MABRON RETARD 100 - Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

tbl plg 30x100 mg (blis.Al/PVC)

Obsah dokumentu Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 1. NÁZOV LIEKU

MABRON RETARD 100

MABRON RETARD 150

MABRON RETARD 200

tablety s predĺženým uvoľňovaním

 1. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 tableta s predĺženým uvoľňovaním MABRON RETARD 100 obsahuje 100 mg tramadoliumchloridu.

1 tableta s predĺženým uvoľňovaním MABRON RETARD 150 obsahuje 150 mg tramadoliumchloridu.

1 tableta s predĺženým uvoľňovaním MABRON RETARD 200 obsahuje 200 mg tramadoliumchloridu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

 1. LIEKOVÁ FORMA

Tableta s predĺženým uvoľňovaním.

Tablety MABRON RETARD 100 sú sivobiele, okrúhle bikonvexné tablety, s priemerom 9,1 mm.

Tablety MABRON RETARD 150 sú sivobiele tablety, v tvare kapsuly, 14,3 mm dlhé.

Tablety MABRON RETARD tard 200 sú sivobiele tablety, v tvare kapsuly, 17,1 mm dlhé.

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

  1. Terapeutické indikácie

Liečba strednej až silnej bolesti.

 1. Dávkovanie a spôsob podávania

Spôsob podávania

Perorálne užitie.

Dávkovanie

Dávka sa má prispôsobiť intenzite bolesti a individuálnej klinickej odpovedi pacienta.

Pre dávkovanie nerealizovateľné / nepraktické s týmto liekom sú k dispozícii ďalšie sily tohto prípravku.

Pokiaľ lekár neurčí inak, MABRON RETARD tablety s predĺženým uvoľňovaním sa užívajú nasledovne:

Dospelí a mladiství starší ako 12 rokov:

Zvyčajná počiatočná dávka je 100 mg dvakrát denne, ráno a večer.

V závislosti od potrieb pacienta sa môžu ďalšie dávky podať skôr ako po 12 hodinách, ale nesmú sa podať skôr ako 8 hodín po poslednej dávke. Za žiadnych okolností nepodávajte viacej ako dve dávky počas 24 hodín.

Ak uvoľnenie bolesti nie je dostatočné, dávku možno zvýšiť na:

 • 150 mg dvakrát denne alebo

 • 200 mg dvakrát denne.

MABRON RETARD tablety s predĺženým uvoľňovaním sa užívajú celé, nerozdelené ani nerozhryzené, nezávisle od príjmu potravy, s dostatočným množstvom tekutiny.

Vždy má byť zvolená najnižšia analgeticky účinná dávka. Denná dávka 400 mg liečiva nemá byť prekročená, iba ak sa to vyžaduje vo výnimočných lekárskych prípadoch.

V žiadnom prípade sa MABRON RETARD nemá užívať dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné.

Ak si charakter a závažnosť ochorenia vyžaduje dlhodobú analgetickú liečbu tramadolom, potom treba pacienta starostlivo a pravidelne monitorovať (v prípade potreby s prestávkami v liečbe) a stanoviť, či a do akej miery je potrebná ďalšia liečba.

Deti

MABRON RETARD nie je vhodný pre deti mladšie ako 12 rokov.

Starší pacienti

U starších pacientov (do 75 rokov) bez klinických príznakov poruchy pečene alebo obličiek nie je zvyčajne potrebná úprava dávkovania.

U starších pacientov (nad 75 rokov) môže byť eliminácia predĺžená. Z toho dôvodu, ak je potrebné, sa má dávkovací interval predĺžiť podľa pacientových požiadaviek.

Porucha obličiek, dialýza a porucha pečene

U pacientov so závažnou renálnou alebo hepatálnou poruchou sa užívanie MABRON RETARD neodporúča. Pri miernych poruchách možno zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu.

