Zákon 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,...

Zákon 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,... zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. I

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ Ustanovenia

§ 1
Predmet zákona

(1) Tento zákon ustanovuje

a) podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti1) (ďalej len zdravotná starostlivosť ) fyzickými osobami a právnickými osobami,
b) podmienky na výkon zdravotníckeho povolania,
c) vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,
d) vznik, postavenie, orgány a pôsobnosť stavovských organizácií v zdravotníctve (ďalej len komora ),
e) práva a povinnosti člena komory,
f) povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len poskytovateľ ) a povinnosti zdravotníckeho pracovníka,
g) dozor nad dodržiavaním povinností a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,
h) transformáciu štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií v zdravotníctve (ďalej len štátna organizácia ) na akciové spoločnosti.

(2) Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

§ 2
Podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti

Podmienkou poskytovania zdravotnej starostlivosti je splnenie podmienok na výkon zdravotníckeho povolania (§ 31).

§ 3
Zdravotnícke povolanie

(1) Zdravotnícke povolanie je súbor pracovných činností, ktoré vykonáva zdravotnícky pracovník (§ 27) pri

a) poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 1)
b) ochrane zdravia ľudí, 2)
c) lekárskej posudkovej činnosti, 3)
d) kontrolnej činnosti4) alebo
e) výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti.5)

(2) Súčasťou zdravotníckeho povolania môže byť aj vedecká činnosť a pedagogická činnosť podľa osobitných predpisov6) a riadenie a organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti.

(3) Výkon zdravotníckeho povolania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je činnosť bezprostredne nevyhnutná na ochranu života a zdravia ľudí.

(4) Zdravotnícke povolanie sa vykonáva

a) v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, 7)
b) na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (ďalej len povolenie ) (§ 11) alebo povolenia vydaného podľa osobitného predpisu, 8)
c) na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10) alebo
d) na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu.9)

§ 4
Poskytovateľ

Poskytovateľ je

a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia podľa § 3 ods. 4 písm. b) alebo
b) fyzická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie podľa § 3 ods. 4 písm. c) alebo oprávnenia podľa § 3 ods. 4 písm. d).

§ 5
Verejná minimálna sieť poskytovateľov

(1) Verejná minimálna sieť poskytovateľov (ďalej len minimálna sieť ) je usporiadanie najmenšieho možného počtu verejne dostupných poskytovateľov na území príslušného samosprávneho kraja alebo na území príslušného okresu (ďalej len príslušné územie ) v takom počte a zložení, aby sa zabezpečila efektívne dostupná, plynulá, sústavná a odborná zdravotná starostlivosť s prihliadnutím na

a) počet obyvateľov príslušného územia vrátane možnej odchýlky vo vzťahu ku geografickým a demografickým podmienkam príslušného územia,
b) chorobnosť a úmrtnosť obyvateľov príslušného územia,
c) migráciu cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti10) na príslušnom území,
d) bezpečnosť štátu.

(2) Minimálnu sieť podľa odseku 1 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

§ 6
Verejná sieť poskytovateľov

(1) Verejnú sieť poskytovateľov (ďalej len verejná sieť ) tvoria verejne dostupní poskytovatelia, ktorí majú aspoň s jednou zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.11)

(2) Ak je verejná sieť na príslušnom území menšia ako minimálna sieť (§ 5), príslušný samosprávny kraj a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo zdravotníctva ) oznámia do 90 dní od zistenia tejto skutočnosti zdravotnej poisťovni poskytovateľov na príslušnom území najmenej v rozsahu potrebnom na doplnenie minimálnej siete.

§ 7
Prevádzkovanie zdravotníckych zariadení

(1) Zdravotnícke zariadenia možno prevádzkovať len na základe povolenia; povolenia sa vydávajú na zdravotnícke zariadenia

a) ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
b) ústavnej zdravotnej starostlivosti,
c) lekárenskej starostlivosti.

(2) Zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú:

a) ambulancia,
b) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
c) stacionár,
d) poliklinika,
e) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
f) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
g) mobilný hospic.

(3) Zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti sú:

a) nemocnica

 1. všeobecná,
 2. špecializovaná,
  b) liečebňa,
  c) hospic,
  d) dom ošetrovateľskej starostlivosti,
  e) prírodné liečebné kúpele,
  f) zariadenie biomedicínskeho výskumu.

(4) Zariadenia lekárenskej starostlivosti upravuje osobitný predpis.12)

(5) Určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení podľa odsekov 2 a 3 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

§ 8
Personálne zabezpečenie a materiálno-technické
vybavenie zdravotníckeho zariadenia

(1) Zdravotnícke zariadenia musia byť personálne zabezpečené a materiálno-technicky vybavené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade so svojím odborným zameraním.

(2) Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení podľa § 7 ods. 2 a 3 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

§ 9
Systém kvality

(1) Poskytovateľ je povinný nepretržite zabezpečovať systém kvality na dodržiavanie a zvyšovanie kvality tak, aby

a) sa vzťahoval na všetky činnosti, ktoré môžu v zdravotníckom zariadení ovplyvniť zdravie osoby alebo priebeh jej liečby,
b) personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia zodpovedalo najmenej požiadavkám ustanoveným podľa § 8.

(2) Posudzovanie systému kvality vykonávajú autorizované osoby podľa osobitného predpisu.13)

(3) Podrobnosti o zabezpečovaní a posudzovaní systému kvality poskytovateľov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

§ 10
Výkon samostatnej zdravotníckej praxe

(1) Samostatnú zdravotnícku prax môžu vykonávať zdravotnícki pracovníci v povolaní lekár, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, liečebný pedagóg, logopéd, psychológ, špeciálny pedagóg a masér. Na výkon samostatnej zdravotníckej praxe sa vyžaduje licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe [§ 68 ods. 1 písm. a)].

(2) Samostatná zdravotnícka prax podľa odseku 1 je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení, ktoré prevádzkuje iný poskytovateľ [§ 4 písm. a)], alebo na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení.

DRUHÁ ČASŤ
POVOLENIE

§ 11
Vydávanie povolení

(1) Ministerstvo zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie

a) ambulancie záchrannej zdravotnej služby, 14) a to

 1. ambulancie rýchlej lekárskej pomoci,
 2. mobilnej intenzívnej jednotky,
 3. ambulancie leteckej záchrannej zdravotnej služby,
  b) špecializovanej nemocnice,
  c) prírodných liečebných kúpeľov,
  d) zariadenia biomedicínskeho výskumu.

(2) Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy vydáva povolenie na prevádzkovanie

a) ambulancie okrem ambulancie podľa odseku 1 písm. a),
b) zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
c) stacionára,
d) polikliniky,
e) agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
f) zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
g) všeobecnej nemocnice,
h) liečebne,
i) hospicu,
j) domu ošetrovateľskej starostlivosti,
k) mobilného hospicu.

