Problém s inkluzívnym vzdelávaním na slovenských školách pretrváva

Inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodneným je na Slovensku stále veľký problém. Na školách chýbajú špeciálni asistenti a odborní zamestnanci. Z realizovaného prieskumu vyplýva, že takmer polovica učiteľov vníma inkluzívne vzdelávanie ako namáhavé. Nadácia pre deti Slovenska už druhý rok na tento fakt upozorňuje prostredníctvom programu Kto chýba?, ktorý pomáha so začlenením takýchto detí do bežného vyučovacieho procesu.
Program na podporu inkluzívneho vzdelávania „Kto chýba?“

Orange | Zdroj: súkr.archív

Program na podporu inkluzívneho vzdelávania „Kto chýba?“ vznikol v roku 2018 ako reakcia na podhodnotenú situáciu v oblasti vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. V tomto roku bolo školám pridelených len 3 108 pedagogických asistentov, no zhruba polovica detí stále takúto pomoc nedostala. Rovnaký nedostatok sa týka aj odborných zamestnancov - školských psychológov, logopédov, špeciálnych, liečebných alebo sociálnych pedagógov.

„V školách je 40.268 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a počet integrovaných detí stále stúpa. Napriek tomu má dnes na Slovensku prístup k podporným službám školského psychológa iba 15 % základných a stredných škôl. V materských školách je to len 0,3 %,“ hovorí Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska.

Úspešná Škola inkluzionistov

Prostredníctvom grantovo-vzdelávacieho projektu Škola inkluzionistov ponúka Nadácia pre deti Slovenska školám vzdelávanie, supervíziu, konzultácie a v neposlednom rade finančné granty. V súčasnosti projekt Škola inkluzionistov tvorí sieť 40-tich škôl.

„Úspechom je aj zaradenie projektu „Škola inkluzionistov“ do pedagogicko-organizačných pokynov Ministerstva školstva pre školský rok 2019/2020, v ktorých odporúča všetkým školám zapojiť sa do tohto programu na podporu inkluzívneho vzdelávania na Slovensku,“ približuje Gallo.

V rámci prvého ročníka projektu Škola inkluzionistov sa zrealizoval výskum zameraný na situáciu na školách zapojených v programe. Väčšina učiteľov vníma vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením na bežnej základnej škole pozitívne a len 10% z nich si myslí, že by sa mali vzdelávať v špeciálnych školách. Zároveň však upozorňujú, že vzdelávanie týchto detí je náročnejšie, a preto by školy v tejto oblasti potrebovali pomoc. Takmer 50% učiteľov z celkovej vzorky vníma rozmanitosť v rámci triedy ako namáhavú. Pri učiteľoch 2. stupňa je to dokonca až 60%.

Vysoký počet integrovaných detí je pre učiteľov zaťažujúci, ak nemajú dostatočnú podporu. Ako najviac účinné opatrenia vnímajú učitelia prítomnosť pedagogického asistenta v triede, kvalitné vzdelávacie materiály, prítomnosť odborného personálu na škole, nižší počet žiakov v triede a individuálny plán práce so žiakmi so zdravotným znevýhodnením. Ďalšie výsledky výskumu sú predstavené na stránke ktochyba.sk, ktorá je súčasťou programu „Kto chýba?“.

Problém sa týka aj materských škôl

Na Slovensku je odhadom 14 000 detí so zdravotným znevýhodnením vo veku do 7 rokov a viac ako 5 000 z nich je vo veku, kedy by mali navštevovať materské školy. Až 60 % z nich však do začiatku povinnej školskej dochádzky materské školy nenavštevuje. Pritom práve materská škola je prirodzeným priestorom, kde sa môže dieťa začleniť do kolektívu svojich rovesníkov. Dôvodom, prečo mnohé deti nenavštevujú materské školy je, že na vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením je pripravených iba 23% z nich. Materské školy zároveň nie sú povinné prijať tieto deti do kolektívu, ak na to nemajú vytvorené vhodné podmienky.

„Sem spadajú nedostatočné podmienky pre individuálny prístup kvôli vysokému počtu detí v triedach, nedostatok pedagogických asistentov a odborných zamestnancov, fyzické bariéry v budove školy, nedostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie potrieb detí so zdravotným znevýhodnením, ako aj nepripravenosť učiteľov pre prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,“ upresňuje aktuálne problémy Aneta Chleničanová, riaditeľka SZŠ u Filipa v Banskej Bystrici a projektová manažérka NDS, konzultantka projektu projektu Škôlok inkluzionistov.

Dlhodobá pomoc dobročinného Plesu v opere

Na problém vzdelávania zdravotne znevýhodnených detí opäť upozorňuje aj dobročinný Ples v opere, ktorý za uplynulé dva roky prispel na podporu vzdelávania detí so zdravotný znevýhodnením úctyhodnou sumou 525 106 eur.

„Považujeme za veľký úspech, že sa nám podarilo zrealizovať naozaj potrebné projekty a upriamiť pozornosť na problematiku inkluzívneho vzdelávania. Napriek tomu je situácia naďalej vážna a identifikovali sme alarmujúci stav v oblasti predškolského vzdelávania. Preto jubilejný 20. ročník Plesu v opere opäť využije svoj spoločenský význam v prospech detí so zdravotným znevýhodnením s cieľom prispieť k dlhodobým a systémovým zmenám, a to aj so zameraním na deti v materských školách,“ hovorí Andrea Cocherová, riaditeľka dobročinného Plesu v opere.

Hostiteľ dobročinného Plesu v opere, spoločnosť Orange Slovensko, patrí medzi lídrov v oblasti spoločenskej zodpovednosti a vďaka svojim CSR aktivitám, Nadácii Orange a Plesu v opere dokázal za dvadsať rokov podporiť aktívne komunity, jednotlivcov i znevýhodnené skupiny v mnohých oblastiach.