Nantarid 200 mg filmom obalené tablety - Príbalový leták

tbl flm 90x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)

Obsah príbalového letáku

Príloha č.2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č.: 2009/12821-ZME, 2009/12823-ZME, 2009/12825-ZME, 2009/12826-ZME, 2009/12828-ZME, 2009/12830-ZME

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Nantarid 25 mg filmom obalené tablety

Nantarid 100 mg filmom obalené tablety

Nantarid 150 mg filmom obalené tablety

Nantarid 200 mg filmom obalené tablety

Nantarid 300 mg filmom obalené tablety

a Nantarid 25 mg + 100 mg filmom obalené tablety Starter pack

Quetiapín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

- Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo na lekárnika.

- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky,

ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu

lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Nantarid a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete Nantarid

3. Ako užívať Nantarid

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať Nantarid

6. Ďalšie informácie

1. ČO JE NANTARIDA NA ČO SA POUŽÍVA

Nantarid patrí do skupiny liekov, ktoré sa volajú antipsychotiká a zlepšujú príznaky určitých typov duševných ochorení.

Nantarid sa používa na liečbu schizofrénie. Príznaky schizofrénie zahŕňajú halucinácie (napríklad, počutie nevysvetliteľných hlasov), divné a znepokojujúce myšlienky, zmeny chovania, pocit osamelosti a zmätenosť.

Nantarid sa môže tiež použiť v liečbe mánie, ktorej príznaky zahŕňajú pocit šťastia alebo neobyčajného množstva energie. V takýchto prípadoch môžu títo ľudia spať menej než zvyčajne, hovoriť rýchlejšie a neustále mať nové nápady a myšlienky. Avšak títo ľudia sa môžu cítiť tiež nezvyčajne podráždení.

  1. SKÔR AKO UŽIJETE NANTARID

Neužívajte Nantarid

keď ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Nantaridu,

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Nantaridu

- ak máte nedostatočný krvný obeh v srdci alebo mozgu, alebo iné ochorenia, ktoré spôsobujú, že ste

náchylný na nízky krvný tlak. Nantarid môže spustiť pokles krvného tlaku pri vstávaní alebo státí,

zvlášť, keď sa zvyšuje dávka na začiatku liečby (pozri časť 4 „Možné vedľajšie účinky“).

- ak ste starší pacient (zvlášť na začiatku liečby).

- ak ste mali mozgovú mŕtvicu.

- ak ste mali nízky počet bielych krviniek.

- ak ste niekedy trpeli na kŕče. Prosím, oznámte to svojmu lekárovi skôr, ako užijete Nantarid.

- ak ste si všimli akékoľvek mimovoľné pohyby alebo ak ste po určitom čase trvania liečby zaznamenali poruchy hybnosti, ako sú nezvyčajné pohyby, ktoré sa sústavne znovu opakujú. V tomto prípade musíte informovať svojho lekára.

- ak sa u Vás objaví horúčka, zrýchlené dýchanie, výrazné potenie zmeny v stave vedomia alebo stuhnutosť svalov. V tomto prípade nepokračujte v užívaní Nantaridu, ale okamžite informujte svojho lekára. Môže sa jednať o nebezpečnú poruchu známu ako „malígny neuroleptický syndróm“.

- ak tiež užívate určité lieky, ktoré zrýchľujú alebo spomaľujú metabolizmus quetiapínu v pečeni, napr. lieky na liečbu epilepsie, ktoré obsahujú liečivo karbamazepín alebo fenytoín (pozri tiež časť 2 „Užívanie iných liekov“). Prosím, informujte svojho lekára, ak užívate tento typ liečby v tom istom čase ako Nantarid. Váš lekár Vám potom buď predpíše inú liečbu, ktorá nebrzdí alebo nezrýchľuje metabolizmus Nantaridu, alebo môže upraviť dávku podľa Vašej liečby. Prosím, informujte tiež vopred svojho lekára, ak si želáte ukončiť užívanie ktoréhokoľvek z týchto liekov.

- ak ste diabetik. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa pozorovalo zvýšenie cukru v krvi počas liečby Nantaridom. Ak ste diabetik alebo máte sklon mať vysoké hladiny cukru v krvi, odporúča sa pravidelné meranie cukru v krvi počas liečby Nantaridom (pozri časť 4 „Možné vedľajšie účinky“).

