DACARBAZIN Teva 200 - Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

plv ino 10x200 mg (liek.skl.hnedá)

Obsah dokumentu Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

Príloha č.2 k notifikácii o zmene v registrácii, ev.č.: 2011/04833

Súhrn charakteristických vlastností lieku (SPC)

1. NÁZOV LIEKU

DACARBAZIN Teva 200

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Liečivo:

DACARBAZIN Teva 200 obsahuje liečivo dacarbazinum (dakarbazín) 200 mg.

3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok na injekčný roztok

Popis lieku: Biely až slabo žltý, sterilný lyofilizát

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.Terapeutické indikácie

Liečba malígnych ochorení, najmä malígneho melanómu, malígneho lymfogranulómu (m. Hodgkin) a sarkómov mäkkých tkanív.

DACARBAZIN Teva sa podáva v monoterapii i v kombinovanej chemoterapii, najmä s doxorubicínom, bleomycínom, vinkristínom, vinblastínom, cyklofosfamidom, prednizónom, cisplatinou a 5-fluorouracilom.

Liek je určený pre dospelých.

4.2. Dávkovanie a spôsob podania

Pokiaľ v rámci kombinovanej terapie lekár neodporučí inak, dakarbazín sa zvyčajne podáva v monoterapii v dávke 200 až 250 mg/m2 1. až 5. deň alebo 850 mg/m2 1. deň. Ďalší cyklus sa opakuje za 21 až 29 dní.

Liek DACARBAZIN Teva sa podáva výhradne intravenózne jednorazovou injekciou počas 1 minúty alebo ako i.v. infúzia v 250 až 500 ml fyziologického roztoku NaCl počas 30-60 minút.

4.3. Kontraindikácie

Precitlivenosť na dakarbazín alebo ktorúkoľvek zložku lieku.

Tehotenstvo, dojčenie.

4.4.Špeciálne upozornenia

Zvláštnu pozornosť treba venovať pacientom s infekciami (kiahne, pásový opar), pacientom s útlmom kostnej drene, poruchami pečeňových a obličkových funkcií.

S opatrnosťou treba postupovať aj u pacientov s predchádzajúcou cytostatickou liečbou alebo rádioterapiou.

DACARBAZIN Teva sa musí podávať pod dohľadom lekára, ktorý má dostatočné skúsenosti s protinádorovou terapiou. Počas liečby a po jej skončení treba vykonávať všetky potrebné laboratórne vyšetrenia.

Vzhľadom k fotosenzitivite dakarbazínu je nutné chrániť infúznu fľašu pred svetlom zabalením do fólie.

4.5. Liekové a iné interakcie

Pri kombinovanom podávaní dakarbazínu s fenobarbitalom, azatioprinom a 6-merkaptopurínom dochádza k zvýrazneniu toxických prejavov dakarbazínu.

4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie

Dakarbazín je kontraindikovaný u tehotných a dojčiacich žien.

Ženy v reprodukčnom veku musia byť informované o nutnosti používania vhodnej antikoncepcie počas liečby dakarbazínom a ešte 6 mesiacov po jej ukončení.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Schopnosť viesť motorové vozidlo môže byť ovplyvnená nežiaducimi účinkami dakarbazínu. Nehospitalizovaní pacienti môžu tieto činnosti vykonávať len po výslovnom súhlase lekára.

4.8. Nežiaduce účinky

Najťažším toxickým účinkom dakarbazínu je možné poškodenie krvotvorby, ktoré sa prejavuje poklesom počtu leukocytov a trombocytov. V niektorých prípadoch sa súčasne pozorovaná ľahká anémia.

Medzi najčastejšie nežiaduce účinky patrí anorexia, nauzea a vomitus. V ojedinelých prípadoch môže podávanie dakarbazínu vyvolať zápchy, hnačky, alopéciu, kožný exantém, sčervenanie a parestéziu tváre, azoospermiu, amenorheu, bolesť žily v mieste aplikácie.

U niektorých pacientov sa môže vyvinúť ”flu-like” syndróm. Je charakterizovaný zvýšenou teplotou, bolesťami svalov a celkovou únavou.

