AIDEE 2 mg/0,03 mg filmom obalené tablety - Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

tbl flm 21x2 mg/0,03 mg (blis.PVC/Al-kalend.bal.)

Obsah dokumentu Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

Schválený text k prevodu registrácie lieku, ev. č.: 2012/05803-TR

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

AIDEE 2 mg/0,03 mg filmom obalené tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 2 mg dienogestu a 0,03 mg etinylestradiolu.

Pomocná látka so známym účinkom:

Každá filmom obalená tableta obsahuje 70,75 mg laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta

Biela cylindrická bikonvexná filmom obalené tableta s priemerom približne 6 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Perorálna antikoncepcia

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Cesta podania: perorálne použitie.

Ako užívať AIDEE

Blister s 21 tabletami

 • Tablety sa užívajú denne v rovnakom čase, a to podľa poradia vytlačenom na blistri, ak je to potrebné, zapijú sa vodou. Jedna filmom obalená tableta sa užíva denne počas 21 po sebe nasledujúcich dní. Každé ďalšie balenie sa začína užívať po 7-dňovom intervale bez tabliet. V tomto čase obvykle dochádza ku krvácaniu z vynechania. Typický čas nástupu krvácania je 2 až 3 dni po poslednej tablete a nemusí sa skončiť pred začatím užívania ďalšieho balenia.

Ako začať užívať Aidee

-Ak sa predtým (v uplynulom mesiaci) nepoužívala hormonálna antikoncepcia

Jedna filmom obalená tableta sa má užiť v prvý deň menštruačného cyklu (t.j. v prvý deň menštruačného krvácania).

- Prechod z inej kombinovanej hormonálnej antikoncepcie (kombinovaná perorálna antikoncepcia (COC), vaginálny krúžok, transdermálna náplasť).

Užívanie Aidee sa má začať nasledujúci deň po poslednej aktívnej tablete (posledná tableta obsahujúca liečivo) predchádzajúcej kombinovanej perorálnej antikoncepcie alebo v deň odstránenia vaginálneho krúžku alebo náplasti.

Môže sa začať užívať aj najneskôr v nasledujúci deň po obvyklom intervale bez tabliet, bez náplasti, bez krúžku alebo po užití placebo tabliet predchádzajúceho druhu kombinovanej perorálnej antikoncepcie.

Prechod z výhradne gestagénovej antikoncepcie (minipilulka, injekcia, implantát) alebo z vnútromaternicového telieska (IUS - intrauterine system) uvoľňujúceho gestagén.

Ženy, ktoré užívajú výhradne gestagénové minipilulky, môžu prejsť na kombinovanú perorálnu antikoncepciu kedykoľvek. (Ženy, ktoré používajú implantát alebo IUS, môžu začať v deň, keď je implantát alebo IUS odstránený. Ženy, ktorým sú aplikované injekcie, môžu začať s užívaním v čase, keď má byť aplikovaná ďalšia injekcia.) Vo všetkých týchto prípadoch je potrebné počas prvých 9 dní užívania tabliet používať doplnkovú bariérovú metódu.

-Užívanie po potrate v prvom trimestri

Užívanie Aidee sa môže začať okamžite. Nie sú potrebné žiadne doplnkové antikoncepčné opatrenia.

- Užívanie po pôrode a po potrate v druhom trimestri

Aidee sa odporúča začať užívať 21 až 28 dní po pôrode alebo potrate v druhom trimestri. Ak sa začne s užívaním neskôr, vyžadujú sa doplnkové bariérové metódy počas prvých 7 dní užívania tabliet. Ak však už predtým došlo k pohlavnému styku, je potrebné pred užívaním kombinovanej perorálnej antikoncepcie vylúčiť graviditu alebo sa má užitie odložiť do ďalšieho menštruačného cyklu.

Dojčiace matky, pozri časť 4.6.

Odporúčania v prípade vynechania tabliet

Pokiaľ sa užitie tablety oneskorí o menej než 12 hodín, antikoncepčná ochrana nie je znížená. Vynechaná tableta sa musí užiť čo najskôr, aj keď to znamená užitie dvoch tabliet naraz a ďalšie tablety sa potom užijú v obvyklom čase.

Ak sa užitie tablety oneskorí o viac ako 12 hodín, antikoncepčná ochrana sa môže znížiť. V takomto prípade sa musia dodržať nasledovné pravidlá:

1. Užívanie tabliet sa nesmie prerušiť na obdobie dlhšie ako 7 dní.

2. Aby sa dosiahla dostatočná inhibícia systému hypotalamus-hypofýza-vaječníky, musia sa tablety užívať 7 dní bez prerušenia.

Na základe týchto pravidiel sa môžu poskytnúť nasledujúce odporúčania pre každodennú prax:

- Vynechané tablety v 1. týždni

Žena má užiť poslednú zabudnutú tabletu okamžite, len čo si spomenie, dokonca aj vtedy, ak by to znamenalo, že by mala užiť dve tablety naraz. Následne má pokračovať v užívaní tabliet v obvyklom čase. V priebehu nasledujúcich 7 dní je potrebné použiť doplnkovú bariérovú metódu, napr. kondóm. Ak však už v predchádzajúcich 7 dňoch došlo k pohlavnému styku, nie je možné vylúčiť graviditu. Čím viac tabliet sa vynechá a čím je toto obdobie vynechania tabliet bližšie k pravidelnému intervalu bez tabliet, tým vyššie je riziko gravidity.