 1. Kontraindikácie

MABRON RETARD tablety s predĺženým uvoľňovaním sa nesmú užívať:

 • pri precitlivenosti na tramadoliumchlorid alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok tohto lieku (pozri časť 6.1)

 • pri akútnej intoxikácii alkoholom, hypnotikami, analgetikami, opiátmi alebo psychotropnými látkami

 • u pacientov, ktorí užívajú inhibítory MAO alebo ich užívali počas posledných 2 týždňov

 • u pacientov s epilepsiou nedostatočne kontrolovanou liečbou

MABRON RETARD tablety s predĺženým uvoľňovaním sa nesmú užívať pri liečbe vysadenia opiátu.

 1. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

MABRON RETARD sa má užívať len po dôkladnom vyhodnotení pomeru prínos/riziko a po zvážení zodpovedajúcich preventívnych opatrení v nasledujúcich prípadoch: u pacientov závislých na opiátoch, pacientov s poranením hlavy, pacientov v šoku, pri poruche vedomia nejasného pôvodu, pri poruche dýchacieho centra alebo dýchacích funkcií, pri zvýšenom intrakraniálnom tlaku a pacientov so stredne závažnou až závažnou renálnou alebo hepatálnou poruchou.

MABRON RETARD sa nemá používať v kombinácii s alkoholom.

Pacientom citlivým na opiáty sa liečivo má podávať so zvýšenou opatrnosťou.

Pri terapeutických dávkach sa zaznamenali kŕče a riziko sa môže zvýšiť pri dávkach presahujúcich zvyčajný horný limit dennej dávky (400 mg). Riziko kŕčov sa môže zvýšiť u pacientov užívajúcich tramadol a súbežne aj iné lieky, ktoré znižujú prah záchvatov (pozri časť 4.5). Pacientom s epilepsiou v anamnéze alebo pacientom so sklonom k záchvatom sa môže tramadol podávať iba zo závažných dôvodov.

Tramadol má nízky potenciál pre vyvolanie liekovej závislosti. Pri dlhodobom podávaní sa môže vyvinúť tolerancia, psychická a fyzická závislosť. U pacientov so sklonom k zneužívaniu liekov alebo k závislosti má byť liečba iba krátkodobá pod prísnym lekárskym dohľadom.

Tramadol nie je vhodný ako náhrada u pacientov závislých na opiátoch. Liek nepotláča abstinenčné symptómy pri liečbe morfinizmu, napriek tomu, že je opiátový agonista.

 1. Liekové a iné interakcie

Tramadol / Inhibítory MAO

MABRON RETARD sa nemá podávať v kombinácii s inhibítormi MAO (pozri časť 4.3).

Život ohrozujúce interakcie zasahujúce CNS, dýchacie a kardiovaskulárne funkcie boli pozorované u pacientov, ktorí dostávali inhibítory MAO počas 14 dní pred podaním opiátu petidínu. Tie isté interakcie s MAO inhibítormi nie je možné pri MABRON RETARD vylúčiť.

Tramadol / Iné centrálne pôsobiace liečivá

Pri súbežnom podávaní MABRON RETARD a iných centrálne pôsobiacich liekov, vrátane alkoholu, je potrebné vziať do úvahy potenciáciu účinkov na CNS (pozri časť 4.8).

Tramadol / Inhibítor enzýmov / Induktor enzýmov

Výsledky farmakokinetických štúdií dosiaľ preukázali, že pri súčasnom alebo predchádzajúcom podávaní cimetidínu (inhibítor enzýmov) je výskyt interakcií nepravdepodobný.

Súčasné alebo predchádzajúce podanie karbamazepínu (induktor enzýmov) môže znížiť analgetický účinok a skrátiť dobu pôsobenia.

Tramadol / Zmiešaní opiátoví agonisty / antagonisty

Kombinácia zmiešaných agonistov/antagonistov (napr. buprenorfín, nalbufín, pentazocín) s tramadolom sa neodporúča, pretože za týchto okolností môže teoreticky dôjsť k zníženiu analgetického účinku čistého agonistu.

