Famciclovir - Teva 500 mg - Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

tbl flm 1x500 mg (blis.PVC/PE/Aclar/Al)

Obsah dokumentu Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

Príloha č.1 k Rozhodnutiu o predĺžení registrácii , evid.č. 2010/00957, 2010/00956

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Famciclovir - Teva 250 mg

Famciclovir - Teva 500 mg

Filmom obalené tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje 250 mg alebo 500 mg famcikloviru.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta

250 mg: Biele až sivobiele, okrúhle, filmom obalené tablety s označením 8118 na jednej strane a 93 na druhej strane.

500 mg: Biele, podlhovasté, filmom obalené tablety s označením 93 na jednej strane a 8119 na druhej strane.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Infekcie vyvolané vírusom Varicella zoster (VZV) - herpes zoster

Famciclovir - Teva je indikovaný na:

- liečbu herpes zoster (pásového oparu) a herpes zoster ophthalmicus (oftalmickej formy pásového oparu) u dospelých s normálnym imunitným systémom (pozri časť 4.4)

- liečbu herpes zoster u dospelých s oslabeným imunitným systémom (pozri časť 4.4)

Infekcie vyvolané vírusom Herpes simplex (HSV) - herpes genitalis

Famciclovir - Teva je indikovaný na:

- liečbu prvej epizódy a recidivujúcich epizód herpes genitalis (genitálneho herpesu) u dospelých s normálnym imunitným systémom

- liečbu recidivujúcich epizód herpes genitalis u dospelých s oslabeným imunitným systémom

- supresiu (potlačenie) recidivujúceho herpes genitalis u dospelých s normálnym a oslabeným imunitným systémom.

Neuskutočnili sa klinické štúdie s pacientami infikovanými HSV, ktorí mali imunitný systém oslabený z iných príčin ako infekciou HIV (pozri časť 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Herpes zoster u dospelých s normálnym imunitným systémom

500 mg trikrát denne počas siedmich dní.

Liečba sa má začať čo najskôr po diagnostikovaní herpes zoster.

Herpes zoster u dospelých s oslabeným imunitným systémom

500 mg trikrát denne počas desiatich dní.

Liečba sa má začať čo najskôr po diagnostikovaní herpes zoster.

Herpes genitalis u dospelých s normálnym imunitným systémom

Prvá epizóda herpes genitalis: 250 mg trikrát denne počas piatich dní. Odporúča sa začať liečbu čo najskôr po diagnostikovaní prvej epizódy herpes genitalis.

Epizodická liečba recidivujúceho herpes genitalis: 125 mg dvakrát denne počas piatich dní. Odporúča sa začať liečbu čo najskôr po objavení sa prodromálnych príznakov (napr. mravčenie, svrbenie, pálenie, bolesť) alebo lézií.

Recidivujúci herpes genitalis u dospelých s oslabeným imunitným systémom

Epizodická liečba recidivujúceho herpes genitalis: 500 mg dvakrát denne počas siedmich dní. Odporúča sa začať liečbu čo najskôr po objavení sa prodromálnych príznakov (napr. mravčenie, svrbenie, pálenie, bolesť) alebo lézií.

Supresia (potlačenie) recidivujúceho herpes genitalis u dospelých s normálnym imunitným systémom

250 mg dvakrát denne. Supresívna liečba má byť prerušená po maximálne 12 mesiacoch nepretržitej antivírusovej liečby, aby sa prehodnotila frekvencia a závažnosť recidív. Minimálna doba na prehodnotenie má zahŕňať dve recidívy. U pacientov, u ktorých naďalej pretrváva závažné ochorenie, sa môže supresívna liečba znovu začať.

Supresia (potlačenie) recidivujúceho herpes genitalis u pacientov s oslabeným imunitným systémom

500 mg dvakrát denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Keďže znížený klírens pencikloviru súvisí so zníženou funkciou obličiek, stanovenou na základe hodnôt klírensu kreatinínu, treba venovať zvýšenú pozornosť dávkovaniu tohto lieku pacientom s poruchou funkcie obličiek. Odporúčané dávkovanie pre dospelých pacientov s poruchou funkcie obličiek je poskytnuté v tabuľke 1.