- Vynechané tablety v 2. týždni

Žena má užiť poslednú zabudnutú tabletu, dokonca aj vtedy, ak by to znamenalo, že by mala užiť dve tablety naraz. Následne má pokračovať v užívaní tabliet v obvyklom čase. Ak počas predchádzajúcich 7 dní pravidelne užívala tablety, nie sú potrebné doplnkové antikoncepčné opatrenia proti otehotneniu. Ak však zabudla užiť viac ako jednu tabletu, v priebehu nasledujúcich 7 dní musí používať doplnkové antikoncepčné opatrenia.

- Vynechané tablety v 3. týždni

V tomto týždni je riziko zníženej ochrany proti otehotneniu veľmi vysoké kvôli blížiacemu sa 7-dňovému intervalu bez tabliet. Avšak úpravou schémy užívania tabliet je možné zabezpečiť určitý druh ochrany pred počatím. Ak bude žena postupovať podľa niektorého z dvoch nasledovných postupov, nie sú potrebné žiadne doplnkové antikoncepčné opatrenia, za predpokladu, že počas predchádzajúcich 7 dní užívala tablety pravidelne. Pokiaľ nie, postupuje sa podľa prvého z nasledujúcich dvoch postupov a v priebehu nasledujúcich 7 dní bude potrebné použiť ďalšiu antikoncepčnú metódu.

1. Žena má užiť poslednú zabudnutú tabletu okamžite, len čo si spomenie, dokonca aj vtedy, ak by to znamenalo, že by mala užiť dve tablety naraz. Následne má pokračovať v užívaní tabliet v obvyklom čase. Ďalšie balenie treba začať užívať hneď po skončení užívania predchádzajúceho, t.j. balenia musia byť užité hneď po sebe bez pauzy. Nedôjde ku krvácaniu z vysadenia tabliet, to sa pravdepodobne dostaví až po skončení užívania druhého balenia, pričom počas užívania tabliet môže dôjsť k špineniu alebo k intermenštruačnému krvácaniu.

2. Žena nebude pokračovať v užívaní tabliet zo súčasne používaného balenia. Urobí 7-dňovú pauzu v užívaní (započítavajú sa aj dni, kedy zabudla užiť tabletu) a potom začne s užívaním tabliet z nového balenia.

Ak žena vynechala niekoľko tabliet zo súčasného balenia a počas intervalu bez tabliet nedôjde ku krvácaniu z vynechania, nemožno vylúčiť graviditu.

Pokyny v prípade gastrointestinálnych ťažkostí

V prípade závažných gastrointestinálnych ťažkostí sa tableta nemusí dostatočne vstrebať a je potrebné použiť doplnkové antikoncepčné opatrenia. Ak v priebehu 3 - 4 hodín od užitia tablety dôjde k zvracaniu, čo najskôr sa má užiť ďalšia tableta. Pokiaľ sa tableta užije po viac ako 12 hodinách, treba dodržať pokyny týkajúce sa vynechania tablety, ako je opísané v tejto časti. Ak žena nechce narušiť poradie tabliet v súčasnom balení, musí užiť tabletu (alebo viac tabliet) z ďalšieho balenia.

Ako oddialiť menštruačné krvácanie

Ak chce žena oddialiť krvácanie, musí po dokončení predchádzajúceho balenia pokračovať v užívaní Aidee bez prerušenia. Užívanie tabliet z druhého balenia môže pokračovať podľa želania až do konca druhého balenia. Počas užívania druhého balenia sa môže u ženy vyskytnúť špinenie alebo intermenštruačné krvácanie. V užívaní Aidee sa môže pokračovať zvyčajným spôsobom po 7-dňovom intervale bez tabliet..

Ak chce žena presunúť začiatok menštruačného cyklu na iný deň v týždni, môže interval bez tabliet podľa potreby skrátiť o toľko dní, koľko chce. Avšak, čím kratší je interval bez tabliet, tým väčšie je riziko, že nedôjde k menštruácii a že sa vyskytne špinenie alebo intermenštruačné krvácanie počas užívania druhého balenia. (Podobne ako v prípade oddialenia menštruačného krvácania).

4.3 Kontraindikácie

Užívanie kombinovanej perorálnej antikoncepcie (COC) je kontraindikované v prípade ktorejkoľvek z nasledujúcich ochorení a stavov. Pri prvom výskyte nižšie uvedených ochorení počas užívania tabliet kombinovanej antikoncepcie sa musí jej užívanie ukončiť.

 • Existujúca venózna trombóza (t.j. hlboká venózna trombóza, pľúcna embólia) alebo pozitívna anamnéza u ženy,

 • existujúca arteriálna trombóza (napr. infarkt myokardu) alebo pozitívna anamnéza u ženy, alebo aj pri prodromálnych príznakoch (ako napríklad angína pektoris a prechodný ischemický záchvat),

 • existujúca mozgovocievna príhoda alebo pozitívna anamnéza u ženy,

 • výskyt závažných alebo viacpočetných rizikových faktorov arteriálnej trombózy:

  • diabetes mellitus s postihnutím ciev,

  • závažná hypertenzia,

  • závažná dyslipoproteinémia,

 • dedičná alebo získaná predispozícia venóznej alebo arteriálnej trombózy, vrátane rezistencie na aktivovaný proteín C, nedostatku antitrombínu-III, nedostatku proteínu C, nedostatku proteínu S, hyperhomocysteínémie, antifosfolipidových protilátok (antikardiolipínové protilátky, lupus antikoagulans),

 • pankreatitída a závažná hypertriglyceridémia alebo pozitívna anamnéza u ženy,

 • aktívne závažné ochorenie pečene alebo pozitívna anamnéza u ženy, pokiaľ sa výsledky testov funkcie pečene nevrátili do normálu,

