóm

· Malígny melanóm, Breslow >1,5 mm alebo metastáza v lymfatickej uzline pri prvej diagnóze

Monitorovanie terapeutickej odpovede:

· Malígny lymfóm

· Nádory hlavy a krku

Detekcia v prípade odôvodneného podozrenia z rekurencie:

· Glióm s vysokým stupňom malignity (III alebo IV)

· Nádory hlavy a krku

· Primárna rakovina pľúc (pozri časť 4.4)

· Kolorektálny karcinóm

· Malígny lymfóm

Kardiológia

Diagnostický cieľ pri kardiologických indikáciách je viabilné myokardiálne tkanivo, ktoré vychytáva

glukózu, ale keďže je znížene prekrvené, musí byť predtým vyšetrené použitím

vhodných zobrazovacích techník na zobrazenie krvného prietoku.

· Hodnotenie viability myokardu u pacientov s ťažkou poruchou funkcie

ľavej komory, ktorí sú kandidátmi na revaskularizáciu, keď konvenčné zobrazovacie

metódy neprinášajú výsledky.

Neurológia

Diagnostickým cieľom pri neurologických indikáciách je dočasný glukózový hypometabolizmus.

· Hodnotenie lokalizácie epileptogénnych fókusov pred chirurgickým zákrokom u čiastočnej temporálnej epilepsie.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Odporúčaná aktivita pre dospelého s hmotnosťou 70 kg je 100 až 400 MBq (táto aktivita sa musí prispôsobiť podľa hmotnosti pacienta a typu použitej kamery), podané priamo intravenóznou injekciou.

Pre pacientov mladších ako 18 rokov je dostupných len niekoľko klinických údajov týkajúcich sa bezpečnosti a diagnostickej účinnosti produktu. Preto sa používanie u pediatrických onkologických pacientov musí opatrne zvážiť.

Aktivita podávaná u detí a mladistvých je časťou aktivity odporúčanej pre dospelých.

Táto aktivita sa môže stanoviť z odporúčanej aktivity pre dospelých na základe kalkulácie telesnej hmotnosti podľa nasledovného násobiaceho koeficientu:

3 kg = 0,10
12 kg = 0,32
22 kg = 0,50
32 kg = 0,62
42 kg = 0,78
52 - 54 kg = 0,90
4 kg = 0,14
14 kg = 0,36
24 kg = 0,53
34 kg = 0,64
44 kg = 0,80
56 - 58 kg = 0,92
6 kg = 0,19
16 kg = 0,40
26 kg = 0,56
36 kg = 0,66
46 kg = 0,82
60 - 62 kg = 0,96
8 kg = 0,23
18 kg = 0,44
28 kg = 0,58
38 kg = 0,68
48 kg = 0,85
64 - 66 kg = 0,98
10 kg = 0,27
20 kg = 0,46
30 kg = 0,60
40 kg = 0,70
50 kg = 0,88
68 kg = 0,99

Metóda podania [18F]FDG-FR a PET vyšetrenie

Aktivita FDG sa musí zmerať kalibrátorom tesne pred podaním injekcie.

Injekcia musí byť intravenózna, aby sa vyhlo ožiareniu ako dôsledku lokálnej extravazácie, ako aj zobrazovacím artefaktom.

Emisné skeny sa obyčajne začínajú 45 až 60 minút po injekcii fludeoxyglukózy (18F). Za predpokladu, že dostatočná aktivita zostáva na adekvátnej hodnote, môže sa PET vyšetrenie fludeoxyglukózou urobiť až do 2 alebo 3 hodín po jej podaní, tým sa zníži aktivitu pozadia.

V prípade potreby sa môžu vykonať v krátkom čase opakované vyšetrenia.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Indikácia vyšetrenia

Pre všetkých pacientov musí byť radiačná dávka opodstatnená očakávaným diagnostickým prínosom získaným najnižšou možnou radiačnou dávkou.

U pacientov so zníženou funkciou obličiek sa vyžaduje veľmi opatrná indikácia, nakoľko sa u týchto pacientov môže vyskytnúť zvýšená radiačná expzícia.

Malo by sa vziať do úvahy, že efektívna dávka na MBq je vyššia u detí ako u dospelých (pozri časť 11.).

