ULPRIX 20 mg - Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

tbl ent 14x20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)

Obsah dokumentu Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2108/05120

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

ULPRIX 20 mg

gastrorezistentné tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Jedna gastrorezistentná tableta obsahuje 20 mg pantoprazolu (vo forme 22,58 mg seskvihydrátu sodnej soli pantoprazolu).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Gastrorezistentná tableta

Ulprix 20 mg: oválna , bikonvexná, svetložltá gastrorezistentná tableta.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba ľahkej refluxnej choroby a sprievodných príznakov (napr. pálenie záhy, regurgitácia kyseliny, bolesť pri prehltaní), ktorá predchádza dlhodobej liečbe, za použitia liečby podľa potreby a na prevenciu opätovného výskytu príznakov.

Dlhodobá liečba a prevencia relapsov refluxnej ezofagitídy.

Prevencia gastroduodenálnych vredov spôsobených neselektívnymi nesteroidnými antiflogistikami (non-selective non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID) u rizikových pacientov, ktorí potrebujú kontinuálnu liečbu NSAID (pozri časť 4.4).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí a adolescenti starší ako 12 rokov

Liečba ľahkej refluxnej choroby a sprievodných príznakov (napr. pálenie záhy, regurgitácia kyseliny, bolesť pri prehĺtaní), ktorá predchádza dlhodobej terapii za použitia liečby podľa potreby a na prevenciu opätovného výskytu príznakov

Odporúčaná perorálna dávka je jedna gastrorezistentná tableta Ulprixu 20 mg raz denne.

Zmiernenie symptómov sa spravidla dosiahne v rozpätí 2 - 4 týždňov a 4-týždňová liečba je zvyčajne dostačujúca na vyliečenie sprievodnej ezofagitídy. Pokiaľ toto obdobie nie je dostatočné, k vyliečeniu obvykle dochádza počas ďalších 4 týždňov. Keď symptómy vymiznú, ich opätovný výskyt možno kontrolovať použitím režimu „podľa potreby“, dávkou 20 mg jedenkrát denne keď je to potrebné.

O prechode na kontinuálnu liečbu treba uvažovať, keď sa liečbou „podľa potreby“ nedá dosiahnuť uspokojivá kontrola symptómov.

Dospelí

Dlhodobá liečba a prevencia relapsov refluxnej ezofagitídy

Na dlhodobú liečbu sa odporúča udržiavacia dávka 1 gastrorezistentná tableta Ulprixu 20 mg jedenkrát denne, ktorá sa pri výskyte relapsu môže zvýšiť na 40 mg denne. V tomto prípade je vhodné podanie Ulprixu 40 mg. Po vyliečení relapsu sa môže dávkovanie opäť znížiť na 20 mg pantoprazolu.

Prevencia gastroduodenálnych vredov spôsobených neselektívnymi nesteroidnými antiflogistikami (NSAID) u rizikových pacientov, ktorí potrebujú kontinuálnu liečbu NSAID

Odporúčaná perorálna dávka je 1 gastrorezistentná tableta Ulprixu 20 mg jedenkrát denne.

Starší pacienti

U starších pacientov nie je potrebná úprava dávkovania.

Pacienti so zhoršenou funkciou obličiek

U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek nie je potrebná úprava dávkovania (pozri časť 4.3).

Pacienti so zhoršenou funkciou pečene

U pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene denná dávka nemá prekročiť 20 mg pantoprazolu.

Deti

Nie sú žiadne skúsenosti s použitím pantoprazolu u detí. Preto sa u detí tablety pantoprazolu nemajú používať.

Všeobecné pokyny:

Ulprix 20 mg gastrorezistentné tablety sa nesmú žuvať ani drviť, majú sa prehltnúť celé a zapiť tekutinou jednu hodinu pred raňajkami.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Pantoprazol, rovnako ako iné inhibítory protónovej pumpy, sa nemá podávať s atazanavirom (pozri časť 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

U pacientov s ťažkým poškodením pečene sa majú v priebehu liečby pantoprazolom pravidelne monitorovať hladiny pečeňových enzýmov, a to najmä pri dlhodobej liečbe. Pokiaľ dôjde k zvýšeniu hladín pečeňových enzýmov, liečba Ulprixom 20 mg sa má prerušiť.

Používanie Ulprixu 20 mg na prevenciu gastroduodenálnych vredov spôsobených NSAID sa má obmedziť na pacientov, u ktorých je potrebná kontinuálna liečba NSAID a existuje u nich zvýšené riziko vzniku gastrointestinálnych komplikácií.

Zvýšené riziko sa má posúdiť podľa individuálnych rizikových faktorov, napríklad vysoký vek (> 65 rokov), žalúdočný/duodenálny vred alebo krvácanie v hornej časti gastrointestinálneho traktu

v anamnéze.

