Sabervel 150 mg filmom obalená tableta - Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

tbl flm 98x150 mg (blis.PVC/PVDC-Al/PVDC)

Obsah dokumentu Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE EV.Č.: 1153/2005 PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE REGISTRÁCIE EV.Č.: 1609/2005

Súhrn charakteristických vlastností lieku

 • Názov lieku

AGAPURIN ®

 • Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku

Pentoxifyllinum 100 mg v 1 obalenej tablete

 • Lieková forma

obalené tablety

Vzhľad: lesklé obalené tablety bielej farby šošovkovitého tvaru

 • Klinické údaje

 • Terapeutické indikácie

 1. chronické periférne arteriálne a arteriovenózne poruchy krvného zásobovania aterosklerotickej, diabetickej a zápalovej etiológie (ateroskleróza s claudicatio intermittens, diabetická angiopatia, endangitis obliterans), dystrofické poruchy (posttrombotický syndróm, ulcus cruris, gangréna, omrzliny) a angioneuropatia (parestézia, akrocyanóza, morbus Raynaud);

 2. poruchy cerebrovaskulárnej cirkulácie (stavy spôsobené artériosklerózou mozgu, napr. znížená schopnosť sústrediť sa, závrate, zábudlivosť a stavy po prekonaní náhlej cievnej mozgovej príhody s pretrvávajúcimi prejavmi cerebrovaskulárnej ischemizácie);

 3. akútna a chronická nedostatočnosť prekrvenia sietnice a cievnatky;

 4. akútne funkčné poruchy vnútorného ucha.

Prípravok je určený na liečbu dospelých pacientov.

 • Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie dospelým

Prvý týždeň sa podáva iniciačná dávka 3-krát 200 mg (2 tablety), v prípade výrazného poklesu krvného tlaku alebo výskytu nežiaducich účinkov zo strany GIT alebo CNS, možno iniciačnú dávku znížiť na 3-krát 100 mg (1 tableta) denne. Pri dlhodobej liečbe podávame 3-krát 100 mg (1 tableta) denne.

Podávanie deťom

U detí a mladistvých do 18 rokov je málo klinických skúseností, preto sa neodporúča podávať pentoxifylín.

Úprava dávkovania pri zníženej funkcii obličiek

Pri renálnej insuficiencii pri zvýšení hladiny kreatinínu nad 400 mmol/l (alebo klírens kreatinínu pod 10 ml/min.) sa podávajú redukované dávky (približne na 50 až 70 %).

Najvyššia dávka: odporúča sa neprekročiť dávku 1 200 mg/deň.

Zásady pri podávaní: tablety sú určené na perorálne použitie. Užívajú sa celé v rovnakom čase, najlepšie počas jedla alebo po jedle a nerozhryzené sa zapíjajú trochou tekutiny.

 • Kontraindikácie

Liek sa nesmie užívať pri známej precitlivenosti na liečivo alebo na niektorú z pomocných látok, pri hemorágiach (predovšetkým pri masívnom krvácaní, pri krvácaní do mozgu a sietnice), nesmie sa podávať pacientom trpiacim koagulačnou poruchou.

 • Špeciálne upozornenie

Pomer rizika k prospechu liečby treba zvážiť u pacientov:

 1. s hypotenziou,

 2. so závažnými arytmiami,

 3. s ťažkou koronárnou a cerebrálnou sklerózou,

 4. s akútnym infarktom myokardu,

 5. s diabetes mellitus (pozri interakcie),

 6. s ťažkou poruchou renálnej funkcie (pozri dávkovanie),

 7. osobitne starostlivý lekársky dohľad je potrebný pri ťažkej koronárnej a cerebrálnej skleróze s hypotenziou.