 • závažná porucha alebo nedostatočnosť renálnej funkcie,

 • aktívne tumory pečene (benígne alebo malígne) alebo pozitívna anamnéza u ženy,

 • existujúce tumory dependentné od hladiny steroidov alebo podozrenia na ne (napr. tumory pohlavných orgánov alebo prsníkov),

 • vaginálne krvácanie neznámeho pôvodu,

 • migréna s fokálnymi neurologickými symptómami v anamnéze ženy,

 • precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1,

 • gravidita alebo podozrenie na graviditu.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Upozornenia

Ak je prítomný ktorýkoľvek z nižšie uvedených stavov, je potrebné u každej ženy individuálne zvážiť prínos užívania kombinovanej perorálnej antikoncepcie v porovnaní s možnými rizikami a prediskutovať ich s ňou predtým, ako sa rozhodne začať s jej užívaním. Ženu je potrebné upozorniť, že ak dôjde k zhoršeniu, exacerbácii alebo prvému prejavu niektorého z nižšie uvedených stavov alebo rizikových faktorov, je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Lekár potom musí rozhodnúť, či je potrebné prerušiť užívanie kombinovanej perorálnej antikoncepcie.

Vaskulárne poruchy

Užívanie akejkoľvek kombinovanej perorálnej antikoncepcie zvyšuje riziko výskytu venóznej trombembólie. Najvyššie riziko výskytu tohto ochorenia je v prvom roku, kedy žena začne s užívaním kombinovanej perorálnej antikoncepcie. Toto riziko je nižšie ako riziko výskytu rovnakého ochorenia v tehotenstve, kedy je to asi 60 prípadov zo 100 000 tehotenstiev. Venózna trombembólia je smrteľná v 1 - 2 % prípadov.

Celkové absolútne riziko venóznej trombembólie u žien, ktoré užívajú kombinovanú perorálnu antikoncepciu s obsahom levonorgestrelu a 0,03 mg etinylestradiolu je až 20 prípadov na 100 000 žien za rok. Štúdie neposkytujú žiadne údaje o rôznych rizikách spojených s užívaním dienogestu/etinylestradiolu v porovnaní s kombinovanou antikoncepciou obsahujúcou levonorgestrel.

Epidemiologické štúdie taktiež spájajú používanie kombinovanej perorálnej antikoncepcie so zvýšeným rizikom arteriálnej trombembólie (infarkt myokardu, prechodný ischemický záchvat).

U pacientok užívajúcich perorálnu antikoncepciu bol veľmi zriedkavo hlásený výskyt trombózy iných žíl alebo artérií, napr. hepatických, mezenterických, renálnych, cerebrálnych alebo retinálnych. Neexistuje všeobecná zhoda, či sa výskyt týchto príhod spája s užívaním hormonálnej antikoncepcie.

K symptómom venóznej alebo arteriálnej trombózy patria:

 • nezvyčajná unilaterálna bolesť alebo opuch nohy,

 • náhla silná bolesť v hrudníku, ktorá môže alebo nemusí vyžarovať do ľavého ramena,

 • náhle sťažené dýchanie,

 • náhly kašeľ,

 • akákoľvek nezvyčajná, dlhodobá bolesť hlavy,

 • náhla čiastočná alebo úplná strata zraku,

 • dvojité videnie,

 • nezrozumiteľná reč alebo afázia,

 • vertigo,

 • kolaps s fokálnou epilepsiou alebo bez nej,

 • slabosť alebo markantné znecitlivenie náhle postihujúce jednu stranu alebo časť tela,

 • narušenie motoriky,

 • „akútne“ brucho.

U žien užívajúcich kombinovanú perorálnu antikoncepciu narastá riziko venóznychtrombembolických komplikácií v prípade:

 • stúpajúceho veku,

 • pozitívnej rodinnej anamnézy venóznej trombembólie (u súrodenca alebo rodiča v relatívne mladom veku); v prípade podozrenia na dedičnú predispozíciu sa má žena poradiť s odborníkom, skôr ako sa rozhodne užívať kombinovanú perorálnu antikoncepciu,

 • dlhodobej imobilizácie, závažnej operácie, akejkoľvek operácie nôh, alebo rozsiahleho úrazu; v týchto prípadoch sa odporúča prerušiť užívanie Aidee (pri plánovaných operáciách najmenej štyri týždne vopred) a nezačať skôr, ako dva týždne po úplnom zotavení a možnosti pohybovať sa; pokiaľ nebolo možné ukončiť užívanie Aidee v správnom čase, treba zvážiť trombolytickú liečbu,

 • obezity (index telesnej hmotnosti > 30 kg/m2),

 • počas prvých troch až štyroch týždňov po pôrode alebo po potrate v druhom trimestri gravidity.

Neexistuje všeobecná zhoda týkajúca sa možnej úlohy kŕčových žíl a povrchovej tromboflebitídy pri vývoji alebo priebehu hlbokej venóznej trombózy.

U žien užívajúcich kombinovanú perorálnu antikoncepciu narastá riziko arteriálnych trombembolických komplikácií alebo mozgovocievnej príhody v prípade:

 • stúpajúceho veku,

 • fajčenia (ženám vo veku nad 35 rokov sa má prísne odporučiť, aby nefajčili, ak chcú užívať kombinovanú perorálnu antikoncepciu),

 • dyslipoproteinémie,

 • hypertenzie,

 • migrény,

 • obezity (index telesnej hmotnosti > 30 kg/m2),

 • pozitívnej rodinnej anamnézy arteriálnej trombembólie (u súrodenca alebo rodiča v relatívne mladom veku); v prípade podozrenia na dedičnú predispozíciu sa má žena poradiť s odborníkom, skôr ako sa rozhodne užívať kombinovanú perorálnu antikoncepciu,

 • ochorenia srdcovej chlopne,

 • atriálnej fibrilácie.

