Nantarid 200 mg filmom obalené tablety - Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

tbl flm 90x200 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)

Obsah dokumentu Súhrn charakteristických vlastností (SPC)

Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č.: 2009/12821-ZME, 2009/12823-ZME, 2009/12825-ZME, 2009/12826-ZME, 2009/12828-ZME, 2009/12830-ZME

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Nantarid 25 mg filmom obalené tablety

Nantarid 100 mg filmom obalené tablety

Nantarid 150 mg filmom obalené tablety

Nantarid 200 mg filmom obalené tablety

Nantarid 300 mg filmom obalené tablety

Nantarid 25 mg + 100 mg filmom obalené tablety Starter pack

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Nantarid 25 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje quetiapíniumfumarát, ktorý zodpovedá 25 mg quetiapínu.

Pomocné látky:

Jedna tableta obsahuje 1 mg monohydrátu laktózy.

Nantarid 100 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje quetiapíniumfumarát, ktorý zodpovedá 100 mg quetiapínu.

Pomocné látky:

Jedna tableta obsahuje 4 mg monohydrátu laktózy.

Nantarid 150 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje quetiapíniumfumarát, ktorý zodpovedá 150 mg quetiapínu.

Pomocné látky:

Jedna tableta obsahuje 6 mg monohydrátu laktózy.

Nantarid 200 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje quetiapíniumfumarát, ktorý zodpovedá 200 mg quetiapínu.

Pomocné látky:

Jedna tableta obsahuje 8 mg monohydrátu laktózy.

Nantarid 300 mg filmom obalené tablety

Každá filmom obalená tableta obsahuje quetiapíniumfumarát, ktorý zodpovedá 300 mg quetiapínu.

Pomocné látky:

Jedna tableta obsahuje 12 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta

Nantarid 25 mg filmom obalené tablety

Okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety broskyňovej farby.

Nantarid 100 mg filmom obalené tablety

Žlté, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety s poliacou ryhou na jednej strane*

Nantarid 150 mg filmom obalené tablety

Svetložlté, okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety

Nantarid 200 mg filmom obalené tablety

Biele okrúhle, bikonvexné filmom obalené tablety

Nantarid 300 mg filmom obalené tablety

Biele filmom obalené tablety v tvare kapsuly s poliacou ryhou na jednej strane*

*Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba schizofrénie.

Liečba miernych až závažných manických epizód. Nie je preukázané, že Nantarid zabraňuje rekurencii manických alebo depresívnych epizód (pozri časť 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Nantarid sa má podávať dvakrát denne samostatne alebo s jedlom.

Dospelí:

Liečba schizofrénie:

Celková denná dávka počas prvých štyroch dní liečby je 50 mg quetiapínu (1.deň), 100 mg quetiapínu (2.deň),

200 mg quetiapínu (3.deň) a 300 mg quetiapínu (4.deň).

Po 4. dni ďalej sa má dávka vytitrovať na zvyčajnú účinnú dávku, ktorá je v rozmedzí 300 až 450 mg quetiapínu denne. V závislosti od klinickej odpovede a tolerability individuálneho pacienta sa má dávka upraviť v rozmedzí 150-750 mg kvetiapínu denne.

Liečba manických epizód spojených s bipolárnou poruchou:

Celková denná dávka počas prvých 4 dní liečby je 100 mg (1.deň), 200 mg (2.deň), 300 mg (3.deň) a 400 mg (4.deň). Ďalšia úprava dávkovania sa má vykonávať postupným zvyšovaním dennej dávky nie viac ako o 200 mg/deň, až do dosiahnutia dávky 800 mg quetiapínu denne na 6. deň.

Podľa klinickej odpovede a znášanlivosti individuálneho pacienta sa má dávka upraviť v rozmedzí 200 až 800 mg quetiapínu denne. Účinná dávka je zvyčajne v rozmedzí 400 až 800 mg denne.

Starší pacienti

Nantarid sa má tak ako ostatné antipsychotiká používať u starších pacientov s opatrnosťou, najmä počas úvodnej fázy liečby. V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti jednotlivého pacienta môže byť potrebné zvyšovať dávku pomalšie ako u mladších pacientov a stanoviť nižšiu terapeutickú dávku. Stredná hodnota plazmatického klírensu quetiapinu je u starších ľudí v porovnaní s mladšími o 30 až 50% nižšia.

Použitie u starších pacientov so psychózou spojenou s demenciou sa neodporúča.

Deti a mladiství

Bezpečnosť a účinnosť Nantaridu u detí a mladistvých nebola hodnotená.

Pacienti s poškodenou renálnou funkciou

Úprava dávky pri poruche funkcie obličiek nie je potrebná.

Pacienti s poškodenou funkciou pečene

Quetiapín je v značnom rozsahu metabolizovaný v pečeni, preto sa Nantarid má používať s opatrnosťou u pacientov so známym poškodením pečene, predovšetkým počas úvodnej fázy liečby.