4.9. Predávkovanie

V prípade predávkovania sa odporúča zahájiť symptomatickú liečbu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Cytostatikum

ATC kód: L01AX04

Účinnou látkou prípravku DACARBAZIN Teva je dakarbazín (5-/3,3-dimethyl-1-triazeno/-imidazol-

4-karboxamid; DTIC). Presný mechanizmus účinku dakarbazínu nie je presne známy, ale predpokladá sa jeho schopnosť uvoľňovať diazetometán pôsobiaci ako alkylačný agens, ktorý tvorí kovalentné alkylačné väzby s molekulami obsahujúcimi elektrónovo bohaté centrá, ako napr. SH-skupiny. Ako purínový analóg vykazuje dakarbazín tiež antimetabolický účinok. Patrí medzi tzv. fázovo nešpecifické cytostatiká.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Po aplikácii dochádza k rýchlej biodistribúcii a poklesu plazmatickej koncentrácie dakarbazínu. Vzhľadom k malej rozpustnosti v tukoch dosahuje dakarbazín nízke hladiny v mozgomiešnom moku (1/2 plazmatickej koncentrácie), väzba na plazmatické bielkoviny je tiež nevýrazná (5%). Najvyššie orgánové koncentrácie sa zaznamenali v pečeňovom tkanive, kde prebieha intenzívny metabolizmus mikrozomálnymi enzýmami. Biologický polčas dakarbazínu v plazme je dvojfázový, prvá fáza trvá 19 minút, terminálna 5 hodín. K vylučovaniu dochádza prevažne obličkami tubulárnou sekréciou a glomerulárnou filtráciou.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Akútna toxicita lieku DACARBAZIN Teva sa skúmala na myšiach a potkanoch. Ako porovnávací štandard sa používal DTIC Dohme. Rozdiely medzi oboma prípravkami nie sú signifikantne významné.

Rozdiely v telesnej hmotnosti samcov potkanov v štúdii subchronickej toxicity neboli signifikantne významné. V štúdii porovnávajúcej zmeny v relatívnej hmotnosti skúmaných orgánov sa ukázalo zníženie hmotnosti pečene a obličiek po dávke 60 mg/kg. Na iných orgánoch sa však neobjavili významné zmeny ani po dávke 120 mg/kg. Sledovanie zmien v biochemických a hematologických parametroch ukázalo, že počiatočné zníženie týchto parametrov bolo reverzibilné.

Výsledky biochemickej, hematologickej a histologickej analýzy sú porovnateľné s publikovanými údajmi o lieku DTIC Dohme.

Možno zhrnúť, že DACARBAZIN Teva je relatívne málo toxické cytostatikum.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Zoznam pomocných látok

Acidum citricum monohydricum; Mannitolum.

6.2. Inkompatibility

Nie sú známe.

6.3. Čas použiteľnosti

V pôvodnom obale DACARBAZIN Teva 200: 36 mesiacov.

Po rozpustení a nariedení (v 5% glukóze alebo 0,9% fyziologickom roztoku NaCl):

Z mikrobiologického hľadiska sa má roztok použiť ihneď!

Chemická a fyzikálna stabilita lieku je stanovená na 8 hodín pri teplote do +25°C, chrániť pred svetlom!

6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Lieky DACARBAZIN Teva sa uchovávajú pri teplote do +250C, chránené pred svetlom.

6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

DACARBAZIN Teva:

liekovka z hnedého skla, gumová zátka, Al uzáver, fixačná vložka, písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľa.

Veľkosť balenia:

1x200 mg, 10x200mg

6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Návod na použitie:

DACARBAZIN Teva 200 sa rozpustí pridaním 20ml vody na injekciu.

Liek DACARBAZIN Teva sa podáva výhradne intravenózne buď jednorázovou injekciou počas 1 minúty alebo ako i.v. infúzia v 250 až 500 ml fyziologického roztoku NaCl počas 30-60 minút.

7. DRŽITEĽ REGISTRAČNÉHO ROZHODNUTIA

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Bratislava, Slovenská republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0172/86-C/S

9. DÁTUM REGISTRÁCIE / DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

20.10.1986

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

August 2011