Nalgesin FORTE 550 mg - Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

tbl flm 90x550 mg (blis.Al/PVC)

Obsah dokumentu Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

Schválený text k rozhodnutiu o registrácii, ev.č.: 2011/03377

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Nalgesin FORTE 550 mg

filmom obalené tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 550 mg sodnej soli naproxénu, čo zodpovedá 500 mg naproxénu.

Pomocné látky: sodík (50,00 mg/tableta)

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

Oválne mierne bikonvexné tmavomodré filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane.

Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Nalgesin FORTE tlmí bolesť a zápal a znižuje horúčku. Používa sa na:

 • bolesť zubov a hlavy,

 • bolesť v svaloch, kĺboch a chrbtici,

 • prevenciu a liečbu migrény,

 • pri gynekologických poruchách, zmierňuje menštruačné bolesti a kŕče, bolesť sprevádzanú pri zavedení vnútromaternicového telieska a iné bolesti,

 • bolesť chrbtice,

 • extra-artikulárny reumatizmus,

 • infekčné ochorenia (používa sa ako prídavný liek k špecifickej liečbe na zmiernenie bolesti a zápalu a zníženie horúčky),

 • reumatické ochorenia (pôsobí protizápalovým a analgetickým účinkom pri reumatoidnej artritíde, chronickej juvenilnej idiopatickej artritíde, artróze, ankylozujúcej spondylitíde a dne).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí

Zvyčajná denná dávka na zmiernenie bolesti je od 550 mg do 1 100 mg sodnej soli naproxénu. Úvodná dávka je 550 mg, nasledujúce dávky sú 275 mg každých 6 až 8 hodín.

U pacientov, ktorí dobre tolerujú nízke dávky a nemajú v anamnéze gastrointestinálne ochorenie, sa denná dávka môže zvýšiť na 1 650 mg pri silnej bolesti, ale nie na dlhšie ako 2 týždne.

Úvodná antipyretická dávka je 550 mg, nasledujúce dávky sú 275 mg každých 6 až 8 hodín.

Na prevenciu migrenóznych bolestí sa odporúča 550 mg dvakrát denne. Ak sa frekvencia, intenzita a trvanie migrenóznej bolesti nezníži do 4 až 6 týždňov, užívanie lieku sa má prerušiť. Na liečbu migrenóznych bolestí hlavy, sa pri prvých príznakoch hroziaceho záchvatu má podať 825 mg a po 30 minutách 275 až 550 mg, ak je to nevyhnutné.

Na zmiernenie menštruačných bolestí a kŕčov, bolesti po zavedení vnútromaternicového telieska a iných gynekologických bolestí, sa odporúča začiatočná dávka 550 mg a ďalších 6 až 7 hodín 275 mg. Pri akútnom záchvate dny, začiatočná dávka je 825 mg, po 8 hodinách sa má podať dávka 550 mg a následne každých 8 hodín 275 mg, až kým záchvat neprejde.

Pri reumatoidnej artritíde, artróze a ankylozujúcej spondylitíde sa zvyčajná dávka pohybuje medzi 550 mg a 1 100 mg a je rozdelená na rannú a večernú dávku. U pacientov so silnými nočnými bolesťami alebo závažnou rannou stuhnutosťou, u pacientov prechádzajúcich z vysokých dávok protizápalových liekov na sodnú soľ naproxénu a u pacientov s artrózou u ktorých je bolesť hlavným príznakom, je začiatočná dávka 825 mg až maximálna denná dávka 1 650 mg. Liečba má pokračovať s dennou dávkou 825 mg až 1 100 mg, najlepšia vo forme dvoch oddelených dávok. Ranná a večerná dávka nemusí byť rovnaká; dávka sa môže upraviť na základe prevažujúcich príznakov, t.j. nočná bolesť alebo ranná stuhnutosť. U niektorých pacientov je postačujúca jedna denná dávka buď ráno alebo večer.

Tablety sa majú prehltnúť s tekutinou.

Dospievajúci starší ako 16 rokov

Dávkovanie je rovnaké ako dávkovanie u dospelých.

Tabuľka - prehľad dávkovania sodnej soli naproxénu pre dospelých a dospievajúcich starších ako 16 rokov.