Pantoprazol, rovnako ako všetky lieky blokujúce kyselinu, môže znížiť absorpciu vitamínu B12 (kyanokobalamín) z dôvodu hypo- alebo achlórhydrie. Treba to vziať do úvahy pri dlhodobej liečbe pacientov so zníženými zásobami vitamínu B12 v tele alebo tých, u ktorých existujú rizikové faktory pre zníženú absorpciu vitamínu B12.

Počas dlhodobej liečby, najmä pri liečbe presahujúcej obdobie 1 roka, majú byť pacienti pod pravidelným dohľadom.

Znížená gastrická acidita z akéhokoľvek dôvodu - vrátane inhibítorov protónovej pumpy - zvyšuje

v žalúdku počet baktérií, ktoré sa normálne vyskytujú v gastrointestinálnom trakte. Liečba liekmi znižujúcimi aciditu môže viesť k nepatrnému nárastu rizika gastrointestinálnych infekcií, spôsobených napr. kmeňmi Salmonella a Campylobacter.

Počas dlhodobej liečby, najmä pri liečbe presahujúcej obdobie 1 roka, majú byť pacienti pod pravidelným dohľadom.

Poznámka:

Pred začatím liečby sa má vylúčiť malígne ochorenie ezofágu alebo žalúdka, pretože liečba pantoprazolom môže zmierniť príznaky malígnych ochorení, a tým oddialiť stanovenie diagnózy.

Pacienti, u ktorých sa ani po 4-týždňovej liečbe neprejaví ústup príznakov, sa majú znova vyšetriť.

Doposiaľ nie sú žiadne skúsenosti s liečbou u detí.

4.5 Liekové a iné interakcie

Atazanavir:

V štúdiách s inými inhibítormi protónovej pumpy (PPI) sa ukázalo, že PPI počas súbežnej liečby výrazne znižujú expozíciu atazanaviru. Užívanie PPI je počas liečby atazanavirom kontraindikované.

Ulprix 20 mg môže znížiť alebo zvýšiť absorpciu liekov, ktorých biologická dostupnosť je závislá od pH (napr. ketokonazol, itrakonazol, atazanavir).

Pantoprazol sa metabolizuje v pečeni enzýmovým systémom cytochrómu P450. Nemožno vylúčiť interakciu pantoprazolu s inými liekmi alebo zlúčeninami, ktoré sú metabolizované tým istým enzýmovým systémom. U mnohých takýchto liekov alebo zlúčenín, ako je karbamazepín, kofeín, diazepam, diklofenak, digoxín, etanol, glibenklamid, metoprolol, naproxén, nifedipín, fenytoín, piroxikam, teofylín a perorálne kontraceptíva, sa však nezistili žiadne klinicky významné interakcie.

Aj keď sa v klinických farmakokinetických štúdiách nepozorovali interakcie pri súbežnom podávaní fenoprokumónu alebo warfarínu, v postmarketingovom sledovaní sa v ojedinelých prípadoch zaznamenali zmeny v INR (international normalized ratio). Na základe toho sa odporúča u pacientov súbežne liečených antikoagulanciami kumarínového typu sledovať protrombínový čas/INR po začatí, ukončení alebo nepravidelnom užívaní pantoprazolu.

Pri súbežnom podávaní antacíd takisto nedochádza k žiadnym interakciám.

4.6 Gravidita a laktácia

Klinické skúsenosti s podávaním pantoprazolu gravidným ženám sú obmedzené. V reprodukčných štúdiách na zvieratách sa zistila len mierna fetotoxicita pri dávkach nad 5 mg/kg telesnej hmotnosti. Nie sú dostupné informácie o vylučovaní pantoprazolu do materského mlieka. Počas gravidity

a laktácie sa má použiť pantoprazol len vtedy, ak je prínos pre matku väčší ako potenciálne riziko pre plod alebo dieťa.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie sú známe žiadne účinky na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Môžu sa vyskytnúť nežiaduce účinky, ako závrat a poruchy videnia (pozri časť 4.8). Za týchto okolností môže byť znížená schopnosť reagovať.