 • Liekové a iné interakcie

Pentoxifylín zosilňuje účinok antihypertenzív a iných vazodilatancií, čo sa môže prejaviť výrazným znížením krvného tlaku. V kombinácii so sympatolytikami, ganglioplegikami výraznejšie znižuje krvný tlak. Súčasné užívanie

sympatomimetík alebo xantínov vedie k stimulácii CNS. Vyššie dávky pentoxifylínu zosilňujú účinok inzulínu a antidiabetík, čo môže vyvolať hypoglykémiu, preto sa odporúčajú častejšie kontroly glykémie s prípadnou úpravou

antidiabetickej liečby. Pentoxifylín zvyšuje výskyt krvácavých komplikácií u pacientov súčasne liečených

antikoagulanciami, antiagreganciami a trombolytikami. Pri súčasnom užívaní antikoagulancií treba častejšie kontrolovať hladiny protrombinu. Cimetidín zvyšuje plazmatickú koncentráciu pentoxifylínu, čím zvyšuje pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov.

 • Používanie v gravidite a počas laktácie

Podľa výsledkov štúdií teratogenity podávanie pentoxifylínu potkanom a králikom nemalo žiadny vplyv na reprodukčnú schopnosť, fertilitu a nebol zaznamenaný ani vyšší výskyt fetálnych malformácií. Neexistujú však príslušné kontrolované štúdie u gravidných žien vzhľadom na to, že hodnotenie teratogenity na zvieratách nemusí vždy presne predikovať výsledky u ľudí, môže sa pentoxifylín podávať v tehotenstve iba vtedy, keď potenciálny prospech preváži nad potenciálnym rizikom pre plod.

Pentoxifylín prechádza do materského mlieka, vzhľadom na objavenú potenciálnu karcinogenitu u potkanov, neodporúča sa jeho podávanie počas dojčenia a je nevyhnutné zvážiť prerušenie dojčenia pri aplikácii pentoxifylínu, pri zvážení nutnosti aplikácie látky matke.

 • Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Liek neovplyvňuje pozornosť.

 • Nežiaduce účinky

Liek sa zvyčajne dobre znáša, ale môžu sa vyskytnúť nasledovné nežiaduce účinky:

 1. GIT: nauzea, vomitus a pocit tlaku v žalúdku,

 2. CNS: cefalea, zmätenosť, úzkosť, poruchy spánku, zvýšené potenie,

 3. koža: prejavy precitlivenosti sú menej časté - kožný erytém, urtikária a pruritus - spravidla ustupujú po skončení alebo prerušení terapie,

 4. kardiovaskulárny systém: tachykardia, arytmia, pokles krvného tlaku, veľmi zriedkavo príznaky anginy pectoris, hemoragia rôznych orgánov (najmä u pacientov so sklonom ku krvácaniu), anafylaktický šok,

 5. metabolizmus: hypoglykémia.

 • Predávkovanie

Úvodnými príznakmi akútneho predávkovania prípravkom sú: nauzea, závraty, bradykardia a hypotenzia. Ďalej sa môže vyskytnúť horúčka, strata vedomia (tonicko-klonické kŕče), krvácanie z GIT. Špecifické antidotum nie je

známe, liečba pri predávkovaní prípravkom je symptomatická. Štúdie na zvieratách pri makroskopických ani

mikroskopických kontrolách najdôležitejších orgánov nepreukázali žiadne toxické účinky pentoxifylínu.

 • Farmakologické vlastnosti

 • Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: vazodilatans, reologikum ATC kód: C04AD03

Mechanizmus účinku:

Pentoxifylín relaxuje hladké svalstvo arteriol zvýšením intracelulárnej koncentrácie cAMP. Pravdepodobne najdôležitejším efektom je ovplyvnenie mikrocirkulácie zlepšením reologických vlastností krvi (a tým zvýšenie zásobenia ischemických tkanív kyslíkom a živinami). Pentoxifylín zvyšuje filtrabilitu (deformabilitu) erytrocytov, neutrofilov a monocytov, znižuje koncentráciu plazmatického fibrinogenu, znižuje agregabilitu erytrocytov, trombocytov a neutrofilov, znižuje aktiváciu neutrofilov (tvorba superoxidového radikálu, adhezivita, uvoľňovanie elastázy, tvorba prezápalových cytokinov - TNF, IL-6, a CRP).