Pacienti s poškodením pečene majú začať liečbu dávkou 25 mg quetiapínu denne. V závislosti od klinickej odpovede a znášanlivosti jednotlivého pacienta sa má dávka zvyšovať každý deň o 25 až 50 mg, až do dosiahnutia účinnej dávky.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo, alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku .

Kontraindikované je súbežné podávanie inhibítorov cytochrómu P450 3A4, ako sú inhibítory HIV - proteázy, azolové antimykotiká, erytromycín, klaritromycín a nefazodón (pozri časť 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Kardiovaskulárne ochorenia

Zvýšená opatrnosť je potrebná pri používaní Nantaridu u pacientov so známym kardiovaskulárnym ochorením, cerebrovaskulárnym ochorením, alebo inými ochoreniami, ktoré predisponujú k vzniku hypotenzie. Quetiapín môže vyvolať ortostatickú hypotenziu, predovšetkým pri úvodnom zvyšovaní dávky. Preto ak dôjde k takémuto stavu, musí sa zvážiť redukcia dávok alebo postupná titrácia dávok.

Záchvaty

V kontrolovaných klinických štúdiách nebol zistený žiadny rozdiel v incidencii záchvatov medzi pacientmi liečenými quetiapínom alebo placebom. Tak ako u iných antipsychotík, odporúča sa opatrnosť pri liečbe pacientov, ktorí udávajú záchvaty v anamnéze.

Extrapyramídový motorický syndróm

V kontrolovaných klinických štúdiách nebol zistený žiaden rozdiel v incidencii extrapyramídového motorického syndrómu u pacientov liečených quetiapínom v odporučených dávkach a placebom.

Tardívna dyskinéza

Ak sa objavia príznaky a symptómy tardívnej dyskinézy, musí sa zvážiť zníženie dávky alebo

prerušenie liečby Nantaridom (pozri časť 4.8).

Malígny neuroleptický syndróm

Malígny neuroleptický syndróm súvisí s antipsychotickou liečbou, vrátane quetiapínu (pozri časť 4.8). Klinické prejavy zahŕňajú hypertermiu, zmenu mentálneho stavu, svalovú rigiditu, vegetatívnu instabilitu a zvýšenie kreatínfosfokinázy. V týchto prípadoch sa musí terapia Nantaridom prerušiť a podať vhodnú liečbu.

Interakcie

Pozri tiež časť 4.5.

Súbežné používanie quetiapínu so silnými induktormi pečeňových enzýmov, akými sú karbamazepín

alebo fenytoín, značne znižuje plazmatické koncentrácie quetiapínu. Toto môže ovplyvniť účinnosť terapie Nantaridom.

Pacientov, ktorí sa liečia induktormi pečeňových enzýmov, je možné liečiť Nantaridom iba, ak ošetrujúci lekár rozhodne, že možný prínos liečby Nantaridom prevýši riziko z vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena v liečbe induktorom pečeňových enzýmov bola postupná. Ak je potrebné, možno zameniť tento liek za liek neindukujúci pečeňové enzýmy (napr. valproát sodný).

Hyperglykémia

Počas liečby quetiapínom sa vo veľmi zriedkavých prípadoch vyskytla hyperglykémia a exacerbácia existujúceho diabetu. U diabetických pacientov a u pacientov s rizikovými faktormi vzniku diabetes mellitus sa odporúča primerané klinické monitorovanie (pozri časť 4.8).

Predĺženie QT intervalu

Quetiapín sa musí používať s opatrnosťou u pacientov s vrodeným predĺžením QT intervalu. V klinických štúdiách a pri použití v súlade s SPC sa quetiapín nespájal s pretrvávajúcim predĺžením absolútneho QT intervalu. Avšak pri predávkovaní (pozri časť 4.9) sa pozorovalo predĺženie QT intervalu.

Tak ako pri iných antipsychotikách, opatrnosť sa musí dodržiavať, keď je quetiapín predpisovaný s liekmi, o ktorých je známe, že predlžujú QTc interval, zvlášť u starších, u pacientov s vrodeným syndrómom dlhého QT intervalu, kongestívnym srdcovým zlyhaním, hypertrofiou srdca, hypokaliémiou alebo hypomagnezémiou. Musí sa predísť súbežnému použitiu iných neuroleptík.

Akútne abstinenčné reakcie

Po náhlom vysadení antipsychotických liekov, vrátane quetiapínu, boli popísané akútne abstinenčné príznaky, ako nevoľnosť, vracanie a nespavosť. Odporúča sa postupné vysadenie liečby.

Starší pacienti so psychózou spojenou s demenciou:

Quetiapín nie je schválený na liečbu pacientov so psychózou spojenou s demenciou.