Príprava pacienta

[18F]FDG-FR by sa mal podať dostatočne hydratovaným pacientom, ktorí sú minimálne 4 hodiny nalačno, čím sa dosiahne maximálna aktivita v cieľových orgánoch, nakoľko vychytávanie glukózy v bunkách je limitované (“saturovaná kinetika”). Množstvo tekutín by nemalo byť limitované (tekutiny obsahujúce glukózu sú zakázané).

Aby sa dosiahla najlepšia kvalita obrázkov a znížila radiačná expozícia močového mechúra, mali by pacienti piť dostatočné množstvo tekutín a pred a po PET vyšetrení vyprázdniť močový mechúr.

Onkológia a neurológia

Aby sa vyhlo zvýšenej fixácii stopovacej látky v svaloch, pacientom sa pred vyšetrením radí vyhnúť sa namáhavej fyzickej aktivite a zostať v pokoji medzi podaním injekcie a vyšetrením a počas získavania obrázkov (pacienti by mali pohodlne ležať bez čítania alebo rozprávania).

Metabolizmus glukózy v mozgu závisí na aktivite mozgu. Preto by sa neurologické vyšetrenia mali vykonať po relaxácii v tmavej miestnosti a s malým hlukom pozadia.

Pred vyšetrením by sa mal vykonať test glukózy v krvi, nakoľko hyperglykémia môže viesť k zníženiu citlivosti [18F]FDG-FR, obzvlášť keď je glykémia vyššia ako 8 mmol/l. Podobne by sa malo vyhnúť podávaniu fludeoxyglukózy (18F)-PET u pacientov s nekontrolovaným diabetom.

Kardiológia

Nakoľko vychytávanie glukózy v myokarde je inzulín-dependentné, odporúča sa 1 hodinu pred vyšetrením myokardu [18F]FDG-FR nárazová dávka glukózy 50 g. Eventuálne, obzvlášť u pacientov s diabetom, sa môže v prípade potreby hladina cukru v krvi upraviť kombinovanou infúziou inzulínu a glukózy (inzulín-glukózová svorka).

Interpretácia obrázkov FDG-PET

Infekčné alebo zápalové ochorenia rovnako ako regeneračné procesy po chirurgických operáciách môžu viesť k signifikantnému zvýšeniu vychytávania FDG a preto viesť k falošne pozitívnym výsledkom.

Falošne pozitívne alebo falošne negatívne výsledky FDG-PET sa nemôžu vylúčiť po rádioterapii v priebehu prvých 2 - 4 mesiacov. Ak klinická indikácia vyžaduje skoršiu diagnostiku pomocou FDG-PET, dôvod pre skoršie FDG-PET musí byť odôvodnene zdokumentovaný.

Optimálny je aspoň 4 - 6-týždňový interval po podaní poslednej chemoterapie, predovšetkým kvôli vyhnutiu sa falošne negatívnym výsledkom. Ak klinická indikácia vyžaduje skoršiu diagnostiku pomocou FDG-PET, dôvod pre skoršie FDG-PET musí byť odôvodnene zdokumentovaný. V prípade chemoterapie s cyklami kratšími ako 4 týždne by sa FDG-PET vyšetrenie malo vykonať pred začiatkom nového cyklu.

Pri lymfóme nízkeho stupňa (low-grade) a rakovine dolnej časti pažeráka by sa mali vziať do úvahy len pozitívne prediktívne hodnoty pre limitovanú senzitivitu FDG-PET.

Fludeoxyglukóza (18F) nie je efektívna v detekcii mozgových metastáz.

Pri aplikácii náhodného PET (pozitrónová emisná tomografia) systému je senzitivita znížená v porovnaní s cieleným PET, čo vedie k zníženej detekcii lézií menších ako 1 cm.

Odporúča sa hodnotiť obrázky z PET vyšetrenia fludeoxyglukózou (18F) v spojitosti so zobrazovacími anatomickými tomografickým metódami (napr. CT, ultrasonografia, MR). Fúzia obrázkov z funkčného PET vyšetrenia fludeoxyglukózou (18F) s morfologickými obrázkami, napr. PET-CT môže viesť k zvýšeniu senzitivity a špecifity a odporúča sa u tumorov pankreasu, hlavy a krku, lymfómov, melanómov, rakovine pľúc a rekurentných kolorektálnych karcinómoch.

Pri použití kontrastnej látky pri hybridnom PET-CT vyšetrení sa môžu na PET obrázkoch objaviť artefakty.

Všeobecné upozornenia

Po podaní injekcie sa odporúča vyhnúť kontaktu medzi pacientom a malými deťmi po dobu úvodných 12 hodín.