(3) Ak je na vydanie povolenia príslušný viac ako jeden samosprávny kraj, povolenie vydáva ministerstvo zdravotníctva.

§ 12
Podmienky na vydanie povolenia

(1) Ministerstvo zdravotníctva alebo samosprávny kraj (ďalej len orgán príslušný na vydanie povolenia ) vydá povolenie fyzickej osobe a právnickej osobe, ak spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom.

(2) Orgán príslušný na vydanie povolenia vydá povolenie fyzickej osobe, ak

a) má licenciu na výkon zdravotníckeho povolania [§ 68 ods. 1 písm. b)] alebo oprávnenie prevádzkovať živnosť podľa osobitného predpisu, 9)
b) má vo vlastníctve alebo nájme priestory, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
c) priestory podľa písmena b) spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia.2)

(3) Orgán príslušný na vydanie povolenia vydá povolenie právnickej osobe, ak

a) má určeného odborného zástupcu s licenciou na výkon odborného zástupcu v tej kategórii zdravotníckych pracovníkov, v ktorej má poskytovateľ prevažne poskytovať zdravotnú starostlivosť [§ 68 ods. 1 písm. c)],
b) má vo vlastníctve alebo nájme priestory, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
c) priestory podľa písmena b) spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia.2)

(4) Ministerstvo zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a)] fyzickej osobe, ak spĺňa podmienky ustanovené v odseku 2 písm. a) a právnickej osobe, ak spĺňa podmienky ustanovené v odseku 3 písm. a) a
a) je materiálne alebo finančne zabezpečená na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
b) úspešne absolvuje výberové konanie (§ 14).

(5) Podmienkou na vydanie povolenia podľa odsekov 2 až 4 je aj dôveryhodnosť.

(6) Dôveryhodná na účely vydania povolenia podľa tohto zákona je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá dva roky pred podaním žiadosti o vydanie povolenia nemala zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c) a d).

(7) Podmienky na vydanie povolenia podľa odsekov 2, 3 a odseku 4 písm. a) musia byť splnené po celý čas platnosti povolenia.

(8) Ak žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a)] nespĺňa podmienky podľa odseku 4, ministerstvo zdravotníctva rozhodne o zamietnutí žiadosti podľa § 14 ods. 8 a 11.

(9) Odborný zástupca [odsek 3 písm. a)] je fyzická osoba, ktorá osobne zodpovedá za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení. Odborný zástupca musí byť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu s poskytovateľom.

(10) Odborný zástupca [odsek 3 písm. a)] sa určí pre zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti pre každú kategóriu zdravotníckych pracovníkov podľa § 27 písm. a) až e), ktorí budú v zdravotníckom zariadení poskytovať zdravotnú starostlivosť.

(11) Odborný zástupca môže byť určený len pre jedno zdravotnícke zariadenie; uvedené sa nevzťahuje na ambulancie záchrannej zdravotnej služby, pre ktoré určuje právnická osoba jedného odborného zástupcu pre všetky takéto ambulancie a pre mobilné hospice.

(12) Odborný zástupca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť držiteľovi povolenia každú zmenu skutočností, ktoré sa týkajú podmienok ustanovených v odseku 3 písm. a) pre odborného zástupcu.

§ 13
Žiadosť o vydanie povolenia

(1) Žiadosť o vydanie povolenia (ďalej len žiadosť ) podáva fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len žiadateľ o povolenie ) orgánu príslušnému na vydanie povolenia.

(2) Fyzická osoba v žiadosti uvedie

a) meno a priezvisko, dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve,
b) miesto trvalého pobytu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,
c) druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie,
d) miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 fyzická osoba doloží

a) právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon zdravotníckeho povolania [§ 68 ods. 1 písm. b)] alebo doklad o živnostenskom oprávnení, 9)
b) doklad o vlastníctve alebo zmluvu o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
c) kladný posudok príslušného úradu verejného zdravotníctva na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky, 15)
d) čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c) a d) a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé.

(4) Právnická osoba v žiadosti uvedie

a) obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak už bolo pridelené, meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia a údaj o štátnom občianstve odborného zástupcu,
c) miesto trvalého pobytu odborného zástupcu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky,
d) druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie,
e) miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

(5) K žiadosti podľa odseku 4 právnická osoba doloží

a) doklad o založení právnickej osoby a ak ide o právnickú osobu, ktorá je zapísaná do obchodného registra, 16) aj výpis z obchodného registra,
b) právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu,
c) doklad o vlastníctve alebo zmluvu o nájme priestorov, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
d) posudok príslušného úradu verejného zdravotníctva na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky, 15)
e) čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 1 písm. c), d) alebo e) a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé.

(6) Miestom prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia [odsek 2 písm. d) a odsek 4 písm. e)] žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a)] sa rozumie zásahové územie podľa osobitného predpisu.14)

(7) Ustanovenia odseku 3 písm. b) a c) a odseku 5 písm. c) a d) sa nevzťahujú na žiadateľa o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a)].

(8) K žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby žiadateľ o povolenie doloží aj

a) doklad o vlastníctve ambulancie záchrannej zdravotnej služby alebo zmluvu o nájme, podľa ktorej sa prenájom končí prevodom ambulancie záchrannej zdravotnej služby do vlastníctva žiadateľa o povolenie,
b) zmluvu o budúcej kúpe alebo inom prevode ambulancie záchrannej zdravotnej služby do vlastníctva žiadateľa o povolenie,
c) doklad o vinkulácii peňažných prostriedkov v peňažnom ústave Slovenskej republiky vo výške zodpovedajúcej požiadavkám na zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby v zásahovom území podľa osobitného predpisu;14) takýto doklad sa nevyžaduje, ak počet ambulancií podľa písmena a) zodpovedá požiadavkám na zabezpečenie záchrannej zdravotnej služby v zásahovom území podľa osobitného predpisu, 14)
d) doklad o odbornej spôsobilosti leteckého personálu a doklad Leteckého úradu Slovenskej republiky o letovej spôsobilosti lietadla podľa osobitného predpisu, 17) ak ide o žiadosť o povolenie na prevádzkovanie ambulancie leteckej záchrannej zdravotnej služby.

(9) K žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov žiadateľ o povolenie doloží aj

a) povolenie na využívanie prírodného liečivého zdroja alebo doklad o uznaní klimatických podmienok priaznivých na liečenie, 18)
b) doklad o splnení požiadaviek prírodných podmienok a urbanistických podmienok prostredia na kúpeľné prostredie,
c) schválenú projektovú dokumentáciu zariadení a iných objektov potrebných na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti.

§ 14
Výberové konanie

(1) Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a)] uskutočňuje ministerstvo zdravotníctva.