- ak trpíte ochorením srdca a ciev (napr. srdcové zlyhávanie alebo máte sklon trpieť na nepravidelnú činnosť srdca), zvlášť ak ste starší, pretože v zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť zmena vo vodivosti srdcového svalu (predĺžený QT interval). Preto je potrebná zvýšená opatrnosť a nesmiete užívať iné neuroleptické lieky súbežne, pretože tieto môžu zosilniť tento účinok.

- ak u Vás alebo niekoho iného vo Vašej rodine došlo k tvorbe krvných zrazenín, keďže lieky ako tento sú spájané s tvorbou krvných zrazenín.

- ak trpíte na poruchu funkcie pečene. Ak áno, potom musíte byť opatrní pri užívaní Nantaridu, zvlášť na začiatku liečby (pozri časť 3 „ Ako užívať Nantarid“).

- ak si želáte ukončiť užívanie Nantaridu. Váš lekár Vám bude dávku znižovať postupne počas niekoľkých týždňov. Ak ukončíte liečbu Nantaridom a hlavne ak sa to stane náhle, je tu riziko abstinenčného syndrómu. Príznaky náhleho ukončenia liečby sú nevoľnosť, vracanie a nespavosť.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, homeopatiká alebo vysoké dávky vitamínov, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tiež oznámte svojmu lekárovi, ak užívate liek, ktorý sa nazýva rifampicín (na liečbu tuberkulózy) alebo barbituráty (na liečbu nespavosti).

Ak užívate aj lieky, ktoré brzdia metabolizmus quetiapínu v pečeni (pozri nižšie), účinok Nantaridu sa môže zintenzívniť alebo sa môže zvýšiť riziko vedľajších účinkov, napr.

- lieky na liečbu AIDs (inhibítory HIV-proteázy)

- lieky na liečbu hubových infekcií, ktoré obsahujú azolové liečivá, napr. ketokonazol

- určité antibiotiká, ktoré obsahujú makrolidové liečivá, napr. erytromycín, klaritromycín

- antidepresívum nefazodón

(pozri časť 2 „Buďte zvlášť opatrní pri užívaní Nantaridu“).

Ak užívate súčasne lieky, ktoré spôsobujú pokles koncentrácie quetiapínu v krvi, môže to zapríčiniť zoslabenie účinku, napr.

- karbamazepín a fenytoín (liečivá na liečbu epilepsie)

- tioridazín (liečivo, ktoré zmierňuje rozrušenie a agresivitu).

Užívanie Nantaridu s jedlom a nápojmi

Nantarid sa môže užívať s jedlom a nápojmi.

Počas užívania Nantaridu nekonzumujte alkohol, pretože kombinácia s alkoholom môže vyvolať ospalosť.

Neužívajte Nantarid s grapefruitovou šťavou.

Tehotenstvo a dojčenie

V súčasnosti nie sú žiadne údaje o užívaní Nantaridu počas tehotenstva. Preto sa Nantarid nesmie užívať počas tehotenstva, iba ak Váš lekár rozhodne, že je to nevyhnutné.

Nie je známe, do akej miery sa quetiapín vylučuje do materského mlieka. Ak je nevyhnutná liečba, nesmiete dojčiť.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom,

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Aj pri užívaní podľa predpisu môže Nantarid ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Preto, kým nepoznáte svoju individuálnu reakciu na tento liek, nesmiete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Nantaridu

Tento liek obsahuje monohydrát laktózy. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, spojte sa so svojím lekárom predtým, ako užijete tento liek.

3. AKO UŽÍVAŤ NANTARID

Vždy užívajte Nantarid presne tak, ako Vám povedal Váš lekár, pretože každá liečba je prispôsobená potrebám daného pacienta. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Celková denná dávka sa má rozdeliť do dvoch dávok. Prosím, zapite tablety s dostatočným množstvom tekutiny (najlepšie s pohárom pitnej vody). Tablety môžete užiť počas jedla alebo medzi jedlami. Ak je to možné, vždy užívajte tablety v ten istý čas každý deň.

