Cabest 0,5 mg - Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

tbl 28x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)

Obsah dokumentu Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

PRÍLOHA Č. 1 K NOTIFIKÁCII O ZMENE , EV. Č.: 2012/08261

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Cabest 0,5 mg

tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje 0,5 mg kabergolínu.

Pomocná látka: laktóza 75,8 mg

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta

Biele, oválne, ploché skosené tablety. Jedna strana tablety je hladká a na druhej strane je deliaca ryha. Na jednej polovici tejto strany tablety je označenie „CBG“ a na druhej polovici „0,5“.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Inhibícia laktácie z medicínskych dôvodov.

Poruchy spojené s hyperprolaktinémiou.

Adenóm hypofýzy secernujúci prolaktín.

Idiopatická hyperprolaktinémia.

Odporúča sa, aby liek na začiatku liečby predpísal špecialista, alebo aby sa predpísal po konzultácii so špecialistom.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie

Dospelí:

Liečba porúch spojených s hyperprolaktinémiou:

Odporúčané počiatočné dávkovanie je 0,5 mg kabergolínu za týždeň, podaných v jednej alebo dvoch dávkach (napr. v pondelok a vo štvrtok). Týždenná dávka sa má zvyšovať postupne, najlepšie tak, že sa v mesačných intervaloch pridáva ďalších 0,5 mg kabergolínu za týždeň až do dosiahnutia optimálnej terapeutickej odpovede.

Zvyčajné terapeutické dávkovanie je 1 mg kabergolínu za týždeň a pohybuje sa v rozmedzí od 0,25 mg až do 2 mg kabergolínu za týždeň. U pacientov s hyperprolaktinémiou sa použili dávky až do 4,5 mg kabergolínu za týždeň.

Týždenná dávka sa môže podať jednorazovo alebo rozdelená do dvoch alebo viacerých dávok za týždeň v závislosti od pacientovej znášanlivosti. Rozdelenie týždennej dávky na viacero dávok sa odporúča vtedy, ak sa majú používať dávky vyššie ako 1 mg kabergolínu za týždeň, pretože dávky vyššie ako 1 mg kabergolínu podané ako jednorazová týždenná dávka tolerovalo len niekoľko pacientov.

Počas zvyšovania dávky je potrebné pacientov sledovať za účelom stanovenia najnižšej dávky, ktorou je možné zabezpečiť terapeutický účinok.

Inhibícia laktácie:

Kabergolín sa má podať v priebehu prvých 24 hodín po pôrode. Odporúčané terapeutické dávkovanie je 1 mg kabergolínu podaných ako jednorazová dávka.

Maximálna dávka 3 mg / deň kabergolínu nesmie byť prekročená.

Použitie u pacientov s hepatálnou alebo renálnou dysfunkciou:

Použitie u pacientov s hepatálnou insuficienciou a renálnou insuficienciou pozri v časti 4.4.

Inhibícia/potlačenie fyziologického kojenia:

Jednotlivá dávka 0,25 mg kabergolínu by nemala byť prekročená u dojčiacich žien liečených na potlačenie laktácie. Vyhneme sa tak potenciálnej posturálnej hypotenzii.

Pediatrická populácia:

Bezpečnosť a účinnosť kabergolínu u pacientov mladších ako 16 rokov nebola stanovená.

Použitie u starších pacientov:

Skúsenosti s použitím kabergolínu v daných indikáciách u starších pacientov sú veľmi obmedzené. Dostupné údaje nenaznačujú špecifické riziko.

Spôsob podania:

Kabergolín je určený na perorálne použitie.

Pri všetkých terapeutických indikáciách sa odporúča kabergolín užívať s jedlom aby sa znížilo riziko gastrointestinálnych nežiaducich účinkov.

4.3 Kontraindikácie

Preeklampsia, eklampsia.

Popôrodná hypertenzia alebo nekontrolovateľná hypertenzia.

Precitlivenosť na účinnú látku, ktorýkoľvek ergotový alkaloid alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku lieku, uvedených v časti 6.1.

Pulmonálne, perikardiálne a retroperitoneálne fibrotické poruchy v anamnéze.

Psychóza alebo riziko popôrodnej psychózy v anamnéze.

