Paclitaxel Hospira 6 mg/ml - Príbalový leták

con inf 1x25 ml/150 mg (liek.inj.skl.)

Obsah príbalového letáku

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Paclitaxel Hospira 6 mg/ml

infúzny koncentrát

paklitaxel

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať váš liek.

 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.

 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Paclitaxel Hospira 6 mg/ml (ďalej len „Paclitaxel Hospira“) a na čo sa používa

2. Skôr ako použijete Paclitaxel Hospira

3. Ako používať Paclitaxel Hospira

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Paclitaxel Hospira

6. Ďalšie informácie

1. ČO JE PACLITAXEL HOSPIRA A NA ČO SA POUŽÍVA

Paclitaxel Hospira sa používa na liečbu niekoľkých typov rakoviny, vrátane rakoviny vaječníkov a prsníka (po operácii alebo v pokročilom/rozvinutom štádiu) a nemalobunkovej rakoviny pľúc (pokročilé štádium). Môže sa používať v kombinácii s inými liečbami alebo po zlyhaní inej liečby. Taktiež sa môže používať na liečbu pacientov s Kaposiho sarkómom súvisiacim s pokročilým AIDS (syndrómom získanej imunodeficiencie), u ktorých predchádzajúca liečba nebola účinná. Paklitaxel zabraňuje rastu niektorých rakovinových buniek.

2. SKÔR AKO POUŽIJETE PACLITAXEL HOSPIRA

Možno bude potrebné podstúpiť laboratórne testy (napr. krvné testy), aby sa potvrdilo, že sa vám tento liek môže podať. U niektorých pacientov budú možno potrebné vyšetrenia srdca.

Nepoužívajte Paclitaxel Hospira

 • ak ste alergický na paklitaxel, ricínoleoylmakrogol-glycerol (polyoxyetylénový ricínový olej) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Paclitaxelu Hospira

 • ak dojčíte

 • ak máte veľmi nízky počet bielych krviniek alebo krvných doštičiek (skontroluje sa to krvnými testami)

 • ak máte závažnú, nezvládnuteľnú infekciu a Paclitaxel Hospira sa vám má podať na liečbu Kaposiho sarkómu

 • ak máte závažné problémy s pečeňou

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Paclitaxelu Hospira:

 • ak spozorujete zreteľnú alergickú reakciu, ktorá môže spôsobiť dýchavičnosť, závrat (spôsobený nízkym tlakom), opuch tváre alebo vyrážku

 • ak máte ochorenie srdca alebo problémy s pečeňou (ak je poškodenie pečene závažné, paklitaxel sa vám nemá podať)

 • ak sa váš krvný obraz odchyľuje od normy

 • ak sa u vás počas liečby vyskytne nepravidelný tep, závrat alebo mdloby

 • ak sa u vás vyskytne pichanie, pálenie alebo necitlivosť v prstoch rúk a/alebo nôh.

 • ak sa vám Paclitaxel Hospira podáva v kombinácii s ožarovaním (rádioterapiou) pľúc (pozri časť 4. „Možné vedľajšie účinky“).

 • ak sa u vás počas liečby týmto liekom alebo krátko po nej vyskytne hnačka, môže ísť o zápal hrubého čreva

 • ak máte Kaposiho sarkóm a máte boľavé alebo zapálené ústa.

 • Tento liek sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov.

Používanie/užívanie iných liekov

Buďte zvlášť opatrný, ak užívate iné lieky, ktoré by sa mohli s paklitaxelom vzájomne ovplyvňovať.

Nasledujúce liečivá môžu zvyšovať hladinu paklitaxelu v krvi:

- erytromycín (antibiotikum)

- fluoxetín (používaný na liečbu nervových porúch, ako depresia)

- gemfibrozil (používaný na predchádzanie choroby srdca)

- nelfinavir a ritonavir (protivírusová liečba infekcie HIV/AIDS).

Nasledujúce liečivá môžu znižovať hladinu paklitaxelu v krvi:

- rifampicín (antibiotikum)

- karbamazepín, fenytoín a fenobarbital (používané na liečbu epilepsie)

- efavirenz a nevirapín (protivírusová liečba infekcie HIV/AIDS).

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.

Ak ste tehotná, Paclitaxel Hospira sa vám nesmie podať, pokiaľ sa to jasne neodporúča. Tento liek môže spôsobiť vrodené chyby, preto počas liečby paklitaxelom nesmiete otehotnieť a musíte, vy sami alebo váš partner, používať účinnú antikoncepciu počas liečby paklitaxelom a 6 mesiacov po jej ukončení. Ak otehotniete počas liečby alebo do 6 mesiacov po jej ukončení, okamžite o tom informujte svojho lekára.