Tramadol / Lieky znižujúce prah záchvatov

Tramadol môže indukovať kŕče a zvyšovať potenciál selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu, tricyklických antidepresív, antipsychotík a iných liekov, ktoré znižujú prah záchvatov, vyvolať záchvaty.

Tramadol / Serotonínergné látky

Zaznamenali sa ojedinelé prípady serotonínergného syndrómu pri terapeutickom podávaní tramadolu v kombinácii s inými serotonínergnými látkami, ako sú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRIs). Príznakom serotonínergného syndrómu môže byť zmätenosť, nepokoj, horúčka, potenie, ataxia, hyperreflexia, myoklónia a hnačka. Vysadenie serotonínergných látok zvyčajne prináša prudké zlepšenie. Liečba závisí od charakteru a závažnosti symptómov.

Tramadol / Kumarínové deriváty

Počas súbežnej liečby tramadolom a kumarínovými derivátmi (napr. warfarín) je potrebná opatrnosť, pretože u niektorých pacientov sa vyskytlo zvýšenie INR so závažným krvácaním a ekchymózy.

Tramadol / Inhibítory CYP3A4

Ostatné lieky so známym inhibičným účinkom na CYP3A4, ako sú ketokonazol a erytromycín, môžu inhibovať metabolizmus tramadolu (N-demetyláciu) a pravdepodobne tiež metabolizmus aktívneho O-demetylovaného metabolitu. Klinický význam tejto interakcie sa neskúmal (pozri časť 4.8).

Tramadol / Ondansetron

Analgetický účinok tramadolu je čiastočne sprostredkovaný inhibíciou spätného vychytávania norepinefrínu a zvýšeným uvoľňovaním serotonínu (5-HT). V štúdiách pre- alebo post-operačnej aplikácie antiemetika 5-HT3 antagonistu ondansetronu bola u pacientov s post-operačnou bolesťou zvýšená požiadavka na tramadol.

 1. Gravidita a laktácia

V štúdiách na zvieratách sa prejavil vplyv vysokých dávok tramadolu na vývoj orgánov, osifikáciu a neonatálnu mortalitu. Teratogénne účinky sa nezistili. Tramadol prechádza placentou, neexistujú dostatočné údaje o chronickom užívaní tramadolu počas gravidity. Opakované podávanie tramadolu počas gravidity môže viesť k zvýšenej tolerancii tramadolu u plodu a nasledovne k abstinenčným príznakom u novorodenca po pôrode ako následok návyku.

Preto sa MABRON RETARD nemá užívať počas tehotenstva.

Tramadol - podávaný pred alebo počas pôrodu - neovplyvňuje kontraktilitu maternice. U novorodencov môže vyvolať zmeny dychovej frekvencie, ktoré zvyčajne nie sú klinicky významné.

Počas dojčenia sa asi 0,1% podanej dávky tramadolu vylučuje do mlieka. Podávanie MABRONu RETARD sa neodporúča počas dojčenia.

V prípade podania jednej jednotlivej dávky tramadolu nie je zvyčajne nutné prerušiť dojčenie.

 1. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

MABRON RETARD má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Môže spôsobiť ospalosť a rozmazané videnie, hlavne v kombinácii s inými psychotropnými látkami a alkoholom. Ambulantní pacienti majú byť upozornený, aby neviedli vozidlá a neobsluhovali stroje pri výskyte týchto symptómov.

 1. Nežiaduce účinky

Hlásené nežiaduce účinky sú uvedené podľa nasledujúcej frekvencie:

Veľmi časté (≥1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Menej časté (≥1/1 000 až <1/100)

Zriedkavé (≥1/10 000 až <1/1 000)

Veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Menej časté: účinky na kardiovaskulárnu reguláciu (palpitácia, tachykardia, posturálna hypotenzia alebo kardiovaskulárny kolaps). Tieto nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť najmä po intravenóznom podaní a u pacientov s fyzickým stresom.

Zriedkavé: bradykardia, zvýšenie tlaku krvi.