(2) Účastníkmi výberového konania sú žiadatelia o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktorí podali žiadosť v lehote vyhlásenej ministerstvom zdravotníctva a spĺňajú ustanovené podmienky [§ 12 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a)].

(3) Lehotu na podanie žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 a termín výberového konania uverejňuje ministerstvo zdravotníctva najmenej v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou; lehota nesmie byť kratšia ako dva mesiace.

(4) Na vyhodnotenie žiadosti zriaďuje ministerstvo zdravotníctva komisiu, ktorá má najmenej troch členov. Ak ide o vyhodnotenie žiadosti o povolenie na prevádzkovanie ambulancie leteckej záchrannej zdravotnej služby, členom komisie musí byť aj zástupca Leteckého úradu Slovenskej republiky.

(5) Členov komisie vymenúva minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len minister zdravotníctva ). Za člena komisie môže vymenovať len odborne spôsobilú osobu. Za člena komisie nesmie vymenovať

a) osobu, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k niektorému účastníkovi výberového konania alebo k jeho splnomocnenému zástupcovi,
b) osobu, ktorá je spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo kontrolného orgánu niektorého z účastníkov výberového konania, alebo jeho splnomocneného zástupcu,
c) osobu, ktorá je blízkou osobou19) spoločníka, štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, člena kontrolného orgánu alebo vedúceho zamestnanca niektorého účastníka výberového konania, alebo jeho splnomocneného zástupcu,
d) osobu, u ktorej so zreteľom na jej pomer k veci, k niektorému z účastníkov výberového konania alebo k jeho splnomocnenému zástupcovi možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti,
e) zamestnanca ministerstva zdravotníctva, ktorý sa zúčastňuje na konaní o vydaní povolenia.

(6) Osoba, ktorá má byť vymenovaná za člena komisie, poskytne ministrovi zdravotníctva písomné čestné vyhlásenie o tom, že u nej nie je prekážka podľa odseku 5. Ak sa vyskytne prekážka podľa odseku 5 po začatí výberového konania, člen komisie je povinný bezodkladne o tom upovedomiť ministra zdravotníctva; minister zdravotníctva po odvolaní takéhoto člena komisie vymenuje za člena komisie inú osobu, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v odseku 5 a poskytne čestné vyhlásenie.

(7) Člen komisie je povinný o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou, zachovávať mlčanlivosť, a to aj po skončení svojho členstva v komisii. Člena komisie môže zbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť minister zdravotníctva alebo súd.

(8) Komisia vyhodnotí žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Ak komisia zistí, že účastník výberového konania nespĺňa podmienky na vydanie povolenia alebo v žiadosti o vydanie povolenia uviedol nepravdivé údaje alebo predložil neplatné listiny, oznámi to ministerstvu zdravotníctva; ministerstvo zdravotníctva ho bezodkladne vylúči z výberového konania a zamietne jeho žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

(9) Kritériá hodnotenia žiadostí podľa odseku 8 sú:

a) personálne zabezpečenie prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
b) materiálno-technické vybavenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
c) výška peňažných prostriedkov vinkulovaných v peňažnom ústave Slovenskej republiky, ak sa ich vinkulácia vyžaduje [§ 13 ods. 8 písm. c)].

(10) Komisia určí pre každé zásahové územie účastníka výberového konania, ktorý najlepšie spĺňa kritériá podľa odseku 9 písm. a) až c); takýto účastník výberového konania sa môže určiť aj pre viac zásahových území, ak sa uviedli v žiadosti o vydanie povolenia (§ 13 ods. 6). O výsledku výberového konania komisia vyhotoví správu, ktorá spolu s ostatnou dokumentáciou je súčasťou spisu a podkladom na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.

(11) Ministerstvo zdravotníctva je pri vydávaní povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby viazané výsledkom výberového konania; po vydaní povolení ministerstvo zdravotníctva zamietne žiadosti o vydanie povolenia ostatných žiadateľov.

§ 15
Vydanie povolenia

(1) Orgán príslušný na vydanie povolenia vydá povolenie rozhodnutím, ak žiadateľ o povolenie preukázal splnenie podmienok podľa tohto zákona.

(2) Povolenie sa vydáva na neurčitú dobu okrem povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktoré sa vydáva na štyri roky; povolenie nemožno previesť na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

§ 16
Zmena údajov v povolení

(1) Orgán príslušný na vydanie povolenia vyznačí na základe oznámenia držiteľa povolenia zmenu údajov uvedených v povolení, a to

a) zmenu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, zmenu obchodného mena, sídla a právnej formy, zmenu mena a priezviska odborného zástupcu a osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom a zmenu miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu odborného zástupcu, ak ide o právnickú osobu,
b) zmenu mena, priezviska a miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu.

(2) Zmena údaju v povolení je aj doplnenie identifikačného čísla právnickej osoby, ak sa jej pridelilo až po vydaní povolenia.

(3) Zmeny údajov uvedené v odsekoch 1 a 2 nevyžadujú vydanie nového rozhodnutia; orgán príslušný na vydanie povolenia vyznačí v povolení takéto zmeny údajov do 15 dní od ich oznámenia. Súčasťou oznámenia je doklad o zmene údaju.

§ 17
Zmena miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania a zmena odborného zástupcu

(1) Zmena miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania a zmena odborného zástupcu vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým orgán príslušný na vydanie povolenia súčasne zruší pôvodné povolenie.

(2) V žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 žiadateľ uvedie požadovanú zmenu, doloží doklady, ktoré sa na ňu vzťahujú a čestné vyhlásenie, že sa nezmenili ostatné údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie.

§ 18
Dočasné pozastavenie povolenia

(1) Orgán príslušný na vydanie povolenia dočasne pozastaví povolenie, ak

a) držiteľ povolenia požiada o dočasné pozastavenie povolenia,
b) držiteľ povolenia mal zakázaný výkon zdravotníckeho povolania alebo odborný zástupca právnickej osoby mal zakázaný výkon zdravotníckeho povolania20) a právnická osoba bez zbytočného odkladu nepožiadala o zmenu odborného zástupcu (§ 17),
c) držiteľ povolenia mal dočasne pozastavenú licenciu na výkon zdravotníckeho povolania alebo pozastavenú činnosť podľa osobitného predpisu21) alebo odborný zástupca mal dočasne pozastavenú licenciu na výkon zdravotníckeho povolania alebo pozastavenú činnosť podľa osobitného predpisu21) a právnická osoba bez zbytočného odkladu nepožiadala o zmenu odborného zástupcu (§ 17).

(2) Orgán príslušný na vydanie povolenia môže dočasne pozastaviť povolenie, ak držiteľ povolenia porušil povinnosť podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c) a e); pri porušení povinnosti podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c) aj na návrh Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou22) (ďalej len úrad pre dohľad ).