Ak dojčíte alebo chcete začať dojčiť počas liečby paklitaxelom, nepoužívajte Paclitaxel Hospira.

Paclitaxel Hospira môže spôsobiť neplodnosť, ktorá môže byť nezvratný. Mužom sa preto odporúča poradiť sa ohľadom konzervácie spermií pred liečbou.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Hneď po ukončení liečebného cyklu môže množstvo alkoholu v tomto lieku ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. Okrem toho môžu niektoré vedľajšie účinky, ako závrat, pocit na vracanie alebo únava oslabiť vašu schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Paclitaxelu Hospira

Tento liek obsahuje ricínoleoylmakrogol-glycerol (polyoxyetylénový ricínový olej), ktorý môže spôsobiť závažné alergické reakcie.

Taktiež obsahuje 49,7 % obj. etanolu (alkoholu), t. j. do 21 g v priemernej dávke, čo zodpovedá 740 ml 3,5 % obj. piva, 190 ml 14 % obj. vína. Môže to škodiť ľuďom trpiacim alkoholizmom. Je to potrebné vziať do úvahy aj pri liečbe detí a vysoko rizikových skupín pacientov, ako pacienti s ochorením pečene alebo epilepsiou. Alkohol v tomto lieku môže tiež meniť účinok iných liekov.

3. AKO POUŽÍVAŤ PACLITAXEL HOSPIRA

Liečbu vám za normálnych okolností podajú v nemocnici. Paclitaxel Hospira vám budú podávať pod dohľadom lekára, ktorý vám môže poskytnúť viac informácií.

Pred podaním injekcie paklitaxelu vám podajú iné lieky, ktoré majú zabrániť vzniku alergických reakcií (kortikosteroid, napr. dexametazón; antihistaminikum, napr. difenhydramín a antagonista H2-receptora, napr. cimetidín alebo ranitidín).

Paklitaxel sa môže podávať samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi proti rakovine. Váš lekár rozhodne o veľkosti a počte dávok, ktoré vám podajú. Ak sa liečite kombináciou paklitaxelu s cisplatinou, paklitaxel sa má podať pred cisplationou, aby sa znížila možnosť výskytu vedľajších účinkov. Ak sa liečite kombináciou paklitaxelu s doxorubicínom, paklitaxel sa má podať 24 hodín po doxorubicíne.

Paclitaxel Hospira vám budú podávať vo forme infúzie do žily (pomalá injekcia po kvapkách). Ak počas liečby alebo krátko po nej pocítite bolesť v mieste vpichu injekcie, ihneď to povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre. Bolesť v okolí miesta vpichu injekcie môže znamenať nesprávne zavedenie ihly do žily.

Dávka paklitaxelu bude závisieť od typu ochorenia, na ktoré sa liečite, od výsledkov vašich krvných testov a od vedľajších účinkov, ktoré sa u vás vyskytli pri predchádzajúcich dávkach. Dávka tiež závisí od veľkosti vášho telesného povrchu (vyjadrená v mg/m2). Vypočíta sa z vašej výšky a hmotnosti. V závislosti od vášho ochorenia sa bude dávkovanie paklitaxelu pohybovať obvykle v rozmedzí 100 - 220 mg/m2 počas 3 alebo 24 hodín opakovane každé 2 alebo 3 týždne.

Keďže vám budú Paclitaxel Hospira podávať s najväčšou pravdepodobnosťou v nemocnici pod dohľadom lekára, je nepravdepodobné, že by ste dostali nesprávnu dávku. Ak však máte akékoľvek obavy týkajúce sa dávky, ktorú vám podávajú, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Paclitaxel Hospira môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u vás objaví akýkoľvek z nasledovných vedľajších účinkov, okamžite to povedzte svojmu lekárovi, pretože všetky tieto účinky sú závažné. Možno budete potrebovať okamžité lekárske ošetrenie alebo hospitalizáciu (umiestnenie do nemocnice).

