L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie - Príbalový leták

tbl 100

Obsah príbalového letáku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev.č.: 2012/04907

Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení, ev.č.: 2012/04200

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie

75 μg, tablety

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak

má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj

akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

 1. Čo je L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie a na čo sa používa

 2. Čo potrebujete vedieť skôr ako použijete L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie

 3. Ako užívať L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie

 4. Možné vedľajšie účinky

 5. Ako uchovávať L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie

 6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie a na čo sa používa

L-Thyroxin 75 Berlin Chemie obsahuje liečivo levotyroxín, hormón štítnej žľazy. Má rovnaké účinky ako hormón vytvorený v štítnej žľaze prirodzenou cestou. Užívate L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie aby sa nahradil chýbajúci hormón štítnej žľazy a/alebo aby sa zmiernilo poškodenie štítnej žľazy.

L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie sa používa:

- na substitučnú liečbu všetkých foriem hypotyreóz (nedostatku hormónov pri zníženej funkcii štítnej žľazy),

- na prevenciu opätovného vzniku strumy (hrvoľa, zväčšenia štítnej žľazy) po jej operácii pri normálnej funkcii štítnej žľazy,

- na liečbu nezhubnej strumy pri normálnej funkcii štítnej žľazy,

- na sprievodnú liečbu pri liečení zvýšenej funkcie štítnej žľazy inhibítormi štítnej žľazy po dosiahnutí stavu normálnej látkovej premeny,

- pri liečbe zhubných nádorov štítnej žľazy po ich operácii na potlačenie rastu nového nádoru a doplnenie chýbajúceho hormónu štítnej žľazy.

L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie sa používa vo všetkých vekových skupinách pacientov.

2. Čo potrebujete vedieť skôr ako užijete L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie

Nepoužívajte L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie

 • ak ste precitlivený (alergický) na levotyroxín alebo ktorúkoľvek z pomocných látok L-Thyroxinu 75

Berlin-Chemie uvedených v časti 6.

Ak máte niektorú z nasledujúcich chorôb alebo stavov:

- pri neliečenej zvýšenej funkcii štítnej žľazy,

- pri neliečenej poruche funkcie kôry nadobličiek,

- pri neliečenej poruche funkcie podmozgovej žľazy, ak jej následkom je nedostatočná funkcia kôry

nadobličiek, ktorá potrebuje liečbu,

- pri akútnom alebo nedávnom infarkte myokardu,

- pri akútnom zápale srdcového svalu (myokarditíde),

- pri akútnom zápale všetkých vrstiev steny srdca (pankarditíde).

Ak ste tehotná a súčasne liečená liekmi na nadmernú funkciu štítnej žľazy (tyreostatikami), nesmiete užívať L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie (pozri tiež časť Tehotensvo, dojčenie a plodnosť).

Pred začatím hormonálnej liečby sa majú vylúčiť alebo liečiť nasledovné ochorenia:

 • ochorenia ciev srdca,

 • bolesť v oblasti srdca s pocitom ťažoby (angina pektoris /srdcová angína),

 • vysoký krvný tlak,

 • znížená funkcia podmozgovej žľazy a/alebo kôry nadobličiek,

 • prítomnosť oblastí v štítnej žľaze, ktoré nekontrolovane produkujú hormón (tyreoidálna autonómia).

Upozornenia a opatrenia

Musí sa vylúčiť veľmi vysoká hladina hormónu v krvi v prípade prežitého srdcového infarktu, ochorenia srdcových artérií, slabého srdcového svalu alebo pri poruchách srdcového rytmu spojených so zrýchleným tepom (tachykardia) alebo zápale srdcového svalu s nie akútnym priebehom, dlhodobo zníženej funkcii štítnej žľazy. Hladiny hormónov štítnej žľazy vám budú častejšie kontrolované. Informujte svojho lekára ak spozorujete mierne príznaky zvýšenej funkcie štítnej žľazy vo vzťahu k užívaniu L-Thyroxinu 75 Berlin-Chemie (pozri časť Možné vedľajšie účinky).

V prípade zníženej funkcie štítnej žľazy spôsobenej ochorením hypofýzy sa musí zistiť, či pacient nemá zároveň zníženú funkciu kôry nadobličiek a vhodne ju liečiť (hydrokortizónom).

Ak je podozrenie že niektoré časti vo vašej štítnej žľaze produkujú hormón nekontrolovane, sú nutné ďalšie vyšetrenia pred začatím liečby funkcie štítnej žľazy.

