Nevidím na jedno oko. Mám nárok na inv. dôchodok?

Mám 22 rokov, som študentkou VŠ a od narodenia nevidím na jedno oko. Nie je v ňom ani svetlocit proste nič, a na druhom mám dioptriu

Otázka![invalidita_nevidomost_na_oko](https://img.c.zdravie.sk/cache/article/201512/9OILdMidjo47uH3dC770.jpg "invalidita_nevidomost_na_oko") Zdroj foto: Shutterstock.com

Mám 22 rokov, som študentkou VŠ a od narodenia nevidím na jedno oko. Nie je v ňom ani svetlocit proste nič, a na druhom mám dioptriu. Chcem sa spýtať či mám nárok na invalidný dôchodok, ako postupovať a o akú sumu by asi tak išlo. Dá sa aj spätne požiadať o vyplatenie? Keďže tato skutočnosť nevznikla teraz ale trvá od narodenia.

OdpoveďAk ide o osobu, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, študuje a doteraz nikde nepracovala, je potrebné uchádzať sa na príslušnej pobočke sociálnej poisťovne v mieste bydliska o priznanie tzv. invalidného dôchodku z mladosti. Dôležité je doložiť lekárske správy aj z obdobia pred dovŕšením veku 18. rokov.

Nárok na invalidný dôchodok (tzv. invalidný dôchodok z mladosti) môže vzniknúť fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidnou pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka alebo v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom, najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku. Potrebný počet rokov poistenia sa, bez ohľadu na dátum vzniku invalidity, nezisťuje v prípade, že ide o poistenca, ktorý sa stal invalidný v období, v ktorom bol nezaopatreným dieťaťom. Postačí, ak spĺňa dve podmienky nároku, t. j. je invalidný a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Nárok na invalidný dôchodok priznáva posudková komisia sociálneho zabezpečenia podľa zákona č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Podľa § 71, ods. (1) poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe"

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja a ďalšej liečby,

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4.

Prípad úplnej straty zraku na jednom oku možno porovnať so stratou jedného oka, pri zachovaní zrakových funkcií na druhom oku. V uvedenom prípade je miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti 45% (podľa údajov v tabuľke prílohy č. 4, kapitola VII., odd. A, položka 5.). Do úvahy prichádza čiastočná invalidita z mladosti. Výška invalidného dôchodku sa vypočítava podľa §73 z.č. 461/2003. Suma invalidného dôchodku fyzickej osoby uvedenej v § 70 ods. 2, ktorá má percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %, sa určí ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti tejto fyzickej osoby vykonávať zárobkovú činnosť, osobného mzdového bodu (t.č. v tomto prípade 0,67), obdobia od vzniku nároku na invalidný dôchodok (od veku 18 rokov) do dovŕšenia dôchodkového veku (t.č. 62 rokov). Výpočet je zložitý, môže sa meniť a preto odporúčam nechať si ho vypočítať priamo na konkrétnu osobu v príslušnej pobočke sociálnej poisťovne.

Textová Inzercia

Hempoint novy TXT
Plnospektrálny extrakt z kvetov konope vo svojej najprirodzenejšej podobe

Doprajte si prirodzenú kompozíciu všetkých aktívnych látok v ich prirodzenej synergii.