V randomizovaných placebom kontrolovaných klinických štúdiách u pacientov s demenciou, liečených atypickými antipsychotickými liekmi, sa zaznamenalo približne 3-násobne zvýšené riziko cerebrovaskulárnych nežiaducich účinkov. Mechanizmus tohto zvýšeného rizika nie je známy. Zvýšené riziko nie je možné vylúčiť ani v prípade ostatných antipsychotických liekov alebo skupín pacientov. Quetiapín sa má používať s opatrnosťou u pacientov s rizikovými faktormi pre vznik cievnej mozgovej príhody.

V meta-analýze atypických antipsychotík sa zistilo, že u starších pacientov s psychózou spojenou s demenciou je zvýšené riziko úmrtia v porovnaní s placebom. V dvoch 10-týždňových placebom kontrolovaných štúdiách s quetiapínom u rovnakej populácie pacientov (n=710; priemerný vek: 83 rokov; vekové rozpätie: 56-99 rokov) však bola incidencia mortality u pacientov liečených quetiapínom 5,5% v porovnaní s 3,2% v skupine pacientov, ktorí dostávali placebo. Pacienti v týchto štúdiách zomierali z rôznych príčin, ktoré zodpovedali očakávaniam pre túto populáciu. Tieto údaje nedokazujú kauzálny vzťah medzi liečbou quetiapínom a úmrtím u starších pacientov s demenciou.

Venózny trombembolizmus (VTE)

V súvislosti s antipsychotikami boli hlásené prípady venózneho trombembolizmu (VTE). Keďže pacienti liečení antipsychotikami majú často získané rizikové faktory pre VTE, je nutné identifikovať všetky rizikové faktory pre VTE pred, ako aj počas liečby Nantaridom a prijať potrebné preventívne opatrenia.

Laktózová intolerancia

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovou malabsorpciou nesmú užívať tento liek.

Dodatočná informácia

Údaje zo štúdií s Nantaridom v kombinácii s valproátom sodným alebo lítiom pri miernych až závažných manických epizódach sú obmedzené; avšak kombinovaná liečba bola dobre tolerovaná (pozri časť 4.8 a 5.1). Údaje zo štúdií poukazujú v treťom týždni liečby na aditívny účinok. Druhá štúdia nepreukázala žiadny aditívny účinok v šiestom týždni liečby. Nie sú žiadne dostupné údaje o kombinovanej liečbe po šiestom týždni liečby.

4.5 Liekové a iné interakcie

Vzhľadom na primárne účinky quetiapínu na centrálny nervový systém sa musí Nantarid používať s opatrnosťou v kombinácii s inými centrálne pôsobiacimi liekmi a alkoholom.

Odporúča sa opatrnosť pri súbežnej liečbe s inými liekmi, ktoré môžu predlžovať QT interval, napr. iné neuroleptiká, antiarytmiká I.A a III. triedy, halofantrín, levometadylacetát, mezoridazín, tioridazín, pimozid, sparfloxacín, gatifloxacín, moxifloxacín, dolazetroniummesilát, meflochin, sertindol alebo cisaprid. Odporúča sa zvýšená opatrnosť, keď sa quetiapín súbežne podáva s inými liekmi, ktoré môžu vyvolať poruchy elektrolytov, napr. tiazidové diuretiká (hypokaliémia), pretože zvyšujú riziko malígnej arytmie.

Cytochróm P450 (CYP) 3A4 je enzým, ktorý je primárne zodpovedný za metabolizmus quetiapínu sprostredkovaný cytochrómom P450. V interakčnej skúške so zdravými dobrovoľníkmi, súbežné podanie quetiapínu (25 mg) s ketokonazolom, inhibítorom CYP3A4 spôsobilo 5 až 8-násobné zvýšenie AUC quetiapínu. Preto je súbežné podávanie quetiapínu a inhibítorov CYP3A4 kontraindikované. Takisto sa neodporúča užívať quetiapín spolu s grapefruitovou šťavou.

V skúškach zameraných na sledovanie farmakokinetiky quetiapínu, v ktorých sa podávali opakované dávky quetiapínu pred a počas liečby karbamazepínom (známy induktor pečeňových enzýmov), súbežne podaný karbamazepín výrazne zvýšil klírens quetiapínu. Toto zvýšenie klírensu znižuje systémovú expozíciu quetiapínu (zistené pomocou AUC) priemerne na 13% hodnôt zistených u pacientov, ktorým sa podával quetiapín sám; hoci u niektorých pacientov sa pozorovalo ešte väčší účinok. V dôsledku tejto interakcie sú plazmatické koncentrácie quetiapínu nižšie. To môže ovplyvniť účinnosť liečby Nantaridom.