Všeobecne prijímaným mechanizmom účinku pentoxifylínu je nešpecifická inhibícia bunkových fosfodiesteráz, ale mechanizmus účinku bude komplexnejší a môže zahrňovať ovplyvnenie adenozínových receptorov (ako ostatné metylxantíny), inhibíciu reuptake adenozínu, translokáciu extracelulárneho kalcia, indukciu tvorby prostacyklinu, stimuláciu tvorby prostaglandinu E2 alebo upreguláciu TGF.

 • Farmakokinetické vlastnosti

Pentoxifylín sa po perorálnom podaní veľmi rýchlo a takmer kompletne rezorbuje (vyše 95 %). Vzhľadom na vysoký first-pass efekt je biologická dostupnosť (materské látky) cca 25 - 45 %. Maximálnu hladinu dosahuje do 30 minút hodnotou cca 1.1 μg/ml (po 200 mg p. o.). Terminálny eliminačný polčas sa pohybuje okolo 1 hodiny. Pentoxifylín podlieha extenzívnej metabolizácii ako v pečeni, tak v erytrocytoch. Metabolit I (redukovaný 5- hydroxyderivát), ktorý je porovnateľne účinný s materskou látkou, sa objavuje v krvi veľmi rýchlo a dosahuje porovnateľné hladiny ako pentoxifylín, jeho vylučovanie je o trochu pomalšie než u materskej látky. Metabolit V (3´- karboxypropyl derivát) sa objavuje v krvi neskôr, dosahuje viac ako dvojnásobnú hladinu než materská látka a vylučuje sa pomalšie ako materská látka (biologický polčas okolo 2 hodín), tvorí tiež hlavný podiel metabolitov v moči. Pentoxifylín sa vylučuje z 94 % močom a zo 4 % stolicou vo forme metabolitov, asi 1 - 2 % z podanej látky sa vylúči v nezmenenej forme. Už 4 hodiny po podaní sa vylúči asi 90 % celkovej podanej dávky.

 • Predklinické údaje o bezpečnosti

Pri dlhodobých štúdiách na zvieratách zameraných na mutagenitu a karcinogenitu pentoxifylínu nebol zaznamenaný signifikantne zvýšený výskyt nádorov. Pri vysokých dávkach však v štúdii na potkanoch bol štatisticky významne vyšší výskyt benígnych fibroadenoma mammae u samíc. Klinické štúdie u ľudí nepoukazujú

na zvýšený výskyt tumorov. Ostatné potrebné údaje o bezpečnosti lieku sa uvádzajú v predchádzajúcich

kapitolách.

 • Farmaceutické údaje

 • Zoznam pomocných látok

Lactosum monohydricum, maydis amylum, talcum, magnesii stearas, silica colloidalis anhydrica, carmellosum natricum, saccharosum, acaciae gummi pulveratum, titanii dioxidum

 • Inkompatibility

Nie sú známe.

 • Čas použiteľnosti

5 rokov

 • Upozornenie na podmienky a spôsob skladovania

Skladovať v suchu, pri teplote 15 až 25 oC, chrániť pred svetlom.

 • Vlastnosti a zloženie obalu

  • sklenená fľaša so skrutkovitým uzáverom, etiketa, písomná informácia pre používateľov, papierová skladačka

  • blister (PVC fólia/hliníková fólia s potlačou), písomná informácia pre používateľov, papierová skladačka

  • in bulk - PE vrecúško, etiketa, plechová krabica

Veľkosť balenia: a) 60 obalených tabliet

 • 60 obalených tabliet (6 x 10 obalených tabliet)

 • 13,5 kg (asi 38 900 obalených tabliet)

 • Upozornenie na spôsob zaobchádzania s liekom

Nie je potrebné špeciálne zaobchádzanie s liekom.

 • Držiteľ rozhodnutia o registrácii

ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika.

 • Registračné číslo

83/0038/80-S

 • Dátum registrácie/dátum predĺženia registrácie

30.12.1980

 • Dátum poslednej revízie textu

marec 2006