Tabuľka 1 Odporúčané dávkovanie pre dospelých pacientov s poruchou funkcie obličiek

Indikácia a schéma nominálneho dávkovania
Klírens kreatinínu [ml/min]
Upravená schéma dávkovania
Herpes zoster u dospelých s normálnym imunitným systémom
500 mg trikrát denne počas 7 dní
≥ 60
500 mg trikrát denne počas 7 dní
40 až 59
500 mg dvakrát denne počas 7 dní
20 až 39
500 mg jedenkrát denne počas 7 dní
< 20
250 mg jedenkrát denne počas 7 dní
Hemodialyzovaní pacienti
250 mg po každej dialýze počas 7 dní
Herpes zoster u dospelých s oslabeným imunitným systémom
500 mg trikrát denne počas 10 dní
≥ 60
500 mg trikrát denne počas 10 dní
40 až 59
500 mg dvakrát denne počas 10 dní
20 až 39
500 mg jedenkrát denne počas 10 dní
< 20
250 mg jedenkrát denne počas 10 dní
Hemodialyzovaní pacienti
250 mg po každej dialýze počas 10 dní
Herpes genitalis u dospelých s normálnym imunitným systémom - prvá epizóda herpes genitalis
250 mg trikrát denne počas 5 dní
≥ 40
250 mg trikrát denne počas 5 dní
20 až 39
250 mg dvakrát denne počas 5 dní
< 20
250 mg jedenkrát denne počas 5 dní
Hemodialyzovaní pacienti
250 mg po každej dialýze počas 5 dní
Herpes genitalis u dospelých s normálnym imunitným systémom - epizodická liečba recidivujúceho herpes genitalis
125 mg dvakrát denne počas 5 dní
≥ 20
125 mg dvakrát denne počas 5 dní
< 20
125 mg jedenkrát denne počas 5 dní
Hemodialyzovaní pacienti
125 mg po každej dialýze počas 5 dní
Herpes genitalis u dospelých s oslabeným imunitným systémom - epizodická liečba recidivujúceho herpes genitalis
500 mg dvakrát denne počas 7 dní
≥ 40
500 mg dvakrát denne počas 7 dní
20 až 39
500 mg jedenkrát denne počas 7 dní
< 20
250 mg jedenkrát denne počas 7 dní
Hemodialyzovaní pacienti
250 mg po každej dialýze počas 7 dní
Supresia recidivujúceho herpes genitalis u dospelých s normálnym imunitným systémom
250 mg dvakrát denne
≥ 40
250 mg dvakrát denne
20 až 39
125 mg dvakrát denne
< 20
125 mg jedenkrát denne
Hemodialyzovaní pacienti
125 mg po každej dialýze
Supresia recidivujúceho herpes genitalis u dospelých s oslabeným imunitným systémom
500 mg dvakrát denne
≥ 40
500 mg dvakrát denne
20 až 39
500 mg jedenkrát denne
< 20
250 mg jedenkrát denne
Hemodialyzovaní pacienti
250 mg po každej dialýze

Hemodialyzovaní pacienti s poruchou funkcie obličiek

Keďže 4-hodinová hemodialýza viedla k zníženiu koncentrácií pencikloviru v plazme až o 75 %, famciklovir sa má podať hneď po dialýze. Odporúčané schémy dávkovania pre hemodialyzovaných pacientov sú uvedené v tabuľke 1.

Pacienti s poruchou funkcie pečene

U pacientov s miernou alebo stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná úprava dávkovania. Nie sú k dispozície žiadne údaje týkajúce sa pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene (pozri časti 4.4 a 5.2).

Starší pacienti (≥ 65 rokov)

Úprava dávkovania nie je potrebná, pokiaľ nie je zhoršená funkcia obličiek.

Deti a dospievajúci

Famciclovir - Teva sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.

Spôsob podania

Famciclovir - Teva sa môže užívať bez ohľadu na príjem jedla (pozri časť 5.2).

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

Precitlivenosť na penciklovir.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Použitie u pacientov s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek je nutná úprava dávkovania (pozri časti 4.2 a 4.9).

Použitie u pacientov s poruchou funkcie pečene

Famciklovir sa nesledoval u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene. Premena famcikloviru na jeho aktívny metabolit penciklovir môže byť u týchto pacientov narušená, čo môže mať za následok nižšie plazmatické koncentrácie pencikloviru, a teda môže dôjsť k poklesu účinnosti famcikloviru.

Použitie na liečbu herpes zoster

Je potrebné pozorne sledovať klinickú odpoveď, najmä u pacientov s oslabeným imunitným systémom.

Ak sa odpoveď na perorálnu liečbu považuje za nedostačujúcu, má sa zvážiť intravenózna antivírusová liečba.

