Zákon 577/2004 Z.z. o rozsahu uhrádzanej zdravotnej starostlivosti

Zákon 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Úvodné ustanovenia

(1) Účelom tohto zákona je ustanoviť rozsah zdravotnej starostlivosti 1) uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia 2) za podmienok ustanovených osobitnými predpismi 3) a úhrady za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 4)

(2) Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 1.

DRUHÁ ČASŤ
ROZSAH ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI UHRÁDZANEJ NA ZÁKLADE
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

§ 2
Preventívne prehliadky

(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú preventívne prehliadky, a to

a) deväť preventívnych prehliadok poistenca verejného zdravotného poistenia (ďalej len poistenec ) do jedného roku veku u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, z toho najmenej tri preventívne prehliadky do troch mesiacov veku,
b) jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku 18 mesiacov u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria,
c) jedna preventívna prehliadka poistenca od troch rokov veku do 15 rokov veku raz za dva roky u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria,
d) jedna preventívna prehliadka poistenca od 15 rokov veku raz za dva roky u všeobecného lekára, 5)
e) jedna preventívna prehliadka poistenca do 18 rokov veku raz za šesť mesiacov u zubného lekára,
f) jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov veku raz za rok u zubného lekára,
g) dve preventívne prehliadky tehotnej poistenkyne u zubného lekára,
h) jedna preventívna prehliadka poistenkyne od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva raz za rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,
i) jedna preventívna prehliadka tehotnej poistenkyne raz za mesiac a jedna preventívna prehliadka šesť týždňov po pôrode u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,
j) jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku od 50 rokov veku raz za tri roky u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia,
k) jedna preventívna prehliadka poistenca, ktorý je evidovaným darcom krvi, 6) raz za rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
l) preventívne prehliadky nariadené orgánmi na ochranu zdravia na predchádzanie prenosným ochoreniam. 7)

(2) Na základe verejného zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádza jedna preventívna prehliadka poistenca aktívneho v organizovanom športe do 18 rokov veku raz za rok v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo.

(3) Poistenec uhradí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (ďalej len poskytovateľ ), u ktorého absolvoval preventívnu prehliadku podľa odseku 2, plnú úhradu za poskytnuté zdravotné výkony. Na základe potvrdenia o úhrade mu zdravotná poisťovňa následne preplatí zodpovedajúcu výšku úhrady na základe verejného zdravotného poistenia.

(4) Rozsah zdravotných výkonov, ktoré sú súčasťou preventívnych prehliadok podľa odsekov 1 a 2, je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3
Neodkladná zdravotná starostlivosť
a zdravotné výkony

(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza neodkladná zdravotná starostlivosť. 8)

(2) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú aj zdravotné výkony, ktoré predstavujú nevyhnutný predpoklad na správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti 9) a ktoré

a) vedú k zisteniu choroby,
b) sú poskytnuté pri liečbe choroby uvedenej v Zozname prioritných chorôb, ktorý je uvedený v prílohe č. 3, alebo
c) sú poskytnuté v rámci dispenzarizácie, ak poistenca na dispenzarizáciu zaradila zdravotná poisťovňa. 10)

(3) Zdravotnými výkonmi podľa odseku 2 písm. b) sú zdravotné výkony, ktoré vedú k

a) záchrane života,
b) vyliečeniu choroby,
c) zabráneniu vzniku závažných zdravotných komplikácií,
d) zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia,
e) zmierneniu prejavov choroby,
f) účinnej prevencii.

(4) Zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté v súvislosti so zubným kazom sa plne uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia len vtedy, ak poistenec absolvoval v predchádzajúcom kalendárnom roku preventívnu prehliadku u zubného lekára podľa prílohy č. 2.

(5) Rozsah poskytnutých zdravotných výkonov podľa odseku 4, ich cenu a výšku spoluúčasti poistenca na úhrade zdravotnej starostlivosti (ďalej len spoluúčasť poistenca ) je poistenec alebo jeho zákonný zástupca povinný potvrdiť svojím podpisom ošetrujúcemu lekárovi bezprostredne po ich poskytnutí.

(6) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza aj povinné očkovanie, 10a) ktoré nie je zahrnuté v rozsahu zdravotných výkonov podľa § 2 ods. 4.

(7) Na základe verejného zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádzajú zdravotné výkony uvedené v Katalógu zdravotných výkonov 11) poskytnuté v súvislosti s chorobou uvedenou v Zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len zoznam chorôb ).

(8) Zoznam chorôb vydáva vláda Slovenskej republiky nariadením. Zoznam chorôb sa aktualizuje najmenej raz za rok.

§ 4
Lieky

(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú lieky poskytované v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti 12) (ďalej len ústavná starostlivosť ).

(2) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú lieky poskytované v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti 13) (ďalej len ambulantná starostlivosť ) alebo lekárenskej starostlivosti 14) uvedené v Zozname liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len zoznam liekov ) a predpísané v súlade s preskripčnými obmedzeniami a indikačnými obmedzeniami uvedenými v tomto zozname. Najmenej jeden liek obsahujúci liečivo z každej anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 4, sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia.

(3) Zoznam liekov vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo ) opatrením. 15) Zoznam liekov sa aktualizuje najmenej raz za rok.

§ 5
Zdravotnícke pomôcky

(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú zdravotnícke pomôcky poskytované v rámci ústavnej starostlivosti. 12)

(2) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú zdravotnícke pomôcky poskytované v rámci ambulantnej starostlivosti13) alebo lekárenskej starostlivosti 14) uvedené v Zozname zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len zoznam zdravotníckych pomôcok ) a predpísané v súlade s preskripčnými obmedzeniami, indikačnými obmedzeniami, množstvovými limitmi a finančnými limitmi uvedenými v tomto zozname. Z každej skupiny zdravotníckych pomôcok, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 5, sa základný funkčný typ zdravotníckej pomôcky plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia.

(3) Zoznam zdravotníckych pomôcok vydáva ministerstvo opatrením. 15)

§ 6
Dietetické potraviny

(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú dietetické potraviny uvedené v Zozname dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len zoznam dietetických potravín ) a predpísané v súlade s preskripčnými obmedzeniami, indikačnými obmedzeniami, množstvovými limitmi a finančnými limitmi uvedenými v tomto zozname.