Súbežné podávanie quetiapínu s fenytoínom (ďalší induktor mikrozomálnych enzýmov) spôsobilo zvýšenie klírensu quetiapínu približne o 450%. Pacientom, ktorí sú liečení induktormi pečeňových enzýmov, sa má podávať Nantarid iba, ak ošetrujúci lekár rozhodne, že možný prínos liečby Nantaridom prevýši riziko z vysadenia induktora pečeňových enzýmov. Je dôležité, aby akákoľvek zmena v liečbe induktorom pečeňových enzýmov bola postupná. Ak je potrebné, možno zameniť tento liek za liek neindukujúci pečeňové enzýmy (napr. valproát sodný) (pozri časť 4.4).

Farmakokinetika quetiapínu sa signifikantne nezmenila pri súbežnom podávaní s antidepresívomi imipramínom (známy inhibítor CYP2D6) alebo fluoxetínom (známy inhibítor CYP3A4, CYP2D6).

Farmakokinetika quetiapínu sa signifikantne nezmenila pri súbežnom podávaní s antipsychotikami

risperidónom alebo haloperidolom. Avšak súbežné podávanie quetiapínu a tioridazínu spôsobilo zvýšenie klírensu quetiapínu približne o 70%.

Farmakokinetika quetiapínu nebola zmenená pri súbežnom podávaní s cimetidínom.

Farmakokinetika lítia nebola zmenená pri súbežnom podávaní s quetiapínom.

Farmakokinetika valproátu sodného a quetiapínu nebola klinicky významne zmenená pri ich súbežnom podávaní.

Neuskutočnili sa žiadne interakčné štúdie s liekmi, ktoré sa bežne používajú na liečbu kardiovaskulárnych ochorení.

4.6 Gravidita a laktácia

Bezpečnosť a účinnosť quetiapínu počas gravidity sa nestanovila. Štúdie na zvieratách neposkytli žiaden dôkaz teratogénnych účinkov quetiapínu, aj keď možný účinok na zrak plodu nebol hodnotený. Preto sa môže Nantarid podávať v gravidite iba vtedy, ak prínos preváži možné riziká. U novorodencov, ktorých matkám bol podávaný quetiapín počas gravidity, sa objavili abstinenčné symptómy.

Nie je známe, do akej miery sa quetiapín vylučuje do materského mlieka. Preto sa dojčiacim ženám odporúča prerušiť dojčenie, kým užívajú Nantarid.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Vzhľadom k primárnym účinkom quetiapínu na centrálny nervový systém, môže dôjsť k ovplyvneniu činností vyžadujúcich bdelosť. Preto pacienti musia byť upozornení, aby neviedli vozidlá alebo neobsluhovali stroje, kým nie je známa ich individuálna odpoveď na quetiapín.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky pri quetiapíne sú ospalosť, závrat, suchosť v ústach, mierna asténia, zápcha, tachykardia, ortostatická hypotenzia a dyspepsia.

Tak ako pri ostatných antipsychotikách, s quetiapínom bolo spojené priberanie na váhe, synkopa, malígny neuroleptický syndróm, leukopénia, neutropénia a periférny edém.

Pri hodnotení nežiaducich účinkov sa predpokladajú nasledujúce frekvencie:

veľmi časté: (≥1/10)

časté: (≥1/100, <1/10)

menej časté: (≥1/1000, <1/100)

zriedkavé: (≥1/10 000, <1/1000)

veľmi zriedkavé: (<1/10 000) vrátane jednotlivých prípadov

neznáme: nemožno ich odhadnúť z dostupných údajov

V rámci každej skupiny frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

Poruchy krvi a lymfatického systému

Časté: leukopénia3

Menej časté: eozinofília

Veľmi zriedkavé: neutropénia3

Poruchy imunitného systému

Menej časté: hypersenzitivita

Poruchy metabolizmu a výživy

Veľmi zriedkavé: hyperglykémia 1,6,7, diabetes 1,6,7

Poruchy nervového systému

Veľmi časté: závrat5, somnolencia2, bolesti hlavy

Časté: synkopa5

Menej časté: záchvaty1

Veľmi zriedkavé: tardívna dyskinéza7

Poruchy srdca a srdcovej činnosti

Časté:tachykardia5, prípady predĺženia QT-intervalu, ventrikulárna arytmia, náhla nevysvetliteľná smrť, zástava srdca a torsade de pointes boli hlásené pri užívaní neuroleptík a sú považované za účinky tejto triedy.

Cievne poruchy

Časté: ortostatická hypotenzia5

Neznáma frekvencia: venózny trombembolizmus8

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Časté: rinitída

Poruchy gastrointestinálneho systému

Časté: sucho v ústach, zápcha, dyspepsia

Poruchy pečene a žlčových ciest

Zriedkavé: žltačka7

Veľmi zriedkavé:hepatitída7

Poruchy kože a podkožného tkaniva

Veľmi zriedkavé: angioedém7, Stevensov-Johnsonov syndróm7

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Zriedkavé: priapizmus

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

Časté: mierna asténia, periférny edém

Zriedkavé: malígny neuroleptický syndróm1

Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia

Časté: priberanie na váhe, zvýšenie sérových transamináz (ALT, AST)4

Menej časté: zvýšenie hladín gamaglutamyltransferázy4, zvýšenie hladín sérových triglyceridov (nie nalačno), zvýšenie celkového cholesterolu

(1) Pozri časť 4.4.

