18-FD-glukóza inj. - Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

sol inj 1x0,5 GBq (fľ.inj.skl.)

Obsah dokumentu Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

Schválený text k rozhodnutiu o prevode ,ev..č. 2012/06162

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

18-FD-glukóza inj.

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Liečivo:

Fludeoxyglucosum (18F) 100 - 1500 MBq / 1 ml

(2-(18F)fluor-2-deoxy-D-glukosa)

Pomocné látky:

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

Liek neobsahuje antimikrobiálne prísady.

3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok.

Vzhľad lieku: číry bezfarebný roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

Fludeoxyglukóza je rádionuklidové diagnostikum vhodné na sledovanie regionálnej utilizácie glukózy metódou PET alebo PET/CT ako indikátora viability tkanív. Látka sa dostáva do bunky úmerne utilizácii glukózy pomocou aktívnych transportných mechanizmov a je fosforylovaná, ale nie je ďalej metabolizovaná. Koncentrácia (18F)-fluordeoxyglukózy v tkanivách závisí aj od enzymatického vybavenia buniek a od ich prekrvenia.

4.1. Terapeutické indikácie

Tento liek je určený len na diagnostické použitie:

- lokalizácia primárnych nádorov a metastáz väčšiny zhubných novotvarov,

- hodnotenie biologického chovania tumorov,

- posúdenie rozsahu nádorového rastu,

- hodnotenie účinnosti protinádorovej liečby, odhad prognózy ochorenia,

- detekcie recidívy ochorenia,

- určenie oblasti, v ktorej je prítomná epileptogénna zóna,

- vyšetrenie regionálnej utilizácie glukózy v mozgu u pacientov s neurologickou poruchou,

- diagnostika degeneratívnych zmien mozgu,

- diagnostika zápalu, lokalizácia príčiny febrilných stavov,

- posúdenie viability myokardu (pri tejto indikácii možno výnimočne použiť pre detekciu aj SPECT).

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

V závislosti od indikácií a typu skenera je pre dospelých s hmotnosťou 70 kg zvyčajné dávkovanie

150 - 300 MBq - na zobrazenie mozgu a myokardu,

300 - 600 MBq - na vyšetrenie trupu, prípadne i s končatinami.

Pri indikovaní vyšetrenia sa musí vyhodnotiť pomer medzi očakávanou diagnostickou informáciou a rizikom spojeným s rádiačnou expozíciou. Zvlášť prísne je to potrebné posudzovať u detí a mladistvých. Dávku aplikovanú deťom je nutné príslušným spôsobom redukovať.

Podávanie: Fludeoxyglukóza inj. sa aplikuje jednorázovo intravenóznou injekciou. Musí byť vylúčené paravenózne podanie, aby nedošlo k nežiaducemu lokálnemu ožiareniu.

Cerebrálny metabolizmus glukózy závisí od aktivity mozgu; preto sa odporúča vyšetriť mozg po upokojení pacienta, v pološere, v pokojnom prostredí s nízkym pozadím hluku.

Asi šiesť hodín pred podaním (18F)-fluordeoxyglukózy by pacienti nemali prijímať potravu, pretože zvýšená glykémia a inzulinémia zhoršuje kontrastné pomery a v dôsledku toho citlivosť diagnostiky. Hladina cukru v krvi nemá byť vyššia ako 8,3 mmol/l (150 mg/100 ml). U diabetikov je možné glykémiu opatrne korigovať intravenóznym podaním niekoľkých jednotiek nedepotného inzulínu podaného aspoň jednu hodinu pred aplikáciou (18F)-fluordeoxyglukózy. Výnimkou z tohto pravidla je vyšetrenie viability myokardu, kde sa používajú rôzne metódy, ktoré vedú k hyperinzulinémii pri zachovaní euglykémie.

Pacient musí byť poučený, aby pred a po vyšetrení pil veľa tekutín bez cukru a kalórii a často močil, aby sa znížila rádiačná záťaž močových ciest.

4.3. Kontraindikácie

absolúne: žiadne

relatívne: - gravidita

- pri známej alergii na liek

Aj keď je vlastné tomografické vyšetrenie úplne neinvazívne, môže poloha ležmo na chrbte v stiesnených podmienkach skenera nepriaznivo ovplyvniť stav pacienta (napr. so srdcovou či pľúcnou insuficienciou, so záchvatmi alebo s veľkými bolesťami). Preto je nutný zdravotnícky dohľad so schopnosťami kvalifikovane zákročiť v emergentných situáciách.

