Nové pozitíva v liečbe erektilnej dysfunkcie

Foto: sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. BRATISLAVA 17. mája (WBN/PR) - Spoločnosť Zentiva, člen skupiny sanofi-aventis, uviedla v marci tohto roka na slovenský trh generický liek s účinnou látkou sildenafil. Liek viazaný na lekársky predpis je určený na liečbu erektilnej dysfunkcie (ED) a vyrába sa vo výrobnom závode v Hlohovci na ...

Foto: sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. BRATISLAVA 17. mája (WBN/PR) - Spoločnosť Zentiva, člen skupiny sanofi-aventis, uviedla v marci tohto roka na slovenský trh generický liek s účinnou látkou sildenafil. Liek viazaný na lekársky predpis je určený na liečbu erektilnej dysfunkcie (ED) a vyrába sa vo výrobnom závode v Hlohovci na Slovensku. „Spoločnosť Zentiva prináša na trh generické lieky, ktorých účinnosť a bezpečnosť bola overená v praxi. Ponúkame pacientom účinné lieky vysokej kvality za dostupnú cenu. Urológia je terapeutická oblasť, v ktorej má spoločnosť Zentiva dlhodobé pôsobenie a preto uvedenie generického lieku na liečbu erektilnej dysfunkcie je logickým doplnením portfólia našej spoločnosti,“ uviedla Beáta Kujanová, komunikačná manažérka sanofi-aventis a Zentiva. „Erektilnou dysfunkciou trpí vo svete cca 250 mil. mužov, na Slovensku je to približne 500 000 mužov, 52% mužov vo veku 40-70 rokov. Z pomedzi mužov, ktorý trpia ED je diagnostikovaných 8%, liečených len cca 5%. U laickej ale i odbornej verejnosti prevažuje mýtus, že zdrojom ED sú prevažne problémy psychickej povahy. Opak je však pravdou. Až 73% prípadov ED má organickú etiológiu, 9% ochorení má psychogénnu príčinu a 18% prípadov má zmiešanú etiológiu. Medzi hlavné rizikové faktory vzniku ED patria cukrovka, hypertenzia, ateroskleróza, chronické ochorenia (napr. hepatálne zlyhávanie, Alzheimerova choroba), urologické ochorenia ako napr. prostatitída, úrazy miechy, poranenia a chirurgické výkony v malej panve, niektoré lieky, fajčenie, alkohol a stres. Liečba sildenafilom zlepšuje úspešnosť pohlavného styku a pevnosť erekcie, ktorá koreluje so zlepšením sebaúcty, zvýšeným uspokojením a zlepšením vzťahu,“ hovorí MUDr. Martin Hrivňák. „Až 96,8% respondentov na Slovensku považuje sex za dôležitý pre kvalitný život. Napriek tomu 42% mužov a 27 % žien nad 40 rokov nie je spokojných so svojím sexuálnym životom. 15% mužov a 19% žien nehovorí so svojim partnerom o sexe otvorene, časť ľudí na svoj partnerský sexuálny život rezignuje a stane sa sexuálne neaktívnymi. Spokojný sexuálny život je nepochybne súčasťou plnohodnotného života a zdrojom silných emócií. Preto ED znižuje kvalitu života postinutého a má za následok stratu sebadôvery, depresiu a partnerské problémy“, uvádza MUDr. Danica Caisová. Sex je nevyhnutnou súčasťou plnohodnotného života, je zdrojom silných emócií. Ľudská sexualita je variabilná a má mnoho foriem sexuálneho uspokojenia. Spokojný sexuálny život zlepšuje kvalitu života, udržuje mladosť, vitalitu a aktivitu. Mužská erekcia predstavuje transkulturálny symbol mužnosti, zdravia, vitality, ale i agresivity, sociálnej dominancie a sebavedomia. Erekcia z fyziologického hľadiska predstavuje dej, ktorého kľúčovým momentom je relaxácia hladkého svalstva špongiovitých telies. Zvýšeným prítokom krvi do pohlavného údu nastane kompresia subtunikálnych venúl k tunica albuginea, nárast objemu a rigidita penisu. Dôležitý a stále nedocenený fakt je, že erekciu môžeme smelo nazvať barometrom mužského zdravia. Je to preto, že erektilná dysfunkcia (ED) sa objavuje často ako prvý príznak závažných chorôb prevažne kardiovaskulárnych (ischemická choroba srdca, hypertenzia, hyperlipoproteinémia), metabolických (diabetes mellitus), ale aj urologických (karcinóm prostaty). Definícia Erektilná dysfunkcia znamená trvalú neschopnosť muža dosiahnuť a udržať erekciu na realizáciu uspokojivého sexuálneho styku.. Dôsledky ED na psychické prežívanie a partnerský vzťah Zrejmé je, že muž majúci ED trpí zníženým sebavedomím, stratou sebadôvery, ale