Indikácia
Pokyny na dávkovanie
Začiatočná dávka
Pokračovanie liečby
Dospelí a dospievajúci starší ako 16 rokov
Zmiernenie bolesti
550 mg
3 až 4 x 275 mg alebo 2 x 550 mg
Zmiernenie silnej bolesti
550 mg
3 x 550 mg, ale nie dlhšie ako 14 dní
Horúčka
550 mg
3 až 4 x 275 mg
Záchvaty migrény
 • profylaxia
 • liečba
550 mg
825 mg
2 x 550 mg; ak nenastane zlepšenie do 4 až 6 týždňov, liečba sa má prerušiť
275 mg až 550 mg ak je to nevyhnutné, ale len po pol hodine
Gynekologické bolesti
550 mg
3 až 4 x 275 mg
Akútne záchvaty dny
825 mg
550 mg po 8 hodinách, následne 275 mg každých 8 hodín

Deti vo veku 2 až 16 rokov

10 mg/kg/deň užité v dávkach v 12 hodinových intervaloch.

Maximálna jednorazová dávka by u detí nemala presiahnuť 275 mg.

Deti vo veku do dvoch rokov

Nalgesin FORTE je kotraindikovaný u detí vo veku do dvoch rokov (pozri časť 4.3).

Starší pacienti

Sodná soľ naproxénu sa má užívať v najnižších účinných dávkach (pozri časť 4.4).

Pacienti nad 65 rokov majú tablety užívať každých 12 hodín, ak je to nevyhnutné.

Pacienti s renálnou insuficienciou

U pacientov s renálnou insuficienciou sa liek má používať s opatrnosťou (pozri časť 4.4).

Pacienti s hepatálnou insuficienciou

U pacientou s hepatálnou insuficienciou sa liek má používať s opatrnosťou (pozri časť 4.4).

Nežiaduce účinky môžu byť minimalizované použitím najnižšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia potrebného na kontrolu symptómov (pozri časť 4.4).

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na sodnú soľ naproxénu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Precitlivenosť na salyciláty a iné nesteroidné protizápalové lieky určené na liečbu bronchiálnej astmy, urtikárie a rinitídy.

Aktívny alebo rekurentný gastrický alebo duodenálny vred, gastrointestinálne krvácanie.

Ťažká porucha pečene alebo obličiek.

Závažné srdcové zlyhanie.

Posledný trimester gravidity (pozri časť 4.6).

Použitie u detí do 2 rokov.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najnižšej účinnej dávky počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.2, a GI a kardiovaskulárne riziko nižšie).

Pacienti s gastrointestinálnymi ochoreniami, najmä s ulceróznou kolitídou a Crohnovou chorobou (aj ak sa vyskytli v minulosti), užívajúci sodnú soľ naproxénu majú byť dôkladne monitorovaní svojim lekárom, pretože ich choroba sa môže znovu objaviť alebo zhoršiť. Závažné gastrointestinálne nežiaduce účinky sa môžu objaviť bez predchádzajúcich problémov. Tak ako pri iných nesteroidných protizápalových liekoch, lineárne s dĺžkou liečby narastá kumulatívny výskyt závažných nežiaducich účinkov, gastrointestinálneho krvácania alebo perforácie. Taktiež užívanie vysokých dávok sodnej soli naproxénu môže zvyšovať riziko nežiaducich účinkov.

Pri infekčných chorobách sa má brať do úvahy protizápalový a antipyretický účinok sodnej soli naproxénu, pretože môže zakryť príznaky tohto ochorenia.

Keďže sa sodná soľ naproxénu a jej metabolity vylučujú najmä glomerulárnou filtráciou cez obličky, má sa podávať s opatrnosťou u pacientov s renálnou insuficienciou. U pacientov s renálnym zlyhaním sa má stanoviť klírens kreatinínu a má sa počas liečby monitorovať. Ak je klírens kreatinínu nižší ako 20 ml/min (0,33 ml/s), liečba sodnou soľou naproxénu sa neodporúča.

Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov s hepatálnym zlyhaním. Ochorenie pečene u chronických alkoholikov a možno aj iné formy cirhózy redukujú celkovú plazmatickú koncentráciu sodnej soli naproxénu, ale plazmatická koncentrácia neviazanej sodnej soli naproxénu sa zvyšuje.V takýchto prípadoch sa odporúča užívanie nižších účinných dávok.

Pacienti s epilepsiou alebo porfýriou užívajúci sodnú soľ naproxénu musia byť pod dôkladným lekárskym dohľadom.

Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne účinky

Opatrnosť (rozhovor s lekárom alebo lekárnikom) je potrebná pred liečbou u pacientov s hypertenziou a/alebo srdcovým zlyhaním v anamnéze, pretože zadržiavanie vody, hypertenzia a edém boli hlásené ako nežiaduce účinky pri liečbe nesteroidovými protizápalovými liekmi (NSAID).

Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že používanie niektorých NSAID môže byť spojené s malým zvýšením rizika arterálnej trombotickej príhody (napríklad infarkt myokardu alebo mozgová príhoda). Napriek tomu, že údaje naznačujú, že užívanie naproxénu (1 000 mg denne) môže byť spojené so zníženým rizikom, riziko sa vylúčiť nedá. Nie je dostatok údajov o nízkych dávkach sodnej soli naproxénu, t.j. 275 mg, na vylúčenie možného trombotického rizika.

Tak ako pri iných liekoch podávaných starším pacientom, sodná soľ naproxénu sa má užívať v najnižších účinných dávkach.

Sodná soľ naproxénu sa nemá podávať pri vážnych otvorených ranách a najmenej 48 hodín pred veľkým chirurgickým zákrokom.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Nalgesinu FORTE

Tento liek obsahuje 2,17 mmol (alebo 50,00 mg) sodíka. Toto sa má zvážiť u pacientov, ktorý majú mať obmedzený príjem soli.

4.5 Liekové a iné interakcie

 • Súbežné podávanie kyseliny acetylsalicylovej a iných nesteroidových protizápalových liekov sa neodporúča, pretože to môže zvýšiť riziko nežiaducich účinkov.

 • Sodná soľ naproxénu môže znižovať agregáciu krvných doštičiek a predĺžiť čas krvácania, čo sa má brať do úvahy pri určovaní času krvácania a počas súbežnej liečby antikoagulanciami.

 • Súbežné užívanie liekov s rovnakou účinnou látkou, t.j. naproxén, sa neodporúča.

 • Keďže sa sodná soľ naproxénu takmer úplne viaže na plazmatické proteíny, je potrebná zvýšená opatrnosť pri súčasnom užívaní derivátov hydantoínu alebo derivátov sulfonylmočoviny.

 • Sodná soľ naproxénu môže znížiť natriuretický účinok furosemidu.

 • Sodná soľ naproxénu môže znižovať antihypertenzný účinok antihypertenzív.

 • Plazmatické koncentrácie lítia sa zvyšujú pri súbežnom užívaní lítia a sodnej soli naproxénu.

 • Sodná soľ naproxénu redukuje tubulárnu sekréciu metotrexátu, čím sa pri súbežnom užívaní zvyšuje toxicita metotrexátu.

 • Ak sa súbežne užíva probencid, biologický polčas sodnej soli naproxénu sa predĺži a jej plazmatická koncentrácia sa zvýši.

 • Súbežné užívanie cyklosporínu môže zvýšiť riziko renálneho zlyhania.

 • Tak ako iné nesteroidové protizápalové lieky, sodná soľ naproxénu zvyšuje riziko renálneho zlyhania u pacientov, ktorý súčasne užívajú ACE inhibítory.

 • In vitro štúdie preukázali, že súbežné užívanie sodnej soli naproxénu a zidovudínu zvýšilo plazmatické koncentrácie zidovudínu.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Liek je indikovaný počas gravidity len ak je prínos pre matku vyšší ako riziko pre plod.

Použitie Nalgesinu FORTE je kontraindikované počas posledného trimestra gravidity (pozri časť 4.3).

Užívanie Nalgesinu FORTE sa neodporúča počas laktácie.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nalgesin FORTE nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Pri liečbe sodnou soľou naproxénu sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky, ktoré sú zoradené do nasledujúcich skupín podľa frekvencie:

 • Veľmi časté (³1/10)

 • Časté (³1/100 až <1/10)

 • Menej časté (³1/1 000 až <1/100)

 • Zriedkavé (³1/10 000 až <1/1 000)

 • Veľmi zriedkavé (<1/10 000)

 • Neznáma frekvencia (z dostupných údajov)

V každej skupine frekvencie sú nežiaduce účinky uvedené s klesajúcou závažnosťou.

