V-PENICILIN 750 mg SLOVAKOFARMA - Príbalový leták

tbl 1000x750 mg (vre.PE v škat.plast.)

Obsah príbalového letáku

Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. č.: 2012/03030

Písomná informácia pre používateľa

V-PENICILIN 250 mg SLOVAKOFARMA

V-PENICILIN 500 mg SLOVAKOFARMA

V-PENICILIN 750 mg SLOVAKOFARMA

tablety

draselná soľ fenoxymetylpenicilínu

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je V-Penicilin Slovakofarma a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete V-Penicilin Slovakofarma

3. Ako užívať V-Penicilin Slovakofarma

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať V-Penicilin Slovakofarma

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je V-Penicilin Slovakofarma a na čo sa používa

Liečivom v lieku V-Penicilin Slovakofarma je fenoxymetylpenicilín vo forme draselnej soli. Fenoxymetylpenicilín je vysoko účinný penicilín na perorálne podanie (užívanie ústami). Penicilíny patria medzi betalaktámové antibiotiká, ktoré usmrcujú baktérie zabránením tvorby bunkovej steny.

Liek V-Penicilin Slovakofarma sa používa na liečbu a prevenciu miernych až ťažkých infekcií (napr. infekcie ušné, nosné a krčné, infekcie dýchacích ciest, kožné infekcie) vyvolaných mikroorganizmami citlivými na penicilín.

Liek môžu užívať dospelí, dospievajúci a deti staršie ako 3 roky.

2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete V-Penicilin Slovakofarma

Neužívajte V-Penicilin Slovakofarma

 • ak ste alergický na fenoxymetylpenicilín, na penicilínové a cefalosporínové antibiotiká alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6),

 • keď trpíte hnačkou a vracaním, pretože je možné, že sa liek nebude dostatočne v organizme vstrebávať.

Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať V-Penicilin Slovakofarma, ak:

 • trpíte alergiou alebo prieduškovou astmou,

 • máte ochorenie pečene, obličiek alebo srdca.

Ak sa u vás objaví závažná a pretrvávajúca hnačka počas užívania alebo po skončení užívania V-Penicilinu Slovakofarma, ihneď o tom informujte svojho lekára, pretože liek môže spôsobiť ťažký zápal hrubého červa (pseudomembranózna kolitída).

Ak máte podozrenie, že sa u vás počas dlhodobého užívania V-Penicilinu Slovakofarma rozvinula nová infekcia (možná superinfekcia spôsobená plesňami alebo baktériami, ktoré nie sú citlivé na liečivo), poraďte sa so svojim lekárom.

Ak vám idú robiť vyšetrenia moču, oznámte lekárovi, že užívate V-Penicilin Slovakofarma, pretože tento liek môže zapríčiniť falošne pozitívne výsledky.

Počas dlhodobej liečby bude lekár sledovať váš krvný obraz a kontrolovať funkciu pečene a obličiek.

Deti

Tento liek môžu užívať deti od 3 rokov.

Iné lieky a V-Penicilin Slovakofarma

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 • V-Penicilin Slovakofarma sa nemá kombinovať s antibiotikami, ktoré spomaľujú a zastavujú rast mikroorganizmov (napr. chloramfenikol, erytromycín, sulfónamidy alebo tetracyklíny). Možná je len kombinácia s ďalšími antibiotikami, ktoré baktérie usmrcujú.

 • Pri súčasnom podávaní s protizápalovými, protireumatickými liekmi a liekmi proti horúčke (najmä indometacín, fenylbutazón a salicyláty vo vysokých dávkach) alebo probenecidom (liečivo používané na liečbu dny) sa znižuje vylučovanie liečiva obličkami.

 • Cholestyramín a cholestipol (lieky používané na zníženie tukov v krvi) znižujú účinnosť V-Penicilinu Slovakofarma.

 • V-Penicilin Slovakofarma znižuje účinnosť perorálnych kontraceptív.

 • V-Penicilin Slovakofarma zvyšuje účinok a toxicitu metotrexátu.

V-Penicilin Slovakofarma a jedlo a nápoje a alkohol

Tablety sa užijú celé najmenej 1 hodinu pred jedlom, alebo 2 hodiny po jedle a zapijú sa vodou, alebo ovocnou šťavou. Počas užívania V-Penicilinu Slovakofarma nepite alkoholické nápoje.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. O používaní lieku V-Penicilin Slovakofarma v tehotenstve a počas dojčenia rozhoduje lekár.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

V-Penicilin Slovakofarma nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

V-Penicilin Slovakofarma obsahuje monohydrát laktózy

Ak vám lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať V-Penicilin Slovakofarma

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Presné dávkovanie V-Penicilinu Slovakofarma určí vždy lekár podľa charakteru, závažnosti ochorenia a podľa celkového stavu pacienta.

Zvyčajne sa V-Penicilin Slovakofarma užíva takto:

 • Deťom s telesnou hmotnosťou do 25 kg sa podáva 1 tableta po 250 mg každých 8 hodín.