U žien v postmenopauzálnom veku, u ktorých je zvýšené riziko vzniku osteoporózy, sa počas liečby levotyroxínom musia častejšie monitorovať funkcie štítnej žľazy, aby sa predišlo vzniku zvýšenej hladiny levotyroxínu v krvi.

Ak ste diabetik alebo ste dlhodobo liečený liekmi na zníženie zrážavosti krvi (napr.dikumarolom) pamätajte, prosím, že detaily sú uvedené v časti Iné lieky a L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie.

Pri liečbe vysokej hladiny fosfátov krvi liečivom sevelamér, napr. u dialyzovaných pacientov, váš lekár bude pravdepodobne sledovať účinnosť liečby levotyroxínom monitorovaním hladiny hormónu v krvi (pozri časť Iné lieky a L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie).

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika pred začatím liečby L-Thyroxinom 75 Berlin-Chemie.

Nesprávne použitie

L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie sa nesmie používať na znižovanie hmotnosti. Ak máte hladinu hormónov štítnej žľazy v krvi normálnu, užívanie tyreoidálnych hormónov nespôsobí zníženie hmotnosti ale môžu vzniknúť závažné alebo život ohrozujúce vedľajšie účinky, najmä v kombinácii s inými liekmi na zníženie hmotnosti.

Zmena terapie

Ak ste už boli liečený L-Thyroxinom 75 Berlin-Chemie, prechod na iný liek s obsahom tyreoidálnych hormónov sa uskutoční pod dohľadom lekára a pri kontrole hodnôt v krvi.

Starší pacienti

Výber dávky je viac opatrný (najmä pri existujúcich problémoch so srdcom) za častejšej kontroly lekárom.

Iné lieky a L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie ovplyvňuje účinok nasledujúcich liekov alebo liekových skupín:

 • antidiabetiká (lieky na zníženie cukru v krvi):

ak ste diabetik, musíte pravidelne kontrolovať hladinu cukru v krvi, najmä na začiatku liečby tyreoidálnymi hormónmi. Lekár musí upraviť dávku liekov na zníženie cukru v krvi, nakoľko levotyroxín môže znižovať účinok antidiabetík.

 • kumarínové deriváty (lieky proti zrážaniu krvi):

keď budete liečený L-Thyroxinom 75 Berlin-Chemie v rovnakom čase ako kumarínovými derivátmi (napr. dikumarol), musíte pravidelne kontrolovať zrážavosť krvi. Váš lekár môže redukovať dávku lieku proti zrážaniu krvi, nakoľko levotyroxín môže zvyšovať jeho účinok.

Účinok L-Thyroxinu 75 Berlin-Chemie je ovplyvnený nasledujúcimi liekmi:

 • liečivá na znižovanie hladiny tukov v krvi, liečivá na zníženie zvýšeného obsahu draslíka v krvi

(iónomeniče na báze živíc):

užívajte lieky na zníženie tuku v krvi (napr. cholestyramín, cholestipol, kolesevelam) alebo lieky na odstránenie zvýšeného draslíka v krvi (kalciové a sodné soli polystyrénovej sulfónovej kyseliny) 4 -5 hodín po L-Thyroxine 75 Berlin-Chemie. Tieto liečivá inhibujú vstrebávanie levotyroxínu z čreva a tým znižujú jeho účinok.

 • sevelamér a karbonát lantanu:

sevelamér a karbonát lantanu (lieky na znižovanie hladiny fosfátov v krvi u dialyzovaných pacientov) môžu znížiť príjem a účinok levotyroxínu. Lekár vám bude častejšie kontrolovať funkciu štítnej žľazy (pozri tiež časť Upozornenia a opatrenia).

 • lieky s obsahom hliníka viažuce žalúdočnú kyselinu, lieky s obsahom železa, kalcia:

užívajte L-Thyroxin 75 Berlin- Chemie najmenej dve hodiny pred liekmi s obsahom hliníka viažucimi žalúdočnú kyselinu (antacidá, sukralfát), liekmi s obsahom železa alebo kalcia. Vstrebávanie levotyroxínu z čriev môže byť znížené pri súčasnom užívaní týchto liekov a tak znížená aj jeho účinnosť.

