Bedeker zdravia

Dvojmesačník bedeker zdravia prináša kvalifikované a odborné informácie pri riešení zdravotných problémov podľa jednotlivých medicínskych odvetví. Nadčasovosť informácií a edukačná hodnota článkov je zabezpečovaná spoluprácou s erudovanými autormi.
  • už piaty rok vydávame periodicky vychádzajúci dvojmesačník Bedeker zdravia , ktorý predstavuje významný a ojedinelý zdravotný informačný a edukačný program obyvateľstva Slovenskej republiky.
  • bezplatne sa distribuuje do zdravotníckych zariadení, dostáva sa všetkým všeobecným lekárom (GP) na území celej Slovenskej republiky i do mnohých odborných ambulancií. Nájdete ho vo vybraných lekárňach, v kúpeľných domoch, v nemocniciach, v športovo-relaxačných zariadeniach.
  • prináša kvalifikované a odborné informácie pri riešení zdravotných problémov podľa jednotlivých medicínskych odvetví. Nadčasovosť informácií a edukačná hodnota článkov je zabezpečovaná spoluprácou s erudovanými autormi.
  • dvojmesačník má pútavú grafickú úpravu, kvalitnú tlač a obsahovú náplň. Oslovuje čitateľov bez ohľadu na vek, vzdelanie a sociálne postavenie.
  • obsahová kvalita časopisu je garantovaná spoluprácou s uznávanými inštitúciami, akými sú Slovenská zdravotnícka univerzita, Kancelária WHO na Slovensku, Úrad verejného zdravotníctva SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Slovenská lekárska spoločnosť, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Výskumný ústav potravinársky, Slovenský červený kríž, Liga proti rakovine, Slovenská biologická spoločnosť SAV.
  • pôsobí významnou mierou na zmeny správania v oblasti starostlivosti o vlastné zdravie, spôsob života i stravovania. Naviguje pri hľadaní zdravotníckych zariadení, liečebných, relaxačných zariadení a predstavuje produkty podporujúce zdravie. Ponúka orientáciu v zákonoch súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou a právami pacientov.

Kontakt

RE-PUBLIC s.r.o.
sídlo: Trnavská 28, 821 08 Bratislava,
prevádzka: Cukrová 14, 813 39 Bratislava,
telefón/fax: 5932 4224
bedekerzdravia@bedekerzdravia.sk

Web: Časopis Bedeker zdravia