(2) Zoznam dietetických potravín vydáva ministerstvo opatrením. 15)

§ 7
Kúpeľná starostlivosť

(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádza kúpeľná starostlivosť, ak nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú starostlivosť13) alebo ústavnú starostlivosť. 12)

(2) Kúpeľná starostlivosť na účely tohto zákona je zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných liečebných kúpeľoch. 16)

(3) Choroby, pri ktorých sa kúpeľná starostlivosť plne alebo čiastočne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia, indikačné podmienky a dĺžka liečebného pobytu sú uvedené v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť, ktorý tvorí prílohu č. 6.

(4) Úhradu kúpeľnej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa na návrh lekára uvedeného pri jednotlivých indikáciách zoznamu podľa odseku 3.

§ 8

Na základe verejného zdravotného poistenia sa neuhrádza zdravotná starostlivosť, ktorá nie je indikovaná zo zdravotných dôvodov.

TRETIA ČASŤ
KATEGORIZÁCIA CHORÔB, LIEČIV,
ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK
A DIETETICKÝCH POTRAVÍN

PRVÁ HLAVA
KATEGORIZÁCIA CHORÔB

§ 9

(1) Zaradenie choroby do zoznamu chorôb, zmenu zaradenia choroby v zozname chorôb a vyradenie choroby zo zoznamu chorôb určuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva kategorizáciou chorôb.

(2) Súčasťou kategorizácie choroby pri jej zaradení do zoznamu chorôb alebo pri zmene jej zaradenia v zozname chorôb je určenie spoluúčasti poistenca. Spoluúčasť poistenca sa určuje v zozname chorôb pri každej chorobe

a) ako doplatok k ustanovenej výške úhrady zdravotnej poisťovne,
b) percentuálnym podielom výšky úhrady poistenca k celkovej výške úhrady za zdravotnú starostlivosť alebo
c) ustanovením výšky úhrady poistenca pevnou sumou.

(3) Spoluúčasť poistenca uhrádza poistenec poskytovateľovi, ktorý mu poskytol zdravotnú starostlivosť, v hotovosti; ak ide o zdravotnú starostlivosť poskytnutú v rámci ústavnej starostlivosti, pri prepustení z ústavnej starostlivosti alebo do desiatich dní po prepustení z ústavnej starostlivosti na účet poskytovateľa.

(4) Na kategorizáciu chorôb zriaďuje ministerstvo Kategorizačnú komisiu pre choroby ako svoj poradný orgán.

§ 10
Kritériá kategorizácie choroby

(1) Pri kategorizácii chorôb (§ 9) sa prihliada na

a) závažnosť choroby,
b) vek poistenca.

(2) Spoluúčasť poistenca možno určiť v rôznej výške v závislosti od indikačných obmedzení.

DRUHÁ HLAVA
KATEGORIZÁCIA LIEČIV

§ 11

(1) Zaradenie liečiva alebo kombinácie liečiv (ďalej len liečivo ) do zoznamu liekov, zmenu zaradenia liečiva v zozname liekov a vyradenie liečiva zo zoznamu liekov určuje ministerstvo kategorizáciou liečiv.

(2) Na kategorizáciu liečiv zriaďuje ministerstvo Kategorizačnú komisiu pre liečivá ako svoj poradný orgán.

(3) Súčasťou kategorizácie liečiva pri jeho zaradení do zoznamu liekov alebo pri zmene jeho zaradenia v zozname liekov je určenie

a) štandardnej dávky liečiva,
b) maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva.

(4) Súčasťou kategorizácie liečiva podľa odseku 3 môže byť

a) indikačné obmedzenie,
b) preskripčné obmedzenie.

§ 12
Kritériá kategorizácie liečiv

(1) Do zoznamu liekov sa môže zaradiť liečivo, ak sa klinickými skúškami preukáže, že podávaním tohto liečiva sa dosiahne

a) záchrana života,
b) vyliečenie choroby,
c) zabránenie vzniku závažných zdravotných komplikácií,
d) zabránenie zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia,
e) účinná profylaxia alebo
f) zmiernenie príznakov choroby.

(2) Zo zoznamu liekov sa môže vyradiť liečivo, ak

a) v zozname liekov nie je zaradený žiadny liek obsahujúci príslušné liečivo a nepodala sa žiadosť o zaradenie lieku obsahujúceho príslušné liečivo do zoznamu liekov, alebo
b) liečba liečivom pri zohľadnení indikácií, nežiaducich účinkov, dávkovania a predpokladanej dĺžky liečby potrebnej na dosiahnutie požadovaného liečebného účinku je vysokonákladná a súčasne sú v zozname liekov zaradené iné porovnateľné liečivá rovnakej generácie anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv s nižšou nákladovosťou liečby.

(3) Pri kategorizácii liečiva (§ 11) sa prihliada na

a) účinnosť liečiva,
b) prínos liečiva pri znižovaní chorobnosti a úmrtnosti,
c) porovnanie liečiv z hľadiska

1. indikácie a kontraindikácie,
2. výskytu nežiaducich účinkov,
3. liečebnej dávky na danú indikáciu,
4. dávkovania liečiva,
5. interakcie s inými liečivami,
6. liečebného prínosu liečiva,
7. miery prijatia liečby osobou,

d) zlepšenie liečby pri porovnaní s existujúcimi možnosťami liečby.

(4) Jedno liečivo možno kategorizovať rôzne v závislosti od

a) cesty podania liečiva,
b) liekovej formy liečiva,
c) množstva liečiva v liekovej forme vyjadreného v hmotnostných jednotkách, objemových jednotkách alebo v kusových jednotkách alebo
d) dávkovania liečiva.

(5) Pri určovaní maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva sa zohľadňujú

a) farmaceutické charakteristiky liečiva, ktorými sú

1. cesta podania liečiva,
2. lieková forma liečiva,
3. množstvo liečiva v liekovej forme vyjadrené v hmotnostných jednotkách, objemových jednotkách alebo v kusových jednotkách,
4. dávkovanie liečiva,

b) účinnosť liečiva,
c) nákladovosť liečby liečivom,
d) výška úhrady zdravotnej poisťovne za porovnateľné liečivá zaradené do danej anatomicko-terapeuticko- -chemickej skupiny.

(6) Maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva z každej anatomicko- -terapeuticko-chemickej skupiny liečiv (príloha č. 4) sa určí tak, aby najmenej jeden liek obsahujúci takéto liečivo sa plne uhrádzal na základe verejného zdravotného poistenia.