 • propyltiouracyl, glukokortikoidy, beta blokátory:

propyltiouracyl (liek na zvýšenú aktivitu štítnej žľazy), glukokortikoidy (hormóny nadobličiek, kortizón), beta-blokátory (lieky znižujúce krvný tlak a spomaľujúce tep) inhibujú premenu levotyroxínu na aktívnejšiu formu liotyronín a tak znižujú účinok L-Thyroxinu 75 Berlin-Chemie.

 • amiodarón, kontrastné médiá s obsahom jódu:

amiodarón (liek na poruchy srdcového rytmu) a kontrastné médiá s obsahom jódu (určité lieky používané v rentgenovej diagnostike) môžu vďaka svojmu vysokému obsahu jódu spôsobiť ako zvýšenú tak aj zníženú aktivitu štítnej žľazy. Opatrnosť je nutná najmä pri nodulárnej strume s pravdepodobne neidentifikovanými oblasťami s nekontrolovanou tvorbou hormónov (autonómia). Ak to je potrebné, váš lekár vám upraví dávku L-Thyroxinu 75 Berlin-Chemie.

Nasledujúce lieky môžu zvýšiť účinok L-Thyroxinu 75 Berlin-Chemie:

Salicyláty (lieky na zníženie horúčky a bolesti),

Dikumarol (liek proti zrážaniu krvi),

Vysoké dávky (250 mg) furosemidu (liek na podporu močenia),

Klofibrát (liek na zníženie obsahu tukov v krvi),

Fenytoín (liek na liečbu epileptických záchvatov, poruchy srdcového rytmu).

 • kontraceptíva alebo hormonálna substitučná terapia:

potrebu levotyroxínu môžu zvyšovať súčasne užívané antikoncepčné lieky a lieky na hormonálnu substitučnú terapiu v menopauze.

 • sertralín, chlorochín/proguanil:

sertralín (liek na depresie) a chlorochín/proguanil (lieky na liečbu malárie a reumatických ochorení) znižujú účinok levotyroxínu.

 • barbituráty, rifampicín, karbamazepín:

barbituráty (lieky na epileptické záchvaty, anestéziu, nespavosť), rifampicín (antibiotikum) a karbamazepín (liek na liečbu záchvatov) môžu oslabovať účinok levotyroxínu.

 • inhibítory proteázy (lieky na liečbu infekcie HIV):

ak užívate súčasne levotyroxín a inhibítory proteázy (lopinavir, ritonavir), váš lekár bude dôsledne sledovať príznaky ochorenia a monitorovať funkciu štítnej žľazy, nakoľko účinok levotyroxínu môže byť oslabený.

 • inhibítory tyrozínkinázy (imatinib, sunitinib):

súčasná liečba imatinibom alebo sunitinibom (lieky na liečbu chronickej myeloidnej leukémie) bola spojená so zvýšenou potrebou levotyroxínu u pacientov s hypotyreózou.

L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie a jedlo, nápoje a alkohol

Neužívajte L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie spolu s jedlom, najmä ak má vysoký obsah vápnika (mlieko a mliečne produkty), ktoré môžu významne znížiť vstrebávanie levotyroxínu.

Ak vaša diéta obsahuje sóju, váš lekár bude častejšie kontrolovať hladinu tyreoidálnych hormónov v krvi.

Produkty s obsahom sóje môžu zhoršiť príjem levotyroxínu z čriev. Najmä na začiatku a po skončení diéty so sójovými produktmi môže byť nutná úprava dávky levotyroxínu (môžu byť potrebné nezvyčajne vysoké dávky).

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Terapia hormónmi štítnej žľazy musí byť dôsledná najmä počas tehotenstva a dojčenia, kontrolovaná lekárom.

Počas dlhodobého a rozsiahleho používania lieku u tehotných pacientok sa neprejavil škodlivý vplyv na plod alebo novorodenca.

U tehotných pacientok so zníženou funkciou štítnej žľazy je zvýšená potreba hormónu štítnej žľazy (na základe zvýšenej hladiny hormónu estrogénu), preto je potrebné počas tehotenstva a dojčenia v liečbe L-Thyroxinom 75 Berlin-Chemie pokračovať. Počas a po ukončení tehotenstva je potrebné kontrolovať funkciu štítnej žľazy a v prípade potreby upraviť dávku lieku.

L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie sa nesmie podávať v kombinácii s tyreostatikami (liekmi na zníženie funkcie štítnej žľazy) na liečbu zvýšenej funkcie štítnej žľazy počas tehotenstva, nakoľko to môže spôsobovať potrebu vyššej dávky tyreostatík. Tyreostatiká môžu (na rozdiel od levotyroxínu) prejsť placentou do krvi dieťaťa a potlačiť aktivitu štítnej žľazy u ešte nenarodeného dieťaťa. Hyperfunkcia štítnej žľazy sa počas tehotenstva má liečiť výlučne nízkymi dávkami tyreostatík.