Liečba schizofrénie:

Počas prvých štyroch dní liečby celková denná dávka v deň 1 je: 50 mg quetiapínu, deň 2: 100 mg quetiapínu, deň 3: 200 mg quetiapínu a v deň 4: 300 mg quetiapínu. Po dni 4 sa má dávka postupne zvyšovať z 300 mg na 450 mg quetiapínu denne. V závislosti od individuálnej odpovede a znášanlivosti sa dávka môže pohybovať v rozmedzí 150 mg až 750 mg denne.

Liečba manických epizód:

Počas prvých štyroch dní liečby celková denná dávka v deň 1 je: 100 mg quetiapínu, deň 2: 200 mg quetiapínu, deň 3: 300 mg quetiapínu a v deň 4: 400 mg quetiapínu. Ďalšia úprava dávky sa môže urobiť až do dennej dávky 800 mg quetiapínu v deň 6. Zvýšenie dávky nesmie prekročiť 200 mg denne.

V závislosti od účinku a znášanlivosti sa Vaša dávka môže pohybovať v rozmedzí 200 mg až 800 mg quetiapínu.

Váš ošetrujúci lekár rozhodne, ako dlho budete musieť pokračovať v užívaní Nantaridu.

Deti a mladiství:

Nakoľko máme s quetiapínom zatiaľ nedostatočné skúsenosti, neexistuje žiadne všeobecné odporúčanie pre túto vekovú skupinu.

Starší pacienti:

Váš lekár Vám môže predpísať inú dávku v závislosti od toho, ako reagujete na liečbu Nantaridom a ako ho znášate. Je pravdepodobné, že budete potrebovať nižšiu dávku ako mladší pacienti a pomalšie zvyšovanie dávky.

Poškodenie funkcie pečene:

Váš lekár Vám môže predpísať inú dávku v závislosti od toho, ako reagujete na liečbu Nantaridom a ako ho znášate.

Prosím, povedzte svojmu lekárovi, ak cítite, že účinok Nantaridu je príliš silný alebo príliš slabý.

Ak užijete viac Nantaridu, ako máte

Vo všeobecnosti príznaky predávkovania sú spojené so zvýraznením známych účinkov liečiva, t. j. závrat, útlm, zrýchlená činnosť srdca a nízky tlak krvi.

Ak užijete viac Nantaridu, ako máte, okamžite sa spojte so svojím ošetrujúcim lekárom alebo nemocnicou.

Ak zabudnete užiť Nantarid

Ak zabudnete užiť jednu dávku Nantaridu, neužívajte túto zabudnutú dávku. Namiesto toho užite svoju nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Nantarid

Neprerušujte alebo neukončujte liečbu bez toho, aby ste sa najprv o tom porozprávali so svojím lekárom. Inak Vaša liečba nebude úspešná. Akútne abstinenčné príznaky sú nevoľnosť, vracanie a nespavosť. Je dôležité pomaly znižovať dávku, aby sa predišlo vzniku abstinenčných príznakov z náhleho ukončenia liečby. Váš lekár Vám povie, ako znižovať dávku tak, aby ste predišli týmto vedľajším účinkom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Nantarid môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Krvné zrazeniny v žilách, najmä v dolných končatinách (príznaky zahrňujú opuch, bolesť a začervenanie nohy), ktoré sa môžu pohybovať cez cievy do pľúc, kde spôsobujú bolesť na hrudníku a ťažkosti pri dýchaní. Ak spozorujete akýkoľvek z týchto príznakov, vyhľadajte ihneď lekársku pomoc.

Na vyhodnotenie vedľajších účinkov sa použil nasledujúci popis výskytu:

Veľmi časté
aspoň 1 z 10 liečených pacientov
Časté
aspoň 1 zo 100, ale menej ako 1 z 10 liečených pacientov
Menej časté
aspoň 1 z 1 000, ale menej ako 1 zo 100 liečených pacientov
Zriedkavé
aspoň 1 z 10 000, ale menej ako 1 z 1 000 liečených pacientov
Veľmi zriedkavé
postihnutie menej ako 1 z 10 000 liečených pacientov, vrátane jednotlivých prípadov

Najčastejšie hlásené vedľajšie účinky Nantaridu sú ospalosť, závrat, sucho v ústach, mierna slabosť, zápcha, zrýchlený pulz, zníženie krvného tlaku, zvlášť pri vstávaní alebo státí, a tráviace ťažkosti.