(3) Orgán príslušný na vydanie povolenia môže dočasne pozastaviť povolenie

a) na základe žiadosti držiteľa povolenia podľa odseku 1 písm. a) najviac na jeden rok,
b) z dôvodu podľa odseku 1 písm. b) najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania,
c) z dôvodu podľa odseku 1 písm. c) najviac na čas dočasného pozastavenia licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo pozastavenia činnosti podľa osobitného predpisu.21)

(4) Súčasťou rozhodnutia o dočasnom pozastavení povolenia z dôvodu podľa odseku 2 je aj lehota na odstránenie zistených nedostatkov.

(5) Ak orgán príslušný na vydanie povolenia rozhodne o dočasnom pozastavení povolenia, súčasne určí zastupovanie držiteľa povolenia počas dočasného pozastavenia povolenia.

(6) Orgán príslušný na vydanie povolenia dočasne pozastaví povolenie

a) podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o dočasné pozastavenie povolenia,
b) podľa odseku 1 písm. b) v celom rozsahu,
c) podľa odseku 1 písm. c) v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k dočasnému pozastaveniu licencie na výkon zdravotníckeho povolania alebo k dočasnému pozastaveniu licencie na výkon odborného zástupcu,
d) podľa odseku 2 v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k porušeniu povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c) a e).

§ 19
Zrušenie povolenia

(1) Orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie, ak držiteľ povolenia

a) požiada o zrušenie povolenia; žiadosť o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia povinný podať najmenej dva mesiace pred dňom, od ktorého žiada povolenie zrušiť,
b) prestal spĺňať podmienky na vydanie povolenia (§ 12 ods. 2 až 4),
c) získal povolenie na základe nepravdivých údajov,
d) neodstránil nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení povolenia (§ 18 ods. 4),
e) nezačal prevádzkovať zdravotnícke zariadenie najneskôr do troch mesiacov od právoplatnosti povolenia.

(2) Orgán príslušný na vydanie povolenia môže zrušiť povolenie, ak držiteľ povolenia závažným spôsobom alebo opakovane porušil povinnosť podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c) a e); ak ide o závažné alebo opakované porušenie povinnosti podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c) aj na návrh úradu pre dohľad.22)

(3) Ak orgán príslušný na vydanie povolenia zrušil povolenie z dôvodov ustanovených v odseku 1 písm. c) až e), môže vydať nové povolenie právnickej osobe alebo fyzickej osobe najskôr po uplynutí dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení povolenia.

(4) Orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie

a) podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o zrušenie povolenia,
b) podľa odseku 1 písm. b), c) a e) v celom rozsahu,
c) podľa odseku 1 písm. d) v rozsahu tej činnosti, v ktorej neboli v určenej lehote odstránené nedostatky uvedené v rozhodnutí o dočasnom pozastavení povolenia,
d) podľa odseku 2 v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k závažnému alebo opakovanému porušeniu povinností podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c) a e).

§ 20
Zánik platnosti povolenia

Platnosť povolenia zaniká

a) smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením za mŕtvu alebo
b) zánikom právnickej osoby.

Konanie
o vydanie povolenia, dočasné pozastavenie
povolenia a zrušenie povolenia
§ 21

(1) Na konanie v prvom stupni je príslušné ministerstvo zdravotníctva alebo samosprávny kraj.

(2) Na konanie vo veciach, v ktorých rozhodovanie patrí do pôsobnosti samosprávneho kraja (§ 11 ods. 2), je miestne príslušný samosprávny kraj podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

(3) Účastníkom konania o vydanie povolenia je žiadateľ o povolenie. Účastníkom konania o dočasné pozastavenie povolenia a konania o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia a úrad pre dohľad, ak sa konanie začalo na jeho návrh.

§ 22

Orgán príslušný na rozhodnutie (§ 21 ods. 1) rozhodne o

a) vydaní povolenia alebo o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia do 30 dní od začatia konania; ak ide o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a)] do 10 dní odo dňa doručenia správy o výsledku výberového konania (§ 14 ods. 10),
b) dočasnom pozastavení povolenia do 15 dní od začatia konania,
c) zrušení povolenia do 30 dní od začatia konania.

§ 23

Orgán príslušný na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby [§ 11 ods. 1 písm. a)] preruší konanie najdlhšie na 90 dní na účely získania výsledku výberového konania podľa § 14.

§ 24

O odvolaní proti rozhodnutiu samosprávneho kraja rozhoduje ministerstvo zdravotníctva.

§ 25

Rozhodnutie o vydaní povolenia okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia23) obsahuje

a) údaje uvedené v § 13 ods. 2 písm. a) a b), ak ide o fyzickú osobu, alebo údaje uvedené v § 13 ods. 4 písm. a) až c), ak ide o právnickú osobu,
b) druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie,
c) miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,
d) zdravotnícke povolanie, študijný odbor a špecializačný odbor alebo certifikačný odbor, v ktorých žiadateľ, a ak ide o právnickú osobu jej odborný zástupca, získal odbornú spôsobilosť (§ 33) a bude v nich vykonávať príslušné pracovné činnosti.

§ 26

(1) Právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia, právoplatné rozhodnutie o dočasnom pozastavení povolenia a právoplatné rozhodnutie o zrušení povolenia doručuje orgán príslušný na rozhodnutie (§ 21 ods. 1) aj

a) daňovému orgánu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo ak ide o cudzinca, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, príslušnému podľa miesta prechodného pobytu, alebo daňovému orgánu príslušnému podľa sídla právnickej osoby,
b) Štatistickému úradu Slovenskej republiky,
c) úradu pre dohľad,
d) obci príslušnej podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,
e) zdravotným poisťovniam,
f) komore, ktorá vydala licenciu na výkon zdravotníckeho povolania.

(2) Rozhodnutie podľa odseku 1, ktoré vydalo ministerstvo zdravotníctva, doručuje ministerstvo zdravotníctva aj samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

(3) Rozhodnutie podľa odseku 1, ktoré vydal samosprávny kraj, doručuje samosprávny kraj aj ministerstvu zdravotníctva. Právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia doručuje samosprávny kraj ministerstvu zdravotníctva aj v elektronickej podobe.

(4) Rozhodnutie o vydaní povolenia je povinný držiteľ povolenia, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, zaslať súdu, ktorý vedie obchodný register, 16) s návrhom na zápis činnosti do obchodného registra.

(5) Rozhodnutie o zrušení povolenia zasiela orgán príslušný na rozhodnutie (§ 21 ods. 1) do 15 dní od jeho právoplatnosti

a) Obchodnému vestníku na uverejnenie,
b) súdu, ktorý vedie obchodný register, 16) s návrhom na výmaz činnosti z obchodného registra.