Množstvo hormónov štítnej žľazy, ktoré sa vylučujú do materského mlieka, aj pri užívaní vysokých dávok levotyroxínu, je veľmi malé a nemá účinok na zdravotný stav novorodenca.

Nie sú k dispozícii výsledky výskumov škodlivého vplyvu na plodnosť mužov alebo žien, neexistujú akékoľvek indikácie alebo podozrenia na takýto vplyv.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Neboli uskutočnené štúdie na sledovanie schopnosti ovplyvniť vedenie vozidiel a obsluhy strojov.

3. Ako užívať L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Individuálnu dennú dávku, ktorú potrebujete, stanoví lekár na základe výsledkov vášho laboratórneho a klinického vyšetrenia.

Dávkovanie

Liek je dostupný ako deliteľné tablety s rôznymi dávkami liečiva, vhodnými na individuálnu liečbu ako na začatie terapie, tak na zvyšovanie dávok u dospelých aj detí.

V závislosti na príznakoch váš lekár stanoví liečbu podľa nasledujúcich pravidiel:

 • Liečba zníženej aktivity štítnej žľazy u dospelých začína 25-50 mikrogramami levotyroxínu sodného denne. Podľa rozhodnutia lekára sa táto dávka môže zvyšovať v intervale dvoch až štyroch týždňov o 25-50 mikrogramov levotyroxínu sodného až na dávku 100-200 mikrogramov.

 • Na prevenciu opakovanej strumy po jej odstránení a na liečbu benígnej strumy sa užíva 75-200 mikrogramov levotyroxínu sodného denne.

 • Na sprievodnú liečbu pri liečení zvýšenej funkcie štítnej žľazy tyreostatikami sa používa 50-100 mikrogramov levotyroxínu sodného denne.

 • Na liečbu štítnej žľazy po operácii zhubného nádoru je denná dávka 150-300 mikrogramov levotyroxínu sodného (ekvivalentná 2-4 tabletám L-Thyroxinu 75 Berlin-Chemie).

Aj nižšie dávky tyreoidálneho hormónu môžu byť adekvátne.

Detskí pacienti so zníženou funkciou štítnej žľazy (vrodenou alebo získanou):

Udržiavacia dávka je zvyčajne 100- 150 mikrogramov levotyroxínu na m2 povrchu tela a deň. Pre novorodencov a deti s vrodeným hypotyreoidizmom je skorý začiatok liečby levotyroxínom dôležitý pre normálny duševný a fyzický vývoj. Začiatočná odporúčaná dávka je 10-15 mikrogramov levotyroxínu na kg hmotnosti tela počas prvých troch mesiacov. Potom sa dávka upravuje individuálne na základe klinického stavu a hladín hormónov štítnej žľazy v krvi.

Pre deti so získaným znížením funkcie štítnej žľazy je odporúčaná počiatočná dávka 12,5 - 50 mikrogramov levotyroxínu/deň. Lekár bude zvyšovať dávku postupne každé 2-4 týždne, až kým sa nedosiahne dávka na úplnú substitúciu. Rozhodujúca bude hladina hormónu štítnej žľazy v krvi pacienta.

Starší pacienti, pacienti s ochorením srdcových ciev, pacienti so zníženou aktivitou štítnej žľazy

U starších pacientov, pacientov s ochorením srdcových ciev a u pacientov so závažnou alebo dlhotrvajúcou zníženou aktivitou štítnej žľazy sa terapia hormónom štítnej žľazy začína veľmi opatrne (nízke počiatočné dávky, ktoré sa zvyšujú pomaly a v dlhých intervaloch s častou kontrolou).

Pacienti s nízkou hmotnosťou tela a pacienti s veľkou strumou

Skúsenosti ukázali, že aj nižšie dávky sú dostatočné u pacientov s nízkou hmotnosťou tela a u pacientov s veľkou strumou.

Poznámka

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Položte tabletu na tvrdý povrch, deliacou ryhou smerom hore. Potom zatlačte na tabletu prstom a získate dve oddelené polovice tablety.