Rádiofarmaká by mali obdržať, používať i podávať len autorizované osoby v určených klinických zariadeniach a prevzatie, skladovanie, použitie, presun a likvidácia sú subjektom predpisov a príslušných licencií kompetentných orgánov.

Rádiofarmaká by sa mali pripravovať používateľom tak, aby sa dodržala radiačná bezpečnosť i požiadavky farmaceutickej kvality.

Podanie rádiofarmák vytvára pre iných ľudí riziko externej radiácie alebo kontaminácie

rozliatím moču, zvratkov, atď. Preto sa musia dodržiavať ochranné radiačné opatrenia

podľa národných predpisov.

[18F]FDG-FR by sa mal skladovať a zaobchádzať s ním v primeranom kryte tak, aby boli pacienti i nemocničný personál čo najviac chránený. Obzvlášť sa pri manipulácii s liekovkami a injekciami odporúča ochrana pred účinkami ß+-radiácie a anihilovaných fotónov použitím vhodného krytia.

4.5 Liekové a iné interakcie

Všetky lieky, ktoré ovplyvňujú hladiny cukru v krvi, môžu ovplyvniť senzitivitu vyšetrenia (napr. kortikosteroidy, valproát, karbamazepín, fenytoín, fenobarbital a katecholamíny).

Pri podávaní kolóniu stimulujúcich faktorov (CSF) je počas niekoľkých dní zvýšené vychytávanie fludeoxyglukózy (18F) v kostnej dreni a slezine. Toto sa musí pri interpretácii PET obrázkov vziať do úvahy. Tento rozdiel môže znížiť aspoň 5-dňový interval medzi terapiou CSF a PET vyšetrením.

Podanie glukózy a inzulínu ovplyvňuje vtok fludeoxyglukózy (18F) do buniek. V prípade zvýšenej hladiny cukru v krvi rovnako ako nízkej hladiny inzulínu je znížený vtok fludeoxyglukózy (18F) do orgánov a tumorov.

4.6 Gravidita a laktácia

Nie je žiadna klinická skúsenosť s použitím fludeoxyglukózy (18F) u gravidných žien.

Pri nutnosti podania rádioaktívneho lieku žene v plodnom veku by sa vždy malo uvažovať o možnosti tehotenstva. Každá žena, ktorej vynechala menštruácia, by sa mala pokladať za tehotnú, pokiaľ sa nepotvrdí opak. Pri neistote je dôležité, aby sa na dosiahnutie požadovanej klinickej informácie použila minimálna radiačná dávka. Musia sa zvážiť alternatívne techniky, ktoré neobsahujú ionizujúce žiarenie.

Rádionuklidové postupy na tehotných ženách zahŕňajú radiačné dávky pre plod. Podanie [18F]FDG-FR s aktivitou 400 MBq vedie k absorbovanej dávke na maternicu 8,4 mGy. V tomto rozsahu sa neočakávajú letálne účinky a indukcia vytvorenia malformácií, rastová retardácia a funkčné poruchy; avšak môže byť zvýšené riziko indukcie rakoviny a dedičných chýb.

[18F]FDG-FR by sa nemal podávať počas tehotenstva, pokiaľ to nie je jednoznačne potrebné alebo pokiaľ benefit pre matku nie je vyšší ako riziko pre plod.

Fludeoxyglukóza (18F) sa vylučuje do materského mlieka. Pred podaním fludeoxyglukózy (18F) dojčiacej matke je potrebné vziať do úvahy, či sa môže vyšetrenie odložiť, pokiaľ matka neprestane dojčiť. Ak sa nedá vyhnúť jej podaniu, dojčenie sa musí prerušiť aspoň na 12 hodín a odsaté mlieko sa musí zlikvidovať. Ak je to vhodné, mlieko sa môže odsať pred podaním [18F]FDG-FR. Navyše z rádioprotektívnych dôvodov sa odporúča zamedziť blízkemu kontaktu medzi matkou a dieťaťom počas úvodných 12 hodín od podania injekcie.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Doteraz neboli pozorované nežiaduce účinky po podaní fludeoxyglukózy (18F).

Keďže podaná dávka látky je veľmi malá, hlavné riziko je spôsobené radiáciou. Expozícia ionizujúcemu žiareniu môže viesť k vzniku rakoviny alebo rozvoju dedičných chýb. Väčšina vyšetrení nukleárnymi liekmi zahŕňa radiačné dávky (efektívne dávky) nižšie ako 20 mSv. Tieto účinky sa môžu očakávať s nízkou pravdepodobnosťou. Po podaní maximálnej odporúčanej dávky aktivity fludeoxyglukózy (18F) je efektívna dávka 7,6 mSv.

