Očkovací kalendár na rok 2015

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Vám prináša v elektronickej forme Očkovací kalendár na rok 2014, v ktorom nájdete základné informácie o povinnom a odporúčanom očkovaní detí a dospelých v Slovenskej republike.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Vám prináša v elektronickej forme Očkovací kalendár na rok 2015, v ktorom nájdete základné informácie o povinnom a odporúčanom očkovaní detí a dospelých v Slovenskej republike.

Očkovací kalendár bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona Č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR Č. 585 / 2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky MZ SR Č. 544/2011 Z.z.

ROČNÍK NARODENIA
VEK
DRUH OČKOVANIA
TYP OČKOVANIA
**2015**
3. mesiac života
Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna) vírusová hepatitída B hemofilové invazívne infekcie detská obma (DTaP- VHB-HlB-IPV) Pneumokokové invazívne ochorenia (konjugovaná vakcína (PCV\*), simultánna aplikácia s hexavakcínou)
l. dávka (základné očkovanie)
5. mesiac života
II. dávka (základné očkovanie)
ll. - mesiac života
III. dávka (základné očkovanie)
**2014**
od 15. mesiaca, najneskôr do 18. mesiaca života
Morbilli, mumps, rubeola (MMR)
základné očkovanie
**2010**
v 6. roku života
Diftéria, tetanduest, pertussis (acelulárna) detská obrna (DTaP-IPV)
preočkovanie
**2005**
v ll. roku života
Morbilli, mumps, rubeola (MMR)
preočkovanie
**2003**
v 13. roku života
Diftéria, tetanus, pertussis (acelulárna), detská obma (dTaP-IPV)
preočkovanie
**X**
Dospelí
Diftéria, tetanus (dT\*\*)
preočkovanie každých 15 rokov
Poznámky: ---------

* Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugovaná vakcína. Všetky dávky základného očkovania sa majú vykonať rovnakou očkovacou látkou.

** Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporúčaného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, ak nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.

Očkovací kalendár na rok 2015