(2) Obyčajne počas prvých dvoch týždňov liečby sa môže vyskytnúť ospalosť, ktorá zvyčajne pokračovaním podávania Nantaridu ustúpi.

(3) V kontrolovaných klinických skúškach s Nantaridom neboli hlásené žiadne prípady pretrvávajúcej závažnej neutropénie alebo agranulocytózy. Počas postmarketingových skúseností vysadenie liečby s Nantaridom viedlo k ústupu leukopénie a/alebo neutropénie. Možnými rizikovými faktormi leukopénie a/alebo neutropénie je už existujúci nízky počet bielych krviniek a liekmi indukovaná leukopénia a/alebo neutropénia v anamnéze.

(4) U niektorých pacientov, ktorým sa podával Nantarid, sa pozorovalo asymptomatické zvýšenie hladín sérových transamináz (ALT, AST) alebo gamaglutamyltransferázy. Tieto zvýšené hodnoty boli zvyčajne reverzibilné pri pokračujúcej liečbe s Nantaridom.

(5) Nantarid môže rovnako ako ďalšie antipsychotiká, ktoré spôsobujú blokádu alfa-1 adrenergných receptorov, vyvolať ortostatickú hypotenziu spojenú so závratom, tachykardiou a u niektorých pacientov so synkopou, najmä počas obdobia úvodnej titrácie dávky (pozri časť 4.4).

(6) Vo veľmi zriedkavých prípadoch bola hlásená hyperglykémia a exacerbácia existujúceho diabetu.

(7) Frekvencia týchto nežiaducich účinkov je založený na „postmarketingovej“ databáze.

(8) V súvislosti s antipsychotikami boli hlásené prípady venózneho trombembolizmu, vrátane prípadov pľúcnej embolizácie a prípadov hlbokej venóznej trombózy.

Terapia quetiapínom bola spojená s malým poklesom hladín tyreoidálnych hormónov, závislým od dávky, hlavne celkového T4 a voľného T4. Zníženie bolo závislé na podanej dávke. Pokles celkového a voľného T4 bol najväčší počas prvých 2 až 4 týždňov terapie quetiapínom a v priebehu dlhodobého užívania sa už ďalej neznižoval. Takmer vo všetkých prípadoch bolo vysadenie quetiapínu sprevádzané zmenou účinku na celkový a voľný T4, bez závislosti od dĺžky liečby. Menšie poklesy celkového T3 a reverzného T3 boli pozorované iba pri vyšších dávkach. Hladiny TBG boli nezmenené a zvyčajne sa nezaznamenalo ani recipročné zvýšenie hladín TSH, pričom nie sú žiadne náznaky, že by quetiapín spôsobil klinicky významný hypotyreoidizmus.

4.9 Predávkovanie

Počas klinických skúšok sa získali obmedzené skúsenosti s predávkovaním quetiapínu. Odhadom použité dávky až do 20 g neboli fatálne a pacienti sa zotavili bez následkov. V postmarketingových skúsenostiach sa zaznamenali veľmi zriedkavé hlásenia predávkovania samotným quetiapínom, ktorých následkom bola smrť, kóma alebo predĺženie QT intervalu.

Vo všeobecnosti, hlásené príznaky zodpovedali zvýrazneným známym farmakologickým účinkom lieku, t.j. ospalosť a útlm, tachykardia a hypotenzia.

Quetiapín nemá špecifické antidotum. V prípade ťažkej intoxikácie treba zvážiť možnosť použitia viacerých liekov, odporúča sa intenzívna starostlivosť, vrátane zabezpečenia a udržania priechodnosti dýchacích ciest, zaistenia dostatočného okysličenia a ventilácie, monitorovania a podpory kardiovaskulárneho systému.

Hoci nemáme k dispozícii údaje o zabránení absorpcie nadmernej dávky pri predávkovaní, má sa zvážiť výplach žalúdka (po intubácii, ak je pacient v bezvedomí) a podanie aktívneho uhlia v kombinácii s laxatívami.