Pacienti s herpes zoster s komplikáciami, t.j. pacienti so zasiahnutím viscerálnych orgánov, diseminovaným zosterom, motorickými neuropatiami, encefalitídou a s cerebrovaskulárnymi komplikáciami, sa majú liečiť intravenóznou antivírusovou liečbou.

Okrem toho sa intravenóznou antivírusovou liečbou majú liečiť aj pacienti s oslabeným imunitným systémom s herpes zoster ophthalmicus alebo pacienti, ktorí majú vysoké riziko diseminácie ochorenia a zasiahnutia viscerálnych orgánov.

Prenos herpes genitalis

Pacientov treba poučiť, aby sa zdržali pohlavného styku v čase, keď sa u nich prejavujú príznaky, dokonca aj vtedy, keď sa už začali liečiť antivirotikom. Počas supresívnej liečby antivirotikami je frekvencia šírenia vírusu významne znížená. Avšak prenos je stále možný. Preto sa okrem liečby famciklovirom odporúča, aby pacienti praktizovali bezpečnejší sex.

4.5 Liekové a iné interakcie

Účinky iných liekov na famciklovir

Zistené neboli žiadne klinicky významé interakcie.

Súbežné použitie probenecidu môže viesť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií pencikloviru, aktívneho metabolitu famcikloviru, v dôsledku kompetície pri eliminácii. Pacientov, ktorí užívajú famciklovir v dávke 500 mg trikrát denne súbežne s probenecidom, preto treba sledovať kvôli prejavom toxicity. Ak sa u pacientov objavia ťažké závraty, somnolencia, zmätenosť alebo iné poruchy centrálneho nervového systému, môže sa uvažovať o znížení dávky famcikloviru na 250 mg trikrát denne.

Famciklovir potrebuje aldehydoxidázu na premenu na penciklovir, jeho aktívny metabolit. Preukázalo sa, že raloxifén je silný inhibítor tohto enzýmu in vitro. Súbežné podávanie raloxifénu môže ovplyvniť tvorbu pencikloviru, a tým aj účinnosť famcikloviru. Keď sa raloxifén podáva súbežne s famciklovirom, je potrebné sledovať klinickú účinnosť antivírusovej liečby.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita

K dispozícii je iba obmedzené množstvo údajov (menej ako 300 ukončených gravidít) o použití famcikloviru u gravidných žien. Vychádzajúc z tohto obmedzeného množstva údajov, kumulatívna analýza prospektívnych aj retrospektívnych prípadov gravidity neposkytla dôkazy poukazujúce na to, že tento liek spôsobuje špecifické poškodenie plodu alebo vrodenú anomáliu. Štúdie na zvieratách nepreukázali embryotoxické alebo teratogénne účinky famcikloviru alebo pencikloviru (aktívneho metabolitu famcikloviru). Famciklovir sa môže užívať počas gravidity, iba ak možné prínosy liečby prevažujú možné riziká.

Laktácia

Nie je známe, či sa famciklovir vylučuje do ľudského materského mlieka. Štúdie na zvieratách preukázali vylučovanie pencikloviru do materského mlieka. Ak klinický stav ženy vyžaduje liečbu famciklovirom, má sa zvážiť prerušenie dojčenia.

Fertilita

Klinické údaje nepreukázali vplyv famcikloviru na mužskú plodnosť po dlhodobej liečbe perorálnou

dávkou 250 mg dvakrát denne (pozri časť 5.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Avšak pacienti, u ktorých sa počas užívania famcikloviru vyskytnú závraty, somnolencia, zmätenosť alebo iné poruchy centrálneho nervového systému, nesmú viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

V klinických štúdiách boli hlásené bolesť hlavy a nauzea. Zvyčajne mali mierny až stredne závažný charakter a vyskytovali sa s podobnou incidenciou ako u pacientov, ktorí užívali placebo. Všetky ostatné nežiaduce reakcie boli pridané po uvedení lieku na trh.

Famciklovir v odporúčanej dávke užívalo celkovo 1 587 pacientov v štúdiách kontrolovaných placebom (n = 657) a v štúdiách kontrolovaných účinnou látkou (n = 930). Tieto klinické štúdie boli retrospektívne prehodnotené, aby sa získali kategórie frekvencie výskytu pre všetky nežiaduce reakcie uvedené nižšie. Pri nežiaducich reakciách, ktoré nikdy neboli v týchto štúdiách pozorované, sa neočakáva horná hranica 95 % intervalu spoľahlivosti vyššia ako 3/X (na základe „pravidla troch“), kde X predstavuje celkovú veľkosť vzorky (n = 1 587).

