Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Charakteristika úradu

1. Charakteristika úradu

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa orientuje na skutočné potreby občanov, zameriava sa na zvyšovanie úlohy občanov v systéme, zabezpečenie ich rovnosti v prístupe k zdravotnej starostlivosti a účinné vymáhanie ich práv. Definovaním povinných, ako aj odporúčaných metodických usmernení úrad plní aj významnú normatívnu funkciu v systéme zdravotníctva.

ÚDZS má aj významnú úlohu orgánu dohliadajúceho na finančnú stránku zdravotníctva dohľadom nad fungovaním zdravotných poisťovní. ÚDZS je garantom, že zdravotné poisťovne, ktoré sa reformou stali subjektami obchodného práva, využívajú zdroje získané zo zdravotného poistenia na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre všetkých poistencov v zákonom stanovenom rozsahu.

Pri svojej činnosti postupuje nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických a fyzických osôb.

Pôsobnosť UDZS

2. Pôsobnosť úradu

2.1. Oblasť dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou:

 • vykonáva dohľad na diaľku a na mieste nad poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ak predmetom podania je nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti
 • plní úlohy v oblasti poradenstva a konzultácií pacientom
 • navrhuje uloženie pokút poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zákaz výkonu zdravotníckeho povolania najviac na 1 rok, opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
 • podáva príslušnému orgánu návrhy na uloženie pokuty, dočasné pozastavenie alebo zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, dočasné pozastavenie alebo zrušenie licencie a začatie disciplinárneho konania,
 • zabezpečuje vyhotovenie ročnej správy o vybavovaní sťažností a podaní
 • organizuje a vykonáva v rámci zavádzania systému zlepšenia bezpečnosti pacienta vzdelávacie semináre týkajúce sa stratégie bezpečnosti pacienta,
 • spolupracuje s medzinárodnými organizáciami (Radou Európy, Európskou komisiou, Európskou úniou, WHO a pod.) pri tvorbe návrhov bezpečnosti pacienta a ochrany práv pacienta.

Oblasť dohľadu nad verejným zdravotným poistením

2.2. Oblasť dohľadu nad verejným zdravotným poistením:

 • dohliada na dodržiavanie zákona č. 581/2004 Z.z. (zákon zdravotných poisťovniach)
 • vydáva povolenia na činnosť zdravotných poisťovní
 • vydáva rozhodnutia o pohľadávkach na poistnom
 • vydáva rozhodnutia pohľadávkach za úhradu za zdravotnú starostlivosť
 • vydáva rozhodnutia o pokutách pri porušení zákona č. 581/2004 Z.z.
 • zúčastňuje sa prerozdeľovania poistného
 • spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR a s Ministerstvom financií SR pri príprave všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa verejného zdravotného poistenia
 • je styčným orgánom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia vo vzťahu k styčným orgánom štátov EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska na komunikáciu medzi zdravotnými poisťovňami
 • určuje spôsob vykazovania poistného
 • určuje formu a náležitosti preukazu poistenca
 • prideľuje číselné kódy zdravotným poisťovniam
 • prideľuje číselné kódy lekárom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Oblasť dohľadu nad nákupom zdravotnej starostlivosti

2.3. Oblasť dohľadu nad nákupom zdravotnej starostlivosti:

 • kontroluje poskytovanej zdravotnej starostlivosti v rozsahu minimálnej verejnej siete
 • hodnotí kritériá pre uzatváranie zmlúv
 • dohliada na poradie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa efektívnosti plnenia kritérií a na ich zohľadňovanie pri uzatváraní zmlúv
 • kontroluje zaraďovanie a vyraďovanie poistencov na dispenzarizáciu
 • kontroluje evidenciu poistencov čakajúcich na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ak zdravotná poisťovňa nie je schopná uhrádzať zdravotnú starostlivosť podľa zákona (tzv. waiting list)
 • dohliada na oprávnenosť vypovedania zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zdravotnou poisťovňou alebo poskytovateľom
 • hodnotí indikátory kvality

Agenda

2.4. Agenda

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podľa zákona č. 581/2004 Z.z. vedie:

 • centrálny register poistencov
 • zoznam zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú verejné zdravotné poistenie na základe povolenia podľa zákona o dohľade
 • zoznam platiteľov poistného
 • zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 • zoznam kódov lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 • zoznam osôb oprávnených na výkon dohľadu
 • zoznam ľudí odmietajúcich pitvy
 • register podaných prihlášok na verejné zdravotné poistenie

Súdnolekárske a patologickoanatomické pracoviská

3. Súdnolekárske a patologickoanatomické pracoviská

Významným faktom pre činnosť úradu aj pre systém zdravotníctva bolo prevzatie pracovísk súdneho lekárstva a patologickej anatómie.

Dohľad na zdravotnou starostlivosťou

3.1. Dohľad na zdravotnou starostlivosťou

Ak sa osoba domnieva, že sa jej neposkytla zdravotná starostlivosť správne, má právo požiadať poskytovateľa o nápravu; žiadosť sa podáva písomne a musí obsahovať základné údaje: údaje osoby, ktorá podnet podáva, popis prípadu a identifikačnú údaje lekára alebo zariadenia.

Ak poskytovateľ žiadosti nevyhovie, osoba má právo požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonanie dohľadu, ak ide o podozrenie z nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti.

Ak je predmetom podania iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (poplatky, etika, hygiena, organizácia), je potrebné sa obrátiť na orgán príslušný na výkon dozoru (samosprávny kraj, MZ SR, stavovské organizácie a pod.).