Lekársky dohľad a sledovanie musí pokračovať až do úplného vyliečenia pacienta.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antipsychotiká, diazepíny, oxazepíny a tiazepíny

ATC skupina: N05AH04

Mechanizmus účinku

Quetiapín je látka s atypickou antipsychotickou aktivitou, ktorá reaguje so širokým spektrom neurotransmiterových receptorov. Quetiapín vykazuje afinitu k cerebrálnym serotonínovým (5HT2) a dopamínovým D1 a D2 receptorom. Predpokladá sa, že práve kombinácia receptorového antagonizmu s vysokou selektivitou pre 5HT2 oproti D2 receptorom je zodpovedná za antipsychotické vlastnosti a málo výrazný extrapyramídový motorický vedľajší účinok quetiapínu. Quetiapín vykazuje tiež vysokú afinitu k histamínovým a α-1 adrenergným receptorom, ale nižšiu afinitu k α-2-adrenergným receptorom a zanedbateľnú afinitu k muskarínovým acetylcholínovým alebo benzodiazepínovým receptorom. Quetiapín je účinný v testoch na zistenie antipsychotického potenciálu, akými sú testy na podmienené obranné reflexy. Tiež blokuje aktivitu dopamínových agonistov, čo sa prejavilo na základe elektrofyziologických meraní alebo pozorovaní správania sa. Okrem toho zvyšuje koncentráciu dopamínových metabolitov, neurochemický index blokády D2 receptorov.

Farmakodynamické účinky

V predklinických testoch určených na predikciu vyvolania extrapyramídových motorických vedľajších účinkov quetiapín vykazuje atypický profil, ktorý je odlišný od profilu štandardných antipsychotík. Pri dlhodobom podávaní quetiapín nespôsobuje precitlivenosť D2 receptorov. Pri podávaní dávok, ktoré dostatočne blokujú D2 - receptory, quetiapín spôsobuje iba slabú katalepsiu. Quetiapín pri dlhodobom podávaní vykazuje selektivitu pre limbický systém, pretože spúšťa blokádu depolarizácie v mezolimbických neurónoch, nie však v nigrostriatálnych neurónoch obsahujúcich dopamín. Pri akútnom alebo dlhodobom podávaní opiciam rodu Cebus s alebo bez senzibilizácie haloperidolom, má quetiapín minimálny účinok pri vyvolaní dystónie. Z výsledkov týchto testov možno usudzovať, že quetiapín by mal mať minimálny potenciál vyvolať extrapyramídové motorické vedľajšie účinky. Naviac, predpokladá sa, že látky s minimálnou tendenciou spúšťať extrapyramídové motorické vedľajšie účinky majú tiež iba nízky potenciál vyvolať tardívnu dyskinézu (pozri časť 4.8).

Klinická účinnosť

V troch placebom kontrolovaných klinických štúdiách u pacientov so schizofréniou, v ktorých sa podávali rôzne dávky quetiapínu, sa nezistil rozdiel v incidencii extrapyramídových motorických vedľajších účinkov alebo v spotrebe súbežne podávaných anticholinergík medzi skupinami pacientov, ktorí dostávali quetiapín alebo placebo. V jednej placebom kontrolovanej štúdii, v ktorej sa podávali fixné denné dávky v rozpätí 75-750 mg quetiapínu, sa nezistili rozdiely vo frekvencii extrapyramídových motorických symptómov alebo v spotrebe súbežne podávaných anticholinergík medzi skupinou užívajúcou quetiapín a skupinou užívajúcou placebo. V štyroch placebom kontrolovaných klinických štúdiách, v dvoch s quetiapínom ako monoterapiou a dvoch s quetiapínom v kombinácii s lítiom alebo valproátom sodným, sa hodnotilo podávanie denných dávok až do 800 mg quetiapínu v liečbe miernych až závažných manických epizód. Nezistil sa žiadny rozdiel vo frekvencii extrapyramídových príznakov alebo v spotrebe súbežne podávaných anticholinergík medzi skupinou liečenou quetiapínom a skupinou liečenou placebom. Chýbanie indukcie extrapyramídových motorických príznakov sa považuje za vlastnosť atypických antipsychotík.

Na rozdiel od iných antipsychotík, quetiapín nevyvoláva trvalé zvýšenie hladín prolaktínu, čo sa tiež považuje za vlastnosť atypických antipsychotík. V klinickej štúdii, v ktorej sa podávali rôzne fixné dávky, sa nezistili rozdiely v koncentrácii prolaktínu na konci štúdie medzi pacientmi so schizofréniou, ktorí dostávali quetiapín (v odporúčanom dávkovacom rozmedzí), a pacientmi, ktorí dostávali placebo.

V dvoch štúdiách u pacientov s miernymi až závažnými epizódami sa ukázalo, že quetiapín je v monoterapii účinnejší ako placebo, čo sa týka zlepšenia manických príznakov po 3 a 12 týždňoch. V súčasnej dobe nie sú žiadne výsledky z dlhodobých štúdií o účinnosti quetiapínu v predchádzaní manických alebo depresívnych príhod. Údaje o použití quetiapínu v kombinácii s valproátom sodným alebo lítiom po 3 a 6 týždňoch štúdie v liečbe miernych až závažných manických epizód sú obmedzené. Avšak kombinovaná liečba sa dobre znášala. Údaje zo štúdie preukázali aditívny účinok v 3. týždni liečby. Druhá štúdia nepreukázala aditívny účinok v 6. týždni liečby. Nie sú žiadne údaje o kombinovanej terapii po šiestom týždni liečby Priemerná dávka quetiapínu u pacientov počas posledného týždňa liečby bola približne 600 mg denne. Denná dávka približne u 85% pacientov bola v rozmedzí 400 a 800 mg.