Prítomnosť jedného vážneho rizikového faktora alebo mnohopočetných rizikových faktorov, ktoré vedú k vývoju žilovej alebo arteriálnej poruchy, môže tiež kontraindikovať užívanie. Taktiež sa má zvážiť antikoagulačná liečba. Ženy užívajúce kombinovanú perorálnu antikoncepciu majú byť upozornené, že v prípade výskytu príznakov trombózy majú okamžite vyhľadať lekársku pomoc. V prípade podozrenia na trombózu alebo pri potvrdenej trombóze sa má užívanie kombinovanej perorálnej antikoncepcie ukončiť. Iné vhodné metódy antikoncepcie sa majú použiť najmä z dôvodu teratogénneho účinku antikoagulancií (derivátov kumarínu).

K iným ochoreniam, ktoré súvisia s nežiaducimi vaskulárnymi príhodami patrí diabetes mellitus, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndróm, chronické zápalové ochorenia čriev (Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída). Pozri časť 4.8.

Zvýšená frekvencia výskytu migrény alebo jej závažnosť (ktorá môže byť prodromálnym príznakom mozgovocievnej príhody) počas užívania kombinovanej perorálnej antikoncepcie, môže byť dôvodom na okamžité ukončenie užívania kombinovanej perorálnej antikoncepcie.

Tumory

V niektorých epidemiologických štúdiách bolo zaznamenané zvýšené riziko rakoviny krčka maternice u žien dlhodobo užívajúcich kombinovanú perorálnu antikoncepciu infikovaných ľudským papillomavírusom (HPV), no naďalej pretrváva nejednotný názor, pokiaľ ide o rozsah, v akom je možné pripísať ju iným faktorom (ako napríklad rôzny počet sexuálnych partnerov alebo používanie mechanických metód antikoncepcie.).

Metaanalýza 54 epidemiologických štúdií uvádza, že ženy, ktoré užívajú kombinovanú perorálnu antikoncepciu, majú mierne zvýšené relatívne riziko (RR = 1,24) diagnózy rakoviny prsníka. Toto zvýšené riziko postupne klesá počas obdobia 10 rokov po ukončení užívania kombinovanej perorálnej antikoncepcie. Keďže rakovina prsníka je zriedkavá u žien mladších ako 40 rokov, dodatočný počet prípadov rakoviny prsníka u žien, ktoré užívajú alebo nedávno užívali kombinovanú perorálnu antikoncepciu, je malý v porovnaní s celkovým rizikom rakoviny prsníka. Štúdie neodhalili príčinu. Pozorovaný vzorec zvýšeného rizika môže byť spôsobený skoršou diagnostikou rakoviny prsníka u žien, ktoré užívali kombinovanú perorálnu antikoncepciu, biologickými účinkami kombinovanej perorálnej antikoncepcie alebo kombináciou oboch. Rakovina prsníka diagnostikovaná u žien, ktoré niekedy užívali perorálnu antikoncepciu býva v skoršom klinickom štádiu ako rakovina diagnostikovaná u žien, ktoré nikdy neužívali perorálnu antikoncepciu.

U žien dlhodobo užívajúcich perorálnu antikoncepciu boli v zriedkavých prípadoch zaznamenané nezhubné, vo veľmi zriedkavých prípadoch zhubné tumory pečene. V ojedinelých prípadoch spôsobovali tieto tumory život ohrozujúce brušné krvácanie. V prípade výskytu silnej bolesti v hornej časti brucha, zväčšenej pečene alebo príznakov intraabdominálneho krvácania je potrebné pri diferenciálnej diagnóze zvážiť možnosť tumoru pečene.

Iné choroby

Progestínová zložka Aidee je antagonista aldosterónu s draslík šetriacimi vlastnosťami. Vo väčšine prípadov sa neočakáva nárast hladiny draslíka. Odporúča sa pravidelne kontrolovať hladiny draslíka počas prvého liečebného cyklu u pacientok trpiacich nedostatočnosťou obličiek a hladinu draslíka v sére v hornom referenčnom rozsahu pred liečbou, hlavne počas súbežného užívania liekov zadržiavajúcich draslík. Pozri časť 4.5.

Pokiaľ sa v rodinnej anamnéze ženy vyskytuje hypertriglyceridémia, užívanie kombinovanej perorálnej antikoncepcie zvyšuje riziko vzniku pankreatitídy.

Aj keď je u žien užívajúcich kombinovanú perorálnu antikoncepciu bežné malé zvýšenie krvného tlaku, klinicky relevantná hypertenzia bola zistená zriedkavo. Ak sa však počas užívania kombinovanej perorálnej antikoncepcie vyskytne hypertenzia, je potrebné užívanie ukončiť a zaviesť opatrenia na zníženie krvného tlaku. Po úspešnej liečbe hypertenzie možno znova začať s užívaním kombinovanej perorálnej antikoncepcie, pokiaľ to lekár považuje za bezpečné. Ak užívaniu kombinovanej perorálnej antikoncepcie už predchádzal zvýšený krvný tlak a konštantne zvýšené hodnoty krvného tlaku alebo signifikantné zvýšenie krvného tlaku nereagujú adekvátne na antihypertenzívnu liečbu, musí sa používanie kombinovanej perorálnej antikoncepcie ukončiť.

Aj keď nebol preukázaný žiaden kauzálny vzťah, počas užívania kombinovanej perorálnej antikoncepcie a tehotenstva dochádza k zhoršeniu týchto chorôb/stavov: cholestatická žltačka a/alebo pruritus spojený s cholestázou, žlčové kamene, porfýria, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndróm, Sydenhamova chorea, tehotenský herpes, poruchy sluchu spôsobené otosklerózou.

U žien s dedičným angioedémom môžu exogénne estrogény indukovať alebo zhoršiť symptómy angioedému.

V prípade výskytu aktívnej alebo chronickej choroby pečene je potrebné užívanie kombinovanej perorálnej antikoncepcie pozastaviť, pokiaľ testy nepreukážu normálnu funkciu pečene. V prípade, že sa vyskytne žltačka následkom tehotenstva alebo následkom používania pohlavných steroidov alebo sa objaví cholestatický pruritus, používanie kombinovanej perorálnej antikoncepcie sa musí ukončiť.

Kombinovaná perorálna antikoncepcia môže ovplyvniť periférnu inzulínovú rezistenciu a toleranciu glukózy, avšak zvyčajne nie je nutné meniť režim antidiabetickej liečby u žien užívajúcich nízkodávkovú kombinovanú perorálnu antikoncepciu (s obsahom < 0,05 mg etinylestradiolu). Napriek tomu sa musí ich stav podrobne sledovať, predovšetkým na začiatku užívania kombinovanej perorálnej antikoncepcie.

V súvislosti s užívaním kombinovanej perorálnej antikoncepcie bolo hlásené zhoršenie endogénnej depresie, epilepsie, Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy.

U žien s anamnézou chloazmy gravidarum sa môže príležitostne vyskytnúť chloazma. Ženy s tendenciou k chloazme sa počas užívania tohto lieku nemajú vystavovať pôsobeniu slnka alebo ultrafialového žiarenia.

Lekárske vyšetrenie/konzultácia

Vyšetrenie žien pred začatím užívania alebo pred opakovaným začatím užívania Aidee musí zahŕňať podrobnú lekársku anamnézu a lekárske vyšetrenie, ktoré sa vykoná v súlade s kontraindikáciami (časť 4.3) a varovaniami (časť 4.4) a je potrebné ho vykonávať pravidelne. Pravidelné vyšetrenia sú tiež dôležité z dôvodu, že niektoré kontraindikácie (napr. prechodný ischemický záchvat) a rizikové faktory (napr. rodinná anamnéza venóznej alebo arteriálnej trombózy) sa môžu po prvýkrát vyskytnúť až počas užívania kombinovanej perorálnej antikoncepcie. Frekvencia a charakter týchto vyšetrení musia byť založené na príslušných usmerneniach a majú sa prispôsobiť každej žene individuálne, vo všeobecnosti však majú zahŕňať kontrolu krvného tlaku, prsníkov, brucha a panvových orgánov, vrátane cytológie krčka maternice.

Ženy treba upozorniť, že užívaním filmom obalených tabliet nie sú chránené pred infekciou HIV (AIDS) alebo inými pohlavne prenosnými ochoreniami.

Znížená účinnosť

Účinnosť kombinovanej perorálnej antikoncepcie sa môže znížiť v prípade napr. vynechania tabliet (pozri časť 4.2), pri gastrointestinálnych poruchách (pozri časť 4.2) a pri súbežnom užívaní liekov (pozri časť 4.5).

Znížená kontrola cyklu

Užívanie ktorejkoľvek kombinovanej perorálnej antikoncepcie môže spôsobiť nepravidelné krvácanie (špinenie alebo intermenštruačné krvácanie), predovšetkým v priebehu niekoľkých prvých mesiacov liečby. Z toho dôvodu sa musí vyšetrenie nepravidelného krvácania oddialiť, kým sa nevyvinie hormonálna rovnováha; čo zvyčajne trvá tri cykly.

Ak sa po pravidelných cykloch vyskytuje nepravidelné krvácanie alebo nepravidelné krvácanie pretrváva, je potrebné vylúčiť nehormonálne príčiny, ako napríklad tehotenstvo a prítomnosť malígneho tumoru. Môže to indikovať aj kyretáž.

Niekedy sa môže stať, že ku krvácaniu z vynechania vôbec nedôjde. Ak sa filmom obalené tablety užívajú podľa odporúčania (podľa časti 4.2), je tehotenstvo veľmi nepravdepodobné. Ak sa však COC neužívalo pred prvým vynechaným krvácaním podľa týchto pokynov alebo ak nedošlo ku krvácaniu z vysadenia dvakrát, musí byť pred začatím užívania ďalšieho balenia vylúčené tehotenstvo.

Upozornenie na pomocné látky

Aidee obsahuje laktózu. Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie, nesmú užíva tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Poznámka: je potrebné preskúmať informácie o predpisovaní súbežne užívaných liekov, aby bolo možné identifikovať možné interakcie.

- Vplyv iných liekov na Aidee.

Interakcie medzi perorálnou antikoncepciou a inými liekmi môžu vyvolať intermenštruačné krvácanie alebo viesť k strate antikoncepčného potenciálu. Literatúra uvádza nasledovné interakcie.

Metabolizmus pečene: môžu sa vyskytnúť interakcie s liekmi, ktoré indukujú mikrozomálne enzýmy, čo môže spôsobiť zvýšený klírens pohlavných hormónov (napr. hydantoín, barbituráty, primidón, karbamazepín, rifampicín a možno aj oxkarbazepín, topiramát, felbamát, ritonavir, grizeofulvín, rifabutín, efavirenz, nevirapín, nelfinavir a produkty s obsahom Ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum)).

Interferencia s enterohepatálnym obehom: niektoré klinické správy preukazujú, že enterohepatálny obeh estrogénov môže poklesnúť pri podávaní niektorých antibiotík (napr. penicilíny, tetracyklíny), čo môže znížiť koncentrácie etinylestradiolu.

Ženy liečené niektorým s týchto liekov majú dočasne používať okrem kombinovanej perorálnej antikoncepcie aj bariérovú metódu alebo zvoliť iný spôsob antikoncepcie. Pri liekoch indukujúcich mikrozomálne enzýmy sa má bariérová metóda používať počas liečby súbežným liekom a 28 dní po jej ukončení. Ženy liečené antibiotikami (okrem rifampicínu a grizeofulvínu) majú používať bariérovú metódu 7 dní po ukončení liečby. Ak sa počas obdobia používania bariérovej metódy využívajú všetky tablety v blistri kombinovanej perorálnej antikoncepcie, ďalší blister začnite užívať bez zvyčajného obdobia bez užívania tabliet.

Počas dlhodobej liečby liekmi, ktoré indukujú pečeňové enzýmy sa u týchto žien odporúča použiť inú účinnú nehormonálnu metódu antikoncepcie.

V štúdiách in vitro dienogest v určenej dávke neinhiboval funkciu enzýmov cytochrómu P450, preto sa z tohto hľadiska u neho neočakáva žiadna interakcia s liekmi.

- Vplyv Aidee na iné lieky

Perorálna antikoncepcia môže ovplyvňovať metabolizmus niektorých ďalších účinných látok. Podľa toho sa môžu plazmatické a tkanivové koncentrácie buď zvýšiť (napríklad u cyklosporínu) alebo znížiť (napríklad u lamotrigínu).

V štúdiách in vitro dienogest v určenej dávke neinhiboval funkciu cytochrómu P450, preto sa z tohto hľadiska u neho neočakáva žiadna interakcia s liekmi.

Laboratórne testy

Užívanie steroidov môže ovplyvniť výsledky určitých laboratórnych testov. Patria k nim: biochemické parametre funkcie pečene, štítnej žľazy, nadobličiek a obličiek, plazmatická hladina (nosičových) proteínov (ako napríklad kortikosteroidy viažuce globulíny) a lipidové/lipoproteínové frakcie, parametre metabolizmu sacharidov a parametre koagulácie a fibrinolýzy. Zmeny však zvyčajne zostávajú v rozmedzí normálnych laboratórnych hodnôt.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Aidee nie je indikované počas tehotenstva (pozri časť 4.3).

Ak sa vyskytne gravidita počas užívania Aidee, liek sa musí okamžite vysadiť. Rozsiahle epidemiologické štúdie nepoukazujú ani na zvýšené riziko vrodených chýb u detí, ktoré sa narodili ženám užívajúcim kombinovanú perorálnu antikoncepciu pred tehotenstvom, ani na žiadne teratogénne účinky na plod v prípade užívania v ranej fáze tehotenstva, ešte pred jeho zistením.

Štúdie na zvieratách odhalili nežiaduce účinky na tehotenstvo a dojčenie (pozri časť 5.3). Na základe týchto štúdií na zvieratách nie je možné vylúčiť nežiaduce účinky v dôsledku hormonálnej aktivity liečiva. Vo všeobecnosti však skúsenosti s užívaním kombinovanej perorálnej antikoncepcie počas gravidity neupreukázali žiadny nežiaduci účinok u ľudí.

Užívanie kombinovanej perorálnej antikoncepcie počas laktácie môže viesť k redukcii objemu vytvoreného mlieka a k zmene jeho zloženia. Malé množstvá kontraceptívnych hormónov a/alebo ich metabolitov sa môžu vylučovať do ľudského materského mlieka počas užívania kombinovanej perorálnej antikoncepcie. Preto sa dojčiacim matkám neodporúča užívať Aidee.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Aidee nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Špeciálne upozornenia spojené so závažnými nežiaducimi účinkami u žien užívajúcich kombinovanú perorálnu antikoncepciu nájdete v časti 4.4.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené frekvencie výskytu nežiaducich udalostí pri užívaní tabliet s obsahom dienogestu/etinylestradiolu v klinických skúšaniach (n=4942).

Nasledujúca klasifikácia bola použitá pri určení frekvencie výskytu nežiaducich účinkov:

veľmi časté (≥ 1/10)

časté (≥ 1 / 100 až <1/10)

menej časté (≥ 1/1 000 až <1/100)

zriedkavé (≥ 1/10 000 až <1/1 000)

veľmi zriedkavé (<1/10 000)

neznáme (z dostupných údajov)

V rámci každej skupiny frekvencie výskytu sú nežiaduce účinky uvedené podľa klesajúcej závažnosti.

Na opísanie určitého uvedeného nežiaduceho účinku sa uvádza najpresnejší termín podľa MedDRA (verzia 12.0). Synonymá alebo súvisiace stavy sa neuvádzajú, je však potrebné ich zohľadniť.

