Nakom 250 mg/25 mg - Príbalový leták

tbl 100x250 mg/25 mg (blis.PVC/Al)

Obsah príbalového letáku

Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č. 2013/00501

Písomná informácia pre používateľa

Nakom 250 mg/25 mg

Nakom mite 100 mg/25 mg

tablety

levodopa a karbidopa

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

  • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.

  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

1. Čo je Nakom a na čo sa používa

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nakom

3. Ako užívať Nakom

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Nakom

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je Nakom a na čo sa používa

Nakom je kombináciou karbidopy (inhibítor dekarboxylázy aromatických aminokyselín) a levodopy (metabolický prekurzor dopamínu). Zmierňuje príznaky Parkinsonovej choroby.

Váš lekár vám predpísal Nakom na liečbu príznakov Parkinsonovej choroby.

Parkinsonova choroba je chronické ochorenie charakterizované pomalými a roztrasenými pohybmi, stuhnutosťou svalov a trasom. Ak sa nelieči, Parkinsonova choroba môže spôsobiť ťažkosti vo vykonávaní bežných denných činností.

Ako Nakom lieči Parkinsonovu chorobu

Nakom obsahuje dve liečivá: levodopu a karbidopu.

Predpokladá sa, že príznaky Parkinsonovej choroby sú spôsobené nedostatkom dopamínu, prirodzene sa vyskytujúcej chemickej látky, ktorú produkujú určité bunky v mozgu. Dopamín zohráva úlohu pri prenose informácií v určitých oblastiach mozgu, ktoré riadia pohyby svalov. Ťažkosti s pohybom nastávajú, ak sa vytvára príliš málo dopamínu.

Účinok levodopy spočíva v doplnení dopamínu v mozgu, zatiaľ čo karbidopa zabezpečuje, aby sa dostatočné množstvo levodopy dostalo na miesto potreby, teda do mozgu. U väčšiny pacientov sa týmto pôsobením zmierňujú príznaky Parkinsonovej choroby.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Nakom

Neužívajte Nakom

  • ak ste alergický na levodopu a karbidopu alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

  • ak máte podozrivé kožné poruchy (materské znamienka), ktoré vám lekár doteraz nevyšetril alebo ste niekedy mali rakovinu kože.

  • ak užívate na liečbu depresie lieky, ktoré patria medzi inhibítory monoaminooxidázy (MAO).

  • ak máte glaukóm s ostrým uhlom.

Upozornenia a opatrenia

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Nakom.

Informujte svojho lekára, ak vy alebo vaša rodina/opatrovateľ spozorujete, že sa u vás prejaví správanie, ktoré je pre vás nezvyčajné alebo nedokážete odolať nutkaniu, nadšeniu alebo pokušeniu vykonávať aktivity, ktoré môžu byť pre vás alebo vaše okolie škodlivé. Takéto správanie sa nazýva poruchy kontroly podnetov a môže zahŕňať hráčsku závislosť, nadmerné prejedanie sa alebo utrácanie, neprirodzene zvýšenú sexuálnu túžbu alebo časté myslenie na sex alebo zintenzívnenie sexuálnych pocitov. Váš lekár možno bude musieť prehodnotiť vašu liečbu.

Informujte svojho lekára o ďalších ochoreniach, ktoré máte alebo ste mali niekedy v minulosti, vrátane alergie, depresie alebo duševných porúch, ochorení pľúc, obličiek, pečene, srdca alebo hormonálnych porúch, vredového ochorenia žalúdka, kŕčov alebo glaukómu.

Informujte svojho lekára, ak ste boli predtým liečený levodopou.

Deti a dospievajúci

Nakom sa neodporúča užívať pacientom mladším ako 18 rokov.

Iné lieky a Nakom

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Účinky tohto lieku a účinky iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať.

Preto musí byť váš lekár informovaný o všetkých liekoch, ktoré práve užívate alebo začnete užívať v priebehu liečby Nakomom. Skôr ako začnete užívať iný liek, poraďte sa so svojím lekárom. Hoci sa Nakom môže užívať s inými liekmi, existujú výnimky. Lekár vás môže varovať pred jeho užívaním spolu s určitými liekmi používanými na liečbu psychiatrických porúch alebo duševných depresií, tuberkulózy, vysokého krvného tlaku, svalových kŕčov alebo kŕčovitých záchvatov.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Nakom sa môže podávať ženám v plodnom veku len vtedy, ak predpokladaný prínos liečby preváži riziko, ktoré môže vzniknúť počas tehotenstva. Váš lekár zváži prínos liečby voči možným rizikám.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Individuálne reakcie na liečbu môžu byť rôzne. Určité vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytli pri liečbe Nakomom, môžu ovplyvniť schopnosť niektorých pacientov viesť vozidlo a obsluhovať stroje (pozri časť 4. Možné vedľajšie účinky).

Nakom môže spôsobiť ospalosť (výraznú ospalosť) a epizódy náhleho zaspania. Preto sa vyhnite vedeniu vozidiel alebo vykonávaniu činností, pri ktorých vás môže narušená pozornosť vystaviť riziku, spôsobiť vám zranenie alebo dokonca smrť. Nevykonávajte tieto činnosti, až kým nedôjde k ústupu týchto vedľajších účinkov.

3. Ako užívať Nakom

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie Nakomu môže byť rôzne a lekár ho prispôsobí závažnosti vášho ochorenia a vašej odpovedi na liečbu.