(6) Výrok právoplatného rozhodnutia o vydaní povolenia uverejňuje ministerstvo zdravotníctva vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky; ministerstvo zdravotníctva môže uverejniť aj odôvodnenie výroku alebo jeho časti, ak to považuje za účelné.

TRETIA ČASŤ
VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA

§ 27
Kategórie zdravotníckych pracovníkov

Zdravotnícke povolanie vykonávajú zdravotnícki pracovníci v týchto kategóriách:

a) lekár, ak ide o povolanie lekár,
b) zubný lekár, ak ide o povolanie zubný lekár,
c) farmaceut, ak ide o povolanie farmaceut,
d) sestra, ak ide o povolanie sestra,
e) pôrodná asistentka, ak ide o povolanie pôrodná asistentka,
f) laborant, ak ide o povolania technik laboratórnej medicíny, medicínsko-technický laborant, zdravotnícky laborant a farmaceutický laborant,
g) asistent, ak ide o povolania verejný zdravotník, rádiologický asistent, zdravotnícky záchranár, dentálna hygienička, asistent hygieny a epidemiológie, asistent výživy, masér, sanitár a zdravotnícky asistent,
h) technik, ak ide o povolania optometrista, zubný technik, očný optik, ortopedický technik a elektrotechnik,
i) iný zdravotnícky pracovník, ak ide o povolania fyzioterapeut, logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, biológ, fyzik, genetik a chemik.

§ 28

(1) Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

(2) Ministerstvo zdravotníctva môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví rozsah praxe aj v iných zdravotníckych povolaniach, ako je uvedené v odseku 1.

§ 29
Obmedzenie práva na štrajk pri výkone
zdravotníckeho povolania

Ak je v dôsledku štrajku zdravotníckych pracovníkov (§ 27), ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť [§ 3 ods. 1 písm. a) a odsek 3], bezprostredne ohrozená ochrana života a zdravia ľudí, vláda Slovenskej republiky rozhodne o ukončení štrajku.24)

§ 30
Výkon zdravotníckeho povolania občanom
členského štátu Európskej únie a občanom
Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska

(1) Občan členského štátu Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska (ďalej len členský štát ), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte, môže vykonávať zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky ako usadená osoba alebo ako hosťujúca osoba.

(2) Usadená osoba na účely tohto zákona je občan členského štátu, ktorý na území Slovenskej republiky sústavne vykonáva zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4.

(3) Hosťujúca osoba na účely tohto zákona je občan členského štátu, ktorý je už usadený na území iného členského štátu a na území Slovenskej republiky vykonáva zdravotnícke povolanie len ojedinele alebo príležitostne.

(4) Hosťujúca osoba oznamuje výkon zdravotníckeho povolania ministerstvu zdravotníctva bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa začatia takejto činnosti. Ministerstvo zdravotníctva vedie o oznámeniach zoznam podľa dátumu podania oznámenia. Oznámenie musí obsahovať

a) údaje o vykonávanej činnosti na území Slovenskej republiky,
b) doklad príslušného orgánu členského štátu o tom, že hosťujúca osoba vykonáva zdravotnícke povolanie v členskom štáte v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu.

(5) Ak má ministerstvo zdravotníctva pochybnosti o činnosti, ktorú vykonáva hosťujúca osoba na území Slovenskej republiky, môže kedykoľvek požiadať hosťujúcu osobu o vysvetlenie. Ak ministerstvo zdravotníctva zistí, že občan členského štátu sústavne vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, dá podnet komore na začatie konania o vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo licencie na výkon zdravotníckeho povolania (§ 70 ods. 4).

(6) Ak má občan iného členského štátu, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky, zakázaný výkon činnosti, 20) ministerstvo zdravotníctva informuje o tejto skutočnosti príslušný orgán členského štátu najneskôr do troch mesiacov odo dňa oznámenia zákazu výkonu činnosti, ak takýto zákaz môže mať vplyv na výkon zdravotníckeho povolania tohto občana na území daného členského štátu. Zákaz výkonu činnosti je povinný oznámiť ministerstvu zdravotníctva poskytovateľ, ktorý je zamestnávateľom takejto osoby alebo komora, ktorá vydala takejto osobe licenciu na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo licenciu na výkon zdravotníckeho povolania (§ 68 ods. 1) (ďalej len licencia ).

(7) Komora, ktorá vydala licenciu občanovi iného členského štátu, oznamuje príslušnému orgánu členského štátu aj vylúčenie takéhoto občana z komory alebo uloženie iného disciplinárneho opatrenia a zrušenie licencie najneskôr do troch mesiacov odo dňa uloženia disciplinárneho opatrenia alebo zrušenia licencie, ak tieto skutočnosti môžu mať vplyv na výkon zdravotníckeho povolania tohto občana na území daného členského štátu.

(8) Ministerstvo zdravotníctva prešetrí na žiadosť iného členského štátu skutočnosti, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky, ak sa viažu na výkon zdravotníckeho povolania a ak môžu mať vplyv na výkon zdravotníckeho povolania na území tohto členského štátu. Ministerstvo zdravotníctva o zistených skutočnostiach a prijatých opatreniach informuje tento členský štát najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.

(9) Ministerstvo zdravotníctva a komora pri postupe podľa odsekov 6 až 8 zabezpečia ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.25)

§ 31
Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania

(1) Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sú:

a) spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
b) zdravotná spôsobilosť (§ 32),
c) odborná spôsobilosť (§ 33 a 34),
d) bezúhonnosť podľa tohto zákona (§ 38) alebo podľa osobitných predpisov.21)

(2) Podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania je aj dôveryhodnosť, ak sa vyžaduje podľa tohto zákona (§ 12 ods. 6 a § 69 ods. 3).

(3) Podmienky uvedené v odseku 1 musia byť splnené po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.

(4) U cudzinca sa vyžaduje aj ovládanie odbornej terminológie v slovenskom jazyku v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho povolania (§ 3 ods. 4). Ministerstvo zdravotníctva ho v prípade potreby informuje o možnostiach získania primeranej znalosti odbornej terminológie v slovenskom jazyku.

§ 32
Zdravotná spôsobilosť

(1) Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti (ďalej len posudok ) vo vzťahu k výkonu príslušného zdravotníckeho povolania (§ 27).

(2) Posudok sa vydáva na základe žiadosti žiadateľa o vydanie posudku.

(3) Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (ďalej len posudzujúci lekár ), ktorý má so žiadateľom o vydanie posudku uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.26)

(4) Posudzujúci lekár je povinný

a) prihliadať pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti aj na predchádzajúce zápisy v zdravotnej dokumentácii27) žiadateľa o vydanie posudku,
b) poslať žiadateľa na odborné vyšetrenie pri pochybnostiach o jeho zdravotnej spôsobilosti,
c) zaznamenať výsledky odborného vyšetrenia podľa písmena b) do zdravotnej dokumentácie žiadateľa o vydanie posudku,
d) uviesť výsledok lekárskej prehliadky v posudku, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,
e) vyhotoviť posudok a zaznamenať výsledok lekárskej prehliadky do zdravotnej dokumentácie žiadateľa o vydanie posudku do 15 dní odo dňa žiadosti o vydanie posudku.