Trieda orgánových systémov
Časté
Menej časté
Zriedkavé
Neznáme
Infekcie a nákazy
Vaginitída//vulvovaginitída, vaginálna kandidóza alebo vulvovaginálne plesňové infekcie
Salpingoooforitída, infekcie močového traktu, cystitída, mastitída, cervicitída, plesňové infekcie, kandidóza, herpes na pere, chrípka, bronchitída, sínusitída, infekcie horných dýchacích ciest, vírusové infekcie
Benígne a malígne nádory, vrátane nešpecifikovaných novotvarov (cysty a polypy)
Leiomyóm maternice, lipóm v prsníku
Poruchy krvi a lymfatického systému
Anémia
Poruchy imunitného systému
Hypersenzitivita
Poruchy endokrinného systému
Virilizmus
Poruchy metabolizmu a výživy
Zvýšená chuť do jedla
Anorexia
Psychické poruchy
Depresívna nálada
Depresia, mentálne poruchy, insomnia, poruchy spánku, agresia
Zmeny nálady, znížené libido, zvýšené libido
Poruchy nervového systému
Bolesť hlavy
Migréna, závraty
Ischemická mŕtvica, cerebrovaskulárne poruchy, dystónia
Poruchy oka
Suché oko, podráždenie oka, oscilopsia, zhoršenie videnia
Intolerancia kontaktných šošoviek
Poruchy ucha a labyrintu
Náhla strata sluchu, tinitus, vertigo, zhoršenie sluchu
Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Kardiovaskulárne poruchy, tachykardia1
Poruchy ciev
Hypertenzia,
hypotenzia
Trombóza / pľúcna embólia, tromboflebitída, diastolická hypertenzia, ortostatická porucha regulácie, návaly tepla, kŕčové žily, poruchy ciev, bolesti ciev
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Astma, hyperventilácia
Poruchy gastrointestinálneho traktu
Bolesť brucha2, nevoľnosť, vracanie, hnačka
Gastritída, enteritída, dyspepsia
Poruchy kože a podkožného tkaniva
Akné, alopécia, vyrážka3, pruritus4
Alergická dermatitída, atopická dermatitída/neurodermatitída, ekzém, psoriáza, hyperhidróza, chloazma, poruchy pigmentácie/hyperpigmentácia, seborea, lupiny, hirzutizmus, kožné lézie, kožné reakcie, pomarančová pokožka, pavúčikovitý névus
Urtikária,nodózny erytém, multiformný erytém
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Bolesť chrbta, problémy s kostrovou a svalovou sústavou, myalgia, bolesti končatín
Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
Bolesť v prsníkoch5
Nepravidelné krvácanie z vynechania6,intermenštruačné krvácanie7, zväčšenie prsníkov8, opuch prsníkov, dysmenorea, vaginálny výtok, cysta na vaječníkoch, panvové bolesti,
Dysplázia krčka maternice, cysty v adnexa uteri, bolesť adnexa uteri, cysty v prsníkoch, fibrocystické ochorenie prsníkov, dyspareunia, galaktorea, menštruačné poruchy,
Sekrécia prsníkov
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Slabosť9
Bolesť na hrudníku, periférny edém, symptómy podobné chrípke, zápal, pyrexia, podráždenosť
Zadržiavanie tekutín
Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Zmeny v telesnej hmotnosti10
Nárast triglyceridov v krvi, hypercholesterolémia
Vrodené, familiárne a genetické poruchy
Objavenie sa asymptomatického akcesórneho prsníka

1 Vrátane zvýšenia srdcovej frekvencie

2 Vrátane bolesti v hornej a dolnej časti brucha, nepríjemné pocity v oblasti brucha, plynatosť

3 Vrátane makulárnej vyrážky

4 Vrátane generalizovaného pruritu

5 Vrátane nepríjemného pocitu v oblasti prsníkov a citlivosti prsníkov

6 Vrátane menorágie, hypomenorei, oligomenorei a amenorei

7 Pozostávajúce z vaginálneho krvácania a metrorágie

8 Vrátane opuchu prsníkov/opuchu

9 Vrátane asténie a nevoľnosti

10 Vrátane nárastu a poklesu a kolísania telesnej hmotnosti.

U žien, ktoré užívajú kombinovanú perorálnu antikoncepciu, boli hlásené nasledovné závažné nežiaduce udalosti, ktoré sú opísané v časti 4.4:

- žilový trombembolizmus,

- arteriálny trombembolizmus,

- mozgovocievne príhody,

- hypertenzia,

- hypertriglyceridémia,

- zmeny v tolerancii glukózy alebo ovplyvnená periférna rezistencia na inzulín,

- nádory pečene (benígne a malígne),

- poškodenie funkcie pečene,

- chloazma,

- u žien s dedičným angioedémom môžu exogénne estrogény vyvolať alebo zhoršiť príznaky angioedému,

- vznik alebo zhoršenie stavov, pri ktorých nie je jednoznačný súvis s užívaním kombinovanej perorálnej antikoncepcie: žltačka a/alebo pruritus spojený s cholestázou, tvorba žlčových kameňov, porfýria, systémový lupus erythematosus, hemolyticko-uremický syndróm, Sydenhamova chorea, tehotenský herpes, strata sluchu spôsobená otosklerózou, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, rakovina krčka maternice.

U žien užívajúcich kombinovanú perorálnu antikoncepciu existuje mierne zvýšené riziko rakoviny prsníka. Avšak, keďže rakovina prsníka pred 40 rokom veku je zriedkavá, toto zvýšenie počtu diagnostikovanej rakoviny prsníka je v pomere k celkovému riziku rakoviny prsníka malý. Kauzálna súvislosť s užívaním kombinovanej perorálnej antikoncepcie nie je známa. Ďalšie informácie nájdete v časti 4.3 a 4.4.

4.9 Predávkovanie

Akútna perorálna toxicita dienogestu a etinylestradiolu je veľmi malá. Predávkovanie môže spôsobiť nevoľnosť, zvracanie a u mladých dievčat slabé vaginálne krvácanie. Vo väčšine prípadov nie je potrebná žiadna špeciálna liečba. V prípade potreby sa má aplikovať podporná liečba.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Gestagény a estrogény, kombinácie, ATC kód: G03AA

Aidee je kombinovaná perorálna antikoncepcia s etinylestradiolom a gestagénom dienogest.

Antikoncepčné vlastnosti Aidee vychádzajú z niekoľkých faktorov. Najdôležitejším mechanizmom je inhibícia ovulácie a zmena cervikálneho hlienu.