Menej časté vedľajšie účinky, ktoré môžu postihnúť viac ako 1 pacienta z 1 000:

 • závažná bolesť na hrudníku s možným vyžarovaním do sánky alebo do ramena, potenie, dýchavičnosť a pocit na vracanie (srdcový záchvat)

 • závažná infekcia, vrátane sepsy (otravy krvi) spojenej so šokom

 • pocit nezvyčajného tepla alebo chladu (horúčka alebo zimnica)

 • krvné zrazeniny v žilách (trombóza) alebo zápal žíl spojený s krvnými zrazeninami (tromboflebitída) - môže sa prejaviť ako bolesť a/alebo opuch rúk alebo nôh alebo zápal žily

 • závažné alergické reakcie zapríčiňujúce nízky alebo vysoký tlak, bolesť na hrudníku, ťažkosti s dýchaním, rýchly tep srdca (pulz), bolesť v bruchu alebo končatinách, potenie, závažné svrbenie a/alebo bolesť chrbtice.

Zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré môžu postihnúť menej ako 1 pacienta z 1 000:

 • závažná alergická reakcia (anafylaktická reakcia): náhle sa môžu vyskytnúť svrbivé vyrážky (žihľavka); opuch rúk, nôh, členkov, tváre, pier, úst alebo hrdla (ktoré môžu spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní) a pocit na odpadnutie

 • dýchavičnosť, kašeľ, vykašliavanie krvi alebo bolesť na hrudníku alebo v oblasti pliec (napr. pľúcna embólia). Niektoré z týchto účinkov sa nemusia hneď prejaviť (pľúcna fibróza).

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré môžu postihnúť menej ako 1 pacienta z 10 000:

 • život ohrozujúca alergická reakcia (anafylaktický šok)

 • záchvaty

 • náhla tvorba vyrážok s následným výskytom kožných lézii (poškodení kože) na chodidlách a dlaniach a vredov v ústach (multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, epidermálna nekrolýza); závažné odlupovanie kože (exfoliatívna dermatitída)

 • pretrvávajúca hnačka.

Ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, povedzte to svojmu lekárovi čo najskôr:

Veľmi časté vedľajšie účinky, ktoré môžu postihnúť viac ako 1 pacienta z 10:

 • slabosť kĺbov alebo svalov, bolesť alebo strata citlivosti v končatinách. Tieto účinky sa obvykle zmiernia alebo vymiznú niekoľko mesiacov po skončení liečby paklitaxelom.

 • infekcia - najmä močových ciest a horných dýchacích ciest. Môže byť spojená s nízkym počtom krviniek v dôsledku liečby paklitaxelom. Môže mať niekedy smrteľné následky.

 • útlm kostnej drene, ktorý môže viesť k poklesu počtu krviniek a vzniku infekcie, anémie s bledosťou a slabosťou, náchylnosti na tvorbu modrín a ku krvácaniu

 • nízky tlak, čo môže spôsobiť závrat, najmä keď vstávate

 • bolesť svalov alebo kĺbov

 • vypadávanie vlasov

 • nevoľnosť alebo vracanie

 • mierna hnačka

 • bolesť úst alebo jazyka

 • mierne alergické reakcie, vrátane začervenania a kožnej vyrážky

 • problémy s nervami - tieto sa môžu prejavovať ako pocit pichania v rukách a nohách.

Časté vedľajšie účinky, ktoré môžu postihnúť viac ako 1 pacienta zo 100:

 • pomalý tep

 • reakcie v mieste vpichu injekcie (miestny opuch, bolesť, začervenanie, stvrdnutie tkanív, odumretie kožného tkaniva, extravazácia (vytekanie lieku von zo žily) vedúca k celulitíde (bolestivý opuch a začervenanie)

 • prechodné mierne zmeny na nechtoch a na koži.

Menej časté vedľajšie účinky, ktoré môžu postihnúť viac ako 1 pacienta z 1 000:

 • nepravidelný tep

 • mdloba

 • vysoký krvný tlak (môže spôsobovať bolesť hlavy)

 • zožltnutie očných bielok a kože

 • bolesť uprostred hrudníka, ktorú môže spôsobovať ochorenie srdca

 • bolesť alebo slabosť srdcových svalov (degenerácia srdcového svalu)

 • nepravidelný tep (môže byť spôsobený nepravidelným vedením impulzov).

Zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré môžu postihnúť menej ako 1 pacienta z 1 000:

 • pneumónia (zápal pľúc)

 • ovplyvnenie nervov, ktoré riadia činnosť svalov, čo vedie k svalovej slabosti rúk a nôh (motorická neuropatia)

 • svrbenie, kožná vyrážka/začervenanie kože

 • nahromadenie tekutiny v celom tele (opuch)

 • dehydratácia (strata vody)

 • strata sily

 • problémy s pľúcami, ako zápal alebo hromadenie tekutín, ktoré môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním.