Zvyčajná začiatočná dávka je 1 tableta Nakomu mite 100 mg/25 mg trikrát denne. Dávkovanie sa môže v prípade potreby zvýšiť o 1 tabletu denne alebo každý druhý deň až do maximálne 8 tabliet Nakomu mite 100 mg/25 mg denne.

Začiatočná dávka u pacientov, ktorí začínajú liečbu Nakomom 250 mg/25 mg, je polovica tablety jeden alebo dvakrát denne. V prípade potreby sa pridáva polovica tablety každý deň alebo každý druhý deň, až kým sa dosiahne optimálna odpoveď na liečbu.

Váš lekár vás bude pravidelne sledovať a v prípade potreby vám upraví dávkovanie.

Tablety sa môžu poliť, ak je to potrebné a lekár tak rozhodne.

Aby sa zabezpečili dobré výsledky liečby, Nakom sa musí užívať každý deň. Je veľmi dôležité, aby ste starostlivo dodržiavali odporúčania lekára, čo sa týka počtu užívaných tabliet a intervalu užívania počas dňa. Okamžite informujte svojho lekára, ak vo vašom stave nastanú nejaké zmeny ako napríklad pocit na vracanie alebo neprirodzené pohyby, pretože tento stav si môže vyžadovať úpravu dávkovania.

Bez súhlasu lekára náhle neprerušujte užívanie lieku.

Ak užijete viac Nakomu, ako máte

Ak ste užili viac tabliet, ako ste mali, ihneď vyhľadajte svojho lekára alebo najbližšie zdravotnícke zariadenie.

Ak zabudnete užiť Nakom

Snažte sa liek užívať presne podľa pokynov svojho lekára. Ak sa však stane, že zabudnete tabletu užiť, užite ju hneď, ako si na to spomeniete. Ak je už však čas na užitie ďalšej dávky, neužívajte ju a pokračujte podľa zvyčajnej dávkovacej schémy.

Ak prestanete užívať Nakom

Neukončujte liečbu alebo neznižujte dávkovanie bez toho, aby ste sa poradili s lekárom. Môže sa vyskytnúť celý rad príznakov ako je stuhnutosť svalov, horúčka a duševné zmeny.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liekmôže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Nakom sa všeobecne dobre znáša. Tak ako iné lieky, aj Nakom však môže mať neočakávané alebo nežiaduce účinky známe ako vedľajšie účinky.

Môžu sa u vás vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:

- neschopnosť odolať podnetom vykonávať aktivity, ktoré môžu byť škodlivé a ktoré môžu zahŕňať:

- silný podnet k nadmernej hráčskej závislosti napriek vážnym osobným alebo rodinným následkom

- zmena alebo zvýšenie sexuálnej túžby a správanie, ktoré významne znepokojuje vás alebo vaše okolie, napr. zvýšená sexuálna túžba

- nadmerné nakupovanie alebo utrácanie, ktoré nemáte pod kontrolou

- prejedanie sa (príjem veľkého množstva jedla v krátkom čase alebo nutkavé jedenie (príjem

väčšieho množstva jedla ako je bežné a potrebné, aby ste uspokojili svoj hlad)

Povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytne akékoľvek takéto správanie, poradíte sa o spôsobe zvládnutia alebo zníženia výskytu týchto príznakov.

Najčastejšie sa vyskytujúce vedľajšie účinky sú: neprirodzené pohyby vrátane zášklbov alebo kŕčov (ktoré sa môžu alebo nemusia podobať na parkinsonské príznaky) a pocit na vracanie.

Ďaľšie možné vedľajšie účinky sú: duševné zmeny, abnormálne sny, vypadávanie vlasov, zmena farby moču, zvýšené potenie a/alebo slinenie, hnačka, mdloby, zvýšená sexuálna túžba, búšenie srdca, pocit závratu pri náhlom vzpriamení sa, závraty, ospalosť, epizódy náhleho zaspania, vracanie, strata chuti do jedla, pomalý pohyb.

Môžu sa objaviť reakcie z precitlivenosti ako sú žihľavka, svrbenie, vyrážka a opuchy tváre, perí, jazyka a/alebo hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním. Ak sa tieto príznaky objavia, okamžite vyhľadajte svojho lekára.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

5. Ako uchovávať Nakom

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 ˚C , na suchom a tmavom mieste.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na vonkajšom obale po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Nakom obsahuje

Nakom 250 mg/25 mg

- Liečivo je levodopa 250 mg a karbidopa 25 mg v jednej tablete.

- Ďalšie zložky sú kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, predželatinovaný škrob, magnéziumstearát, indigokarmín E 132.

Nakom mite 100 mg/25 mg

- Liečivo je levodopa 100 mg a karbidopa 25 mg v jednej tablete.

- Ďalšie zložky sú kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza, predželatinovaný škrob, magnéziumstearát, chinolínová žltá E104.

Ako vyzerá Nakom a obsah balenia

Nakom 250 mg/25 mg sú modré oválne obojstranne vypuklé tablety s deliacou ryhou na oboch stranách.

Nakom mite 100 mg/25 mg sú žlté oválne obojstranne vypuklé tablety s deliacou ryhou na oboch stranách.

Liek je dostupný v blistrovom balení po 100 tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1000 Ľubľana, Slovinsko

Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 04/2013.