Dienogest je derivát nortestosterónu s in vitro afinitou na prostagénové receptory 10 až 30-krát nižšou v porovnaní s ostatnými syntetickými gestagénmi. Údaje u zvierat in vivo preukázali silnú gestagénovú a antiandrogénnu aktivitu. In vivo nemá dienogest žiadne signifikantné androgénne, mineralokortikoidné alebo glukokortikoidné účinky.

Dávka samotného dienogestu potrebného na zabránenie ovulácie je 1 mg denne.

Antikoncepcia s vyššou dávkou etinylestradiolu (0,05 mg) znižuje riziko vývoja rakoviny vaječníkov a endometria. Nie je známe, či nízkodávková antikoncepcia má taktiež tieto účinky.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Etinylestradiol

Absorpcia

Perorálne podaný etinylestradiol sa rýchlo a úplne absorbuje. Po užití sa maximálna hladina liečiva v sére (asi 67 pg/ml) dosiahne do 1,5 až 4 hodín. Počas absorpcie a prvého prechodu pečeňou (first-pass-effect) je etinylestradiol metabolizovaný z veľkej časti. Výsledkom toho je priemerná biologická dostupnosť asi 44 %.

Distribúcia

Etinylestradiol sa vysoko, ale nie špecificky viaže na sérový albumín (približne 98 %) a zvyšuje hladinu globulínu viažuceho steroidy (SHBG) v sére. Etinylestradiol má zdanlivý distribučný objem okolo 2,8 - 8,6 l/kg.

Biotransformácia

Etinylestradiol podlieha presystémovej konjugácii tak v stene tenkého čreva, ako aj v pečeni. Etinylestradiol je primárne metabolizovaný aromatickou hydroxyláciou, vzniká však celý rad hydroxylovaných a metylovaných metabolitov. Tie sa vyskytujú voľne alebo konjugované s kyselinou glukurónovou a sírovou. Metabolický klírens je asi 2,3 - 7 ml/min/kg.

Eliminácia

Hladiny etinylestradiolu v sére sa znižujú v dvoch fázach charakterizovaných polčasmi s dĺžkou 1 hodina a 10 - 20 hodín. Nezmenený etinylestradiol sa nevylučuje. Metabolity etinylestradiolu sa vylučujú močom a žlčou v pomere 4:6 s polčasom asi 1 deň.

Rovnovážny stav

Rovnovážny stav sa dosiahne v druhej polovici liečby, keď je hladina v sére dvojnásobná v porovnaní s tou po prvej dávke.

Dienogest

Absorpcia

Perorálne podávaný dienogest sa rýchlo a takmer úplne absorbuje. Po jednorazovom podaní Aidee sa maximálna hladina liečiva v sére (51 ng/ml) dosiahne do 2,5 hodiny. V kombinácii s etinylestradiolom je jeho priemerná biologická dostupnosť asi 96 %.

Distribúcia

Dienogest sa viaže na sérový albumín, ale neviaže sa na globulín viažuci pohlavné hormóny (SHBG) ani na globulín viažuci kortikosteroidy (CBG). Okolo 10 % celkovej sérovej hladiny liečiva je prítomných v neviazanej forme , 90 % sa nešpecificky viaže na albumín. Dienogest má zdanlivý distribučný objem okolo 37 - 45 l.

Biotransformácia

Dienogest je metabolizovaný hlavne prostredníctvom hydroxylácie a konjugácie s extenzívnou tvorbou endokrinne neaktívnych metabolitov. Tieto metabolity sú z plazmy rýchlo eliminované, takže okrem nezmeneného dienogestu nie je možné v ľudskej plazme detegovať žiadne významné množstvo metabolitov. Po jednorazovej dávke je celkový klírens (Cl/F) 3,6 l/hod.

Eliminácia

Hladiny dienogestu v sére klesajú s polčasom približne 9 hodín. Len nepatrné množstvo dienogestu sa vylučuje obličkami v nezmenenej forme. Po perorálnej dávke 0,1 mg/kg telesnej hmotnosti bol pomer vylučovania obličkami a stolicou 3:2. Po perorálnom užití sa približne 86 % dávky vylúči do 6 dní. Z toho veľká časť (42 %) sa vylúči počas prvých 24 hodín, najmä močom.

Rovnovážny stav

Farmakokinetika dienogestu nie je ovplyvňovaná hladinami SHBG. Po užití dennej dávky sa hladina dienogestu v sére zvyšuje 1,5-násobne a rovnovážny stav sa dosiahne po 4 dňoch liečby.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické štúdie s etinylestradiolom a dienogestom preukázali očakávané estrogénové a gestagénové účinky.

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity, karcinogénneho potenciálu, reprodukčnej toxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Je však nutné poznamenať, že pohlavné hormóny môžu podporovať rast určitých hormonálne dependentných tkanív a nádorov.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:

Povidón K30

Predželatinovaný kukuričný škrob

Monohydrát laktózy

Magnéziumstearát

Filmový obal

Polyetylénglykol/makrogol 3350

Oxid titaničitý (E171)

Polyvinylalkohol

Mastenec (E553b)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Aidee je balený v PVC / hliníkových blistroch a je dostupný v kalendárnom balení.

Veľkosti balenia

21 filmom obalených tabliet (blister 21 tabliet)

63 filmom obalených tabliet (blister 21 tabliet)

126 filmom obalených tabliet (blister 21 tabliet)

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

VIVAX EuroAsia s.r.o.

Karloveské rameno 6

841 01 Bratislava

Slovensko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

17/0272/12-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

23.5.2012

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

September 2012.