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Liek je z hľadiska klasifikácie rizika otvoreným rádioaktívnym žiaričom, môže sa spracovávať a aplikovať iba v priestoroch, pre ktoré bolo vydané príslušné povolenie na prevádzku podľa platných predpisov o ochrane zdravia pred iónizujúcim žiarením.

Rádiofarmaká môžu používať iba oprávnené osoby. Získanie povolenia podlieha príslušným predpisom Slovenskej republiky. Manipulovať a aplikovať liek obsahujúci 18F pacientom môže len držiteľ príslušného povolenia vydaného Štátnym úradom pre jadrovú bezpečnosť. Pritom musia byť dodržiavané zásady bezpečnosti práce s rádioaktívnymi látkami a opatrenia znižujúce rádiačnú záťaž pacientov i personálu v súlade s príslušnými zákonmi a vyhláškami, podľa zásad uvedených v prevádzkových pokynoch, vo vnútornom havarijnom pláne a v programe monitorovania. Vzhľadom na vysokú energiu žiarenia gama musí byť personál poučený o možnom zvýšení rádiačnej záťaže a o nutnosti dodržiavať opatrenia prijaté na zníženie tejto záťaže.

4.5. Liekové a iné interakcie

(18F)-fluordeoxyglukóza je analógom glukózy so zhodnou primárnou utilizáciou a pri jej metabolizácii tak dochádza ku kompeticii (18F)-fluordeoxyglukózy s D-glukózou. Účinnosť prenosu (18F)-fluordeoxyglukózy do bunky môže byť výrazne ovplyvnená abnormálnou hladinou inzulínu a/alebo cukru v plazme. Preto sa odporúča robiť vyšetrenia pomocou (18F)-fluordeoxyglukózy osobám s hodnotami koncentrácie cukru v krvi pod 8,3 mmol/l (150 mg/100 ml), aby nebola významne znížená frakcia metabolizovanej účinnej látky lieku.

Utilizáciu (18F)- fluordeoxyglukózy mozgom môžu znížiť tiež lieky s obsahom látok ovplyvňujúcich cerebrálnu látkovú výmenu glukózy (napr. valproát, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital apod.).

Ďalšie liekové interakcie nie sú známe a popísané.

Interakcie spôsobované rádiačno-chemickými zmenami v organizme sú nepravdepodobné vzhľadom na nízke absorbované dávky (3 - 12 mSv).

4.6. Fertilita, gravidita a laktácia

Nie sú známe žiadne špeciálne štúdie o aplikácii prípravku gravidným a dojčiacim ženám, nie sú popísane ani štúdie o vplyve prípravku na reprodukciu u zvierat. Pred každým vyšetrením s použitím rádiofarmák je nutné sa informovať o možnej gravidite. Každá žena, ktorej vynechala menštruácia, musí byť považovaná za gravidnú, pokiaľ sa nedokáže opak. V prípade neistoty je nutné posúdiť dôležitosť a nevyhnutnosť očakávanej klinickej informácie vo vzťahu k rádiačnej dávke, ktorú by obdržal plod; absorbovaná dávka v maternici po aplikácii (18F)-fluordeoxyglukózy sa udáva okolo 23 mGy/MBq a predstavuje tak pre plod potenciálne riziko. V gravidite by sa preto mali robiť iba nevyhnutné vyšetrenia, u ktorých diagnostický prínos prevyšuje riziko pre matku i plod. Ak je odhad ekvivalentnej dávky plodu menší ako 1 mSv, je podanie rádiofarmaka v odôvodnených prípadoch prijateľné.

Pretože (18F)-fluordeoxyglukóza môže prechádzať do materského mlieka, odporúča sa pred nevyhnutným vyšetrením dojčiacich žien dočasne dojčaťu dávať náhradnú výživu a po aplikácii vylúčiť kontakt matky s dieťaťom na niekoľko hodín. Dojčenie sa môže obnoviť, až keď rádiačná dávka, ktorú by mohlo dostať dieťa následkom požívania mlieka a pobytu v blízkosti matky, bude nižšia než limity dané rádiačne-hygienickými predpismi (odhad ekvivalentnej dávky u dieťaťa menší než 1 mSv).