Pri dlhodobej liečbe: nález srdcovej valvulopatie preukázaný echokardiografickým vyšetrením pred začatím liečby (Pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní - Fibróza a srdcová valvulopatia a pravdepodobne súvisiace klinické javy).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Všeobecne:

Tak ako iné ergotové deriváty, tak aj kabergolín sa má s opatrnosťou podávať jedincom so závažným kardiovaskulárnym ochorením, hypotenziou, Raynaudovým syndrómom, peptickým vredom alebo gastrointestinálnym krvácaním, alebo so závažnými, najmä psychotickými mentálnymi ochoreniami v anamnéze.

Vplyv alkoholu na celkovú znášanlivosť kabergolínu nie je v súčasnosti známy.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.

Hepatická insuficiencia:

U pacientov so závažnou hepatickou insuficienciou, ktorí dostávajú predĺženú liečbu kabergolínom, sa majú zvážiť nižšie dávky. V porovnaní s normálnymi dobrovoľníkmi a tými s nižším stupňom hepatickej insuficiencie bolo pozorované zvýšenie AUC u pacientov so závažnou hepatickou insuficienciou (Child-Pugh trieda C), ktorí dostali jednorazovú dávku 1 mg.

Posturálna hypotenzia:

Posturálna hypotenzia sa môže objaviť po podaní kabergolínu. Starostlivosť sa má venovať pri súbežnom podaní kabergolínu s inými liekmi, o ktorých je známe, že znižujú krvný tlak.

Fibróza a srdcová valvulopatia a pravdepodobne súvisiace klinické javy:

Po dlhodobom podávaní derivátov ergotu s agonistickým účinkom na serotonínový receptor 5HT2B, ako je kabergolín, sa vyskytli fibrózne zmeny a zápal seróznych blán, napríklad pleuritída, pleurálny výpotok, fibróza pleury, fibróza pľúc, perikarditída, perikardiálny výpotok, srdcová valvulopatia postihujúca jednu alebo viaceré srdcové chlopne (aortálnu, mitrálnu a trojcípu) alebo retroperitoneálna fibróza. V niektorých prípadoch príznaky alebo prejavy srdcovej valvulopatie po vysadení kabergolínu ustúpili.

V súvislosti s pleurálnym výpotkom/fibrózou pleury sa zistila abnormálne zvýšená rýchlosť sedimentácie erytrocytov (ESR). V prípade nevysvetliteľného zvýšenia hodnôt ESR na abnormálne hodnoty sa odporúča röntgenologické vyšetrenie hrudníka.

Valvulopatia sa spájala s kumulatívnymi dávkami, a preto sa pacienti majú liečiť najnižšou účinnou dávkou. Pri každej kontrole sa musí prehodnotiť riziko a prínos liečby kabergolínom pre pacienta, aby bolo možné určiť, či je pokračovanie liečby kabergolínom vhodné.

Pred začatím dlhodobej liečby:

Všetci pacienti sa majú podrobiť kardiovaskulárnemu vyšetreniu, vrátane echokardiogramu, hodnotiacemu možnú prítomnosť asymptomatického ochorenia srdcových chlopní. Pred začatím liečby je taktiež vhodné vykonať vyšetrenie východiskových hodnôt rýchlosti sedimentácie erytrocytov alebo iných zápalových markerov, vyšetrenie funkcie pľúc/röntgenologické vyšetrenie hrudníka a vyšetrenie funkcie obličiek.

Nie je známe, či u pacientov s regurgitáciou chlopne môže liečba kabergolínom zhoršiť ich základné ochorenie. Ak sa zistí fibrózne poškodenie srdcových chlopní, pacient sa nemá liečiť kabergolínom (pozri časť 4.3 Kontraindikácie).

Počas dlhodobej liečby:

Fibrózne zmeny majú pozvoľný nástup a pacienti majú byť pravidelne sledovaní kvôli možným prejavom progresívnej fibrózy. Počas liečby sa má preto venovať pozornosť prejavom a príznakom:

  • ochorenia pleury a pľúc, akými sú dyspnoe, namáhavé dýchanie, pretrvávajúci kašeľ alebo bolesť na hrudníku.

  • renálnej insuficiencie alebo obštrukcie močovodu/obštrukcie ciev v brušnej dutine, ktoré môžu byť sprevádzané bolesťou v bedrách/slabinách a edémom dolných končatín, ako aj akýmkoľvek možným masám v brušnej dutine alebo citlivosti brucha na dotyk, ktoré môžu svedčiť o retroperitoneálnej fibróze.