4. 8 Nežiaduce účinky

Frekvencia
Orgánový
systém
Časté
(> 1/100, < 1/10)
Menej časté
(> 1/1 000,
< 1/100)
Zriedkavé
(> 1/1000,
< 1/10 000)
Veľmi zriedkavé
( < 1/10 000), neznáme
(z dostupných údajov)
Poruchy krvi
a lymfatického systému
leukopénia,
trombocytopénia
Poruchy gastrointestinálneho
traktu
bolesť v hornej časti brucha,
hnačka,
zápcha,
nadúvanie
nauzea/vracanie
sucho v ústach
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
periférny edém
Poruchy pečene a žlčových ciest
ťažké hepatocelulárne poškodenie vedúce k žltačke so zlyhávaním pečene alebo bez neho
Poruchy imunitného systému
anafylaktické reakcie vrátane anafylaktického šoku
Laboratórne a funkčné vyšetrenia
zvýšená hladina pečeňových enzýmov (transaminázy, γ-GT); zvýšená hladina
triglyceridov,
zvýšená telesná teplota
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
artralgia
myalgia
Poruchy nervového systému
bolesť hlavy
závraty,
poruchy videnia (rozmazané videnie)
Psychické poruchy
depresie, halucinácie, dezorientácia a zmätenosť,
zvlášť u
predisponovaných pacientov, ako aj zhoršenie takýchto už existujúcich príznakov
mentálna depresia
Poruchy obličiek a močových ciest
intersticiálna nefritída
Poruchy kože a podkožného tkaniva
alergické reakcie, ako svrbenie a kožná vyrážka
žihľavka,
angioedém,
ťažké kožné reakcie ako Stevensov-Johnsonov syndróm,
multiformný erytém,
Leyllov syndróm,
fotosenzitivita

4.9 Predávkovanie

Príznaky predávkovania u ľudí nie sú známe. Dávky až do 240 mg podané i.v. v priebehu 2 minút boli dobre tolerované.

Pri predávkovaní s klinickými príznakmi intoxikácie sa postupuje spôsobom obvyklým pri liečbe intoxikácií.

Pretože sa pantoprazol extenzívne viaže na bielkoviny, nedá sa ľahko dialyzovať.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibítory protónovej pumpy

ATC kód: A02BC02

Pantoprazol je substituovaný benzimidazol, ktorý inhibuje sekréciu kyseliny chlorovodíkovej

v žalúdku špecifickým účinkom na protónovú pumpu parietálnych buniek.

Pantoprazol sa mení na aktívnu formu v kyslom prostredí kanálikov parietálnych buniek, kde inhibuje enzým H+/K+-ATPázu, t.j posledný stupeň produkcie kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku. Inhibícia závisí od dávky a pôsobí na bazálnu aj stimulovanú sekréciu. U väčšiny pacientov sa dosiahne ústup symptómov v priebehu 2 týždňov. Rovnako ako iné inhibítory protónovej pumpy a inhibítory H2 receptorov, liečba pantoprazolom má za následok zníženie kyslosti v žalúdku a úmerne so znížením kyslosti vzostup hladiny gastrínu. Vzostup hladiny gastrínu je reverzibilný. Pretože pantoprazol sa viaže na enzým distálne k úrovni bunkového receptora, môže ovplyvniť sekréciu kyseliny chlorovodíkovej nezávisle od stimulácie inými látkami (acetylcholín, histamín, gastrín). Účinok je rovnaký pri podávaní lieku perorálne alebo intravenózne.

Hladiny gastrínu nalačno sa po aplikácii pantoprazolu zvyšujú. Pri krátkodobom užívaní väčšinou neprekračujú hornú hranicu referenčného rozpätia. Počas dlhodobej liečby sa hladina gastrínu väčšinou zdvojnásobuje. Nadmerné zvýšenie sa však vyskytuje iba ojedinele. Dôsledkom toho

u menšieho počtu pacientov počas dlhodobej liečby možno zaznamenať mierne až stredné zvýšenie počtu špecifických endokrinných buniek (ECL) v žalúdku (jednoduchá až adenomatoidná hyperplázia). Avšak podľa doteraz uskutočnených štúdií nemožno u ľudí liečených 1 rok vylúčiť tvorbu karcinoidných prekurzorov (atypická hyperplázia) alebo karcinoidov žalúdka zistených

v štúdiách na zvieratách (pozri časť 5.3).

Podľa výsledkov štúdií na zvieratách nemožno úplne vylúčiť vplyv dlhodobej (viac ako 1 rok) liečby pantoprazolom na endokrinné parametre štítnej žľazy a pečeňové enzýmy.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Všeobecná farmakokinetika

Pantoprazol sa rýchlo absorbuje a maximálna plazmatická koncentrácia sa dosiahne už po podaní jednorazovej perorálnej dávky 20 mg. Maximálna koncentrácia v sére 1 - 1,5 µg/ml sa dosiahla

v priemere po 2 - 2,5 hodinách a tieto hodnoty zostávajú konštantné po opakovanom podávaní. Distribučný objem je okolo 0,15 l/kg a klírens okolo 0,1 l/h/kg.

Terminálny polčas je asi 1 h. V niekoľkých prípadoch bola eliminácia oneskorená. Vzhľadom na špecifickú väzbu pantoprazolu na protónovú pumpu parietálnych buniek, polčas jeho eliminácie nie je v korelácii s dlhším trvaním účinku (inhibícia sekrécie kyseliny).