4.9 Predávkovanie

Predávkovanie je z farmakologického hľadiska s dávkami používanými na diagnostické účely nepravdepodobné.

Ak sa podala nadmerná dávka fludeoxyglukózy (18F), radiačné dávky pre pacienta sa musia znížiť čo najväčším možným zvýšením vylučovania rádionuklidu forsírovanou diurézou a častým močením.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: diagnostické rádiofarmaká

ATC kód: V09IX04

Fludeoxyglukóza (18F) je analóg glukózy, ktorý sa akumuluje vo všetkých bunkách využívajúcich glukózu ako zdroj energie. Fludeoxyglukóza (18F) sa akumuluje v tumoroch s vysokým obratom glukózy.

Pri chemických koncentráciách, v akých sa fludeoxyglukóza (18F) používa pri diagnostických vyšetreniach, sa nezdá, že by mala farmakodynamickú aktivitu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenóznej injekcii je farmakokinetický profil fludeoxyglukózy (18F) v cievnom systéme biexponenciálny. Jej distribučný čas je 1 minúta a eliminačný čas približne 12 minút.

Vychytávanie fludeoxyglukózy (18F) bunkami sa vykonáva tkanivovo špecifickými transportnými systémami, ktoré sú čiastočne inzulín-dependentné a preto môžu byť ovplyvnené jedením, nutričnými podmienkami a existenciou diabetes mellitus. U pacientov s diabetes mellitus sa kvôli zmenenej tkanivovej distribúcii a metabolizmu glukózy vyskytuje znížené vychytávanie fludeoxyglukózy (18F).

Fludeoxyglukóza (18F) je transportovaná cez bunkovú membránu podobne ako glukóza, ale podstupuje iba prvý stupeň glykolýzy vedúci k tvorbe fludeoxyglukózy (18F) -6-fosfátu, ktorý zostáva zadržaný v tumorových bunkách a ďalej sa nemetabolizuje. Keďže je nasledujúca defosforylácia vnútrobunkovými fosfatázami pomalá, fludeoxyglukóza (18F) -6-fosfát sa zadržiava v tkanive niekoľko hodín (zadržiavací mechanizmus).

U zdravých ľudí sa fludeoxyglukóza (18F) široko distribuuje v tele, obzvlášť v mozgu a srdci a v menšej miere v pľúcach a pečeni.

Eliminácia fludeoxyglukózy (18F) je hlavne obličkami, pričom 20 % aktivity sa vylúči močom v priebehu 2 hodín po podaní injekcie.

Väzba na renálny parenchým je slabá, ale kvôli renálnemu vylučovaniu fludeoxyglukózy (18F) celý renálny systém, obzvlášť močový mechúr, vykazuje zvýšenú aktivitu.

Fludeoxyglukóza (18F) prechádza hematoencefalickou bariérou. V mozgu sa v priebehu 80 - 100 minút po podaní injekcie akumuluje približne 7 % podanej dávky. Epileptogénne fokusy vykazujú vo fázach bez záchvatov znížený metabolizmus glukózy.

Približne 3 % podanej aktivity sa počas 40 minút vychytáva myokardom. Distribúcia fludeoxyglukózy (18F) v normálnom srdci je hlavne homogénna, avšak v medzikomorovom septe sa popisujú miestne rozdiely až do 15 %. Počas a po reverzibilnej ischémii myokardu sa v myokardiálnych bunkách objaví zvýšené vychytávanie glukózy.

0,3 % a 0,9 - 2,4 % podanej aktivity sa akumuluje v pankrease a pľúcach.

Fludeoxyglukóza (18F) sa tiež v menšej miere viaže v očnom svale, hltane a čreve. Viazanie v svale je možné vidieť po nedávnej námahe a pri namáhaní svalov počas vyšetrenia.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V predklinických štúdiách akútnej toxicity 50-násobné ľudské dávky u psov a 100-násobné ľudské dávky u myší neodhalili žiadne príznaky toxicity.

Štúdie chronickej toxicity, mutagénneho potenciálu, ako aj štúdie reprodukčnej toxicity a kancerogénneho potenciálu neboli vykonané kvôli určenému klinickému použitiu látky (obyčajne jedno intravenózne podanie látky v ng alebo µg množstve).