(5) Zdravotnícki pracovníci sú povinní podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti do troch mesiacov po dni, v ktorom dovŕšili 65 rokov veku a následne každý rok po dovŕšení tohto veku.

(6) U cudzinca sa zdravotná spôsobilosť môže preukázať aj dokladom vydaným v príslušnom štáte, ktorý obsahom zodpovedá dokladom vydávaným v Slovenskej republike, takýto doklad nesmie byť starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.

§ 33
Odborná spôsobilosť

(1) Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania podľa tohto zákona je odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností a odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností.

(2) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa preukazuje dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnej kategórii zdravotníckych pracovníkov (§ 27).

(3) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa preukazuje aj získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve, ak ide o kategóriu iných zdravotníckych pracovníkov [§ 27 písm. i)].

(4) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa preukazuje dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnej kategórii zdravotníckych pracovníkov (§ 27) a diplomom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore.

(5) Odborná spôsobilosť na výkon činností odborného zástupcu sa preukazuje dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnej kategórii zdravotníckych pracovníkov (§ 27).

(6) Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa preukazuje

a) dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnej kategórii zdravotníckych pracovníkov (§ 27) a certifikátom na výkon certifikovaných pracovných činností (ďalej len certifikát ) alebo
b) dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnej kategórii zdravotníckych pracovníkov (§ 27), diplomom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore a certifikátom.

(7) Odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností možno získať len v akreditovaných špecializačných študijných programoch a odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností len v akreditovaných certifikačných študijných programoch (ďalej len akreditovaný program ).

(8) Odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania podľa odseku 1 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

§ 34
Odborná spôsobilosť pri prerušení
výkonu zdravotníckeho povolania

(1) Ak dôjde k prerušeniu výkonu odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností v príslušnom odbore v období dlhšom ako štyri roky v priebehu predchádzajúcich piatich rokov, zamestnávateľ zabezpečí preškolenie zamestnanca, na ktorého sa prerušenie výkonu zdravotníckeho povolania vzťahuje. Preškolenie na výkon príslušných pracovných činností trvá najmenej 60 pracovných dní a uskutočňuje sa na príslušnom pracovisku zamestnávateľa pod vedením povereného zdravotníckeho pracovníka.

(2) O preškolení podľa odseku 1 vyhotoví poverený zdravotnícky pracovník záznam, ktorý zasiela zamestnávateľ komore, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný (§ 62 ods. 2 až 6).

(3) Požiadavky na preškolenie podľa odseku 1 sa vzťahujú aj na držiteľa licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo licencie na výkon zdravotníckeho povolania (§ 68 ods. 1) a držiteľa oprávnenia podľa osobitného predpisu.9)

§ 35
Uznávanie diplomov, vysvedčení,
osvedčení a ostatných dokladov o vzdelaní

(1) Diplomy, vysvedčenia, osvedčenia a ostatné doklady o vzdelaní okrem dokladov o špecializácii (§ 36) alebo ich súbory vydané zahraničnými školami alebo inými oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov príslušného štátu (ďalej len doklad o vzdelaní ) uznáva Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov.28)

(2) Doklady o špecializácii vydané zahraničnými školami alebo inými oprávnenými orgánmi podľa právnych predpisov príslušného štátu (ďalej len doklad o špecializácii ) uznáva ministerstvo zdravotníctva.

Uznávanie dokladov o špecializácii
§ 36

(1) Ministerstvo zdravotníctva uzná doklad o špecializácii, ktorý získala osoba v inom členskom štáte, ak

a) je uvedený v prílohe č. 3,
b) nie je uvedený v prílohe č. 3, ale je doplnený osvedčením príslušného orgánu členského štátu, že sa považuje za doklad rovnocenný s dokladmi o špecializácii, ktorých názvy sú uvedené v prílohe č. 3, alebo
c) nie je uvedený v prílohe č. 3, ale je doplnený dokladom o uznaní tohto dokladu o špecializácii príslušným orgánom iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom sa doklad o špecializácii získal.

(2) Ministerstvo zdravotníctva môže uznať doklad o špecializácii, ktorý získala osoba v inom členskom štáte, aj keď nespĺňa podmienku uvedenú v odseku 1 písm. b), ak absolvovala v príslušnom špecializačnom odbore odbornú zdravotnícku prax a sústavné vzdelávanie. Ak absolvovaná odborná zdravotnícka prax a sústavné vzdelávanie nezodpovedajú ustanoveným požiadavkám na získanie príslušnej špecializácie (§ 39 ods. 3), ministerstvo zdravotníctva bezodkladne informuje osobu o rozsahu potrebného doplnenia vedomostí a zručností na území Slovenskej republiky.

(3) Ministerstvo zdravotníctva uzná doklad o špecializácii získaný v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak takýto doklad uznal príslušný orgán iného členského štátu za rovnocenný s dokladom o špecializácii vydaným príslušným orgánom členského štátu.

(4) Ministerstvo zdravotníctva môže uznať aj doklad o špecializácii získaný v štáte, ktorý nie je členským štátom, ak osoba splnila požiadavky stanovené na získanie príslušnej špecializácie (§ 39 ods. 3) na území Slovenskej republiky.

§ 37

(1) Žiadosť o uznanie dokladu o špecializácii sa podáva v písomnej forme. K žiadosti žiadateľ doloží

a) právoplatné rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (§ 35 ods. 1),
b) doklad o špecializácii (§ 35 ods. 2),
c) iné doklady, ak sa vyžadujú podľa § 36,
d) úradne osvedčený preklad dokladov uvedených v písmenách b) a c) do štátneho jazyka.

(2) Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať od osoby, ktorá získala v inom členskom štáte doklad o špecializácii v inej ako dennej forme štúdia, aby okrem dokladu o špecializácii predložila aj doklad potvrdzujúci, že najmenej počas troch po sebe nasledujúcich rokov v priebehu posledných piatich rokov predchádzajúcich vydaniu tohto dokladu vykonávala v členskom štáte činnosť v príslušnom špecializačnom odbore.

(3) Ak má ministerstvo zdravotníctva pochybnosti o pravosti predloženého dokladu o špecializácii alebo iných predložených dokladov [odsek 1 písm. b) a c)], požiada príslušný orgán dotknutého štátu o potvrdenie pravosti dokladu.