Poruchy nervového systému:

Veľmi časté: závrat

Časté: bolesť hlavy, ospalosť

Zriedkavé: zmena chuti do jedla, parestézia, tremor, depresia dýchania, epileptiformné kŕče, mimovoľné svalové kontrakcie a synkopa.

Ak sa značne prekročí odporúčané dávkovanie a súčasne sa podávajú iné lieky s tlmivým účinkom na CNS (pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie), môže nastať depresia dýchania.

Epileptiformné kŕče sa vyskytovali najčastejšie po podaní vysokých dávok tramadolu alebo po súčasnom podaní liekov, ktoré znižujú prah záchvatov alebo ktoré samotné indukujú vznik cerebrálnych kŕčov (pozri časť 4.4 a 4.5).

Psychické poruchy:

Zriedkavé: halucinácie, zmätenosť, úzkosť, poruchy spánku a nočné mory. Psychické vedľajšie účinky sa môžu líšiť intenzitou a charakterom (v závislosti od osobnosti pacienta a od trvania liečby). Patria k nim zmeny nálady (zvyčajne elácia, príležitostne dysfória), zmeny aktivity (zvyčajne potlačenie, príležitostne zvýšenie) a zmeny kognitívnych a zmyslových schopností (napr. správanie pri rozhodovaní, poruchy vnímania).

Môže sa vyskytnúť závislosť, zneužívanie a návyk.

Poruchy oka

Zriedkavé: rozmazané videnie.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Bolo zaznamenané zhoršenie astmy, hoci kauzálny vzťah nebol potvrdený.

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Veľmi časté: nauzea

Časté: vracanie, zápcha, suchosť v ústach

Menej časté: napínanie na vracanie, gastrointestinálne podráždenie (pocit tlaku v žalúdku, plynatosť), hnačka.

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: potenie

Menej časté: kožné reakcie (napr. pruritus, vyrážka, urtikária).

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé: svalová slabosť.

Poruchy pečene a žlčových ciest

Veľmi zriedkavé: zaznamenalo sa zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov po užití tramadolu.

Poruchy obličiek a močových ciest

Zriedkavé: poruchy močenia (ťažkosti s priechodom a zadržaním moču).

Poruchy imunitného systému:

Zriedkavé: alergické reakcie (napr. dyspnoe, bronchospazmus, sipot, angioneurotický edém) a anafylaxia;

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: únava

Fyzická závislosť

Môže sa vyskytnúť závislosť, zneužívanie, návyk a symptómy z vysadenia. Príznaky z vysadenia lieku predovšetkým podobné tým, ktoré sa vyskytujú po vysadení opiátov, môžu byť: nepokoj, anxieta, nervozita, nespavosť, hyperkinézia, tremor a gastrointestinálne symptómy. Veľmi zriedkavo sa vyskytli atypické symptómy po vysadení, ako záchvat paniky, ťažká anxieta, halucinácie, parestézia, tinnitus a ďalšie neobvyklé CNS symptómy.

 1. Predávkovanie

Symptómy

V zásade sa pri intoxikácii tramadolom očakávajú symptómy podobné tým, ktoré sa vyskytujú u iných centrálne pôsobiacich analgetík (opiátov). Zahŕňajú hlavne miózu, vracanie, kardiovaskulárny kolaps, poruchy vedomia až kómu, kŕče, útlm dýchania až zástavu dýchania.

Liečba

Aplikujú sa všeobecné pohotovostné opatrenia.

Dýchacie cesty udržujte priechodné (aspirácia), udržujte dýchanie a kardiovaskulárnu cirkuláciu v závislosti od symptómov.

Žalúdok treba vyprázdniť vyvolaním vracania (pacient pri vedomí) alebo výplachom žalúdka. Je treba zvážiť podanie aktívneho uhlia, v prípade potreby cez hadičku pumpy pre výplach žalúdka. V závislosti od doby od požitia je možné zvážiť podanie vhodného laxatíva pre urýchlenie eliminácie. Ak je vedomie pacienta obmedzené, je dôležité zaviesť intubáciu pred vykonaním týchto postupov.