 • bolesť brucha spôsobená zápalom čriev, nepriechodnosťou čriev alebo prederavením steny čreva

 • zápal dvanástnika (pankreatitída)

 • zlyhanie srdca

 • pocit nepohody alebo nepokoj

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré môžu postihnúť menej ako 1 pacienta z 10 000:

 • zrýchlený tep

 • žihľavka (urtikaria)

 • vplyv na mozog (encefalopatia)

 • poškodenie pečene, ktoré môže byť závažné (pečeňová nekróza); môže mať vplyv na funkciu mozgu (pečeňová encefalopatia). Môže mať niekedy smrteľné následky.

 • strata sluchu alebo zvonenie v ušiach

 • problémy s rovnováhou

 • poruchy zraku

 • potácanie sa pri chôdzi

 • závraty

 • bolesť hlavy

 • zápcha

 • bolesť brucha, ktorá môže byť spôsobená nahromadením tekutiny v brušnej dutine (ascites), zápalom čriev alebo krvnou zrazeninou v cievach vstupujúcich do čriev

 • strata chuti do jedla

 • zmätenosť

 • šok

 • uvoľnenie nechtov na rukách alebo nohách (odporúča sa chrániť si ruky a nohy pred slnkom)

 • pálenie záhy, pocit nevoľnosti a/alebo vracanie, ktoré môžu byť spôsobené zápalom pažeráka

 • kašeľ

 • svalová slabosť, kŕče, závažná bolesť čreva alebo brucha alebo závraty pri vstávaní, ktoré môžu byť spôsobené ochorením nervového systému

 • akútna leukémia (náhla rakovina krvi) alebo podobné ochorenie (myelodysplastický syndróm), pre výskyt týchto ochorení vás bude lekár sledovať.

Ďalšie vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou sú:

 • stav nazývaný syndróm lýzy tumoru, ktorý môže spôsobovať vysoké hladiny sodíka alebo draslíka alebo nízke hladiny vápnika v krvi

 • opuch v zadnej časti oka (makulárny edém)

 • poruchy videnia ako svetelné záblesky (fotopsia) alebo sklovcové vločky

 • porucha spojivového tkaniva (sklerodermia)

 • autoimúnne ochorenie, ktoré môže ovplyvniť kožu, kĺby, mozog a ostatné orgány (systémový lupus erytematozus)

Podobne ako iné lieky proti rakovine, aj paklitaxel môže spôsobiť sterilitu (neplodnosť), ktorá môže byť trvalá.

Ak sa paklitaxel používa v kombinácii s ožarovaním - buď zároveň s ním alebo po ňom - môže spôsobiť zápal pľúc.

Na kontrolu zmien činnosti pečene, obličiek a krviniek, čiže vedľajších účinkov liečby paklitaxelom, sa môžu vykonať laboratórne testy (napr. krvné testy).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ PACLITAXEL HOSPIRA

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Paclitaxel Hospira po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku injekčnej liekovky a na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Infúzia má byť číra a bezfarebná až slabožltá. Infúzie, ktoré obsahujú viditeľné častice alebo sú silno zafarbené, sa nemajú používať.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Paclitaxel Hospira obsahuje

Liečivo je paklitaxel. Každý ml koncentrátu obsahuje 6 mg paklitaxelu.

Ďalšie zložky sú ricínoleoylmakrogol-glycerol (polyoxyetylénový ricínový olej), bezvodý etanol a bezvodá kyselina citrónová.

Ako Paclitaxel Hospira vyzerá a obsah balenia

Tento liek je koncentrát na prípravu roztoku (sterilný koncentrát). To znamená, že koncentrovaný roztok v injekčnej liekovke sa pred použitím musí zriediť. Po zriedení sa podáva vo forme pomalej injekcie do žily. Sterilný koncentrát je číry, bezfarebný až slabožltý roztok.

Tento liek obsahuje 6 mg paklitaxelu v 1 ml koncentrátu. Je dostupný v injekčných liekovkách 4 veľkostí: 30 mg/5 ml, 100 mg/16,7 ml, 150 mg/25 ml alebo 300 mg/50 ml. Každé balenie obsahuje jednu injekčnú liekovku. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Hospira UK Limited

Queensway, Royal Leamington Spa

CV31 3RW Warwickshire

Veľká Británia

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v septembri 2012.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:

Nasledujúce praktické informácie týkajúce sa prípravy/zaobchádzania s liekom dopĺňajú časť 3 vyššie.