Veľmi časté vedľajšie účinky

Spavosť a závrat (tieto príznaky vo všeobecnosti vymiznú po užívaní lieku určitý čas), bolesť hlavy, ospalosť.

Časté vedľajšie účinky

Sucho v ústach, upchaný nos, tráviace ťažkosti, zápcha, priberanie na váhe, zadržiavanie tekutín v prstoch a palcoch nôh, pocit slabosti, dočasné zníženie počtu bielych krviniek (leukopénia), dočasné zmeny vo funkcii pečene (zvýšenie hladín pečeňových enzýmov: ALT, AST), zrýchlený tlkot srdca a slabosť.

Môže sa Vámznížiť krvný tlak, hlavne na začiatku liečby, zvlášť pri vstávaní alebo státí (ortostatická hypotenzia), ktoré môže vyvolať palpitácie a závrat. Tiež môžete omdlieť. Ak si myslíte, že idete omdlieť, ihneď si ľahnite a ležte dovtedy, až kým sa nebudete cítiť lepšie. Tieto príznaky zvyčajne vymiznú, keď budete užívať tento liek určitý čas. Avšak, ak nepociťujete žiadne zlepšenie, informujte o tom svojho lekára.

Menej časté vedľajšie účinky

Zvýšenie počtu určitých krviniek (eozinofília), precitlivenosť (alergia), kŕče, dočasné zvýšenie funkcie pečene (zvýšenie hladín pečeňových enzýmov: gama-GT), zvýšenie hladín tukov v krvi (sérové triglyceridy), zvýšenie hladín celkového cholesterolu.

Zriedkavé vedľajšie účinky

Žltačka, priapizmus (dlhodobá a bolestivá erekcia). Nasledujúce vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť v tom istom čase v zriedkavých prípadoch: horúčka, rýchle dýchanie, nadmerné potenie, zmeny vedomia a stuhnutie svalov. Ak sa tieto vedľajšie účinky vyskytnú v tom istom čase, môžete mať nebezpečnú chorobu (malígny neuroleptický syndróm) Ak sa tak stane, nepokračujte v užívaní Nantaridu, ale okamžite informujte svojho lekára.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky

Zníženie počtu určitých krviniek (neutropénia), zvýšenie hladiny krvného cukru, zhoršenie existujúcej cukrovky, zápalové ochorenia pečene, nezvyčajné pohyby, ktoré sa stále objavujú po dlhodobej liečbe, reakcie precitlivenosti, ako je bolestivý opuch kože a slizníc (angioneurotický edém), závažné kožné ochorenia s horúčkou a tvorením pľuzgierov na slizničnej membráne (Stevensov-Johnsonov syndróm).

5. AKO UCHOVÁVAŤ NANTARID

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Nantarid po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistrovom balení a obale (EXP). Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Nantarid obsahuje:

Nantarid 25 mg filmom obalené tablety

Liečivo je quetiapín (ako quetiapíniumfumarát).

1 filmom obalená tableta obsahuje 25 mg quetiapínu (ako quetiapíniumfumarát).

Ďalšie zložky sú:

Jadro:

hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý, monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu A, povidón, magnéziumstearát

Obal:

Hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, oxid železitý žltý (E172), oxid železitý červený (E172)

Nantarid 100 mg filmom obalené tablety

Liečivo je quetiapín (ako quetiapíniumfumarát).

1 filmom obalená tableta obsahuje 100 mg quetiapínu (ako quetiapíniumfumarát).

Ďalšie zložky sú:

Jadro:

hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý, monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu A, povidón, magnéziumstearát

Obal:

Hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, oxid železitý žltý (E172)

Nantarid 150 mg filmom obalené tablety

Liečivo je quetiapín (ako quetiapíniumfumarát).

1 filmom obalená tableta obsahuje 150 mg quetiapínu (ako quetiapíniumfumarát).

Ďalšie zložky sú:

Jadro:

hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý, monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu A, povidón, magnéziumstearát

Obal:

Hypromelóza , oxid titaničitý (E171), makrogol 400, oxid železitý žltý (E172)

Nantarid 200 mg filmom obalené tablety

Liečivo je quetiapín (ako quetiapíniumfumarát).

1 filmom obalená tableta obsahuje 200 mg quetiapínu (ako quetiapíniumfumarát).