(7) Podrobnosti o postupe pri určovaní štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 13
Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu liekov
a o úradné určenie ceny lieku

(1) Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu liekov a o úradné určenie ceny lieku (ďalej len žiadosť o zaradenie lieku ) podáva držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku17) alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.

(2) Žiadosť o zaradenie lieku musí obsahovať

a) meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku; ak je určený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b) názov lieku, liekovú formu, cestu podania, veľkosť balenia, kód Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a anatomicko-terapeuticko-chemickú skupinu liečiv,
c) kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku s uvedením všetkých v ňom obsiahnutých liečiv a pomocných látok,
d) indikácie lieku v súlade s rozhodnutím o registrácii lieku,
e) dávkovanie lieku v súlade s rozhodnutím o registrácii lieku,
f) dennú definovanú dávku liečiva, ak ju určila Svetová zdravotnícka organizácia, a počet denných definovaných dávok v jednom balení lieku,
g) údaj o cene od výrobcu v zahraničí v príslušnej národnej mene, ak je liek registrovaný

1. v krajine výrobcu,
2. v Českej republike,
3. vo Francúzskej republike,
4. v Maďarskej republike,
5. v Rakúskej republike,
6. v Spolkovej republike Nemecko,
7. v Španielskom kráľovstve,
8. v Talianskej republike,
9. v Poľskej republike,

h) zaradenie lieku do niektorej z týchto skupín:

1. liečivo zatiaľ nezaradené do platného zoznamu liekov,
2. nová lieková forma, nová cesta podania, nové množstvo liečiva v liekovej forme alebo nové dávkovanie liečiva zaradeného do zoznamu liekov,
3. liečivo zaradené do platného zoznamu liekov (ďalej len zaradené liečivo ),

i) návrh maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne,
j) návrh preskripčných obmedzení na špecializačný odbor lekára alebo zubného lekára,
k) návrh indikačných obmedzení na

1. chorobu,
2. cieľovú skupinu osôb,

l) súhrn charakteristických vlastností,
m) údaje o liečebnej stratégii lieku,
n) údaje o liečebnom postavení lieku,
o) údaje o prínose lieku pre liečebnú prax,
p) farmako-ekonomický rozbor lieku,
q) návrh maximálnej ceny od výrobcu a prepočet tejto ceny na maximálnu cenu lieku v lekárni.

(3) Podrobnosti o farmako-ekonomickom rozbore lieku [odsek 2 písm. p)] ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(4) Žiadateľ podľa odseku 1 k žiadosti o zaradenie lieku pripojí

a) osvedčenú kópiu právoplatného rozhodnutia o registrácii lieku,
b) prehľad významných porovnávacích klinických skúšaní,
c) významné súhrnné články z odbornej literatúry v maximálnom počte desať článkov,
d) doklad o zaplatení správneho poplatku.

§ 14
Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu liekov

(1) Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu liekov podáva držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku17) alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.

(2) Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať

a) meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku; ak je určený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b) názov lieku, liekovú formu, cestu podania, veľkosť balenia, kód Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a anatomicko-terapeuticko-chemickú skupinu liečiv,
c) dôvody vyradenia lieku zo zoznamu liekov.

§ 15
Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny lieku

Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny lieku podáva držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku 17) alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu. Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny lieku musí obsahovať náležitosti ustanovené v § 13 ods. 2 písm. a), b), f), g) a q).

§ 16
Rozhodovanie o zaradení lieku do zoznamu
liekov a o úradnom určení ceny lieku

(1) O zaradení lieku do zoznamu liekov a o úradnom určení ceny lieku rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 13.

(2) Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zaradenie lieku

a) do 180 dní od jej doručenia alebo
b) do 90 dní od jej doručenia, ak

1. predmetom žiadosti je liek, ktorý obsahuje zaradené liečivo,
2. navrhovaná maximálna cena lieku v lekárni za štandardnú dávku zaradeného liečiva je nižšia najmenej o 10 % v porovnaní s najnižšou maximálnou cenou lieku v lekárni za štandardnú dávku zaradeného liečiva, ktorý je zaradený do platného zoznamu liekov.

(3) Ak je doručená žiadosť neúplná, najmä ak neobsahuje náležitosti podľa § 13 ods. 2 a 4, ministerstvo vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti a určí mu na to lehotu, spravidla nie dlhšiu ako 30 dní.

(4) Ministerstvo zaradí do zoznamu liekov liek, ktorý obsahuje zaradené liečivo.

(5) Dôvodom na nezaradenie lieku do zoznamu liekov môže byť

a) zaradenie lieku medzi lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, alebo
b) návrh maximálnej ceny od výrobcu, ktorý presahuje o viac ako 10 % aritmetický priemer troch najnižších cien spomedzi cien v referenčných krajinách [§ 13 ods. 2 písm. g)].

§ 17
Rozhodovanie o vyradení lieku zo zoznamu liekov

(1) O vyradení lieku zo zoznamu liekov rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 14 alebo z vlastného podnetu.

(2) Ministerstvo rozhodne o žiadosti o vyradenie lieku zo zoznamu liekov (§ 14) do 90 dní od jej doručenia.

(3) Ministerstvo vyradí liek zo zoznamu liekov, ak

a) sa nepredĺžila registrácia lieku, 18)
b) sa zrušila registrácia lieku, 19)
c) cena od výrobcu prekročila maximálnu cenu od výrobcu uvedenú v zozname liekov.

(4) Ministerstvo môže vyradiť liek zo zoznamu liekov, ak

a) sa liek zaradil medzi lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,
b) bol liek preukázateľne nedostupný na trhu dlhšie ako tri mesiace, alebo
c) žiadosť o zmenu úradne určenej ceny lieku (§ 15) obsahuje návrh maximálnej ceny od výrobcu, ktorá presahuje o viac ako 10 % aritmetický priemer troch najnižších cien spomedzi cien v referenčných krajinách [§ 13 ods. 2 písm. g)].

§ 18
Rozhodovanie o zmene úradne určenej ceny lieku

(1) O zmene úradne určenej ceny lieku rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 15.

(2) Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zmenu úradne určenej ceny lieku do 90 dní od jej doručenia. Ak ministerstvo v ustanovenej lehote nerozhodne, žiadateľ podľa § 15 je oprávnený liek predávať za navrhnutú cenu.

§ 19
Zoznam liekov

(1) Ministerstvo ustanoví v zozname liekov podľa § 4 ods. 3

a) pre každé liečivo údaje podľa § 11 ods. 3,
b) pre každý liek

1. maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne za liek,
2. maximálnu výšku úhrady poistenca za liek,
3. maximálnu cenu lieku v lekárni,
4. indikačné obmedzenie, ak sa určilo kategorizáciou príslušného liečiva [§ 11 ods. 4 písm. a)],
5. preskripčné obmedzenie, ak sa určilo kategorizáciou príslušného liečiva [§ 11 ods. 4 písm. b)].

(2) Maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za liek zaradený do zoznamu liekov zodpovedá násobku počtu štandardných dávok zaradeného liečiva obsiahnutých v lieku a maximálnej výšky úhrady za štandardnú dávku zaradeného liečiva.

(3) Maximálna výška úhrady poistenca za liek zodpovedá rozdielu medzi maximálnou cenou lieku v lekárni a maximálnou výškou úhrady zdravotnej poisťovne za liek.

TRETIA HLAVA
KATEGORIZÁCIA ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK

§ 20

(1) Zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok a vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok určuje ministerstvo kategorizáciou zdravotníckych pomôcok.

(2) Na kategorizáciu zdravotníckych pomôcok zriaďuje ministerstvo Kategorizačnú komisiu pre zdravotnícke pomôcky ako svoj poradný orgán.

(3) Súčasťou kategorizácie zdravotníckej pomôcky pri jej zaradení do zoznamu zdravotníckych pomôcok je určenie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku.

(4) Súčasťou kategorizácie zdravotníckej pomôcky podľa odseku 3 môžu byť

a) indikačné obmedzenia,
b) preskripčné obmedzenia,
c) množstvové limity,
d) finančné limity.

§ 21
Kritériá kategorizácie zdravotníckych pomôcok

(1) Pri kategorizácii zdravotníckych pomôcok (§ 20) sa prihliada na

a) liečebný prínos zdravotníckej pomôcky potvrdený klinickými skúškami,
b) podporu stabilizácie zdravotného stavu, jeho výrazné zlepšenie alebo vylúčenie jeho zhoršenia s prihliadnutím na

1. možnosti použitia iných liečebných postupov alebo zdravotníckych pomôcok,
2. povahu choroby alebo zdravotného postihnutia,
3. získanú kvalitu života,
4. obnovenie pracovnej schopnosti,

c) náklady na kompenzáciu alebo zmiernenie následkov zdravotného postihnutia alebo na modifikáciu anatomickej štruktúry alebo fyziologického procesu na základe

1. analýzy epidemiologických údajov o zdravotných postihnutiach, na ktoré je zdravotnícka pomôcka určená,
2. definovania populácie, ktorej je zdravotnícka pomôcka určená,
3. porovnania nákladov na liečebnú kúru alebo mesačnú liečbu pri zdravotníckych pomôckach určených na dlhodobú liečbu s nákladmi na liečbu pri použití iných porovnateľných zdravotníckych pomôcok alebo iných liečebných postupov,
4. odhadu celkových nákladov u všetkých poistencov prepočítaných na jeden rok,
5. odhadu nákladov na jeden rok života štandardizovanej kvality u jedného poistenca,
6. odhadu mesačných úspor finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia,
7. odhadu zlepšenia kvality života a získaných rokov života.

(2) Maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za rozšírený funkčný typ zdravotníckej pomôcky je vo výške úhrady základného funkčného typu zdravotníckej pomôcky.

(3) Základný funkčný typ zdravotníckej pomôcky poskytuje poistencovi s určitým zdravotným postihnutím alebo určenou chorobou vyhovujúci funkčný efekt, ktorý je rovnocenný s inými porovnateľnými typmi alebo vyhotoveniami, má požadovaný estetický vzhľad, požadovanú životnosť a cenu.

(4) Rozšírený funkčný typ zdravotníckej pomôcky poskytuje poistencovi s určitým zdravotným postihnutím alebo určenou chorobou rozšírené funkčné využitie, lepší estetický vzhľad alebo menšiu hmotnosť, alebo má iné pozitívne vlastnosti ako základný funkčný typ, ktoré nie sú pre objektívne zistený zdravotný stav poistenca nevyhnutné.

§ 22
Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky
do zoznamu zdravotníckych pomôcok a o úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky

(1) Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok a o úradné určenie ceny (ďalej len žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky ) podáva výrobca zdravotníckej pomôcky alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.

(2) Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky musí obsahovať

a) meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu zdravotníckej pomôcky; ak je určený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b) názov zdravotníckej pomôcky,
c) kód zdravotníckej pomôcky pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv,
d) veľkosť a typ zdravotníckej pomôcky,
e) účel určenia zdravotníckej pomôcky,
f) stručnú charakteristiku zdravotníckej pomôcky,
g) návod na použitie zdravotníckej pomôcky,
h) technické parametre a úžitkovú dobu zdravotníckej pomôcky,
i) údaj o cene od výrobcu v zahraničí v príslušnej národnej mene, ak je zdravotnícka pomôcka registrovaná

1. v krajine výrobcu,
2. v Českej republike,
3. vo Francúzskej republike,
4. v Maďarskej republike,
5. v Rakúskej republike,
6. v Spolkovej republike Nemecko,
7. v Španielskom kráľovstve,
8. v Talianskej republike,
9. v Poľskej republike,

j) zaradenie zdravotníckej pomôcky do niektorej z týchto skupín:

1. základný funkčný typ,
2. rozšírený funkčný typ,

k) návrh maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne,
l) návrh preskripčných obmedzení na špecializačný odbor lekára alebo zubného lekára,
m) návrh indikačných obmedzení na

1. chorobu,
2. cieľovú skupinu osôb,

n) návrh maximálnej ceny od výrobcu a prepočet tejto ceny na maximálnu cenu vo výdajni zdravotníckych pomôcok.

(3) K žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky žiadateľ podľa odseku 1 pripojí

a) osvedčenú kópiu dokladu o splnení požiadaviek podľa osobitného predpisu20) na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh,
b) osvedčenú kópiu dokladu o pridelení kódu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv,
c) doklad o zaplatení správneho poplatku,
d) zobrazenie zdravotníckej pomôcky.

§ 23
Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky
zo zoznamu zdravotníckych pomôcok

(1) Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok podáva výrobca zdravotníckej pomôcky alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.

