Zákon 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe

Zákon 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. I

§ 1
Úvodné ustanovenie

Záchranná zdravotná služba je poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti1) osobe v stave, pri ktorom je bezprostredne ohrozený jej život alebo zdravie a osoba je odkázaná na poskytnutie pomoci.

§ 2
Organizácia záchrannej zdravotnej služby

(1) Záchrannú zdravotnú službu zabezpečujú

a) operačné strediská tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby (ďalej len operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby ),
b) poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na základe povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby2) (ďalej len poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby ).

(2) Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby sú základnou záchrannou zložkou integrovaného záchranného systému.3)

§ 3
Operačné strediská záchrannej zdravotnej služby

(1) Operačné strediská záchrannej zdravotnej služby zriaďuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo zdravotníctva ) ako rozpočtové organizácie4) v rámci zásahového obvodu koordinačného strediska integrovaného záchranného systému5) (ďalej len koordinačné stredisko ).

(2) Operačné strediská záchrannej zdravotnej služby podľa odseku 1 sa riadia pokynmi koordinačného strediska.

(3) Operačné strediská záchrannej zdravotnej služby okrem úloh podľa osobitného predpisu 6)

a) riadia a koordinujú záchrannú zdravotnú službu tak, aby sa zabezpečila jej plynulosť a nepretržitosť,
b) zabezpečujú odbornú prípravu svojich zamestnancov,
c) zabezpečujú zvukové záznamy príjmu tiesňového volania a realizácie odozvy na tiesňové volanie,
d) uchovávajú záznamy podľa písmena c) desať rokov odo dňa ich vzniku.

(4) Operačné strediská záchrannej zdravotnej služby sú oprávnené vydať pokyn poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti7) na vykonanie zásahu, 8) ak je to nevyhnutné.

§ 4
Odborná príprava

(1) Zamestnanci operačných stredísk záchrannej zdravotnej služby sú povinní absolvovať základnú odbornú prípravu a každých 12 mesiacov periodickú odbornú prípravu.

(2) Odborná príprava podľa odseku 1 zahŕňa

a) zásady riadenia a koordinácie záchrannej zdravotnej služby,
b) spôsob zabezpečovania príjmu, vyhodnocovania a realizácie odozvy na tiesňové volanie,
c) spôsob zabezpečovania hlasového a dátového prenosu informácií,
d) zásady koordinácie činností so záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému. 9)

§ 5
Povinnosti poskytovateľov záchrannej
zdravotnej služby

(1) Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby je povinný

a) zriadiť v zásahovom obvode určenom v povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby 2)

1. zásahové stredisko tak, aby zabezpečil výjazd ambulancie záchrannej zdravotnej služby do jednej minúty od prijatia pokynu koordinačného strediska alebo operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, pričom výjazd ambulancie leteckej záchrannej zdravotnej služby sa riadi osobitným predpisom,
2. stanice záchrannej zdravotnej služby v sídlach ustanovených podľa § 8 ods. 1 písm. a),

b) plniť pokyny koordinačného strediska a operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (§ 3),
c) zabezpečiť výjazd ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa písmena a) prvého bodu,
d) bez zbytočného odkladu po vykonaní zásahu 8) prepraviť osobu, ak si to vyžaduje jej zdravotný stav, do najbližšej nemocnice, 10) ktorá je schopná poskytnúť diagnostiku 11) a liečbu 12) nadväzujúcu na poskytnutú neodkladnú zdravotnú starostlivosť, 1)
e) bez zbytočného odkladu hlásiť koordinačnému stredisku alebo operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby (§ 3) ukončenie zásahu,
f) používať jednotné označenie zásahových stredísk, ambulancií záchrannej zdravotnej služby a zabezpečiť používanie jednotne označených ochranných odevov zdravotníckymi pracovníkmi záchrannej zdravotnej služby v súlade s požiadavkami ustanovenými podľa § 8 ods. 1 písm. b),
g) viesť evidenciu záznamov o zásahu a ich rovnopis uchovávať desať rokov od vykonania zásahu.

(2) Zásahové stredisko poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby

a) prijíma pokyny koordinačného strediska alebo operačného strediska záchrannej zdravotnej služby

1. na zásah, 8)
2. na zabezpečenie neodkladnej prepravy, 1)

b) zabezpečuje vykonanie zásahu a neodkladnej prepravy na základe pokynov podľa písmena a).