Ďalšie zložky sú:

Jadro:

hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý, monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu A, povidón, magnéziumstearát

Obal:

Hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400

Nantarid 300 mg filmom obalené tablety

Liečivo je quetiapín (ako quetiapíniumfumarát).

1 filmom obalená tableta obsahuje 300 mg quetiapínu (ako quetiapíniumfumarát).

Ďalšie zložky sú:

Jadro:

hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý, monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ karboxymetylškrobu A, povidón, magnéziumstearát

Obal:

Hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400

Nantarid 25 mg + 100 mg filmom obalené tablety Starter pack

Jedno balenie obsahuje 11 filmom obalených tabliet (6 filmom obalených tabliet Nantarid 25 mg filmom obalené tablety a 5 filmom obalených tabliet Nantarid 100 mg filmom obalené tablety).

Ako vyzerá Nantarid a obsah balenia

Nantarid 25 mg filmom obalené tablety: okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety broskyňovej farby.

Nantarid 100 mg filmom obalené tablety: žlté, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s deliacou ryhou na jednej strane*

Nantarid 150 mg filmom obalené tablety: svetložlté, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety

Nantarid 200 mg filmom obalené tablety: biele okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety

Nantarid 300 mg filmom obalené tablety: biele filmom obalené tablety v tvare kapsuly s deliacou ryhou na jednej strane*

*Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

Nantarid tablety sú dostupné v blistroch a v HDPE fľašiach

Veľkosti balenia:

Nantarid 25 mg filmom obalené tablety

1, 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240 tabliet (blistrové balenie)

30x1, 100x1 tableta (blister s jednotlivou dávkou)

60, 100 tabliet (HDPE fľaša)

Nantarid 100 mg filmom obalené tablety

1, 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240 tabliet (blistrové balenie)

30x1, 50x1, 100x1 tableta (blister s jednotlivou dávkou)

60, 100 tabliet (HDPE fľaša)

Nantarid 150 mg filmom obalené tablety

1, 3, 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180, 240 tabliet (blistrové balenie)

60, 100 tabliet (HDPE fľaša)

Nantarid 200 mg filmom obalené tablety

1, 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240 tabliet (blistrové balenie)

30x1, 50x1, 100x1 tableta (blister s jednotlivou dávkou)

60, 100 tabliet (HDPE fľaša)

Nantarid 300 mg filmom obalené tablety

1, 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240 tabliet (blistrové balenie)

30x1, 50x1, 100x1 tableta (blister s jednotlivou dávkou)

60, 100 tabliet (HDPE fľaša)

Nantarid 25 mg + 100 mg filmom obalené tablety Starter pack

1 blister so 6 tabletami Nantarid 25 mg filmom obalené tablety

1 blister s 5 tabletami Nantarid 100 mg filmom obalené tablety

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Gedeon Richter Plc.

H-1103 Budapešť, Gyömrői út 19-21

Maďarsko

Výrobca finálneho lieku (tabletovanie a balenie):

Matrix Laboratories Limited (predchádzajúci názov Sigma Lab)

Plot No.: F-4 a F-12

Malegaon M.I.D.C.

Sinnar, Nashik - 422 113

Maharashtra

India

Prepustenie šarže vrátane kontroly šarže/skúšania, balenia, skladovania:

Gedeon Richter Plc.

H-1103 Budapešť, Gyömrői út 19-21

Maďarsko

Tento liek je registrovaný v členských štátoch EÚ pod nasledovnými názvami:

Dánsko: NANTARID

Česká republika: NANTARID 25, 100, 150, 200, 300 mg potahované tablety

Estónsko: NANTARID 25, 100, 150, 200, 300 mg õhukese polümeerikilega kaetud tabletid

Maďarsko: NANTARID 25, 100, 150, 200, 300 mg filmtabletta

Litva: NANTARID 25, 100, 150, 200, 300 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko: NANTARID 25, 100, 150, 200, 300 mg apvalkotās tabletes

Poľsko: NANTARID

Dánsko: NANTARID Start-pakke

Česká republika: NANTARID Starter pack

Estónsko: NANTARID

Maďarsko: NANTARID Starter pack

Litva: NANTARID Starter pack

Lotyšsko: NANTARID Starter pack

Poľsko: NANTARID

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 01/2011.