(4) Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o uznaní dokladov o špecializácii podľa § 36 ods. 1 a ods. 3 do troch mesiacov a o uznaní dokladov o špecializácii podľa § 36 ods. 2 a ods. 4 do štyroch mesiacov odo dňa podania žiadosti podľa odseku 1 vrátane lehoty troch mesiacov, v ktorej rozhoduje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.28) Súčasťou rozhodnutia o uznaní dokladu o špecializácii je informácia o platných právnych predpisoch Slovenskej republiky, ktoré upravujú verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, zdravotnú starostlivosť vrátane etiky výkonu zdravotníckeho povolania.

§ 38
Bezúhonnosť

(1) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený

a) za obzvlášť závažný trestný čin, 29)
b) za trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody, za trestný čin podplácania a za trestný čin nepriamej korupcie, 30)
c) za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

(2) Bezúhonnosť podľa odseku 1 sa preukazuje odpisom registra trestov, 31) ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace. U cudzinca sa preukazuje dokladom vydaným v príslušnom štáte, ktorý obsahom zodpovedá dokladom vydávaným v Slovenskej republike; takýto doklad nesmie byť starší ako tri mesiace od jeho vydania a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.

ŠTVRTÁ ČASŤ
VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA

§ 39
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka

(1) Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka zahŕňa špecializačné štúdium na výkon špecializovaných pracovných činností, certifikačnú prípravu na výkon certifikovaných pracovných činností a sústavné vzdelávanie. U iného zdravotníckeho pracovníka [§ 27 písm. i)] zahŕňa aj prípravu na výkon práce v zdravotníctve.

(2) Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka odborne a metodicky riadi ministerstvo zdravotníctva.

(3) Spôsob ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústavu špecializačných odborov a sústavu certifikovaných činností ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

§ 40
Podmienky akreditácie, osvedčenie
o akreditácii, povinnosti vzdelávacej ustanovizne

(1) Ministerstvo zdravotníctva rozhoduje o akreditácii špecializačných študijných programov a o akreditácii certifikačných študijných programov; na rozhodovanie o akreditácii a na výkon ďalších činností v oblasti akreditácie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov si zriaďuje Akreditačnú komisiu ministerstva zdravotníctva na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (ďalej len akreditačná komisia ) ako svoj poradný orgán. Podrobnosti o činnosti akreditačnej komisie a akreditácii upraví štatút akreditačnej komisie, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

(2) O akreditáciu podľa odseku 1 môže požiadať vzdelávacia ustanovizeň, 32) ak

a) má v predmete činnosti vzdelávaciu činnosť a vzdeláva študentov v príslušnom zdravotníckom povolaní, v ktorom žiada uskutočňovať špecializačný študijný program alebo certifikačný študijný program,
b) vypracovala projekt a pedagogickú dokumentáciu špecializačného študijného programu alebo certifikačného študijného programu podľa zásad schválených ministerstvom zdravotníctva,
c) zabezpečí zodpovedajúci lektorský zbor a materiál- no-technické podmienky na vzdelávaciu aktivitu.

(3) Ustanovenie odseku 2 písm. a) sa nevzťahuje na Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave. 33)

(4) Ak špecializačný študijný program alebo certifikačný študijný program zahŕňa aj získanie praktických zručností, ktoré vzdelávacia ustanovizeň nemôže zabezpečiť na vlastnom pracovisku, podmienkou na získanie akreditácie je aj predloženie dohody vzdelávacej ustanovizne s inou inštitúciou o zabezpečení zodpovedajúcich materiálno-technických a personálnych podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon príslušného zdravotníckeho povolania pre každého študenta podľa pedagogickej dokumentácie; iná inštitúcia musí byť čo najbližšie k miestu vzdelávacej inštitúcie, ktorá je žiadateľom.

(5) Žiadosť vzdelávacej ustanovizne obsahuje

a) názov, sídlo a právnu formu vzdelávacej ustanovizne,
b) charakteristiku činnosti vzdelávacej ustanovizne,
c) názov špecializačného študijného programu alebo certifikačného študijného programu, o ktorého akreditáciu žiada.

(6) K žiadosti podľa odseku 5 vzdelávacia ustanovizeň doloží doklady a dokumentáciu preukazujúcu splnenie podmienok podľa odseku 2; ak sa bude vzdelávacia aktivita uskutočňovať v inej inštitúcii, aj dohodu vzdelávacej ustanovizne s inou inštitúciou podľa odseku 4.

(7) Ak vzdelávacia ustanovizeň spĺňa podmienky akreditácie podľa odsekov 2 a 4, ministerstvo zdravotníctva vydá vzdelávacej ustanovizni osvedčenie o akreditácii, na základe ktorého je vzdelávacia ustanovizeň oprávnená uskutočňovať akreditovaný program (§ 33 ods. 7). Osvedčenie o akreditácii má platnosť päť rokov a nemožno ho previesť na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.

(8) Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii, je povinná

a) uskutočňovať akreditovaný program podľa schválenej pedagogickej dokumentácie a za takých podmienok, za akých sa osvedčenie o akreditácii vydalo,
b) predkladať všetky zmeny týkajúce sa akreditovaného programu na schválenie akreditačnej komisii,
c) viesť administratívnu agendu o uskutočňovaní akreditovaného programu vrátane zoznamu zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú na akreditovanom programe a zoznamu zdravotníckych pracovníkov, ktorí v príslušnom školskom roku získali diplom o špecializácii alebo certifikát,
d) údaje zo zoznamov podľa písmena c) poskytovať komore príslušnej na vedenie registra zdravotníckych pracovníkov (§ 62 ods. 2 až 6) a ministerstvu zdravotníctva na účely štátnych štatistických zisťovaní,
e) sledovať, aby sa zdravotnícky pracovník vzdelával v tom istom čase len v jednom špecializačnom odbore alebo jednom certifikačnom odbore,
f) predkladať akreditačnej komisii na základe jej vyžiadania časový plán, miesto uskutočňovania akreditovaného programu a zoznamy zdravotníckych pracovníkov podľa písmena c),
g) oznámiť akreditačnej komisii zmenu názvu, sídla a právnej formy.

(9) Ministerstvo zdravotníctva zruší osvedčenie o akreditácii, ak vzdelávacia ustanovizeň

a) požiada o zrušenie osvedčenia o akreditácii,
b) získala osvedčenie o akreditácii na základe nepravdivých údajov,
c) uskutočňuje špecializačný študijný program alebo certifikačný študijný program, na ktorý nezískala osvedčenie o akreditácii.

(10) Ministerstvo zdravotníctva môže zrušiť osvedčenie o akreditácii, ak vzdelávacia ustanovizeň poruší niektorú z povinností podľa odseku 8.

(11) Osvedčenie o akreditácii stráca platnosť

a) uplynutím času, na ktorý bolo vydané,
b) zánikom vzdelávacej ustanovizne.

§ 41
Vydávanie diplomov o špecializácii a certifikátov

(1) Diplomy o špecializácii vydáva vzdelávacia inštitúcia absolventom akreditovaného špecializačného študijného programu po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky.