Antidotom pri depresii dýchania je naloxon.

V štúdiách na zvieratách nemal naloxon žiadny účinok na kŕče. V týchto prípadoch sa má podať diazepam intravenózne.

Tramadol sa len minimálne eliminuje z plazmy hemodialýzou, hemofiltráciou alebo hemoperfúziou. Preto liečba akútnej intoxikácie tramadolom samotnou hemodialýzou alebo hemofiltráciou nie je vhodná na detoxikáciu. Vhodné laxatívum môže urýchliť elimináciu neabsorbovaného tramadolu, ak je podané krátko po predávkovaní.

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

  1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analgetiká, iné opiáty

ATC kód: N02AX02

Tramadol je centrálne pôsobiace opiátové analgetikum.

Je to neselektívny čistý agonista na µ-, δ- a κ-opiátových receptoroch s vyššou afinitou k µ-receptorom. Ďalšie mechanizmy, ktoré prispievajú k analgetickému účinku, je inhibícia neuronálneho spätného vychytávania noradrenalínu a zvýšenie uvoľňovania serotonínu.

Tramadol má antitusický účinok.

Na rozdiel od morfínu, tramadol v analgetických dávkach presahujúcich terapeutické rozmedzie nepotláča respiráciu.

Účinky na kardiovaskulárny systém sú nepatrné.

Účinnosť tramadolu je 1/10 až 1/6 účinnosti morfínu.

 1. Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní sa absorbuje viac ako 90% tramadolu. Priemerná absolútna biodostupnosť je približne 70%, bez ohľadu na príjem potravy.

Rozdiel medzi absorbovaným a nemetabolizovaným dostupným tramadolom je pravdepodobne výsledkom nízkeho first-pass efektu. First-pass efekt po perorálnom podaní je maximálne 30%.

Tramadol má vysokú tkanivovú afinitu (Vd,ß = 203 ± 40 l). Väzba na plazmatické proteíny je okolo 20%.

Po podaní tabliet Minular 100 mg SR sa maximálna plazmatická koncentrácia Cmax 141 ± 40 ng/ml dosahuje po 4,9 hodinách. Po podaní tabliet Minular 200 mg SR sa dosahuje Cmax 260 ± 62 ng/ml po 4,8 hodinách.

Tramadol prechádza hematoencefalickou a placentárnou bariérou. Veľmi malé množstvo liečiva a jeho O-demetylovaného derivátu bolo nájdené v materskom mlieku (0,1% a 0,02% aplikovanej dávky).

Polčas eliminácie t1/2,ß je približne 6 hodín, bez ohľadu na spôsob podania. U pacientov nad 75 rokov môže byť predĺžený približne 1,4 krát.

U ľudí je tramadol prevažne metabolizovaný N- a O-demetyláciou a konjugáciou O-demetylovaného produktu s kyselinou glukurónovou. Iba O-desmetyltramadol je farmakologicky aktívny. Medzi ostatnými metabolitmi sú značné kvantitatívne rozdiely. Dosiaľ sa v moči našlo jedenásť metabolitov. Štúdie na zvieratách dokázali, že O-desmetyltramadol je 2 - 4 krát účinnejší ako východisková látka. Jeho polčas t1/2,ß (6 zdravých dobrovoľníkov) je 7,9 hodín (rozsah 5,4 - 9,6 h) a je približne rovnaký ako pri tramadole.

Inhibícia jedného alebo oboch izoenzýmov cytochrómu p450, CYP3A4 a CYP2D6 zapojených do metabolizmu tramadolu môže ovplyvňovať plazmatickú koncentráciu tramadolu alebo jeho aktívneho metabolitu. Klinické následky týchto interakcií nie sú známe.