[image]

Spôsob podávania

Celú dennú dávku užite nerozhryznutú ráno nalačno, najmenej 30 minút pred raňajkami, a zapite dostatočným množstvom vody. Liečivo sa lepšie vstrebá z prázdneho žalúdka ako po jedle.

Deťom sa podáva celá denná dávka najmenej pol hodiny pred prvým jedlom toho dňa.

Pre deti je možné rozdrviť tabletu v troške vody (10-15 ml) a podať túto suspenziu s ďalšou tekutinou (5-10 ml). Suspenzia musí byť vždy čerstvo pripravená.

Trvanie liečby

Pri zníženej funkcii štítnej žľazy a po operácii zhubného nádoru štítnej žľazy trvá terapia vo väčšine prípadov po celý život.

V prípade nezhubnej strumy a prevencie opätovného vzniku strumy trvá liečba niekoľko mesiacov alebo rokov až po celý život.

Pri sprievodnej terapii liečby zvýšenej funkcie štítnej žľazy je doba liečby v súlade s trvaním liečby inhibítormi štítnej žľazy

Pri liečbe benígnej strumy trvá terapia 6 mesiacov až dva roky.

V prípade, že terapia L-Thyroxinom 75 Berlin-Chemie nebola v rámci uvedených časových období efektívna, je potrebné uvažovať o iných liečebných možnostiach.

Ak užijete viac L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie, ako máte

Príznaky predávkovania sú opísané v časti Možné vedľajšie účinky.

Prosím, navštívte lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z uvedených príznakov.

Ak zabudnete užiť L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie

Ak užijete nižšiu dávku alebo zabudnete liek užiť, neužívajte dvojitú dávku, ale dodržte stanovené dávkovanie.

Ak prestanete užívať L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie

Podmienkou úspešnosti liečby je pravidelné užívanie predpísaných dávok lieku. V prípade prerušenia alebo predčasného ukončenia terapie je pravdepodobný návrat ochorenia.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak užívate liek správne, t.j. presne dodržiavate inštrukcie svojho lekára a odporúčané dávkovanie, výskyt vedľajších účinkov je nepravdepodobný.

Neznášanlivosť dávky, predávkovanie

V ojedinelých prípadoch zlej znášanlivosti prípravku alebo pri predávkovaní (najmä pri rýchlom zvyšovaní dávok na začiatku liečby) sa môžu vyskytnúť prejavy zvýšenej aktivity štítnej žľazy:

 • poruchy srdcového rytmu, najmä zrýchlená akcia srdca (tachykardia),

 • búšenie srdca,

 • bolesť sprevádzaná pocitom ťažoby v hrudi (príznaky srdcovej angíny),

 • svalová slabosť a kŕče svalov,

 • zvýšené potenie, pocity tepla,

 • vnútorný nepokoj, nespavosť,

 • hnačka, úbytok hmotnosti,

 • bolesť hlavy,

 • poruchy menštruácie.

Horúčka, vracanie rovnako ako zvýšený vnútromozgový tlak môžu byť pozorované ako atypické príznaky.

Precitlivenosť na liečivo alebo iné zložky L-Thyroxinu 75 Berlin-Chemie

Pri precitlivenosti na levotyroxín alebo ktorúkoľvek z pomocných látok môžu vzniknúť alergické reakcie na koži alebo v dýchacích cestách. Prosím, okamžite kontaktujte lekára, ak sa u vás vyskytla alergická reakcia.

Informujte lekára o vzniku vedľajších účinkov.

Lekár rozhodne, či je potrebné znížiť dávku alebo prerušiť liečbu na niekoľko dní. Keď vedľajšie účinky pominú, liečba môže pokračovať pri opatrnom dávkovaní.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

5. Ako uchovávať L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie

Liek uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie obsahuje

Liečivo: sodná soľ levotyroxínu. 1 tableta L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie obsahuje 79,8 - 85,2 mikrogramov levothyroxinum natricum hydricum (čo zodpovedá 75 mg levothyroxinum natricum/ sodnej soli levotyroxínu)

Pomocné látky: hydrofosforečnan vápenatý dvojvodý, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu A, dextrín (z kukuričného škrobu), čiastočné glyceridy mastných kyselín

Ako vyzerá L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie a obsah balenia

Takmer biela až svetlobéžová okrúhla mierne vypuklá tableta s deliacou ryhou na jednej strane a s označením 75 na druhej strane.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

L-Thyroxin 75 Berlin-Chemie je dostupný v originálnom balení po 25, 50, 100 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125

D-12489 Berlín

Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2012