(2) Na vykonanie špecializačnej skúšky zriaďuje vzdelávacia inštitúcia komisiu zloženú zo zástupcov vzdelávacích inštitúcií uskutočňujúcich akreditovaný špecializačný študijný program v príslušnom špecializačnom odbore.

(3) Vzdelávacia inštitúcia vedie zoznam vydaných diplomov o špecializácii podľa dátumu ich vydania; údaje zo zoznamu oznamuje komore príslušnej na vedenie registra zdravotníckych pracovníkov (§ 62 ods. 2 až 6) a Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.33)

(4) Absolventom certifikačného študijného programu vydáva certifikáty príslušná vzdelávacia ustanovizeň, ktorá vedie zoznam vydaných certifikátov podľa dátumu ich vydania; údaje zo zoznamu oznamuje komore príslušnej na vedenie registra zdravotníckych pracovníkov (§ 62 ods. 2 až 6).

(5) Vzdelávacia inštitúcia vydáva aj osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve po jej absolvovaní, ak ide o iných zdravotníckych pracovníkov [§ 27 písm. i)].

§ 42
Sústavné vzdelávanie
zdravotníckych pracovníkov

(1) Zdravotnícky pracovník je povinný sa sústavne vzdelávať.

(2) Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. Účasť zdravotníckeho pracovníka na odborno-vedeckom podujatí, ktoré je zamerané na prezentáciu farmaceutického výrobku s účasťou výrobcov liekov, sa nepovažuje za sústavné vzdelávanie.

(3) Sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov príslušného zdravotníckeho povolania zabezpečuje zamestnávateľ a komora, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný (§ 62 ods. 2 až 6), samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami a odbornými spoločnosťami Slovenskej lekárskej spoločnosti, alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami alebo profesiovými združeniami a poskytovateľmi, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(4) Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ktorí poskytujú záchrannú zdravotnú službu, zabezpečuje operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby a poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby.14)

(5) Kritériá a spôsob hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka podľa odsekov 3 a 4 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

PIATA ČASŤ
KOMORY

PRVÁ HLAVA

**Základné ustanovenia

§ 43
Slovenská lekárska komora**

(1) Z doterajšej Slovenskej lekárskej komory34) sa zriaďuje Slovenská lekárska komora podľa tohto zákona.

(2) Slovenská lekárska komora združuje lekárov, ktorí sú jej členmi.

(3) Členom Slovenskej lekárskej komory sa môže stať lekár, ktorý vykonáva povolanie lekára, ak požiada o zápis do zoznamu členov.

§ 44
Slovenská komora zubných lekárov

(1) Z doterajšej Slovenskej komory zubných lekárov34) sa zriaďuje Slovenská komora zubných lekárov podľa tohto zákona.

(2) Slovenská komora zubných lekárov združuje zubných lekárov, ktorí sú jej členmi.

(3) Členom Slovenskej komory zubných lekárov sa môže stať zubný lekár, ktorý vykonáva povolanie zubného lekára, ak požiada o zápis do zoznamu členov.

§ 45
Slovenská lekárnická komora

(1) Z doterajšej Slovenskej lekárnickej komory35) sa zriaďuje Slovenská lekárnická komora podľa tohto zákona.

(2) Slovenská lekárnická komora združuje farmaceutov, ktorí sú jej členmi.

(3) Členom Slovenskej lekárnickej komory sa môže stať farmaceut, ktorý vykonáva povolanie farmaceuta, ak požiada o zápis do zoznamu členov.

§ 46
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

(1) Z doterajšej Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek36) sa zriaďuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek podľa tohto zákona.

(2) Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek združuje sestry a pôrodné asistentky, ktoré sú jej členmi.

(3) Členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa môže stať sestra, ktorá vykonáva povolanie sestry, a pôrodná asistentka, ktorá vykonáva povolanie pôrodnej asistentky, ak požiadajú o zápis do zoznamu členov.

§ 47
Slovenská komora iných zdravotníckych
pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov

(1) Z doterajšej Slovenskej komory vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov, Slovenskej komory psychológov, Slovenskej komory stredných zdravotníckych pracovníkov, Slovenskej komory zubných technikov a Slovenskej komory psychológov, vzniká Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov podľa tohto zákona.

(2) Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov združuje iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, ktorí sú jej členmi.

(3) Členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov sa môže stať

a) fyzioterapeut, ktorý vykonáva povolanie fyzioterapeuta,
b) liečebný pedagóg, ktorý vykonáva povolanie liečebného pedagóga,
c) logopéd, ktorý vykonáva povolanie logopéda,
d) psychológ, ktorý vykonáva povolanie psychológa,
e) špeciálny pedagóg, ktorý vykonáva povolanie špeciálneho pedagóga,
f) verejný zdravotník, ktorý vykonáva povolanie verejného zdravotníka,
g) biológ, ktorý vykonáva povolanie biológa,
h) fyzik, ktorý vykonáva povolanie fyzika,
i) chemik, ktorý vykonáva povolanie chemika,
j) genetik, ktorý vykonáva povolanie genetika,
k) technik laboratórnej medicíny, ktorý vykonáva povolanie technika laboratórnej medicíny,
l) medicínsko-technický laborant, ktorý vykonáva povolanie medicínsko-technického laboranta,
m) zdravotnícky laborant, ktorý vykonáva povolanie zdravotníckeho laboranta,
n) farmaceutický laborant, ktorý vykonáva povolanie farmaceutického laboranta,
o) rádiologický asistent, ktorý vykonáva povolanie rádiologického asistenta,
p) zdravotnícky záchranár, ktorý vykonáva povolanie zdravotníckeho záchranára,
q) dentálna hygienička, ktorá vykonáva povolanie dentálnej hygieničky,
r) asistent hygieny a epidemiológie, ktorý vykonáva povolanie asistenta hygieny a epidemiológie,
s) asistent výživy, ktorý vykonáva povolanie asistenta výživy,
t) optometrista, ktorý vykonáva povolanie optometristu,
u) zubný technik, ktorý vykonáva povolanie zubného technika,
v) očný optik, ktorý vykonáva povolanie očného optika,
w) ortopedický technik, ktorý vykonáva povolanie ortopedického technika,
x) elektrotechnik, ktorý vykonáva povolanie elektrotechnika,
y) masér, ktorý vykonáva povolanie maséra,
z) zdravotnícky asistent, ktorý vykonáva povolanie zdravotníckeho asistenta, a
aa) sanitár, ktorý vykonáva povolanie sanitára,
ak požiadajú o zápis do zoznamu členov.

DRUHÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 48
Postavenie komory

(1) Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky.

(2) Komora je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

(3) Komora si môže zriadiť regionálne komory, ktorých činnosť upraví vnútorným predpisom komory.

§ 49
Úlohy komory

(1) Komora plní najmä tieto základné úlohy:

a) združuje zdravotní