Pokyny na použitie, zaobchádzanie a likvidáciu

Zaobchádzanie: Paklitaxel je cytostatikum, liek proti rakovine, a preto sa s ním má zaobchádzať s opatrnosťou. Riedenie má vykonať školený personál vo vyhradenom priestore za aseptických podmienok. Je potrebné používať vhodné rukavice a vyhnúť sa kontaktu paklitaxelu s kožou a sliznicou.

Ak sa koža dostane do kontaktu s roztokom paklitaxelu, treba ju ihneď a dôkladne umyť mydlom a vodou. Po lokálnej expozícii sa pozorovalo pichanie, pálenie a začervenanie. Ak sa sliznica dostane do kontaktu s paklitaxelom, treba ju dôkladne opláchnuť vodou. Po inhalácii sa zaznamenali: dyspnoe, bolesť na hrudníku, pálenie v hrdle a nauzea.

Príprava na i. v. podanie: Počas riedenia infúzneho koncentrátu sa pri manipulácii s injekčnými liekovkami obsahujúcimi paklitaxel nemajú používať dávkovacie ihly na cytostatiká (cytostatic dispensing needles) alebo podobné pomôcky s hrotmi, pretože môžu poškodiť uzáver, a tým narušiť sterilitu roztoku.

Pred podaním infúzie sa má paklitaxel použitím aseptických techník zriediť na konečnú koncentráciu (0,3 - 1,2 mg/ml) použitím jedného z nasledujúcich roztokov:

 • infúzny roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %)

 • infúzny roztok glukózy 50 mg/ml (5 %)

 • infúzny roztok glukózy 50 mg/ml a chloridu sodného 9 mg/ml

 • Ringerov roztok obsahujúci glukózu 50 mg/ml.

Po zriedení sú pripravené infúzne roztoky určené len na jednorazové použitie.

Po zriedení sa chemická a fyzikálna stabilita preukázala počas 72 hodín pri teplote 25 °C pri uchovávaní za bežných svetelných podmienok.

Z mikrobiologického hľadiska sa má zriedený liek použiť okamžite. Ak sa nepoužije okamžite, za čas a podmienky uchovávania pred použitím zodpovedá používateľ a za normálnych okolností nemajú presiahnuť 24 hodín pri teplote 2 - 8 °C, pokiaľ sa príprava/riedenie neuskutočnili za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok.

Po prvom použití a po následných viacnásobných odberoch lieku z injekčnej liekovky si nepoužitý koncentrát zachováva mikrobiologickú, chemickú a fyzikálnu stabilitu počas 28 dní uchovávaním pri teplote neprevyšujúcej 25 °C a chránením pred svetlom. Za iný čas a podmienky uchovávania zodpovedá používateľ.

Pripravený infúzny roztok sa má vizuálne skontrolovať, či neobsahuje častice alebo nezmenil farbu.

Po príprave sa roztok môže zakaliť, čo sa pripisuje vehikulu. Zákal nemožno odstrániť filtráciou, nemá však vplyv na účinok lieku. Infúzny roztok sa má podávať použitím in-line filtra s mikroporéznou membránou s veľkosťou pórov ≤ 0,22 µm. Po simulovanom podaní roztoku i. v. infúznou súpravou s in-line filtrom (0,22 µm) sa nepozorovali výrazné straty účinku.

Počas podávania infúzií paklitaxelu sa občas zaznamenal vznik zrazeniny, obvykle ku koncu 24-hodinovej infúzie. Aby sa znížilo riziko vzniku zrazeniny, paklitaxel sa má podať čím skôr po zriedení, pričom sa treba vyhnúť nadmernému pretrepávaniu alebo miešaniu roztoku. Počas podávania infúzie sa má roztok pravidelne kontrolovať a v prípade vzniku zrazeniny sa má infúzia prerušiť.

Aby sa minimalizovala expozícia pacientov DEHP uvoľnenému z PVC infúznych vakov, súprav alebo iných zdravotníckych pomôcok, zriedené roztoky paklitaxelu sa majú uchovávať vo fľašiach, ktoré neobsahujú PVC (sklo, polypropylén) alebo v plastových vakoch (polypropylén, polyolefín) a majú sa podávať použitím infúznych súprav potiahnutých polyetylénom. Použitie filtrov, ktoré obsahujú krátku prívodnú a/alebo vývodnú plastovú hadičku z PVC neviedlo k významnému uvoľňovaniu DEHP.

Likvidácia: Všetky pomôcky použité pri príprave, podávaní infúzie alebo ktoré iným spôsobom prichádzajú do kontaktu s paklitaxelom, sa majú umiestniť do vhodnej, zabezpečenej nádoby a zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami na zaobchádzanie s cytostatikami.