Nové štúdie ukazujú, že cvičenia Mindfulness môžu pomáhať pri znižovaní vysokého krvného tlaku

Mindfulness môže pomáhať pri konkrétnych zdravotných problémoch. Autor metódy Mindfulness MBSR Jon Kabat Zinn publikoval množstvo štúdií ako Mindfulness pomáha pri znižovaní stresu, psychických problémoch aj chronických bolestiach. Ale nové štúdie ukazujú, že Mindfulness môže pomáhať aj pri znižovaní vysokého krvného tlaku.
meranie krvneho tlaku

Zdroj: Freepik.com

Podľa WHOje každoročne 18 miliónov úmrtí v USA a celosvetovo spôsobených kardiovaskulárnymi ochoreniami, vo veľkej miere najmä v dôsledku hypertenzie. Úmrtiam je možné predchádzať medikamentózne, ale aj zmenou správania sa a životného štýlu. Pomôcť môže aj pravidelné cvičenie všímavosti v našich kurzoch na Mindfulness MBSR Slovensko.

Keď zmena je taká ťažká...

Pacienti, ktorých sa problém hypertenzie priamo dotýka, nepochybne dostali množstvo informácií a rád od svojho ošetrujúceho lekára a iste aj od „Dr. Googla“. Všetci vieme, čo treba robiť. Ale prečo to nerobíme? Prečo je tak ťažké zbavovať sa zlozvykov, cvičiť či chudnúť? Zmena zvnútra, zmena postojov a transformácia k tomu, aby sme sa prestali spoliehať iba na externú pomoc či zásah „zvonku“ a urobili zmenu a konkrétny krok zvnútra, sa nedeje ľahko.

A práve tu, pri zmene správania a postojov, môže výrazne pomôcť Mindfulness - všímavosť.

Cvičenia a postoje Mindfulness, ktoré účastníkov učíme v kurzoch Mindfulness MBSR Slovensko, sú zamerané na zmenu správania sa, prevzatie osobnej zodpovednosti - aj za vlastné zdravie - a na konkrétne aktivity vedúce k zlepšeniu celkovej psychickej i fyzickej pohody. Skupinové či individuálne cvičenia nie sú náhradou medikamentóznej liečby či návštev odborníka, ale sú vynikajúcim doplnkom a štartérom vlastnej iniciatívy a prispenia k liečbe zo strany pacienta. Účasť na našich skupinových cvičeniach prebieha v bezpečnom prostredí a umožňuje otvorené zdieľanie v skupine ľudí s podobným problémom a vzájomnú podporu na ceste za lepším zdravím.

Ako môže Mindfulness pomôcť pri znižovaní vysokého krvného tlaku?

Podľa slov EricaLoucksa, profesora epidemiológie, behaviorálnych a sociálnych vied na BrownUniversity môže mindfulness – všímavosť výrazne podporiť zmenu správania sa pacientov, teda významné behaviorálne aspekty hypertenzie.

O hypertenzii vieme veľa a teoreticky by sme ju mohli mať pod kontrolou u všetkých. No u viac ako polovice diagnostikovaných pacientov tomu tak nie je . Podľa profesora Loucksa môže byť mindfulness- všímavosť - ďalším prístupom, ako pomôcť pacientom znižovať tlak a to tak, že im - aj prostredníctvom cvičení a pochopením hlavných postojov všímavosti - pomáhame lepšie pochopiť, čo sa deje v ich mysli a tele. Naše kurzy Mindfulness MBSR Slovensko môžu pomôcť pacientom s hypertenziou, ktorí sú otvorení participatívnej medicíne, ktorí chcú pracovať na zmene svojho správania sa a postojov a ktorým vždy odporúčame, aby o zámere zúčastniť sa našich kurzov informovali aj svojho ošetrujúceho lekára.

stetoskop

Zdroj: Freepik.com

Čo ešte hovorí veda?

Štúdie profesora Loucksa a celého tímu vedcov, ktorí skúmali účastníkov dvojmesačného programu zameraného na znižovanie vysokého krvného tlaku pomocou všímavosti aj rok po jeho ukončení, uvádzajú signifikantné zlepšenie zručnosti sebaovládania a namerané znížené hodnoty tlaku krvi.

Pozitívne účinky aj po ubehnutí jedného roka pretrvávali najmä u pacientov, ktorí do programu vstúpili v tzv. druhom stupni neriadenej hypertenzie, t.j. systolický tlak bol rovný alebo vyšší ako 140 mmHg. Títo pacienti vykazovali v priemere redukciu tlaku o 15,1 mmHg. Ako uvádza profesor Loucks, išlo o multimodálny program, kde boli cvičenia všímavosti kombinované a doplnené aj o ďalšie stratégie na znižovanie krvného tlaku, ako je pokračovanie v užívaní predpísaných liekov, edukácia pacientov o zlozvykoch, ktoré vedú k hypertenzii a pod. Všímavosť bola v tomto prípade vhodne a úspešne integrovaná do štandardnej liečby.

Čo ma čaká v 8-týždňovom kurze MBSR?

Pacienti s hypertenziou môžu obohatiť svoju liečbu aj účasťou v našich kurzoch MBSR. Naučíme vás tu rôzne techniky všímavosti, ktoré vám pomôžu stíšiť sa, upokojiť myseľ, zlepšiť svoju pozornosť, znížiť vašu reaktivitu na stres, lepšie kontrolovať svoje emócie, lepšie a jasnejšie si uvedomovať svoje zdravotné návyky i zlozvyky a tým znižovať mnoho rizikových faktorov, ktoré sa spájajú s vysokým krvným tlakom.Už i krátke cvičenie dychu či meditácia vedená odborníkom vám pomôžu spomaliť tep i znížiť tlak.

Techniky, zručnosti či postoje, získané v kurze pod vedením odborného lektora, môžete zaviesť do svojho života natrvalo. Kurz je vhodný aj ako prevencia pre tých, ktorí problém s hypertenziou síce nemajú, ale radi by sa mu v budúcnosti vyhli.

Kde a ako sa môžem prihlásiť na kurz?

V Mindfulness MBSR Slovensko v Bratislave a v Košiciach poskytujeme 8-týždňové kurzy aj jednodňové workshopy, skupinové i individuálne, kde sa môžete zoznámiť s konceptom mindfulness – všímavosti a naučiť sa zručnosti, postoje a cvičenia. Kurzom Vás prevedú kvalifikované lektorky Ing. Mária Boťanská v Bratislave a PhDr. Kvetoslava Sarvašová v Košiciach. Kurz nie je náhradou liečby.


Použitá literatúra: