Psychóza

Psychóza je spoločný pojem pre skupinu porúch, respektíve príznakov, ktorých spoločnou charakteristikou je, že vedú k závažnému porušeniu schopností človeka správne vnímať realitu a schopností ovládať a riadiť vlastné správanie.

Psychóza je spoločný pojem pre skupinu porúch, respektíve príznakov, ktorých spoločnou charakteristikou je, že vedú k závažnému porušeniu schopností človeka správne vnímať realitu a schopností ovládať a riadiť vlastné správanie. Pod psychotické poruchy zaraďujeme skupinu porúch, kde patrí aj schizofrénia a jej príbuzné poruchy (schizoafektívna psychóza, schizofreniformná psychóza, schizotypová porucha) a pojem psychotické správanie sa vzťahuje na také prejavy v správaní pacienta, kde pacient koná pod vplyvom vážne zmeneného vnímania reality, porúch myslenia a motivácie, pričom svoje správanie nevie ovládať či korigovať.

Psychotické správanie resp. psychotické symptómy sa môžu vyskytovať aj pri iných poruchách napr. (poruchách nálady napr. pri bipolárnej afektívnej poruche; pri akútnej intoxikácii niektorými drogami (marihuana, LSD, pervitin, pozri tiež závislosti, alebo pri demenciách.