Očkovací kalendár na rok 2016

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Vám prináša v elektronickej forme Očkovací kalendár na rok 2016, v ktorom nájdete základné informácie o povinnom a odporúčanom očkovaní detí a dospelých v Slovenskej republike.

očkovanie Zdroj foto: Shutterstock.com

Očkovací kalendár bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona Č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR Č. 585 / 2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení vyhlášky MZ SR Č. 544/2011 Z.z.

ROČNÍK NARODENIA
VEK
DRUH OČKOVANIA
TYP OČKOVANIA
2016
3. mesiac života
záškrt,tetanus,čierny kašeľ (acelulár, vakcína)
vírusová hepatitída B
invazívne hemofilové nákazy
detská obma
(DTaP- VHB-HlB-IPV)
pneumokokové invazívne ochorenia
(konjugovaná vakcína (PCV),
simultánna aplikácia s hexavakcínou*
l. dávka (základné očkovanie)
5. mesiac života
II. dávka (základné očkovanie)
ll. - mesiac života
III. dávka (základné očkovanie)
2015
od 15. mesiaca,
najneskôr do 18. mesiaca života
osýpky, mumps, ružienka (MMR)
základné očkovanie
2011
v 6. roku života
záškrt, tetanus, čierny kaseľ, (acelulár, vakcína)
detská obrna
(DTaP-IPV)
preočkovanie
2006
v 11. roku života
osýpky, mumps, ružienka
(MMR)
preočkovanie
2004
v 13. roku života
záškrt, tetanus, čierny kaseľ, (acelulár, vakcína),
detská obma
(dTaP-IPV)
preočkovanie
X
Dospelí
záškrt, tetanus
(dT**)
preočkovanie každých 15 rokov

Poznámky:

* Očkovanie hexavakcínou a očkovanie vakcínou proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam sa vykonáva tromi dávkami v 3., 5. a 11. mesiaci života, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte čierneho kašľa. Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 13-valentná kojnugovaná vakcína alebo 10-valentná kojugovaná vakcína. Všetky dávky základného očkovania sa majú vykonať rovnakou očkovacou látkou.

** Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov. V prípade prekročenia odporúčaného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, ak nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.

Textová Inzercia

Preukázaná účinnosť: 100 hodín nonstop hydratácie

Objavte účinky bunkovej vody z kosmatcovníka, ktorá dlhodobo aktivuje mechanizmy hydratácie pokožky.

Hempoint novy TXT
Plnospektrálny extrakt z kvetov konope vo svojej najprirodzenejšej podobe

Doprajte si prirodzenú kompozíciu všetkých aktívnych látok v ich prirodzenej synergii.