Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2016

Viete, kde všade sa dá na Slovensku tento rok kúpať?

Podľa čl. 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (ďalej ,,smernica o vodách na kúpanie'') má Slovenská republika pred začatím každej kúpacej sezóny povinnosť informovať verejnosť o Zozname vôd určených na kúpanie.

Vodné plochy Zdroj foto: Shutterstock.com

Voda určená na kúpanie (VUK)

Novelou zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 15. októbra 2012, sa nahradil termín voda vhodná na kúpanie za termín voda určená na kúpanie.

VUK je akákoľvek povrchová voda, ktorá je vyhlásená v zmysle vodného zákona všeobecne záväznou vyhláškou OÚŽP a ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa, nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa.

VUK sú prírodné vodné plochy s dlhodobo vyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie a historicky vysokou návštevnosťou. Neznamená to však, že ďalšie prírodné lokality nemajú vyhovujúcu kvalitu vody a naopak, že VUK budú mať vyhovujúcu kvalitu vody počas celej kúpacej sezóny.

VUK sa sledujú podľa požiadaviek smernice o vodách na kúpanie a údaje o kvalite vody sú od roku 2004 každoročne poskytované Európskej komisii. Od roku 2011 sa hodnotí kvalita vody na kúpanie na základe percentilného zhodnotenia funkcie log10 normálnej hustoty pravdepodobnosti mikrobiologických údajov získaných z konkrétnych VUK za posledné 4 roky a VUK sa klasifikujú do stavov výborná, dobrá, dostatočná a nevyhovujúca.

Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva počas kúpacej sezóny monitorujú celkovo cca 20 prírodných kúpalísk a cca 60 prírodných vodných plôch, ktoré síce nie sú prevádzkované ako prírodné kúpaliská (nemajú potrebnú vybavenosť a organizovanú rekreáciu), ale sú počas leta využívané verejnosťou na kúpanie.

Slovenská republika je povinná každý rok pred začiatkom kúpacej sezóny stanoviť Zoznam VUK a vymedziť dĺžku kúpacej sezóny.

Kúpacia sezóna (KS) je obdobie, počas ktorého sa očakáva veľký počet kúpajúcich a spravidla je to obdobie od 15. júna do 15. septembra.

Slovenská republika má v zmysle vodného zákona vyhlásených 33 lokalít za vody určené na kúpanie. Pre kúpaciu sezónu 2016 je navrhnutých 30 lokalít, 3 vody určené na kúpanie budú zatvorené z dôvodu rekonštrukcie (znížená hladina vody, príp. úplne vypustená voda z vodnej nádrže z dôvodu rekonštrukcie bezpečnostného prepadu alebo rekonštrukcií hrádz). Jedná sa o lokality Kunovská priehrada, Dolno Hodrušské jazero a Veľké Richnavské jazero.

Návrh lokalít bol dňa 20.5.2016 v súlade s článkom 11 smernice zverejnený na webovom sídle ÚVZ SR, pričom verejnosť sa mala možnosť k návrhu vyjadriť do 31.5.2016. Po zverejnení Zoznamu VUK 2016 boli na ÚVZ SR doručené 3 pripomienky, týkajúce sa zaradenia lokalít do Zoznamu VUK. Na každú pripomienku bolo odosielateľovi odpovedané elektronicky.

Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2016 (PDF)