Frekvencia nežiaducich účinkov je zoradená do jednotlivých orgánových skupín:

Časté
Menej časté
Neznáma frekvencia
Poruchy krvi a lymfatického systému
eozinofília, granulocytopénia, leukopénia, trombocytopénia
aplastická anémia, hemolytická anémia
Poruchy nervového systému
bolesť hlavy, závrat, točenie hlavy, ospalosť
depresia, abnormálne sny, neschopnosť sústrediť sa, insomnia, pocit slabosti
aseptická meningitída, kognitívna dysfunkcia
Poruchy oka
poruchy videnia
Poruchy ucha a labyrintu
tinnitus, poruchy sluchu
porucha sluchu
Poruchy srdca a srdcovej činnosti
edém, palpitácie
kongestívne srdcové zlyhanie
Poruchy ciev
vaskulitída
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka mediastína
dyspnoe
eozinofilná pneumónia
Poruchy gastrointestinálneho traktu
zápcha, abdominálna bolesť, nauzea, dyspepsia, hnačka, stomatitída
gastrointestinálne krvácanie a/alebo perforácia žalúdka, hemateméza, meléna, vracanie
ulceratívna stomatitída
Poruchy pečene a žlčových ciest
zvýšená hladina pečeňových enzýmov
Poruchy kože a podkožného tkaniva
pruritus, kožná vyrážka ekchymóza, purpura
alopécia, fotosenzitívna dermatitída
epidermálna nekrolýza, multiformný edém, fotosenzitívne reakcie podobné neskorej kožnej porfýrii, bulóznej epidermolýze a epidermálnej nekrolýze, multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, urtikária
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
bolesť svalov a svalová slabosť
Poruchy obličiek a močových ciest
glomerulárna nefritída, hematúria, intersticiálna nefritída, nefrotický syndróm, renálna insuficiencia, renálne zlyhanie, renálna papilárna nekróza
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
smäd, potenie
hypersenzitívne reakcie, menštruačné poruchy, pyrexia (zimnica a horúčka)
angioedém, hyperglykémia, hypoglykémia

V spojitosti s liečbou NSAID boli hlásené edém, hypertenzia a srdcové zlyhanie.

Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že používanie niektorých NSAIDs (najmä vysoké dávky a dlhodobá liečba) môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody (napríklad infarkt myokardu alebo mozgová príhoda) (pozri časť 4.4).

Ak sa vyskytnú závažné nežiaduce účinky, liečba sa má prerušiť.

4.9 Predávkovanie

Ak pacient užije veľkú dávku sodnej soli naproxénu náhodne alebo úmyselne, môže sa objaviť abdominálna bolesť, nevoľnosť, vracanie, závrat, tinnitus, podráždenosť, v ťažších prípadoch tiež hemateméza, meléna, poruchy vedomia, respiračné poruchy, kŕče, zlyhanie obličiek. Indikovaný je výplach žalúdka, podanie aktívneho uhlia, antacidá, inhibítory H2 receptorov, inhibítory protónovej pumpy, mizoprostol a nasadí sa ďalšia symptomatická liečba.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: nesteroidné antiflogistikum a antireumatikum ATC kód: M01AE02.

Spôsob účinku

Sodná soľ naproxénu je nesteroidová protizápalová látka. Má protizápalové, analgetické a antipyretické vlastnosti. Farmakologické účinky sú výsledkom inhibície cyklooxygenázy, enzýmu, ktorý sa zúčastňuje na tvorbe prostaglandínov. Preto sú hladiny prostaglandínu redukované v rôznych telesných tekutinách a tkanivách.

Klinická účinnosť a bezpečnosť

Sodná soľ naproxénu, tak ako iné nesteroidové protizápalové lieky, môže spôsobovať gastrointestinálne mikrokrvácanie a endoskopicky potvrdené gastrointestinálne lézie. Dokázalo sa, že spôsobuje menej lézií ako kyselina acetylsalicylová a indometacín a viac ako diflunisal, etodolak, nabumeton a sulindak. V klinickej štúdii sa dokázalo, že pacienti lepšie znášajú sodnú soľ naproxénu ako kyselina acetylsalicylová a indometacín, zatiaľ čo medzi sodnou soľou naproxénu a inými nesteroidovými protizápalovými liekmi neboli rozdiely.

Tak ako iné nesteroidové antiflogistiká, sodná soľ naproxénu inhibuje agregáciu trombocytov, ak je ale použitá v terapeutických dávkach, má malý vplyv na čas krvácania. Sodná soľ naproxénu neovplyvňuje renálnu funkciu; bolo hlásených len zopár nežiaducich účinkoch u pacientov s renálnou insuficienciou alebo srdcovým zlyhaním.