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v časti 6.6.

6.3 Čas použiteľnosti

10 hodín od času kalibrácie

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Uchovávajte na mieste tienenom olovom .

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Tento liek sa má uchovávať v súlade s národnými predpismi týkajúcimi sa rádioaktívnych produktov.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

15 ml sklenená viacdávková injekčná liekovka neutrálneho typu I uzavretá gumenou zátkou a utesnená hliníkovým viečkom.

Jedna injekčná liekovka obsahuje do 11 ml roztoku, čo zodpovedá v čase kalibrácie 300 až 3100 MBq/ml.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované v súlade s

národnými požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH

Robert-Rössle-Str. 10

13125 Berlin

Nemecko

Tel.: +49 30 9410840

Fax: +49 30 941084160

Email: post@eupet.de

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (A)

88/0095/09-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


11. DOZIMETRIA

Tabuľka dolu ukazuje dozimetriu prepočítanú podľa publikácie ICRP 80.

DÁVKA ABSORBOVANÁ JEDNOTKOU PODANEJ AKTIVITY (mGy/MBq)
Orgán
Dospelý
15 rokov
10 rokov
5 rokov
1 rok
Nadobličky
0,012
0,015
0,024
0,038
0,072
Stena močového mechúra
0,16
0,21
0,28
0,32
0,59
Povrch kostí
0,011
0,014
0,022
0,035
0,066
Mozog
0,028
0,028
0,030
0,034
0,048
Prsia
0,0086
0,011
0,018
0,029
0,056
Žlčovod
0,012
0,015
0,023
0,035
0,066
Črevná stena
0,011
0,014
0,022
0,036
0,068
Tenké črevo
0,013
0,017
0,027
0,041
0,077
Hrubé črevo
0,013
0,017
0,027
0,040
0,074
- stena hornej časti hrubého čreva
0,012
0,016
0,025
0,039
0,072
- stena dolnej časti hrubého čreva
0,015
0,019
0,029
0,042
0,076
Srdce
0,062
0,081
0,12
0,20
0,35
Obličky
0,021
0,025
0,036
0,054
0,096
Pečeň
0,011
0,014
0,022
0,037
0,070
Pľúca
0,010
0,014
0,021
0,034
0,065
Svaly
0,011
0,014
0,021
0,034
0,065
Pažerák
0,011
0,015
0,022
0,035
0,068
Vaječníky
0,015
0,020
0,030
0,044
0,082
Pankreas
0,012
0,016
0,025
0,040
0,076
Kostná dreň
0,011
0,014
0,022
0,032
0,061
Koža
0,0080
0,010
0,016
0,027
0,052
Slezina
0,011
0,014
0,022
0,036
0,069
Semenníky
0,012
0,016
0,026
0,038
0,073
Thymus
0,011
0,015
0,022
0,035
0,068
Štítna žľaza
0,010
0,013
0,021
0,035
0,068
Maternica
0,021
0,026
0,039
0,055
0,10
Ostatné orgány
0,011
0,014
0,022
0,034
0,063
EFEKTÍVNA DÁVKA (mSv/MBq)
0,019
0,025
0,036
0,050
0,095

Efektívna dávka pre [18F]FDG-FR pri podaní aktivity 400 MBq je okolo 7,6 mSv (pre osobu s hmotnosťou 70 kg).

Pre túto aktivitu 400 MBq sú radiačné dávky prijaté kritickými orgánmi, močový mechúr, srdce a mozog: 64 mGy, 25 mGy a 11 mGy, v tomto poradí.

12. POKYNY NA PRÍPRAVU RÁDIOFARMÁK

[18F]FDG-FR sa dodáva vo viacdávkovej injekčnej liekovke.

Balenie sa pred použitím musí skontrolovať a aktivita sa musí zmerať kalibrátorom.

Natiahnutie by sa malo vykonať za aseptických podmienok. Injekčné liekovky sa nesmú otvoriť

po dezinfekcii zátky, roztok by sa mal natiahnúť cez zátku použitím

jednorazovej injekčnej striekačky s primerane sediacim ochranným krytom a sterilnou ihlou na jedno použitie.

Liek sa môže rozriediť s injekčným roztokom 9 mg/ml chloridu sodného (0,9 %).

Roztok by sa mal pred použitím vizuálne skontrolovať. Mal by sa použiť len priehľadný roztok bez prítomnosti viditeľných častíc.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.