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Fludeoxyglukóza inj. nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá alebo obsluhovať stroje.

4.8. Nežiaduce účinky

Špecifické nežiaduce účinky nie sú známe;

(18F)-fluordeoxyglukóza sa vo svete klinicky používa ako účinná látka rádiofarmaceutických prípravkov pre diagnostiku chorôb, pri ktorých dochádza k lokálnym zmenám utilizácie glukózy, zhruba od roku 1978. V literatúre sú dokumentované výsledky viac ako 860 klinických štúdií; v Českej republike je ročne registrovných viac ako 10.000 podaní (18F)-fluorodeoxyglukózy; pritom neboli zaznamenané žiadne vedľajšie účinky.

Efektívne dávky jednotlivým pacientom z diagnosticky aplikovaného množstva rádioaktívnej látky obsiahnuté v prípravku sú v rozsahu cca 3 - 12 mSv a sú teda porovnateľné s dávkami pri bežných scintigrafických vyšetreniach.

Najexponovanejším orgánom pri aplikácii Fludeoxyglukózy inj. je močový mechúr. Dávka na tento orgán závisí od akumulovanej aktivity a od času zadržania (18F)-fluordeoxyglukózy v močovom mechúre. Pre obvykle aplikované aktivity 150 - 500 MBq 18F predstavuje dávka na orgán u dospelých 25 - 50 mGy počas zadržania v mechúre 2 hodiny. Pri vyprázdnení močového mechúra po jednej hodine môže byť absorbovaná dávka v stene mechúra znížená až na polovicu.

Ako u všetkých rádiofarmák, aj u tohto prípravku musí diagnostický prínos vyšetrenia prevýšiť riziko vystavenia pacienta rádiačnej záťaži a aplikovaná aktivita musí byť zvolená tak, aby zabezpečila požadovanú diagnostickú informáciu pri najnižšej rádiačnej záťaži pacienta.

4.9. Predávkovanie

Predávkovanie u ľudí vzhľadom na nízky obsahu fluordeoxyglukózy neprichádza do úvahy; pri náhodnom podaní prebytku rádioaktívnej látky môže byť rádiačné riziko znížené zvýšenou diurézou a častým močením.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: rádiofarmaká

ATC kód: V09AX02

Liečivo prípravku - 2-(18F)-fluor-2-deoxy-D-glukóza - sleduje in vivo primárny metabolizmus
D-glukózy, pomocou aktívnych transportných mechanizmov vstupuje do bunky a je fosforylované, ale nie je následne metabolizované. Aktívny transport zvyšuje inzulín, ktorý sa viaže na špecifické membránové receptory.

Vzhľadom na nízky obsah fluordeoxyglukózy prípravok aplikovaný v obvyklých dávkach nevykazuje farmakodynamické účinky, ktoré sa stanovujú klinicky a/alebo analyticky.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenóznom podaní prípravku je vychytávanie účinnej látky z krvného obehu veľmi rýchle (eliminačný polčas menší než 1 minúta), distribúcia v organizme sleduje metabolizmus D-glukózy. Celotelová retencia môže byť opísaná multiexponenciálnou funkciou s eliminačnými polčasmi 12 minút, 1,5 hodiny a nekonečno.

Asi 30 % aplikovanej aktivity sa vylúči obličkami.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Neboli zaznamenané žiadne skutočnosti ktoré by znížili bezpečnostný profil prípravku. Neboli zaznamenané žiadne nežiaduce účinky.

V literatúre sa nenašli údaje o teratogénnych, mutagénnych alebo karcinogénnych účinkoch prípravku.

Dávka aplikovaná pacientom zvyčajne nepresiahne 1 mg fluordeoxyglukózy (0,014 mg/kg). V publikovaných skúškach toxicity na myšiach a psoch neboli pozorované žiadne toxické reakcie alebo zmeny na orgánoch u myší ani po jednorázovom alebo opakovanom (trojnásobnom) podaní celkovej dávky/kg 1000 - 3000 krát prevyšujúce maximálne dávky aplikované pacientovi pri vyšetrení a u psov 50 - 150 krát prevyšujúce maximálne dávky aplikované pacientovi pri vyšetrení.