 • Deťom s telesnou hmotnosťou od 25 do 40 kg sa podávajú 1 až 2 tablety po 250 mg každých 8 hodín, alebo 1 tableta po 500 mg každých 8 hodín.

 • Dospievajúci a dospelí do 70 kg telesnej hmotnosti užívajú 1 tabletu po 500 mg každých 8 hodín.

 • Dospelí nad 70 kg telesnej hmotnosti užívajú 1 tabletu po 750 mg každých 8 hodín.

 • Liek sa obvykle užíva 10 dní alebo ešte ďalších 48 až 72 hodín po vymiznutí príznakov infekcie a poklese horúčky. O ukončení liečby rozhoduje vždy lekár.

Je potrebné využívať celú predpísanú dávku.

Tablety sa užijú celé najmenej 1 hodinu pred jedlom, alebo 2 hodiny po jedle a zapijú sa vodou, alebo ovocnou šťavou. Deťom možno tablety rozdrviť. Počas liečby sa odporúča užívať vitamín C.

Ak užijete viac V-Penicilinu Slovakofarma, ako máte

Pri predávkovaní alebo náhodnom užití väčšieho počtu tabliet dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Ak zabudnete užiť V-Penicilin Slovakofarma

Ak zabudnete užiť dávku, užite ju hneď ako si spomeniete a ďalej pokračujte podľa toho, ako vám pôvodne odporučil lekár. Ak si spomeniete až v čase, keď máte užiť nasledujúcu dávku, predchádzajúcu dávku vynechajte. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať V-Penicilin Slovakofarma

Liek musíte užívať tak dlho, ako Vám povedal Váš lekár. Neukončujte liečbu na základe vášho vlastného rozhodnutia, napr. preto, že sa cítite lepšie. Ak sa liečba ukončí príliš skoro, infekcia sa môže znovu vrátiť. Liečba má pokračovať ešte 2 dni po vymiznutí príznakov. Ak sa však na konci predpísanej liečby necítite dobre, alebo sa cítite dokonca horšie, povedzte to svojmu lekárovi.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Prestaňte liek užívať a vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u Vás objaví:

alergická reakcia ve forme vyrážky, opuch tváre alebo ťažkosti s dýchaním.

Pri užívaní lieku V-Penicilin Slovakofarma sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky zoradené podľa frekvencie výskytu:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb): vyrážka, žihľavka, svrbenie, alergické reakcie, *nevoľnosť, *vracanie, *hnačka, *lézie v okolí úst,

*hlavne po podaní vysokých dávok penicilínu, ťažkosti väčšinou vymiznú po ukončení liečby.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1000 osôb): anafylaktický šok (vystupňovaná alergická reakcia), zvýšená hodnota draslíku v krvi (hlavne pri užívaní vysokých dávok).

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb): zmeny krvného obrazu, zvýšená krvácavosť, ťažkosti s dýchaním, bolesti kĺbov, opuch vznikajúci na rôznych miestach (napr. opuch tváre), zápal obličiek, zápalové ochorenie ciev, vyššie dávky môžu spôsobiť poruchy centrálneho nervového systému najmä u detí a u starších osôb s poruchou funkcie obličiek.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

5. Ako uchovávať V-Penicilin Slovakofarma

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo V-Penicilin Slovakofarma obsahuje

Liečivo je draselná soľ fenoxymetylpenicilínu.

V-Penicilin 250 mg Slovakofarma: 1 tableta obsahuje 278 mg draselnej soli fenoxymetylpenicilínu, čo zodpovedá 250 mg fenoxymetylpenicilínu.

V-Penicilin 500 mg Slovakofarma: 1 tableta obsahuje 556 mg draselnej soli fenoxymetylpenicilínu, čo zodpovedá 500 mg fenoxymetylpenicilínu.

V-Penicilin 750 mg Slovakofarma: 1 tableta obsahuje 833 mg draselnej soli fenoxymetylpenicilínu, čo zodpovedá 750 mg fenoxymetylpenicilínu

Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, sodná soľ kroskarmelózy, mastenec, magnéziumstearát, mikrokryštalická celulóza.

Ako vyzerá V-Penicilin Slovakofarma a obsah balenia

V-Penicilin 250 mg Slovakofarma: biele tablety s deliacou ryhou, charakteristického zápachu. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

V-Penicilin 500 mg Slovakofarma: biele tablety s deliacou ryhou, charakteristického zápachu. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

V-Penicilin 750 mg Slovakofarma: biele podlhovasté vypuklé tablety, na jednej strane s výraznou deliacou ryhou, charakteristického zápachu. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Veľkosť balenia:

V-Penicilin 250 mg Slovakofarma: 30 tabliet, 1000 tabliet

V-Penicilin 500 mg Slovakofarma: 30 tabliet, 1000 tabliet

V-Penicilin 750 mg Slovakofarma: 20, tabliet, 30 tabliet, 1000 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

ZENTIVA, a. s.

Nitrianska 100

Hlohovec

Slovenská republika

Táto písomná informácia pre používateľabola naposledy aktualizovaná v 11/2012.