Tramadol a jeho metabolity sú takmer úplne vylučované obličkami. Kumulatívna urinárna exkrécia je 90% celkovej rádioaktivity podanej dávky. V prípade poškodenej funkcie pečene a obličiek môže byť polčas mierne predĺžený. U pacientov s cirhózou pečene bol zistený polčas eliminácie 13,3 ± 4,9 h (tramadol) a 18,5 ± 9,4 h (O-desmetyltramadol), v krajnom prípade 22,3 h a 36 h. U pacientov s renálnou nedostatočnosťou (klírens kreatinínu < 5 ml/min) boli tieto hodnoty 11 ± 3,2 h a 16,9 ± 3 h, v krajnom prípade 19,5 h a 43,2 h.

Farmakokinetický profil tramadolu v terapeutickom rozmedzí dávok je lineárny.

Vzťah medzi sérovými koncentráciami a analgetickým účinkom je závislý na dávke, ale v izolovaných prípadoch sa značne mení. Účinná sérová koncentrácia je zvyčajne 100-300 ng/ml.

 1. Predklinické údaje o bezpečnosti

Po opakovanom perorálnom a parenterálnom podaní tramadolu potkanom a psom počas 6 - 26 týždňov a po dobu 12 mesiacov psom sa neobjavili žiadne zmeny v hematologických, klinicko-chemických a histologických vyšetreniach v súvislosti s liečivom.

Iba po podaní vysokých dávok značne prevyšujúcich terapeutické dávky sa vyskytli príznaky podráždenia centrálneho nervového systému: nepokoj, salivácia, kŕče a znížené priberanie na telesnej hmotnosti. Potkany a psy tolerovali perorálne dávky 20 mg/kg, resp. 10 mg/kg telesnej hmotnosti, psy tiež tolerovali dávku 20 mg/kg telesnej hmotnosti podanú rektálne.

U potkanov dávky tramadolu vyššie ako 50 mg/kg/deň spôsobili intoxikáciu matky a zvýšili mortalitu novonarodených potkanov. U mladých potkanov sa vyskytli poruchy vývoja vo forme porúch osifikácie, oneskoreného otvorenia vagíny a očí.

Fertilita samcov nebola ovplyvnená.

Po podaní vysokých dávok (viac ako 50 mg/kg/deň) vykazovali samice znížený pomer gravidít.

U králikov boli pozorované toxické účinky pri dávke 125 mg/kg u matky a anomálie skeletu u potomstva.

V niektorých in-vitro testoch sa potvrdili mutagénne účinky. V in-vivo štúdiách sa mutagénne účinky nezistili. Na základe v súčasnosti dostupných poznatkov nie je jasné, či tramadol má mutagénny potenciál.

Štúdie tumorogénneho potenciálu tramadolu boli robené na potkanoch a myšiach. Štúdia na potkanoch nepreukázala, že by látka zvyšovala výskyt tumorov.

V štúdii na myšiach sa zistil zvýšený výskyt adenómov pečeňových buniek u samcov (na dávke závislé, s nevýznamným zvýšením od dávky 15 mg/kg) a zvýšenie výskytu pľúcnych tumorov u samíc pri všetkých dávkových skupinách (významné, ale nie na dávke závislé).

 1. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

  1. Zoznam pomocných látok

Dihydrát fosforečnanu vápenatého (E341), hydroxypropylcelulóza (E463), koloidný oxid kremičitý bezvodý (E551), magnéziumstearát (E470b).

 1. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

 1. Čas použiteľnosti

36 mesiacov

PP/PE fľaša: 6 mesiacov po otvorení.

 1. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

 1. Druh obalu a obsah balenia

Al/ priehľadný PVC blister, papierová škatuľa

10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 a 500 tabliet

Al/nepriehľadné PVC blister odolný voči deťom, papierová škatuľa

10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 a 500 tabliet

Polypropylénová fľaša s polyetylénovým poistným uzáverom

10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 a 500 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

 1. Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

 1. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Cyprus

 1. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

MABRON RETARD 100: 65/0275/05-S

MABRON RETARD 150: 65/0285/05-S

MABRON RETARD 200: 65/0286/05-S

 1. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

16.9.2005 /

 1. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Február 2009