5.4. Dozimetrické údaje

Fluor (18 F) má polčas premeny 109,77 min a emituje pozitróny s maximálnou energiou 0,633 MeV s následným anihilačným žiarením gama s energiou 0,511 MeV, početnosť 1,935 fotónu na 1 rádioaktívnu premenu.

Efektívne dávkové ekvivalenty (mSv/MBq) a dávky absorbované v jednotlivých orgánoch (mGy/MBq) po aplikácii prípravku s (18F)-fluordeoxyglukózou podľa údajov ICRP (International Commission on Radiological Protection 80,1998) a podľa údajov z Radiation Dose Estimates for Radiopharmaceuticals, Oak Ridge Institute for Science and Education (1996) :

Orgán
absorbované dávky (mGy/MBq) - podľa ICRP
podľa ORISE
dospelý
15 rokov
10 rokov
5 rokov
1 rok
dospelý
nadobličky
0,012
0,015
0,024
0,038
0,072
0,013
močový mechúr
0,16
0,21
0,28
0,32
0,59
0,19
povrch kostí
0,011
0,014
0,022
0,035
0,066
0,012
mozog
0,028
0,028
0,03
0,034
0,048
0,019
prsná žľaza
0,0086
0,011
0,018
0,029
0,056
0,0092
stena žlčníka
0,012
0,015
0,023
0,035
0,066
0,014
žalúdok
0,011
0,014
0,022
0,036
0,068
0,013
tenké črevo
0,013
0,017
0,027
0,041
0,077
0,014
horná časť hrubého čr.
0,012
0,016
0,025
0,039
0,072
0,013
dolná časť hrubého čr.
0,015
0,019
0,029
0,042
0,076
0,017
srdce
0,062
0,081
0,12
0,20
0,35
0,06
obličky
0,021
0,025
0,036
0,054
0,096
0,02
pečeň
0,011
0,014
0,022
0,037
0,070
0,016
pľúca
0,010
0,014
0,021
0,034
0,065
0,017
vaječníky
0,015
0,020
0,030
0,044
0,082
0,017
pankreas
0,012
0,016
0,025
0,040
0,076
0,026
červená kostná dreň
0,011
0,014
0,022
0,032
0,061
0,013
slezina
0,011
0,014
0,022
0,036
0,069
0,037
semenník
0,012
0,016
0,026
0,038
0,073
0,013
štítna žľaza
0,010
0,013
0,021
0,035
0,068
0,01
maternica
0,021
0,026
0,039
0,055
0,10
0,023
sval
0,011
0,014
0,021
0,034
0,066
0,011
koža
0,008
0,010
0,016
0,027
0,052
0,0084
efekt. dávkový ekvi-
valent (mSv/MBq)
0,019
0,025
0,036
0,050
0,095
0,03

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Zoznam pomocných látok

chlorid sodný

voda na injekciu

6.2. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3. Čas použiteľnosti

8 hodín od dátumu a hodiny štandardizácie.

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC v pôvodnom obale.

Tento liek sa musí uchovávať v súlade s národnými predpismi, platnými pre rádioaktívne výrobky (Nariadenie vlády SR č. 345/2006 Z.z o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením, Vyhláška MZ SR č, 545/2007 Z.z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie rádiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu a činnostiach dôležitých z hľadiska rádiačnej ochrany).

6.5. Druh obalu a obsah balenia

Vnútorný obal: sklenená injekčná fľaštička uzavretá gumenou zátkou a kovovou objímkou

Vonkajší obal: olovený kontajner

Veľkosť balenia: 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 15 GBq

Na trhu nemusia byť všetky veľkosti balenia.Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Pri manipulácii je nutné prísne dodržiavať rádiačno-hygienické opatrenia, fľaštička s prípravkom by nemala zostávať mimo vyhradený priestor.

Pri aplikácii musia byť dôsledne dodržiavané opatrenia pre rádiačnú ochranu personálu.

Všetok nepoužitý prípravok alebo odpad musí byť zlikvidovaný v súlade s požiadavkami na likvidáciu rádioaktívnych látok.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.

250 68 Husinec-Řež, č.p. 130

Česká republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

88/0073/09-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE

2.2.2009

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Október