Nežiaduce reakcie (tabuľka 2) sú zoradené podľa kategórií frekvencie výskytu s použitím nasledujúcej konvencie: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000).

Tabuľka 2 Nežiaduce reakcie

Poruchy krvi a lymfatického systému
Zriedkavé:
trombocytopénia
Psychické poruchy
Menej časté:
zmätenosť
Zriedkavé:
halucinácie
Poruchy nervového systému
Veľmi časté:
bolesť hlavy
Časté:
závraty, somnolencia
Poruchy gastrointestinálneho traktu
Časté:
nausea, vracanie
Poruchy pečene a žlčových ciest
Časté:
abnormálne výsledky funkčných vyšetrení pečene
Zriedkavé:
cholestatická žltačka
Poruchy kože a podkožného tkaniva
Časté:
vyrážka, pruritus
Menej časté:
urtikária, závažné kožné reakcie* (napr. multiformný erytém, Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza)

* Nikdy neboli hlásené z klinických štúdií; kategória je založená na „pravidle troch“.

Celkovo možno konštatovať, že nežiaduce reakcie hlásené z klinických štúdií s pacientami s oslabeným imunitným systémom boli podobné tým, ktoré boli hlásené v skupine pacientov s normálnym imunitným systémom. Nauzea, vracanie a abnormálne výsledky funkčných vyšetrení pečene boli hlásené častejšie, najmä pri vyšších dávkach.

4.9 Predávkovanie

Skúsenosti s predávkovaním famciklovirom sú obmedzené. V prípade predávkovania sa má podať vhodná podporná a symptomatická liečba. Hlásené boli zriedkavé prípady akútneho zlyhania obličiek u pacientov so základným ochorením obličiek, u ktorých nebolo dávkovanie famcikloviru náležite znížené podľa stupňa funkčnosti obličiek. Penciklovir sa dá odstrániť dialýzou; plazmatické koncentrácie sú po 4-hodinovej hemodialýze znížené o približne 75 %.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Nukleozidy a nukleotidy s výnimkou inhibítorov reverznej transkriptázy

ATC kód: J05A B09

Mechanizmus účinku

Famciklovir je perorálny prekurzor („prodrug“) pencikloviru. Famciklovir sa in vivo rýchlo premieňa na penciklovir, ktorý je in vitro účinný proti vírusom Herpes simplex (HSV typu 1 a 2), vírusu Varicella zoster, Epstein-Barrovej vírusu a cytomegalovírusu.

Antivírusový účinok perorálne podaného famcikloviru bol preukázaný na niekoľkých zvieracích modeloch: tento účinok je dôsledkom premeny famcikloviru na penciklovir in vivo. V bunkách infikovaných vírusom fosforyluje vírusová tymidínkináza (TK) penciklovir na monofosfátovú formu, ktorá je následne premenená bunkovými kinázami na trifosfát pencikloviru. Tento trifosfát pretrváva v infikovaných bunkách viac ako 12 hodín a inhibuje predlžovanie reťazca DNA vírusu prostredníctvom kompetitívnej inhibície inkorporácie deoxyguanozíntrifosfátu do rastúcej DNA vírusu, čím zastavuje replikáciu vírusovej DNA. V neinfikovaných bunkách sú pri podávaní pencikloviru koncentrácie penciklovirtrifosfátu iba sotva detegovateľné. Preto je pravdepodobnosť toxicity pre cicavčie bunky hostiteľa nízka a nie je pravdepodobné, že by neinfikované bunky boli ovplyvnené terapeutickými koncentráciami pencikloviru.

Rezistencia

Ako pri aciklovire, najčastejšia forma rezistencie vyskytujúca sa medzi kmeňmi HSV je nedostatočná tvorba enzýmu tymidínkináza (TK). Pri týchto TK deficitných kmeňoch by sa vo všeobecnosti očakávalo, že budú vykazovať skríženú rezistenciu tak na penciklovir, ako aj na aciklovir.

Výsledky 11 celosvetových klinických štúdií s penciklovirom (lokálna alebo intravenózna forma) alebo famciklovirom podávaným pacientom s normálnym alebo oslabeným imunitným systémom, vrátane štúdií s liečbou famciklovirom trvajúcou až 12 mesiacov, ukázali nízky celkový výskyt izolátov rezistentných na penciklovir: 0,2 % (2/913) u pacientov s normálnym imunitným systémom a 2,1 % (6/288) u pacientov s oslabeným imunitným systémom. Rezistentné izoláty sa zistili hlavne na začiatku liečby alebo v skupine s placebom, pričom rezistencia vznikla počas liečby famciklovirom či penciklovirom alebo po nej iba u dvoch pacientov s oslabeným imunitným systémom.