  • srdcového zlyhania; prípady fibrózy chlopní a perikardu sa často prejavovali ako srdcové zlyhanie.

Preto sa má vylúčiť fibróza chlopní (konstrikčná perikarditída), ak sa takéto príznaky objavia.

Je nutné náležité klinické diagnostické monitorovanie zamerané na vznik fibróznych zmien. Po začatí liečby sa musí prvý echokardiogram vykonať v priebehu 3 - 6 mesiacov, potom sa má frekvencia echokardiografického vyšetrenia určiť podľa náležitého individuálneho zhodnotenia klinického stavu s osobitným dôrazom na vyššie uvedené prejavy a príznaky, musí sa však vykonávať aspoň raz za 6 až 12 mesiacov.

Liečba kabergolínom sa má ukončiť, ak echokardiogram odhalí novo vzniknutú alebo zhoršenú regurgitáciu chlopne, obmedzenú pohyblivosť alebo zhrubnutie cípov chlopne (pozri časť 4.3 Kontraindikácie).

Potreba ďalšieho klinického monitorovania (napr. fyzikálne vyšetrenie, vrátane auskultácie srdca, röntgenologického vyšetrenia, CT vyšetrenia) sa má určiť individuálne.

Ďalšie náležité vyšetrenia, napríklad stanovenie rýchlosti sedimentácie erytrocytov a hladín kreatinínu v sére, sa majú vykonať, ak je to potrebné na podporu diagnózy fibróznych zmien.

Hypotenzia:

V priebehu 6 hodín po podaní kabergolínu sa môže objaviť symptomatická hypotenzia: pri podávaní kabergolínu súčasne s iným liekom, o ktorom je známe, že znižuje krvný tlak, je potrebná mimoriadna opatrnosť. Vzhľadom na jeho polčas eliminácie môžu hypotenzívne účinky pretrvávať niekoľko dní po ukončení liečby. Počas prvých 3-4 dní po začatí liečby sa odporúča monitorovanie liečby s pravidelnými kontrolami krvného tlaku.

V priebehu 3-4 dní po podaní jednorazovej dávky 1 mg kabergolínu v popôrodných štúdiách bol hlásený nízky krvný tlak (systolický tlak ≥ 20 mmHg a diastolický tlak ≥ 10 mmHg). Nežiaduce účinky sa zvyčajne objavia počas prvých dvoch týždňov a potom ustúpia alebo vymiznú. 3 % pacientov prerušilo liečbu kvôli nežiaducim účinkom.

Somnolencia/náhly nástup spánku:

Kabergolín bol spájaný s výskytom somnolencie. Dopamínoví agonisty sa môžu spájať s náhlym nástupom spánku u pacientov s Parkinsonovou chorobou. Je potrebné zvážiť zníženie dávky alebo ukončenie liečby (Pozri časť 4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje).

Psychiatrické poruchy:
Poruchy kontroly impulzivity

Pacienti majú byť pravidelne sledovaní s ohľadom na rozvoj porúch kontroly impulzivity. Pacienti a ošetrovatelia si musia byť vedomí toho, že u pacientov liečených agonistami dopamínu, vrátane kabergolínu, sa môžu objaviť symptómy porúch kontroly impulzivity, vrátane patologického hráčstva, zvýšeného libida, hypersexuality, nutkavého míňania alebo nákupov, nekontrolovaného prejedania a nutkavého jedenia. Ak sa tieto symptómy rozvinú, malo by sa zvážiť zníženie dávky/postupné vysadenie.

Inhibícia/potlačenie fyziologickej laktácie:

Tak ako aj iné ergotové deriváty, kabergolín sa nemá používať u žien s hypertenziou indukovanou graviditou , napríklad preeklampsia alebo popôrodná hypertenzia, pokiaľ sa zváži, že prínos preváži možné riziko.

Jednorazová dávka 0,25 mg kabergolínu sa nemá prekročiť u dojčiacich žien liečených pre potlačenie stanovenej laktácie, aby sa predišlo potenciálnej posturálnej hypotenzii. (Pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania - Inhibícia/potlačenie fyziologickej laktácie a podsekciu vyššie - Posturálna hypotenzia).