(2) Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať

a) meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo držiteľa rozhodnutia o zaradení zdravotníckej pomôcky; ak je určený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b) názov zdravotníckej pomôcky, veľkosť a typ zdravotníckej pomôcky a kód Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv,
c) dôvody vyradenia zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok.

§ 24
Žiadosť o zmenu úradne určenej
ceny zdravotníckej pomôcky

Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky podáva výrobca zdravotníckej pomôcky alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu. Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky musí obsahovať náležitosti ustanovené v § 22 ods. 2 písm. a) až d) a písm.) i) a n).

§ 25
Rozhodovanie o zaradení zdravotníckej pomôcky
do zoznamu zdravotníckych pomôcok a o úradnom určení ceny zdravotníckej pomôcky

(1) O zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok a o úradne určenej cene zdravotníckej pomôcky rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 22 po jej odbornom posúdení Kategorizačnou komisiou pre zdravotnícke pomôcky.

(2) Ministerstvo je oprávnené požiadať žiadateľa podľa § 22 ods. 1 o predvedenie praktickej ukážky funkčných vlastností zdravotníckej pomôcky, ktorá je predmetom jeho žiadosti o zaradenie do zoznamu zdravotníckych pomôcok, na rokovaní Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky.

(3) Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do 90 dní od jej doručenia.

(4) Ministerstvo nezaradí do zoznamu zdravotníckych pomôcok zdravotnícku pomôcku, ak

a) žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky nespĺňa náležitosti ustanovené v § 22 ods. 2 a 3,
b) žiadateľ podľa § 22 ods. 1 nevyhovie žiadosti ministerstva podľa odseku 2.

§ 26
Rozhodovanie o vyradení zdravotníckej pomôcky
zo zoznamu zdravotníckych pomôcok

(1) O vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 23 alebo z vlastného podnetu po odbornom posúdení Kategorizačnou komisiou pre zdravotnícke pomôcky.

(2) Ministerstvo rozhodne o žiadosti o vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok do 90 dní od jej doručenia.

(3) Ministerstvo vyradí zdravotnícku pomôcku zo zoznamu zdravotníckych pomôcok, ak zdravotnícka pomôcka prestala spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu20) na uvedenie zdravotníckej pomôcky na trh.

(4) Ministerstvo môže vyradiť zdravotnícku pomôcku zo zoznamu zdravotníckych pomôcok, ak

a) použitie zdravotníckej pomôcky pri zohľadnení zdravotného postihnutia alebo určenej choroby, funkčného využitia, estetického vzhľadu, hmotnosti a iných úžitkových vlastností predstavuje vysokú nákladovosť a sú k dispozícii iné porovnateľné zdravotnícke pomôcky s nižšou nákladovosťou použitia zdravotníckej pomôcky,
b) zdravotnícka pomôcka bola preukázateľne nedostupná na trhu dlhšie ako tri mesiace, alebo
c) žiadosť o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky obsahuje návrh maximálnej ceny od výrobcu, ktorá presahuje o viac ako 10 % aritmetický priemer troch najnižších cien spomedzi cien v referenčných krajinách [§ 22 ods. 2 písm. i)].

§ 27
Rozhodovanie o zmene úradne
určenej ceny zdravotníckej pomôcky

(1) O zmene úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 24.

(2) Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky do 90 dní od jej doručenia. Ak ministerstvo v ustanovenej lehote nerozhodne, žiadateľ podľa § 24 je oprávnený zdravotnícku pomôcku predávať za navrhnutú cenu.

§ 28
Zoznam zdravotníckych pomôcok

Ministerstvo ustanoví v zozname zdravotníckych pomôcok (§ 5 ods. 3) pre každú zdravotnícku pomôcku

a) maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku (§ 20 ods. 3),
b) maximálnu výšku úhrady poistenca za zdravotnícku pomôcku,
c) maximálnu cenu zdravotníckej pomôcky vo výdajni zdravotníckych pomôcok,
d) indikačné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. a)],
e) preskripčné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. b)],
f) množstvové limity, ak sa určili kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. c)],
g) finančné limity, ak sa určili kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. d)].

ŠTVRTÁ HLAVA
KATEGORIZÁCIA DIETETICKÝCH POTRAVÍN

§ 29

(1) Zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a vyradenie dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín určuje ministerstvo kategorizáciou dietetických potravín.

(2) Na kategorizáciu dietetických potravín zriaďuje ministerstvo Kategorizačnú komisiu pre dietetické potraviny ako svoj poradný orgán.

(3) Súčasťou kategorizácie dietetickej potraviny pri jej zaradení do zoznamu dietetických potravín je určenie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne.

(4) Súčasťou kategorizácie dietetickej potraviny môžu byť

a) indikačné obmedzenia,
b) preskripčné obmedzenia,
c) množstvové limity,
d) finančné limity.

§ 30
Kritériá kategorizácie dietetických potravín

Pri kategorizácii dietetických potravín sa prihliada na

a) liečebný prínos dietetickej potraviny,
b) podporu stabilizácie zdravotného stavu, jeho výrazné zlepšenie alebo vylúčenie jeho zhoršenia s prihliadnutím na

1. možnosti použitia iných liečebných postupov alebo dietetických potravín,
2. povahu choroby,
3. získanú kvalitu života,
4. obnovenie pracovnej schopnosti,

c) náklady na kompenzáciu alebo zmiernenie následkov choroby alebo na modifikáciu anatomickej štruktúry, alebo fyziologického procesu na základe

1. definovania populácie, ktorej je dietetická potravina určená,
2. porovnania nákladov na liečebnú kúru alebo mesačnú liečbu s nákladmi na liečbu pri použití iných porovnateľných dietetických potravín alebo iných liečebných postupov,
3. odhadu celkových nákladov u všetkých poistencov prepočítaných na jeden rok,
4. odhadu mesačných úspor finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia,
5. odhadu zlepšenia kvality života a získaných rokov života.

§ 31
Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny
do zoznamu dietetických potravín
a o úradné určenie ceny dietetickej potraviny

(1) Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradné určenie ceny dietetickej potraviny (ďalej len žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny ) podáva výrobca dietetickej potraviny alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.

(2) Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny musí obsahovať

a) meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu dietetickej potraviny; ak je určený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b) názov dietetickej potraviny,
c) kvalitatívne zloženie a kvantitatívne zloženie,
d) aplikačnú formu,
e) veľkosť balenia,
f) účel určenia,
g) dávkovanie,
h) návrh maximálnej ceny od výrobcu a prepočet tejto ceny na maximálnu cenu v lekárni.

(3) K žiadosti o zaradenie dietetickej potraviny žiadateľ podľa odseku 1 pripojí

a) doklad o splnení požiadaviek podľa osobitného predpisu21) na uvedenie dietetickej potraviny na trh,
b) doklad o zaplatení správneho poplatku.

§ 32
Žiadosť o vyradenie dietetickej potraviny
zo zoznamu dietetických potravín

(1) Žiadosť o vyradenie dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín podáva výrobca dietetickej potraviny alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.

(2) Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať

a) meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu dietetickej potraviny; ak je určený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b) názov dietetickej potraviny,
c) aplikačnú formu,
d) veľkosť balenia,
e) dôvody vyradenia dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín.

§ 33
Žiadosť o zmenu úradne určenej
ceny dietetickej potraviny

Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny dietetickej potraviny podáva výrobca dietetickej potraviny alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu. Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny dietetickej potraviny musí obsahovať náležitosti ustanovené v § 31 ods. 2 písm. a), b), d), e) a h).

§ 34
Rozhodovanie o zaradení dietetickej potraviny
do zoznamu dietetických potravín a o úradnom určení ceny dietetickej potraviny

(1) O zaradení dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradne určenej cene dietetickej potraviny rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 31 po odbornom posúdení žiadosti Kategorizačnou komisiou pre dietetické potraviny.

(2) Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradnom určení ceny dietetickej potraviny do 90 dní od jej doručenia.

§ 35
Rozhodovanie o vyradení dietetickej potraviny
zo zoznamu dietetických potravín

(1) O vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 32 alebo z vlastného podnetu po odbornom posúdení Kategorizačnou komisiou pre dietetické potraviny.

(2) Ministerstvo rozhodne o žiadosti o vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín do 90 dní od jej doručenia.

§ 36
Rozhodovanie o zmene úradne
určenej ceny dietetickej potraviny

(1) O zmene úradne určenej ceny dietetickej potraviny rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 33.

(2) Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zmenu úradne určenej ceny dietetickej potraviny do 90 dní od jej doručenia. Ak ministerstvo v ustanovenej lehote nerozhodne, žiadateľ podľa § 33 je oprávnený dietetickú potravinu predávať za navrhnutú cenu.

§ 37
Zoznam dietetických potravín

Ministerstvo ustanoví v zozname dietetických potravín (§ 6 ods. 2) pre každú dietetickú potravinu

a) maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne za dietetickú potravinu (§ 29 ods. 3),
b) maximálnu výšku úhrady poistenca za dietetickú potravinu,
c) maximálnu cenu dietetickej potraviny v lekárni,
d) indikačné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. a)],
e) preskripčné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. b)],
f) množstvové limity, ak sa určili kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. c)],
g) finančné limity, ak sa určili kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. d)].

ŠTVRTÁ ČASŤ
ÚHRADA ZA SLUŽBY SÚVISIACE
S POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

§ 38
Rozsah úhrady

(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 4) v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.

(2) Služby podľa odseku 1 sa plne alebo čiastočne uhrádzajú z verejného zdravotného poistenia, len ak súvisia so zdravotnou starostlivosťou plne alebo čiastočne uhrádzanou na základe verejného zdravotného poistenia.

(3) Ak sa poistencovi poskytuje zdravotná starostlivosť plne uhrádzaná alebo čiastočne uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia, poistenec uhrádza, ak nie je oslobodený od úhrady podľa odseku 8,

a) stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti za každý deň

1. ústavnej starostlivosti, najviac však za 21 dní tej istej ústavnej starostlivosti u jedného poskytovateľa,
2. ústavnej starostlivosti v liečebni22) a v prírodných liečebných kúpeľoch16) bez ohľadu na dĺžku ústavnej starostlivosti,

b) spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v elektronickej forme pri každej návšteve,
c) spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci lekárskej služby prvej pomoci a ústavnej pohotovostnej služby,
d) štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu súvisiace s vydaním liekov alebo dietetických potravín predpísaných na jednom lekárskom predpise,
e) štatistické spracúvanie lekárskeho poukazu súvisiace s vydaním zdravotníckych pomôcok predpísaných na jednom lekárskom poukaze,
f) pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti,
g) dopravu.

(4) Na účely určenia úhrady za služby podľa odseku 3 písm. a) sa prvý deň a posledný deň ústavnej starostlivosti považujú len za jeden deň ústavnej starostlivosti.

(5) Služby podľa odseku 3 sa uhrádzajú poskytovateľovi po ich poskytnutí v hotovosti; ak ide o služby súvisiace s poskytovaním ústavnej starostlivosti, pri prepustení z ústavnej starostlivosti alebo do desiatich dní po prepustení z ústavnej starostlivosti na účet poskytovateľa. Časť úhrady za služby podľa odseku 3 písm. d) a e) zodpovedajúca 25 % z celkovej výšky úhrady je príjmom poskytovateľa, ktorý poskytuje lekárenskú starostlivosť podľa osobitného predpisu, 22a) a časť úhrady za služby podľa odseku 3 písm. d) a e) zodpovedajúca 75 % z celkovej výšky úhrady je príjmom zdravotnej poisťovne.

(6) Ak sa ústavná starostlivosť predĺži pre organizačné alebo technické nedostatky na strane poskytovateľa, poistenec za takýto čas predĺženia neuhrádza služby podľa odseku 3 písm. a) a f).

(7) Za poskytovanie ambulantnej starostlivosti podľa odseku 3 písm. c) sa na účely tohto zákona nepovažuje zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje člen konzília23) počas ústavnej starostlivosti.