Klinická účinnosť

V štúdiách kontrolovaných placebom a v štúdiách kontrolovaných účinnou látkou s pacientami s normálnym aj oslabeným imunitným systémom s herpes zoster bez komplikácií bol famciklovir účinný v hojení lézií. V klinickej štúdii kontrolovanej účinnou látkou sa preukázalo, že famciklovir je účinný pri liečbe herpes zoster ophthalmicus u pacientov s normálnym imunitným systémom.

Účinnosť famcikloviru u pacientov s normálnym imunitným systémom pri prvej epizóde herpes genitalis sa preukázala v troch štúdiách kontrolovaných účinnou látkou. Dve štúdie kontrolované placebom s pacientami s normálnym imunitným systémom a jedna štúdia kontrolovaná účinnou látkou s pacientami infikovanými HIV s recidivujúcim herpes genitalis preukázali, že famciklovir bol účinný.

Dve placebom kontrolované 12-mesačné štúdie s pacientami s normálnym imunitným systémom s recidivujúcim herpes genitalis preukázali, že u pacientov liečených famciklovirom došlo k významnému poklesu recidív v porovnaní s pacientami užívajúcimi placebo. Placebom kontrolované a nekontrolované štúdie trvajúce až 16 týždňov preukázali, že famciklovir bol účinný v potláčaní recidivujúceho herpes genitalis u pacientov infikovaných HIV; placebom kontrolovaná štúdia ukázala, že famciklovir významne znížil pomer dní so symptomatickými prejavmi, ako aj s asymptomatickým vylučovaním HSV vírusu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Všeobecná charakteristika

Absorpcia

Famciklovir je perorálny prekurzor pencikloviru - protivírusovo účinnej látky. Po perorálnom podaní sa famciklovir rýchlo a intenzívne absorbuje a premieňa na penciklovir. Biologická dostupnosť pencikloviru po perorálnom podaní famcikloviru bola 77 %. Priemerná maximálna plazmatická koncentrácia pencikloviru bola 0,8 mikrogramu/ml po perorálnej dávke 125 mg famcikloviru, 1,6 mikrogramu/ml po 250 mg, 3,3 mikrogramu/ml po 500 mg a 5,1 mikrogramu/ml po dávke 750 mg a dosiahla sa s mediánom času 45 minút po podaní dávky.

Krivka závislosti plazmatickej koncentrácie pencikloviru od času je po jednorazovom podaní a po opakovanom podávaní (dvakrát a trikrát denne) podobná, čo svedčí o tom, že po opakovanom podávaní famcikloviru nedochádza ku kumulácii pencikloviru.

Jedlo neovplyvňuje rozsah systémovej dostupnosti (AUC) pencikloviru po perorálnom podaní famcikloviru.

Distribúcia

Penciklovir a jeho 6-deoxyprekurzor sa slabo (< 20 %) viažu na plazmatické bielkoviny.

Metabolizmus a vylučovanie

Famciklovir sa vylučuje hlavne vo forme pencikloviru a jeho 6-deoxyprekurzora, ktoré sa vylučujú močom. V moči sa nezistil famciklovir v nezmenenej forme. Tubulárna sekrécia prispieva k vylučovaniu pencikloviru obličkami.

Konečný plazmatický polčas pencikloviru po jednorazovom podaní aj po opakovanom podávaní famcikloviru bol približne 2 hodiny.

Údaje z predklinických štúdií nepreukázali žiaden potenciál pre indukciu enzýmov cytochrómu P450 a inhibíciu CYP3A4.

Charakteristika v osobitných skupinách pacientov

Pacienti s infekciou herpes zoster

Pri infekcii herpes zoster bez komplikácií nedochádza k významnej zmene farmakokinetiky pencikloviru, ako bolo stanovené po perorálnom podaní famcikloviru. Terminálny plazmatický polčas pencikloviru u pacientov s herpes zoster bol 2,8 h po jednorazovom podaní a 2,7 h po opakovanom podávaní famcikloviru.