Liečba hyperprolaktinemických porúch:

Keďže hyperprolaktinémia spojená s amenoreou/galaktoreou a infertilitou môže byť spojená s nádorom hypofýzy, pred začatím liečby kabergolínom je indikované kompletné posúdenie hypofýzy.

Kabergolín obnovuje ovuláciu a fertilitu u žien s hyperprolaktinemickým hypogonadizmom.

Pred podaním kabergolínu sa má vylúčiť gravidita. Pretože klinické skúsenosti sú stále obmedzené a liek má dlhý polčas rozpadu, odporúča sa ako preventívne opatrenie, aby v momente, keď je dosiahnutý ovulačný cyklus, ženy snažiace sa otehotnieť ukončili liečbu kabergolínom jeden mesiac pred plánovaným počatím.

Pretože gravidita sa môže objaviť pred opätovným začatím menštruácie, odporúča sa tehotenský test najmenej každé 4 týždne počas amenoreického obdobia a v momente, kedy znovu začne menštruácia, vždy keď menštruácia mešká viac ako 3 dni. Ženám, ktoré si želajú predísť gravidite, sa má poradiť použitie mechanickej antikoncepcie počas liečby kabergolínom a po prerušení liečby kabergolínom až do obnovenia anovulácie. Ako preventívne opatrenie sa majú ženy, ktoré otehotneli, monitorovať pre zistenie znakov zväčšenia hypofýzy, keďže rozšírenie pre-existujúcich nádorov hypofýzy sa môže objaviť počas gravidity.

Odporúča sa sledovať hladiny prolaktínu v sére v mesačných intervaloch, pretože ak sa dosiahne terapeutický účinný režim dávkovania, k normalizácii hladín prolaktínu v sére dôjde zvyčajne už v priebehu dvoch až štyroch týždňov.

Po vysadení kabergolínu bol zvyčajne pozorovaný opätovný výskyt hyperprolaktinémie. Supresia hladín prolaktínu však u niektorých pacientov pretrvávala niekoľko mesiacov.

Renálna insuficiencia:

Pri stredne závažnom až závažnom renálnom ochorení neboli pozorované rozdiely vo farmakokinetike kabergolínu. U pacientov v terminálnom štádiu renálneho zlyhania alebo u pacientov podstupujúcich hemodialýzu sa farmakokinetika kabergolínu neštudovala, a preto sa musia títo pacienti liečiť s opatrnosťou.

4.5 Liekové a iné interakcie

Súbežné užívanie sa neodporúča:

Nie sú dostupné informácie o interakcii medzi kabergolínom a inými ergotovými alkaloidmi; použitie týchto liekov sa preto neodporúča počas dlhodobej liečby kabergolínom.

Vzhľadom k tomu, že kabergolín využíva pre svoj terapeutický účinok priamu stimuláciu dopamínových receptorov, nemá sa súbežne podávať s liekmi, ktoré majú antagonistický účinok na dopamín (ako sú fenotiazíny, butyrofenóny, tioxantény, metoklopramid), pretože môžu znížiť prolaktín-znižujúci účinok kabergolínu.

Tak ako aj ostatné ergotové deriváty, kabergolín sa nemá používať s makrolidovými antibiotikami (napr. erytromycín) kvôli zvýšenej systemickej biologickej dostupnosti kabergolínu.

Opatrenia:

Je potrebné brať do úvahy interakcie s inými liekmi, ktoré znižujú krvný tlak.

U pacientov s Parkinsonovou chorobou neboli v štúdiách pozorované žiadne farmakokinetické interakcie s levodopou alebo selegilínom. Na základe dostupných informácií o metabolizme kabergolínu nie je možné predpokladať farmakokinetické interakcie s inými liekmi.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita

V dvanásťročnej observačnej štúdii na výsledky gravidity po liečbe kabergolínom sú dostupné informácie o 256 graviditách. Sedemnásť z týchto 256 gravidít (6,6 %) malo za následok veľké kongenitálne malformácie alebo potrat. Informácie sú dostupné u 23/258 dojčiat, ktoré mali spolu 27 neonatálnych abnormalít, veľké aj malé. Kostrové a svalové malformácie boli najčastejšou neonatálnou abnormalitou (10), po ktorej nasledovali kardio-pulmonárne abnormality (5). Nie sú dostupné informácie o perinatálnych poruchách alebo dlhodobom vývoji dojčiat vystavených kabergolínu počas vnútromaternicového vývoja. Na základe nedávno publikovanej literatúry bola u bežnej populácie hlásená prevalencia veľkých kongenitálnych malformácií 6,9 % alebo viac. Výskyt kongenitálnej abnormality sa líši medzi rôznymi populáciami. Nie je možné presne určiť, či existuje zvýšené riziko, nakoľko nebola zahrnutá žiadna kontrolná skupina.