(8) Od povinnosti úhrady

a) podľa odseku 3 písm. a) je oslobodený poistenec

1. v prípade zdravotného stavu, pri ktorom možno uložiť povinné liečenie,
2. s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia tohto poistenca alebo jeho okolia,
3. tehotná žena prijatá do ústavnej starostlivosti v súvislosti s rizikovým tehotenstvom alebo pôrodom,
4. do dovŕšenia troch rokov veku,
5. v hmotnej núdzi, ktorý sa preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, 24) a to od štvrtého dňa poskytovania tej istej ústavnej starostlivosti,
6. nositeľ ocenenia najmenej striebornej Janského plakety,
7. vojak povinnej vojenskej služby25) alebo občan vykonávajúci civilnú službu, 26)

b) podľa odseku 3 písm. b) je oslobodený poistenec

1. pri preventívnej prehliadke,
2. pri opakovanej návšteve toho istého lekára uskutočnenej do siedmich dní odo dňa návštevy, pri ktorej takéto služby u tohto lekára uhradil,
3. do dovŕšenia jedného roku veku,
4. s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia tohto poistenca alebo jeho okolia,
5. nositeľ ocenenia najmenej striebornej Janského plakety,
6. vojak povinnej vojenskej služby alebo občan vykonávajúci civilnú službu,
7. pri vykonávaní vyšetrení predchádzajúcich bezpríspevkovému darovaniu krvi,
8. zaradený zdravotnou poisťovňou na dispenzarizáciu, 10)

c) podľa odseku 3 písm. c) je oslobodený vojak povinnej vojenskej služby alebo občan vykonávajúci civilnú službu,
d) podľa odseku 3 písm. d) je oslobodený

1. poistenec pri výdaji lieku predpísaného na výpise z lekárskeho predpisu,
2. vojak povinnej vojenskej služby alebo občan vykonávajúci civilnú službu,
e) podľa odseku 3 písm. e) je oslobodený poistenec, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ak pri výdaji zdravotníckej pomôcky preukáže, že má príslušným orgánom priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov podľa osobitného predpisu, 27)

f) podľa odseku 3 písm. f) je oslobodený poistenec do troch rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti a poistenec do 18 rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca alebo osoba, ktorej bol zverený do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, 28)
g) podľa odseku 3 písm. g) je oslobodený

1. poistenec zaradený do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu,
2. poistenec, ktorému sa poskytuje onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba,
3. poistenec s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
4. poistenec, ktorému sa poskytuje pri ústavnej starostlivosti preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti objednaná poskytovateľom.

(9) Výšku úhrady poistenca za služby podľa odseku 3 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

(10) Vypracovanie lekárskeho posudku a poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie uhrádza fyzická osoba alebo právnická osoba, na ktorej vyžiadanie sa lekársky posudok vypracoval alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie poskytol.

PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 39

Na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona (§ 16 až 18, § 25 až 27 a § 34 až 36) sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, 29) ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.

§ 40

(1) Kategorizačné komisie (§ 9 ods. 4, § 11 ods. 2, § 20 ods. 2 a § 29 ods. 2) majú jedenásť členov, ktorých vymenúva minister zdravotníctva Slovenskej republiky; troch členov na návrh ministerstva, päť členov na návrh zdravotných poisťovní a troch členov na návrh Slovenskej lekárskej komory.

(2) Činnosť kategorizačných komisií podľa odseku 1 upravia štatúty, ktoré schvaľuje minister zdravotníctva Slovenskej republiky.

§ 41

Ministerstvo bezodkladne uverejňuje na svojej internetovej stránke

a) rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu liekov a o úradnom určení ceny lieku vrátane ich odôvodnenia,
b) rozhodnutia o zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok a o úradnom určení ceny zdravotníckej pomôcky vrátane ich odôvodnenia,
c) rozhodnutia o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradnom určení ceny dietetickej potraviny vrátane ich odôvodnenia,
d) rozhodnutia o zmene úradne určenej ceny lieku vrátane ich odôvodnenia,
e) rozhodnutia o zmene úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky vrátane ich odôvodnenia,
f) rozhodnutia o zmene úradne určenej ceny dietetickej potraviny vrátane ich odôvodnenia,
g) štatúty kategorizačných komisií (§ 40).

§ 42

(1) Zdravotná poisťovňa poskytne poistencovi na základe jeho žiadosti príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom vrátane predpísaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ak žiadosť spĺňa kritériá na poskytnutie príspevku, ktoré určuje a zverejňuje zdravotná poisťovňa, a s poskytnutím príspevku zdravotná poisťovňa súhlasila pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

(2) Nezmluvným poskytovateľom podľa odseku 1 je poskytovateľ, s ktorým nemá zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu.30)

(3) Zdravotná poisťovňa uhradí poistencovi príspevok podľa odseku 1 na základe predložených dokladov o úhrade. Výška príspevku nesmie prekročiť cenu obvyklú u zmluvných poskytovateľov v príslušnom čase, na príslušnom mieste a za príslušnú zdravotnú starostlivosť.

(4) Zdravotná poisťovňa má právo

a) uplatniť voči poistencovi nárok na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu 31) alebo v dôsledku užitia návykovej látky,
b) uhradiť poistencovi časť úhrady, ktorá zodpovedá jeho spoluúčasti, ak sa poistenec pravidelne podrobuje preventívnym prehliadkam, preventívnemu očkovaniu a vedie zdravý spôsob života, 32) a to vo všetkých prípadoch, ktoré spĺňajú kritériá určené a uverejnené zdravotnou poisťovňou.

§ 43

V roku 2005 sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádzajú zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté pri liečbe zubného kazu aj v prípade, ak poistenec neabsolvoval v predchádzajúcom kalendárnom roku preventívnu stomatologickú prehliadku podľa doterajších predpisov.

§ 44

Poskytovateľ nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nad rozsah spoluúčasti poistenca podľa tohto zákona.

§ 45

(1) Pri znížení predajnej ceny čiastočne uhrádzaného lieku na základe verejného zdravotného poistenia alebo čiastočne uhrádzanej dietetickej potraviny na základe verejného zdravotného poistenia v lekárni musí zostať pomer úhrady zdravotnej poisťovne a úhrady poistenca nezmenený.

(2) Pri znížení predajnej ceny čiastočne uhrádzanej zdravotníckej pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia vo výdajni zdravotníckych pomôcok musí zostať pomer úhrady zdravotnej poisťovne a úhrady poistenca nezmenený.

§ 46

(1) Prvý zoznam chorôb podľa tohto zákona vydá vláda Slovenskej republiky bez predchádzajúcej kategorizácie chorôb.

(2) Za prvý zoznam liekov podľa tohto zákona sa považuje zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia vydaný podľa doterajších predpisov.

(3) Za prvý zoznam zdravotníckych pomôcok podľa tohto zákona sa považuje zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia vydaný podľa doterajších predpisov.

(4) Za prvý zoznam dietetických potravín podľa tohto zákona sa považuje zoznam dietetických potravín uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia vydaný podľa doterajších predpisov.