Jedinci s poruchou funkcie obličiek

Zdanlivý plazmatický klírens, renálny klírens a konštanta rýchlosti eliminácie pencikloviru z plazmy lineárne klesali s poklesom funkcie obličiek, a to po jednorazovom podaní aj po opakovanom podávaní. U pacientov s poruchou funkcie obličiek je nutná úprava dávkovania (pozri časť 4.2).

Jedinci s poruchou funkcie pečene

Mierna a stredne ťažká porucha funkcie pečene nemala vplyv na rozsah systémovej dostupnosti pencikloviru po perorálnom podaní famcikloviru. U pacientov s miernou a stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa neodporúča úprava dávkovania (pozri časti 4.2 a 4.4). U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa farmakokinetika pencikloviru nehodnotila. Premena famcikloviru na aktívny metabolit penciklovir môže byť u týchto pacientov narušená, čo môže mať za následok nižšie plazmatické koncentrácie pencikloviru a teda aj možný pokles účinnosti famcikloviru.

Starší pacienti (≥ 65 rokov)

Na základe krížových porovnaní medzi štúdiami bola priemerná hodnota AUC pencikloviru asi o 30 % vyššia a renálny klírens pencikloviru asi o 20 % nižší po perorálnom podaní famcikloviru starším dobrovoľníkom (65 - 79 rokov) v porovnaní s mladšími dobrovoľníkmi. Tento rozdiel možno čiastočne pripísať rozdielom vo funkcii obličiek medzi týmito dvoma vekovými skupinami. Neodporúča sa úprava dávkovania podľa na veku, pokiaľ nie je zhoršená funkcia obličiek (pozri časť 4.2).

Pohlavie

Zaznamenali sa malé rozdiely v renálnom klírense pencikloviru medzi ženami a mužmi, ktoré boli pripísané rodovým rozdielom vo funkcii obličiek. Neodporúča sa úprava dávkovania podľa pohlavia.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Celková toxicita

Farmakologické štúdie bezpečnosti a toxicity po opakovanom podávaní neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Genotoxicita

V komplexnom súbore testov in vivo a in vitro zameraných na detekciu génových mutácií, poškodenia chromozómov a reparovateľného poškodenia DNA sa nepreukázalo, že famciklovir má genotoxický účinok. Dokázalo sa, že penciklovir, podobne ako iné látky tejto skupiny, spôsobuje poškodenie chromozómov, ale nevyvoláva génovú mutáciu v bakteriálnych alebo cicavčích bunkových systémoch a nepreukázala sa ani zvýšená reparácia DNA in vitro.

Karcinogenita

Pri podávaní vysokých dávok bol u samíc potkanov zvýšený výskyt adenokarcinómu mliečnych žliaz, čo je častý nádor v tomto kmeni potkanov používaných v štúdiách karcinogenity. Nezistil sa žiaden vplyv na výskyt neoplázií u samcov potkanov, ani u myší oboch pohlaví.

Reprodukčná toxicita

Narušená fertilita (vrátane histopatologických zmien v semenníkoch, zmenenej morfológie spermií, zníženej koncentrácie a motility spermií a zníženej fertility) bola pozorovaná u samcov potkanov pri podávaní dávky 500 mg/kg/deň. Ďalej sa v štúdiách celkovej toxicity zaznamenali degeneratívne zmeny epitelu semenníkov. Tieto zistenia boli reverzibilné a boli pozorované aj pri iných látkach tejto skupiny. Štúdie na zvieratách neodhalili žiaden negatívny vplyv na fertilitu samíc.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro:

Mikrokryštalická celulóza E460

Koloidný oxid kremičitý E551

Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A)

Čiastočne substituovaná hyprolóza

Sodná soľ kroskarmelózy

Nátriumstearylfumarát

Filmový obal:

Oxid titaničitý E 171

Polydextróza E1200

Hypromelóza E464

Triacetín E1518

Makrogol 8000

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte blister vo vonkajšej škatuli na ochranu pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Biele nepriehľadné PVC/PE/Aklar - hliníkové blistrové balenia

250 mg tablety: 1, 12, 14, 15, 20, 21, 30, 56 a 60 filmom obalených tabliet. Nemocničné balenia s 50 (50 x 1) filmom obalenými tabletami.

500 mg tablety: 1, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 56 a 60 filmom obalených tabliet. Nemocničné balenia s 50 (50 x 1) filmom obalenými tabletami.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Bratislava, Slovenská republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Famciclovir - Teva 250 mg: 42/0285/07-S

Famciclovir - Teva 500 mg: 42/0286/07-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

17.08.2007

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2010