(3) Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby, ktorý vykonal zásah, 8) je povinný vyhotoviť písomný záznam o zásahu a jeho rovnopis odovzdať

a) lekárovi pri prevzatí osoby v zdravotníckom zariadení alebo
b) osobe, ktorej poskytol neodkladnú zdravotnú starostlivosť, alebo jej zákonnému zástupcovi, 13) ak osoba nebola prepravená do nemocnice.

(4) Záznam podľa odseku 3 musí obsahovať

a) čas prijatia pokynu na zásah a čas výjazdu na zásah,
b) miesto a čas vykonania zásahu,
c) opis vonkajšieho prostredia alebo vnútorného prostredia podľa miesta zásahu,
d) osobné údaje; ak identifikácia osoby nie je možná, potom tieto údaje:

1. pohlavie,
2. odhad veku,
3. odhad výšky,
4. odhad hmotnosti,
5. popis postavy,
6. farba vlasov,
7. zvláštne znamenia, ak sú zjavné,

e) zhodnotenie zdravotného stavu osoby,
f) poskytnuté zdravotné výkony, lieky s uvedením názvu lieku, jeho dávky a spôsobu aplikácie, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny,
g) údaj o ďalšom postupe po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti osobe.

§ 6
Pokuty

(1) Ministerstvo zdravotníctva môže uložiť poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby pokutu až do výšky

a) 500 000 Sk za porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 5 ods. 1,
b) 20 000 Sk za porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 5 ods. 3.

(2) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo zdravotníctva zistilo porušenie povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

(3) V rozhodnutí o uložení pokuty ministerstvo zdravotníctva určí lehotu na odstránenie nedostatkov. Ak v tejto lehote nedostatky neboli odstránené, možno uložiť pokutu opätovne do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty, a to najmenej vo výške pôvodne uloženej pokuty.

(4) Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.14)

(5) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

Záverečné ustanovenia
§ 7

Výdavky na telekomunikačné prepojenie operačných stredísk záchrannej zdravotnej služby s poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby a inými záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému sa financujú zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva zdravotníctva.

§ 8

(1) Ministerstvo zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

a) sídla staníc záchrannej zdravotnej služby a ich zásahové územia,
b) podrobnosti o označovaní operačných stredísk záchrannej zdravotnej služby, ambulancií záchrannej zdravotnej služby, zásahových stredísk záchrannej zdravotnej služby a ochranných odevov zdravotníckych pracovníkov záchrannej zdravotnej služby,
c) podrobnosti o požiadavkách na priestorové, materiálno-technické a personálne vybavenie operačného strediska záchrannej zdravotnej služby a stanice záchrannej zdravotnej služby,
d) náležitosti zhodnotenia zdravotného stavu osoby [§ 5 ods. 4 písm. e)].

(2) Podmienky prevádzky a podmienky letovej spôsobilosti lietadiel prevádzkovaných pre leteckú záchrannú zdravotnú službu ustanovuje osobitný zákon.15)

Čl. II

Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 5 na konci druhej vety sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová za poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby [§ 8 ods. 1 písm. b)] poskytne zástupcu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. .

2. V § 8 ods. 1 písmeno b) znie:

b) poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby, 11) .

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11) Zákon č. «579/2004» Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. .

3. V § 10 ods. 1 na konci sa pripája čiarka a tieto slová: ak osobitný predpis neustanovuje inak11) .

4. § 10 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby [§ 8 ods. 1 písm. b)]. .

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 73/2002 Z. z., zákona č. 396/2002 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 247/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 121/2004 Z. z. a zákona č. 174/2004 Z. z. sa mení takto:

V § 37 ods. 2 písm. e) sa slová zdravotníckej záchrannej služby nahrádzajú slovami záchrannej zdravotnej služby .

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

1) § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) § 7 písm. a) a § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. «579/2004» Z. z.
4) § 21 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5) § 5 zákona č. 129/2002 Z. z.
6) § 10 ods. 2 zákona č. 129/2002 Z. z.
7) § 4 zákona č. 578/2004 Z. z.
8) § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 129/2002 Z. z.
9) § 7 zákona č. 129/2002 Z. z.
10) § 7 ods. 3 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z.
11) § 2 ods. 9 zákona č. 576/2004 Z. z.
12) § 2 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z.
13) § 27 Občianskeho zákonníka.
14) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
15) Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.