Klinické skúšky preukázali, že quetiapín je účinný pri podávaní 2x denne, hoci polčas quetiapínu je približne 7 hodín. Tento výsledok podporili aj výsledky štúdie, ktorá využíva pozitrónovú emisnú tomografiu (PET), kde sa zistilo, že quetiapín sa viaže na 5HT2 a D2 receptory až 12 hodín. Bezpečnosť a účinnosť dávok vyšších ako 800 mg sa nehodnotila.

V placebom kontrolovaných štúdiách u starších pacientov so psychózou spojenou s demenciou nebola incidencia cerebrovaskulárnych nežiaducich účinkov na 100 pacientských rokov vyššia u pacientov liečených quetiapínom ako u pacientov liečených placebom.

Účinnosť dlhodobej liečby quetiapínom v prevencii relapsov sa v zaslepených klinických skúškach nehodnotila. V otvorených štúdiách s pacientmi so schizofréniou sa udržiavala účinnosť quetiapínu, keď sa pokračovalo v liečbe u pacientov, ktorí mali na začiatku zlepšenie, čo svedčí, že dlhodobá liečba je účinná.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Quetiapín sa po perorálnom podaní dobre vstrebáva a extenzívne metabolizuje. Hlavné metabolity v plazme nemajú u človeka významný farmakologický účinok. Biologická dostupnosť quetiapínu nie je významne ovplyvnená, ak sa jedlo konzumuje v tom istom čase. Polčas vylučovania quetiapínu je asi 7 hodín. Približne 83% quetiapínu sa viaže na plazmatické bielkoviny.

Quetiapín má lineárnu farmakokinetiku, ktorá je rovnaká u mužov i u žien. Stredná hodnota klírensu quetiapínu u starších ľudí je o 30 až 50% nižšia ako u dospelých vo veku 18-65 rokov.

U osôb s ťažkým poškodením renálnej funkcie (klírens kreatinínu menej ako 30 ml/min/1,73 m2) bol stredný klírens v plazme asi o 25% nižší, hoci individuálne hodnoty klírensu boli v rozmedzí hodnôt u zdravých jedincov.

Quetiapín sa v pečeni extenzívne metabolizuje. Po podaní rádioaktívne označeného quetiapínu sa vylučuje do moču alebo stolice menej ako 5% nezmenenej zlúčeniny. Asi 73% rádioaktivity sa vylúči močom a 21% stolicou. U osôb s poškodením funkcie pečene (stabilná alkoholická cirhóza) je stredný plazmatický klírens quetiapínu znížený asi o 25%. Keďže sa quetiapín extenzívne metabolizuje v pečeni, očakávajú sa zvýšené plazmatické hladiny u pacientov s poškodením funkcie pečene, takže u týchto pacientov je potrebné upraviť dávkovanie (pozri časť 4.2).

In vitroštúdiepotvrdili, že hlavným enzýmom, ktorý sa podieľa na metabolizme quetiapínu sprostredkovanom cytochrómom P450, je CYP3A4. Dokázalo sa, že quetiapín a niekoľko jeho metabolitov spôsobujú slabú inhibíciu aktivity izoenzýmov 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4 cytochrómu P450, ale iba v koncentráciách, ktoré boli aspoň 10krát až 50 krát vyššie ako koncentrácie po normálnej účinnej dennej dávke v rozmedzí od 300 do 450 mg. Na základe týchto in vitrovýsledkov sa zdá nepravdepodobné, že by súbežné podávanie quetiapínu a iných liekov viedlo ku klinicky signifikantnej inhibícii metabolizmu druhého lieku, ktorý je tiež sprostredkovaný cytochrómom P450. Štúdie na zvieratách indikujú, že quetiapín môže indukovať enzýmy cytochrómu P450. Na druhej strane v špecifickej interakčnej skúške so psychotickými pacientmi sa však nezistilo žiadne zvýšenie aktivity cytochrómu P450 po podaní quetiapínu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V niekoľkých in vitro a in vivoštúdiách sa nedokázala genotoxicita. Pri klinicky signifikantnej expozícii v štúdiách na zvieratách sa zistili nasledovné zmeny, ktoré sa však v dlhodobých klinických skúškach nepotvrdili. U potkanov sa pozorovalo ukladanie pigmentu do štítnej žľazy. U opíc rodu Cynomolgus sa pozorovala hypertrofia tyroidálnych folikulárnych buniek spolu so znížením plazmatických hladín T3, koncentrácie hemoglobínu a počtu červených a bielych krviniek. U psov sa pozoroval zákal šošovky a katarakty. Tieto zistenia treba zvážiť pri posudzovaní prínosu a možného rizika quetiapínu pre pacienta.