Pred podaním kabergolínu sa má vylúčiť gravidita a po ukončení liečby je potrebné najmenej počas jedného mesiaca zabrániť gravidite. Keďže kabergolín má polčas eliminácie 79-115 hodín u hyperprolaktinemických pacientov, v momente ako sa dosiahne pravidelný ovulačný cyklus, ženy plánujúce graviditu majú ukončiť liečbu kabergolínom jeden mesiac pred plánovaným počatím. To zabráni možnej expozícii plodu liekom a neovplyvní možnosť počatia, pretože ovulačné cykly trvajú v niektorých prípadoch ešte šesť mesiacov po vysadení lieku. Ak sa objaví počatie počas liečby, liečba sa má ukončiť, akonáhle sa potvrdí gravidita, aby sa obmedzila expozícia plodu liekom.

Po ukončení liečby kabergolínom je potrebné zabrániť otehotneniu ešte minimálne 4 týždne.

Dojčenie

U potkanov sa kabergolín a/alebo jeho metabolity vylučovali do mlieka. Nie sú dostupné informácie o vylučovaní do materského mlieka u ľudí; napriek tomu sa má matkám odporúčať nedojčiť v prípade zlyhania inhibície/supresie laktácie spôsobenej kabergolínom. Pretože zabraňuje laktácii, kabergolín sa nemá podávať matkám s hyperprolaktinemickými poruchami, ktoré chcú dojčiť svoje deti.

Fertilita

Kabergolín obnovuje ovuláciu a fertilitu u žien s hyperprolaktinemickým hypogonadizmom: k otehotneniu môže dôjsť ešte pred prvým nástupom menštruačného krvácania, a preto sa odporúča vykonávať testy gravidity už počas amenorey a v prípade, že už došlo k obnoveniu menštruačného krvácania, vždy keď sa nástup menštruácie oneskorí o viac ako tri dni. Ženám, ktoré neplánujú graviditu, sa odporúča počas liečby a po ukončení liečby kabergolínom používať účinnú nehormonálnu antikoncepciu. Vzhľadom na to, že skúsenosti s bezpečnosťou vystavenia plodu kabergolínu sú obmedzené, odporúča sa plánovať graviditu s odstupom minimálne jedného mesiaca po ukončení liečby kabergolínom. Ako dôležité preventívne opatrenie musia byť u žien, ktoré otehotnejú, sledované známky zväčšenia hypofýzy, pretože počas gestácie môže dôjsť k rastu preexistujúcich hypofyzárnych tumorov.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Kabergolín znižuje krvný tlak, čo môže zhoršiť reakcie niektorých pacientov. To je potrebné vziať do úvahy v situáciách, ktoré vyžadujú zvýšenú pozornosť, napríklad pri riadení auta alebo obsluhe strojov.

Pacienti liečení kabergolínom, u ktorých sa objaví somnolencia a/alebo epizódy náhleho nástupu spánku musia byť poučení, že sa v takom prípade musia vyhnúť vedeniu vozidiel a aktivitám, pri ktorých zhoršená pozornosť môže spôsobiť im alebo ostatným riziko vážneho poranenia alebo smrť (napr. obsluha strojov), pokiaľ pacienti majú prekonať také príznaky somnolencie (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní - Somnolencia/náhly nástup spánku).

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky sú zvyčajne závislé od dávky a môžu sa redukovať postupným znižovaním dávky.

Poruchy kontroly impulzivity

U pacientov liečených agonistami dopamínu, vrátane kabergolínu, sa môžu objaviť symptómy porúch kontroly impulzivity, vrátane patologického hráčstva, zvýšeného libida, hypersexuality, nutkavého míňania alebo nákupov, nekontrolovaného prejedania a nutkavého jedenia pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).