Farmakokinetika sa po jednorazovom alebo opakovanom podaní nemení. Pri rozpätí dávky od 10 do 80 mg zostáva plazmatická kinetika pantoprazolu lineárna po perorálnom aj po intravenóznom podaní.

Väzba pantoprazolu na sérové bielkoviny je okolo 98 %. Liečivo sa metabolizuje takmer výlučne

v pečeni. Metabolity sa zväčša eliminujú renálnou cestou (okolo 80 %), zvyšok sa vylúči stolicou.

V sére aj v moči je hlavným metabolitom desmetylpantoprazol, ktorý je konjugovaný so sulfátom. Polčas hlavného metabolitu (okolo 1,5 h) nie je oveľa dlhší ako polčas pantoprazolu.

Biologická dostupnosť

Pantoprazol sa po perorálnom podaní úplne absorbuje. Absolútna biologická dostupnosť z tabliet sa pohybuje okolo 77 %. Súbežný príjem jedla neovplyvňuje AUC, maximálnu sérovú koncentráciu, ani biologickú dostupnosť. Súbežný príjem jedla má vplyv iba na variabilitu času vstrebávania.

Osobitné skupiny pacientov

U pacientov so zníženou funkciou obličiek nie je potrebné znížiť dávkovanie (vrátane dialyzovaných pacientov). Tak ako u zdravých jedincov je polčas pantoprazolu krátky. Len veľmi malé množstvo pantoprazolu sa môže dialyzovať. Hoci má hlavný metabolit mierne predĺžený polčas (2 - 3 h), exkrécia je stále rýchla a nedochádza ku kumulácii.

Napriek tomu, že u pacientov s cirhózou pečene (triedy A a B podľa Childa) sa polčas predlžuje na

3 - 6 hodín a hodnoty AUC sa zvyšujú o faktor 3 - 5, maximálna sérová koncentrácia sa zvýši iba nepatrne o faktor 1,3 v porovnaní so zdravými jedincami.

Nepatrné zvýšenie AUC a Cmax u starších pacientov v porovnaní s mladšími nie je klinicky významné.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

V dvojročných štúdiách karcinogenity (zodpovedajúcich celoživotnej liečbe) na potkanoch sa zistili neuroendokrinné neoplazmy. Okrem toho boli v jednej štúdii zaznamenané skvamocelulárne papilómy v oblasti ústia pažeráka potkanov. Mechanizmus vedúci k tvorbe karcinoidov žalúdka vplyvom substituovaných benzimidazolov sa dôkladne preskúmal a záverom bolo, že ide o sekundárnu reakciu na veľmi vysoké hladiny gastrínu v sére, ktoré sa vyskytovali u potkanov počas dlhodobej liečby vysokými dávkami.

V dvojročných štúdiách na hlodavcoch sa pozoroval zvýšený počet nádorov pečene u potkanov (iba

v jednej štúdii na potkanoch) a u myších samičiek, čo bolo interpretované ako dôsledok vysokej miery metabolizácie pantoprazolu v pečeni.

Nepatrné zvýšenie neoplastických zmien štítnej žľazy sa zaznamenalo v skupine potkanov, ktoré dostávali najvyššie dávky (200 mg/kg) v jednej dvojročnej štúdii. Výskyt týchto neoplaziem súvisí so zmenami pri odbúravaní tyroxínu v pečeni potkanov, ktoré sú vyvolané pantoprazolom. Vzhľadom na to, že terapeutická dávka u človeka je nízka, neočakávajú sa žiadne vedľajšie účinky na štítnu žľazu.

Záverom štúdií na mutagenitu, testov bunkovej transformácie a štúdie väzby na DNA je, že pantoprazol nemá žiadny genotoxický potenciál.

Štúdie nepreukázali zhoršenú plodnosť alebo teratogénne účinky.

Skúmal sa prechod pantoprazolu cez placentu potkanov, pričom sa zistilo, že sa zvyšuje

s pokračujúcou gestáciou. V dôsledku toho je koncentrácia pantoprazolu v plode krátko pred pôrodom zvýšená.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety: manitol (E 421), bezvodý uhličitan sodný, sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A), zásaditý kopolymér butyl metakrylátu, kalciumstearát, Opadry biela OY-D-7233 (hypromelóza, oxid titaničitý E 171, mastenec, makrogol 400, nátriumlaurylsulfát).

Obal tablety: Kollicoat MAE 30 DP, svetložltá obsahujúca: disperziu kopolyméru kyseliny metakrylovej s etylakrylátom, propylénglykol, žltý oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), mastenec.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenie na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Obal

OPA/Al/PVC/-Al blister.

HDPE fľaša s LDPE uzáverom a vysušovadlom.

Veľkosti balenia

Blistre: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 a 100 gastrorezistentných tabliet.

HDPE fľaša: 14, 28 a 100 gastrorezistentných tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

09/0104/10-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Február 2010