Možno sa obrátiť aj na jednu z ôsmich pobočiek Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Ak ÚDZS pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti zistí, že zdravotná starostlivosť sa neposkytla správne, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti:

 • pokutu
 • zákaz výkonu zdravotníckeho povolania najviac na jeden rok. (Ak poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je právnická osoba, zákaz výkonu zdravotníckeho povolania môže uložiť jej odbornému zástupcovi.)

Úrad môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokutu až do výšky:

 • 1 milióna Sk, najmenej 10 000 Sk, ak ide o fyzickú osobu
 • 5 miliónov Sk, najmenej 100 000 Sk, ak ide o právnickú osobu

Ak úrad pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti zistí iné nedostatky v činnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, podľa závažnosti zistených nedostatkov môže podať príslušnému orgánu (vydavateľ povolenia alebo licencie) návrh na:

 • uloženie pokuty
 • dočasné pozastavenie alebo zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
 • dočasné pozastavenie alebo zrušenie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo licencie na výkon zdravotníckeho povolania, a ak ide o právnickú osobu, licencie na výkon činnosti odborného zástupcu
 • začatie disciplinárneho konania

Pokuty môže úrad podľa povahy veci uložiť opakovane; súčasne s uložením pokuty môže uložiť opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov.

Dohľad nad zdravotným poistením

3.2. Dohľad nad zdravotným poistením

Ak Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zistí nedostatky v činnosti zdravotnej poisťovne, ktoré vyplývajú z nedodržiavania zákona č. 581/2004 Z.z., zákona č. 580/2004 Z.z. alebo podmienok určených v povolení, môže podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov zdravotnej poisťovni:

 • obmedziť alebo dočasne zastaviť voľné nakladanie s aktívami
 • uložiť predbežné opatrenie
 • zrušiť povolenie z dôvodov ustanovených týmto zákonom
 • uložiť povinnosť vypracovať ozdravný plán
 • zaviesť nútenú správu nad zdravotnou poisťovňou
 • nariadiť prevod poistného kmeňa
 • dočasne zastaviť oprávnenie prijímať a potvrdzovať prihlášky na verejné zdravotné poistenie a uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • uložiť opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov
 • uložiť povinnosť predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy
 • uložiť povinnosť vykonať opravu účtovných záznamov
 • uložiť povinnosť skončiť nepovolenú činnosť
 • uložiť povinnosť zúčtovať straty z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát s nerozdeleným ziskom z minulých rokov a s fondmi tvorenými zo zisku
 • uložiť pokutu:
  • za porušenie povinností ustanovených zákonom č. 581/2004 Z.z. pokutu až do 5 miliónov Sk; najmenej 100 000 Sk,

Kontakt

4. Kontakt

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Grösslingová 5
812 62 Bratislava
www.udzs.sk

Sekcia dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti
tel.: 02/59311 312
erika.hradska@udzs.sk

Sekcia dohľadu nad zdravotným poistením

tel.: 02/59311 281
silvia.badurova@udzs.sk

Sekcia dohľadu nad nákupom zdravotnej starostlivosti
tel.: 02/59311 329
danica.sailerova@udzs.sk

Pobočky

4.1. Pobočky

PobočkaAdresa
Bratislava Grösslingová 4
811 09 Bratislava
tel: 02/5273 1540
fax: 02/5273 1550
iveta.chuda@udzs.sk
Trnava Pekárska 40/A
917 01 Trnava
tel: 033/592 1111, 592 1177, 033/592 1176
zuzana.mikova@udzs.sk
Trenčín Nemocničná 4
911 01 Trenčín
tel: 032/640 1261, 640 1258
fax: 032/640 1261
zdenko.doktor@udzs.sk
Nové Zámky Komárňanská cesta č. 1
940 01 Nové Zámky
tel: 035/642 6259
fax: 035/642 6259
marianna.somogyi@udzs.sk
Banská Bystrica Bernolákova 14
974 05 Banská Bystrica
tel.: 048/416 4999
fax: 048/416 4472
tibor.kalmar@udzs.sk
Martin Kuzmányho 27/C
P.O.BOX 137
036 01 Martin
tel: 043/422 0091, 043/422 0089
fax: 043/ 426 0001
peter.mihal@udzs.sk
Košice Floriánska 19
043 74 Košice
tel: 055/ 3101 210
fax: 055/ 3101 218
igor.jutka@udzs.sk
Prešov Levočská 3
080 03 Prešov
tel: 051/488 1904
fax: 051/488 1902, 051/748 1714
peter.jankech@udzs.sk
Klik-Klinik

Máte zdravotný problém?

Konzultujte ho so skutočnými odborníkmi

1. internetová klinika Klik-Klinik

Chcem konzultovať

Textová Inzercia

Zapper | Fscan - revolučné prístroje

Rieši príčinu väčšiny zdravotných problémov. Záruka kvality a profesionálna podpora zdarma. Môžete ho mať doma aj vy!

Investujte do svojho zdravia

Frekvenčná metóda - rýchla pomoc ku zdraviu! Na všetky vírusy, baktérie, pliesne a parazitov.

Fresh - pre zdravie zamestnancov.

Služba pre firmy, ktorým záleží na zdraví svojich zamestnancov. Objednajte hneď!

Máte problém s erekciou?

Erexus vyrieši váš problém! Náhrada liekov založená na prírodnej receptúre bez lekárskeho predpisu s extra silou!

Správca siete - SANDING

Správa firemných počitačov. Bratislava a okolie.

Prihlás sa k odberu noviniek a zaujímavých článkov

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - ZDRAVIE.sk