Inhibícia laktácie: Približne u 14% pacientok sa prejavili nežiaduce účinky. K najčastejším patrí nízky krvný tlak (12%), závrat (6%) a bolesť hlavy (5%). Dlhodobá liečba zvyšuje frekvenciu nežiaducich účinkov na približne 70%.

Nasledujúce nežiaduce účinky boli pozorované a hlásené počas liečby kabergolínom v nasledujúcich frekvenciách: veľmi časté (³ 1/10); časté (³ 1/100 až < 1/10); menej časté (³ 1/1 000 až ≤ 1/100); zriedkavé (³ 1/10 000 až ≤ 1/1 000); veľmi zriedkavé (≤ 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

Všeobecné
Trieda orgánových systémov podľa MedDRA
Frekvencia
Nežiaduce účinky
Poruchy ciev
Časté
Kabergolín vo všeobecnosti spôsobuje hypotenzný účinok u pacientov s dlhodobou liečbou; posturálna hypotenzia
Menej časté
Digitálny vazospazmus, mdloby
Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Menej časté
Kŕče v nohách
Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Menej časté
Zníženie hodnôt hemoglobínu sa pozorovalo u amenoreických žien počas prvých pár mesiacov po menštruácii
Poruchy hyperprolaktinémie
Trieda orgánových systémov podľa MedDRA
Frekvencia
Nežiaduce účinky
Psychické poruchy
Časté
Depresia, poruchy spánku
Neznáme
Agresivita
Poruchy nervového systému
Veľmi časté
Závrat/vertigo, bolesť hlavy
Neznáme
Náhly nástup spánku, synkopa
Menej časté
Parestéza
Poruchy ciev
Časté
Návaly horúčavy
Poruchy gastrointestinálneho traktu
Veľmi časté
Bolesť brucha/dyspepsia/gastritída, nauzea
Časté
Zápcha, vracanie
Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
Časté
Bolesť prsníkov
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Veľmi časté
Asténia/únava
Inhibícia/potlačenie laktácie
Trieda orgánových systémov podľa MedDRA
Frekvencia
Nežiaduce účinky
Poruchy nervového systému
Časté
Závrat/vertigo, bolesť hlavy, somnolencia
Menej časté
Prechodná hemianopsia, synkopa
Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Menej časté
Palpitácie
Veľmi časté
Valvulopatia (vrátane regurgitácie) a súvisiace poruchy (perikarditída a perikardiálny výpotok)
Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastina
Menej časté
Krvácanie z nosa
Menej časté
Pleurálny výpotok, pulmonárna fibróza
Poruchy gastrointestinálneho traktu
Časté
Bolesť brucha, nauzea
Menej časté
Vracanie
Zriedkavé
Epigastrická bolesť
Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Časté
Asymptomatické zníženie krvného tlaku (≥ 20 mmHg systolický a ≥ 10 mmHg diastolický)
Poruchy ciev
Menej časté
Návaly horúčavy
Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Menej časté
Asténia
Poruchy oka
Neznáme
Abnormálne videnie

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté: bolesť na hrudníku

Poruchy oka

Menej časté: hemianopsia

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Časté: zčervenenie tváre

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva

Zriedkavé: kŕče v prstoch a lýtkach.

V súvislosti s kabergolínom boli pozorované nasledovné nežiaduce účinky:

Halucinacie.

4.9 Predávkovanie

Príznaky predávkovania môžu zodpovedať prejavom nadmernej stimulácie dopamínových receptorov, napr. nauzea, vracanie, žalúdočné ťažkosti, posturálna hypotenzia, zníženie krvného tlaku, zmätenosť/psychóza alebo halucinácie.

Ak je to potrebné, majú sa urobiť podporné opatrenia na odstránenie nevstrebaného lieku a stabilizovať krvný tlak. Okrem toho môže byť vhodné podanie antagonistov dopamínu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Inhibítor prolaktínu

ATC kód: G02CB03

Kabergolín je syntetický ergotový alkaloid a ergolínový derivát s vlastnosťami dlhodobo pôsobiaceho agonistu dopamínu a inhibítora prolaktínu. Centrálny dopaminergný účinok je vyvolaný stimuláciou D2-receptorov pri vyšších dávkach ako tých, ktoré znižujú hladiny prolaktínu v sére.

Prolaktín-znižujúci účinok je závislý od dávky, nastupuje v priebehu 3 hodín a pretrváva 2-3 týždne. Dlhodobý účinok znamená, že jednorazová dávka je vo všeobecnosti postačujúca na zastavenie sekrécie mlieka. Pri liečbe hyperprolaktinémie sa sérové hladiny prolaktínu zvyčajne normalizujú v priebehu 2-4 týždňov a normalizácia sa dosiahne optimálnou dávkou. Sekrécia prolaktínu môže byť významne znížená ešte niekoľko mesiacov po ukončení liečby.

Pokiaľ ide o iné endokrinologické účinky kabergolínu ako je jeho antiprolaktinemický účinok, dostupné údaje získané od ľudí potvrdili experimentálne nálezy z pokusov na zvieratách, že pôsobenie testovanej látky je veľmi selektívne a nemá žiadny vplyv na bazálnu sekréciu ostatných hypofyzárnych hormónov alebo kortizolu.

Z farmakodynamických účinkov kabergolínu, ktoré nesúvisia s jeho terapeutickým účinkom, sa uplatňuje iba zníženie krvného tlaku. Maximálny hypotenzný účinok kabergolínu po jednorazovej dávke sa dosiahne v priebehu prvých 6 hodín po podaní liečiva, pričom maximálne zníženie a frekvencia sú závislé od dávky.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Kabergolín sa po perorálnom podaní rýchle absorbuje z gastrointestinálneho traktu a maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnú v priebehu 0,5-4 hodín po podaní.

Predpokladá sa, že príjem potravy neovplyvňuje absorpciu a dispozíciu kabergolínu.

Distribúcia

Experimenty in vitro preukázali, že väzba kabergolínu na plazmatické bielkoviny v koncentráciách 0,1-10 ng/ml je 41-42%.

Biotransformácia

Hlavný metabolit nájdený v moči je 6-allyl-8β-karboxy-ergolín, ktorý predstavuje 4-6% dávky. V moči boli zistené ešte ďalšie tri metabolity, ktoré predstavujú menej ako 3% dávky. Inhibičný účinok týchto metabolitov na sekréciu prolaktínu in vitro je oveľa slabší.

Eliminácia

Polčas eliminácie kabergolínu je dlhý; 63-68 hodín u zdravých dobrovoľníkov a 79-115 hodín u pacientov s hyperprolaktinémiou.

Podľa eliminačného polčasu by sa rovnovážny stav mal dosiahnuť po 4 týždňoch, čo potvrdzujú priemerné maximálne plazmatické hladiny kabergolínu dosiahnuté po podaní jednorazovej dávky (37±8 pg/ml) a po 4-týždennom opakovanom podávaní dávky 0,5 mg kabergolínu (101±43 pg/ml).

10 dní po podaní sa približne 18% dávky vylúči močom a 72% stolicou. Nezmenený kabergolín v moči predstavuje 2-3% dávky.

Linearita/Nelinearita

Farmakokinetický profil je lineárny až do dennej dávky 7 mg.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Takmer všetky zistenia zaznamenané počas predklinických štúdií bezpečnosti sú výsledkom centrálneho dopaminergného účinku alebo dlhodobej inhibície prolaktínu u zvieracích druhov (hlodavcov), ktorých špecifická hormonálna fyziológia sa líši od ľudskej.

Predklinické štúdie bezpečnosti naznačujú, že kabergolín vykazuje rozsiahly bezpečnostný interval u hlodavcov a opíc a nevykazuje teratogénny, mutagénny alebo karcinogénny potenciál.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Bezvodá laktóza

L-leucín

Magnéziumstearát (E572)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom balení na ochranu pred vlhkosťou. Kapsuly vysúšadla alebo vrecko so silikagélom sa nesmú z fľaše odstrániť.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Hnedá sklenená fľaša (typ III) obsahujúca kapsuly vysúšadla alebo vrecko so silikagélom. Hnedá sklenená fľaša má tesniacu hliníkovú membránu bezpečnú pred deťmi a HDPE alebo PP uzáver bezpečný pred deťmi.

Veľkosti balenia: 2, 8, 14, 15, 16, 20, 28, 30, 32, 40, 48, 50, 60, 90, 96, 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Teslova 26, Bratislava

Slovenská republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Reg.č.: 34/0500/06-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 06.12.2006

Dátum posledného predĺženia: 03.12. 2009

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Máj 2013