i strachom zo zlyhania, preto má tendenciu vyhýbať sa sexu, čo vedie k vzniku a neskôr k narastaniu nedorozumení medzi partnermi. Je isté a z výskumov vyplýva, že problém erektilnej dysfunkcie nie je vôbec výnimočný. Aj napriek tomu, že české výskumy z posledných rokov (Weiss, Zvěřina) ukazujú, že ED od ľahkej až po ťažkú formu trpí 52 % českých mužov, lekára z týchto dôvodov vyhľadá len 10 až 15 %. Môžeme si klásť otázku, prečo tak tomu je. Iste je na vine ostych mužov hovoriť o intímnom živote, niekedy muž nevie, kam by sa mal so svojím problémom obrátiť, inokedy svoju poruchu zľahčuje, bagatelizuje a predstavuje si, že odznie sama. Komunikácia na tému ED Na vine sú však tiež lekári, ktorí sa na problematiku sexuálneho života nepýtajú. Pritom erekcia je fyziologická funkcia ľudského tela. Lekár čaká, že sa ho spýta pacient, pacient – naopak – vyčkáva, kým sa ho na sexuálne ťažkosti spýta lekár. Medzi lekárom a mužom trpiacim na ED tak vzniká komunikačná bariéra. Osem z desiatich pacientov uviedlo, že by boli radi, keby ich lekár začal diskusiu o ED. Lekári tvrdia, že nemajú čas, aby otvárali komunikáciu o sexuálnom živote pacienta, niektorí majú aj zábrany. Mnohí z nich však nie sú presvedčení o zdravotnom význame erektilnej dysfunkcie a jej liečby. Naozaj nemá erektilná dysfunkcia zdravotný význam? Aktívne vyhľadávanie pacientov s ED, t.j. rizikového faktora ICHS Kardiovaskulárne choroby predstavujú vo svete najčastejšiu príčinu smrti. Dnes považujeme erektilnú dysfunkciu za jeden z rizikových faktorov ICHS. ED a ICHS majú spoločný patomorfologický podklad, ktorým je dysfunkcia endotelu ako prvé štádium aterosklerózy. Preto majú aj rovnaké rizikové faktory, ktorými sú: vek, hypertenzia, diabetes mellitus, obezita, hyperlipoproteinémia, fajčenie a nízka telesná aktivita. U pacientov s ICHS je ED častá a to isté platí aj naopak. Solomon et al., 2003, zistil, že 65 % pacientov s ICHS trpelo na ED, Pritzker 1999 našiel u 40 % pacientov, trpiacich na erektilnú dysfunkciu, ICHS. To je jasný dôvod, prečo treba pacientov s ED v ordinácii praktického lekára, ale špecialistov – diabetológov, internistov, kardiológov – aktívne vyhľadávať, vyšetrovať so zreteľom na možnú existenciu kardiovaskulárnych ochorení, najmä ICHS, a účinne liečiť. ED, postoj partnerky, dôležitosť liečby ED pre zachovanie partnerského vzťahu Úloha kooperujúcej partnerky v liečbe ED Erektilná dysfunkcia má párový charakter. Aj keď sa s dĺžkou trvania partnerského zväzku dôležitosť sexu znižuje, z dobre fungujúceho partnerstva by sa sex nikdy nemal vytratiť. Sexuálny život v páre je treba kultivovať a rozvíjať. Čím častejšie sa českí muži a ženy milujú, tím sú spokojnejší so svojím sexuálnym životom (Stem, 2005). Najdôležitejšie sú pre oboch partnerov duševná pohoda a súlad, muži však na rovnakú úroveň kladú kvalitu erekcie v zmysle jej rigidity. Je pre nich dôležitejšia než pre ženy, ktoré považujú za dôležité faktory dráždenie na citlivých miestach, dostatok času na sex a dĺžku predohry. Ženy považujú ED partnera za spoločný problém, ak muži ED neriešia, je to predovšetkým preto, že o nej nemajú odvahu hovoriť (Weiss, 2008). Erektilná dysfunkcia predstavuje stres pre pár, objavuje sa úzkosť alebo strach u jedného alebo oboch partnerov. Zložitejšia situácia je v prípade tých párov, ktoré nepoužívajú iné možnosti na dosiahnutie sexuálneho uspokojenia (prechodná adaptácia na nekoitálny sex), ktoré nedokážu o sexe komunikovať a tam, kde sú problémy tiež v nesexuálnych oblastiach spoločného života. Dôsledky neriešenej ED sa prejavujú napätím a neistotou vo vzťahu s potenciálnym ohrozením stability rodiny. Žena sa obáva, že muž je dysfunkčný preto, že už nie je sexuálne príťažlivá, že o ňu stratil záujem, že mu zovšednela alebo že jej je neverný. Iné partnerky problém zlyhávajúcej erekcie zľahčujú, muža kritizujú a tým znižujú jeho sebavedomie, nadobúdajú negatívny postoj k mužovi aj v nesexuálnych oblastiach života, majú tiež negatívny vzťah k liečbe erekcie. Kooperujúca partnerka by mala byť ústretová, otvorená komunikácii so schopnosťou problém pomenovať, empatická, podporujúca, motivujúca na vyšetrenie aj liečbu, prípadne schopná dať mužovi kontakt na lekára. Partnerka by mala byť schopná upozorniť na súvislosť erektilnej dysfunkcie s iným zdravotným problémom, prejaviť starosť o mužovo zdravie a motivovať ho na vyšetrenie. Dnes, v čase internetu, sú informácie ľahko dostupné, okrem toho sa v časopisoch pre ženy objavili edukačné články práve o súvislosti ED s kardiovaskulárnym ochorením Aj keď liečba vyžaduje podporujúcu a kooperujúcu partnerku, nie je potrebné nástojiť na jej návšteve v ordinácii. Ak lekár pri komunikácii s mužom zistí, že penis nie je jediný „dysfunkčný“ element v páre, mal by odporučiť návštevu manželskej poradne či psychológa , ktorý sa venuje partnerskému poradenstvu. Postoj muža k liečbe ED, riziko užívania potravinových doplnkov Aký je postoj muža trpiaceho na ED k liečbe? Liečba nastane, až keď jeho ťažkosti trvajú v priemere 5,5 – 7 rokov, 40 % dysfunkčných mužov o svojich ťažkostiach s lekárom nikdy nehovorí, naopak – 71 % pacientov bolo nespokojných s diskusiou o ED so svojím lekárom (Dean, 2003). Muž trpiaci na ED sa za svoj problém hanbí, preto sa bráni pred komunikáciou, pritom je veľmi sugestibilný, je prístupný autoterapii a ľahko tak podľahne reklame na potravinové doplnky. Láka ho predovšetkým ľahká dostupnosť doplnku, ktorý nie je na predpis, čiže spojený s návštevou a vyšetrením u lekára, zároveň je lákavá možnosť anonymnej liečby. Aké sú následky pre pacienta? Predovšetkým sa oddiali návšteva u lekára – teda aj možnosť včas odhaliť často závažný problém, ktorý k ED viedol. U pacientov s ICHS toto rozhodnutie môže byť osudové. Potravinové doplnky majú len placebo efekt, pacient tak príde o peniaze a často i dôveru v liečbu vo všeobecnosti („Keď mi nepomohlo toto, čo malo byť také dobré, tak už mi nepomôže nič“…). Opatrenia sú na lekároch. Pozostávajú z edukácie a aktívneho vyhľadávania potenciálne rizikových mužov v ordináciách a aktívne vedenou komunikáciou na tému ED. Nevyhnutná je motivácia pacienta na liečenie ED, tou je najčastejšie partnerka a partnerský vzťah, ktorý sa pri ED dostal do krízy alebo vzhľadom na ED muž partnerku stratil a nový vzťah sa obáva nadviazať. Zásadná pri liečbe ED je edukácia pacienta a jeho dobrá compliance. Liečba ED Liečba ED sa začína konzultáciou a edukáciou o zdravom životnom štýle (typickými problémami mužov sú fyzická inaktivita a obezita). Genézu liečby predstavuje perorálna liečba, intrakavernózna aplikácia vazoaktivnych látok, okrajové sú: použitie podtlakových prístrojov, revaskularizačná operácia a implantácia penilnej endoprotézy. Súčasťou liečby je psychoterapia, u spolupracujúcich partneriek (skôr zriedkavo) párová psychoterapie – sexoterapia. Pre pacientov je povzbudzujúce, že dnes dokážeme použitím všetkých uvedených možností na liečbu ED vyliečiť takmer 100 % postihnutých mužov. Použitá literatúra: Klinické zkušenosti s léčbou ED - MUDr. Taťána Šrámková, PhD., sexuolog- androlog, Klinika traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity, Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU, Úrazová nemocnice Brno. O spoločnosti sanofi-aventis Spoločnosť sanofi-aventis je jedným z popredných výrobcov liečiv na svete a jednotkou vo farmaceutickom priemysle v Európe. Vďaka špičkovej organizácii svojho výskumu a vývoja spoločnosti sanofi-aventis patrí vedúce postavenie v siedmich hlavných terapeutických oblastiach: kardiovaskulárne choroby, trombóza, onkológia, metabolické ochorenia, centrálny nervový systém, interná medicína a vakcíny. Spoločnosť sanofi-aventis je kótovaná na burzách v Paríži (EURONEXT: SAN) a New Yorku (NYSE: SNY). www.sanofi-aventis.sk O Zentive Zentiva, člen skupiny sanofi-aventis, je vedúcim poskytovateľom moderných, vysokokvalitných liekov v strednej a východnej Európe. Ústredie spoločnosti sa nachádza v Prahe, Česká republika. www.zentiva.sk