§ 47

Konania o žiadostiach o zaradenie lieku do zoznamu liekov alebo o zmenu zaradenia lieku v zozname liekov, konania o žiadostiach o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok alebo o zmenu zaradenia zdravotníckej pomôcky v zozname zdravotníckych pomôcok a konania o žiadostiach o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín, alebo o zmenu zaradenia dietetickej potraviny v zozname dietetických potravín začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 48

Zrušujú sa:

1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 251/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 17/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z, zákona č. 138/2003 Z. z., zákona č. 256/2003 Z. z., zákona č. 579/2003 Z. z. a zákona č. 599/2003 Z. z.,
2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 126/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 489/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 399/2001 Z. z.,
3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 400/2001 Z. z.,
4. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 169/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o platbách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

§ 49

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Zákon č. 720/2004 Z.z. nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

1) § 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) § 2 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) § 9 a 10 zákona č. 580/2004 Z. z. § 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) § 13 zákona č. 576/2004 Z. z.
5) § 8 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z.
6) § 39 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.
7) § 4 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
8) § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.
9) § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.
10) § 6 ods. 1 písm. h) zákona č. 581/2004 Z. z.
10a) § 11 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11) § 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.
12) § 7 ods. 1 písm. b) a § 9 zákona č. 576/2004 Z. z.
13) § 7 ods. 1 písm. a) a § 8 zákona č. 576/2004 Z. z.
14) § 7 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 576/2004 Z. z.
15) § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
16) § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17) § 22 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
18) § 22 ods. 4 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19) § 22 ods. 9 a 10 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20) § 9 a 12 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21) § 4 ods. 2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
22) § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 578/2004 Z. z.
22a) § 34 ods. 2 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23) § 2 ods. 5 zákona č. 576/2004 Z. z.
24) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25) § 10 zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov.
26) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
27) § 57 a 64 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
28) § 27 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov. Zákon č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
29) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
30) § 7 zákona č. 581/2004 Z. z.
31) § 2 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z.
32) § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 1
k zákonu č. «577/2004» Z. z.

Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

Smernica Rady 89/105/EHS z 21. decembra 1988 o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovenie cien liekov na humánne použitie a ich zaraďovanie do vnútroštátnych systémov zdravotného poistenia (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 040, 11. 02. 1989).

Príloha č. 2
k zákonu č. «577/2004» Z. z.

Náplň preventívnych prehliadok

Príloha č. 3
k zákonu č. «577/2004» Z. z.

Zoznam prioritných chorôb

1. časť

2. časť

Príloha č. 4
k zákonu č. «577/2004» Z. z.

Zoznam anatomicko-terapeuticko-chemických skupín liečiv

Príloha č. 5
k zákonu č. «577/2004» Z. z.

Zoznam skupín zdravotníckych pomôcok

Príloha č. 6
k zákonu č. «577/2004» Z. z.

**Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

všeobecná časť**

1. V návrhu na kúpeľnú starostlivosť musia byť vždy uvedené výsledky fyzikálneho vyšetrenia, výsledky odborných a laboratórnych vyšetrení nevyhnutných na určenie diagnózy a liečebného postupu, doterajší spôsob liečby vrátane ordinovaných liekov. U osôb nad 50 rokov EKG, u osôb nad 70 rokov a vždy v prípadoch, keď kúpeľné procedúry predstavujú záťaž pre kardiovaskulárny systém, treba kompletné interné vyšetrenie. Treba posúdiť schopnosť chôdze a sebaobsluhy. Odborné a laboratórne vyšetrenia nesmú byť staršie ako šesť mesiacov, ak zdravotný stav chorého nevyžaduje urobiť nové vyšetrenie. Ak návrh na kúpeľnú starostlivosť nie je vybavený do jedného roka, musí byť aktualizovaný.

2. Návrh na kúpeľnú starostlivosť treba vždy objektívne zdôvodniť doložením prepúšťacej správy z nemocnice alebo odborného nálezu; okrem toho musí obsahovať podľa druhu choroby tieto ďalšie povinné vyšetrenia vrátane dátumu ich vykonania:

Onkologické choroby onkologické vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov (moč + sediment, FW, KO, ELFO), rtg hrudných orgánov a ostatných vyšetrení, TU markery. Vyšetrenia nesmú byť staršie ako 2 mesiace.
Choroby obehového ústrojenstva EKG, pri hypertenzívnej chorobe II. a III. štádia pod3a SZO oené pozadie a príslušné odborné vyšetrenia podľa uváženia odborného lekára.
Diabetes mellitus glykémia, glykosúria, kreatinín, ketolátky, údaje o liečebných dávkach antidiabetík, EKG a očné pozadie.
Netuberkulózne choroby dýchacieho ústrojenstva rtg pľúc, spirometria, pri alergických ochoreniach alergologické vyšetrenie. U pacientov, ktorí majú absolvovať kúpeľnú liečbu na Štrbskom Plese, vyjadrenie internistu pri stavoch spojených s ICHS a hypertenziou.
Choroby tráviaceho ústrojenstva výsledky vyšetrení, ktoré objektivizujú diagnózu u pacienta. Pri chorobách pečene a žleníka pečeňové skúšky, prípadne vyšetrenie žlčových ciest, vyšetrenie ultrazvukom.
Nervové choroby posledné neurologické vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov a funkčných vyšetrení, pri radikulárnych syndrómoch popis rtg snímok príslušnej časti chrbtice, pri cervikobrachiálnych syndrómoch EKG.
Choroby pohybového ústrojenstva posledné odborné príslušné vyšetrenie vrátane zodpovedajúceho laboratórneho vyšetrenia s popisom rtg snímok a funkené vyšetrenie.
Choroby oblieiek a moeových ciest posledné odborné vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov.
Duševné choroby psychiatrické vyšetrenie (s prehľadom doterajšieho priebehu liečenia).
Choroby z povolania odborné vyšetrenie na príslušnom oddelení kliniky pracovného lekárstva.
Ostatné choroby posledné príslušné odborné vyšetrenia.
Polymorbidita u osôb nad 70 rokov pred nástupom na kúpeľnú liečbu geriatrické vyšetrenie.
3\. Súhrn výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení, ktoré navrhujúci lekár uvedie v návrhu, musí umožňovať, aby mohla byť naordinovaná kúpeľná liečba už v prvý deň pobytu, nie až po vykonaní doplňujúceho vyšetrenia.

4. Ak je kúpeľná liečba indikovaná pre iné choroby ako onkologické, u osôb s onkologický