Sodná soľ naproxénu neprejavuje urikozurický účinok.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Po perorálnom užití sa sodná soľ naproxénu hydrolyzuje v žalúdočnej kyseline. Mikročastice naproxénu sa vylúčia a rýchlo sa rozpustia v tenkom čreve. Výsledkom je rýchlejšia a úplná absorpcia naproxénu, preto sa účinné analgetické plazmatické hladiny dosiahnu rýchlejšie. Po jednej dávke sodnej soli naproxénu sa vrchol plazmatických hladín naproxénu dosiahne za 1 až 2 hodiny, zatiaľ čo po jednej dávke naproxénu sa dosiahne za 2 až 4 hodiny v závislosti od stravy. Strava znižuje stupeň absorpcie, ale nezmenšuje jej rozsah. Rovnovážny stav sa dosiahne po 5 dávkach, t.j. do 2-3 dní. Plazmatické hladiny sodnej soli naproxénu sa zvyšujú proporčne s dávkou do 500 mg. Pri vyšších dávkach, je zvyšovanie plazmatických hladín menej proporčné vzhľadom na saturáciu plazmatických bielkovín naviazaným naproxénom, klírens kreatinínu je tiež zvýšený.

Distribúcia

Pri bežných dávkach sa plazmatické hladiny naproxénu pohybujú medzi 23 mg/l a 49 mg/l.

Pri koncentráciách do 50 mg/l sa 99 % naproxénu viaže na plazmatické bielkoviny. Pri vyšších koncentráciách sa zvyšuje neviazaná frakcia účinnej látky; pri koncentrácii 473 mg/l sa nameralo 2,4 % neviazaného naproxénu. Vzhľadom na rozsiahle väzby plazmatických proteínov je distribučný obsah nízky, dosahuje len 0,9 l/kg telesnej hmotnosti.

Metabolizmus a eliminácia

Približne 70 % liečiva sa vylúči v nemetabolizovanej forme, 60 % naviazanej na kyselinu glukurónovú alebo iné konjugáty. Zvyšných 30 % naproxénu sa metabolizuje na neúčinný 6-demetyl-naproxén.

Približne 95 % naproxénu sa vylúči močom a 5 % stolicou.

Biologický polčas naproxénu je 12 až 15 hodín a nie je závislý na plazmatických hladinách naproxénu a dávkovaní. Klírens kreatinínu závisí na plazmatických hladinách naproxénu, pravdepodobne v závislosti od zvýšeného podielu voľného naproxénu pri vyšších plazmatických koncentráciách.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Výsledky toxikologickej štúdie preukázali relatívne nízku toxicitu sodnej soli naproxénu: nežiaduce účinky sa väčšinou prejavia v gastrointestinálnom trakte. Po perorálnom podaní boli LD50 hodnoty okolo 0,5 g/kg telesnej hmotnosti u potkanov a viac ako 1,0 g/kg telesnej hmotnosti u myší, škrečkov a psov.

Toxikologické štúdie poukázali, že myši, zajace, opice a ošípané tolerujú opakované dávky naproxénu dobre, toxicita je výraznejšia u potkanov a čiastočne u psov. Tak ako pri opakovanom podaní nesteroidových protizápalových liekov, nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť častejšie v gastrointestinálnom trakte a obličkách.

Nebol pozorovaný žiaden vplyv na fertilitu, ani na teratogenitu a embryotoxicitu. Ak sa sodná soľ naproxénu podá v neskorom gestačnom štádiu, gestácia je predĺžená a pôrod oneskorený. Taktiež sa preukázalo, že sodná soľ naproxénu môže mať nežiaduce účinky na fetálny kardiovaskulárny systém (predčasné uzavretie ductus arteriosus, kongestívne srdcové zlyhanie, pulmonárnu hypertenzia). Nezistili sa žiadne mutagénne alebo karcinogénne účinky naproxénu.

Účinky v predklinických štúdiách boli pozorované len pri expozíciách, ktoré boli považované za dostatočne prevyšujúce maximálnu expozíciu človeka, indikovali nízku relevanciu na klinické použitie.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:

povidón

mikrokryštalická celulóza (E460)

mastenec (E553b)

magnéziumstearát (E572)

Filmový obal:

hypromelóza (E464)

oxid titaničitý (E171)

makrogol 8000

hlinitý lak indigokarmínu (E132)

6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte blister vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blistrový obal (Al/PVC fólia): 10, 20, 30, 50, 60 alebo 90 filmom obalených tabliet v škatuľke.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

29/0521/12-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie:

Dátum posledného predĺženia:

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2012