Výskyt adenokarcinómu mliečnej žľazy bol štatisticky významne zvýšený u samičiek potkanov pri všetkých testovaných dávkach, ktoré tvorili 0,3-, 0,9- a 3-násobok maximálnej odporúčanej dávky u ľudí prepočítané na mg/m2. Vyšetrenia séra v 1 rok trvajúcej štúdii na toxicitu ukázali, že quetiapín zvýšil strednú hodnotu prolaktínu v sére maximálne 32-násobne u potkaních samcov a 13-násobne u potkaních samičiek. Zvýšenie výskytu nádorov mliečnej žľazy sa zistil u hlodavcov po dlhodobom podávaní iných antipsychotík a je považovaný za sprostredkovaný prolaktínom. Relevantnosť tejto zvýšenej incidencie prolaktínom sprostredkovaných tumorov mliečnej žľazy u potkanov pre riziko u ľudí je neznáme.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Nantarid 25 mg filmom obalené tablety

Jadro tablety:

Hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý

Monohydrát laktózy

Mikrokryštalická celulóza

Sodná soľ karboxymetylškrobu A

Povidón

Magnéziumstearát

Obal tablety:

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol 400

Oxid železitý žltý (E 172)

Oxid železitý červený (E 172)

Nantarid 100 mg filmom obalené tablety

Jadro tablety:

Hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý

Monohydrát laktózy

Mikrokryštalická celulóza

Sodná soľ karboxymetylškrobu A

Povidón

Magnéziumstearát

Obal tablety:

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol 400

Oxid železitý žltý (E 172)

Nantarid 150 mg filmom obalené tablety

Jadro tablety:

Hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý

Monohydrát laktózy

Mikrokryštalická celulóza

Sodná soľ karboxymetylškrobu A

Povidón

Magnéziumstearát

Obal tablety:

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol 400

Oxid železitý žltý (E 172)

Nantarid 200 mg filmom obalené tablety

Jadro tablety:

Hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý

Monohydrát laktózy

Mikrokryštalická celulóza

Sodná soľ karboxymetylškrobu A

Povidón

Magnéziumstearát

Obal tablety:

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol 400

Nantarid 300 mg filmom obalené tablety

Jadro tablety:

Hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý

Monohydrát laktózy

Mikrokryštalická celulóza

Sodná soľ karboxymetylškrobu A

Povidón

Magnéziumstearát

Obal tablety:

Hypromelóza

Oxid titaničitý (E 171)

Makrogol 400

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na skladovanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/PE/PVDC/Alu blister

HDPE fľaša

Veľkosti balenia:

Nantarid 25 mg filmom obalené tablety

1, 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240 tabliet (blistrové balenie)

30x1, 100x1 tableta (blister s jednotlivou dávkou)

60, 100 tabliet (HDPE fľaša)

Nantarid 100 mg filmom obalené tablety

1, 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240 tabliet (blistrové balenie)

30x1, 50x1, 100x1 tableta (blister s jednotlivou dávkou)

60, 100 tabliet (HDPE fľaša)

Nantarid 150 mg filmom obalené tablety

1, 3, 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180, 240 tabliet (blistrové balenie)

60, 100 tabliet (HDPE fľaša)

Nantarid 200 mg filmom obalené tablety

1, 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240 tabliet (blistrové balenie)

30x1, 50x1, 100x1 tableta (blister s jednotlivou dávkou)

60, 100 tabliet (HDPE fľaša)

Nantarid 300 mg filmom obalené tablety

1, 3, 6, 10, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 120, 180, 240 tabliet (blistrové balenie)

30x1, 50x1, 100x1 tableta (blister s jednotlivou dávkou)

60, 100 tabliet (HDPE fľaša)

Nantarid 25 mg + 100 mg filmom obalené tablety Starter pack

1 blister so 6 tabletami Nantarid 25 mg filmom obalené tablety

1 blister s 5 tabletami Nantarid 100 mg filmom obalené tablety

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Gedeon Richter Plc.

H-1103 Budapešť, Gyömrői út 19-21

Maďarsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Nantarid 25 mg filmom obalené tablety: 68/0351/07-S

Nantarid 100 mg filmom obalené tablety: 68/0352/07-S

Nantarid 150 mg filmom obalené tablety: 68/0353/07-S

Nantarid 200 mg filmom obalené tablety: 68/0354/07-S

Nantarid 300 mg filmom obalené tablety: 68/0355/07-S

Nantarid 25 mg + 100 mg filmom obalené tablety Starter pack: 68/0356/07-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

10.10.2007

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

január 2011