Krvný obraz

krvny_obraz Zdroj foto: Shutterstock.com

Ako prebieha vyšetrenie?

 • Krvný obraz vyšetrujeme zo žilovej krvi. Krv sa najčastejšie odoberá z lakťovej žily.

 • Stanovujeme nasledovné parametre:

 • počet erytrocytov (červených krviniek) a ich prekurzorov (retikulocytov),

 • počet leukocytov (bielych krviniek),

 • počet trombocytov (krvných doštičiek),

 • množstvo hemoglobínu (červeného krvného farbiva),

 • hematokrit (udáva podiel erytrocytov na celkovom objeme krvi),

 • stredný objem erytrocytov (MCV),

 • stredná koncentrácia hemoglobínu v erytrocyte (MCHC).

Fyziologické hodnoty:

 • Leukocyty (WBC, Leu): 4,5 – 9.109 /l

 • Erytrocyty (RBC, Ery): muži 4,6 – 5,5.1012  /l
                                     ženy 4,2 – 5,0.1012  /l

 • Hemoglobín (Hb): muži 130 – 160 g/l
                               ženy 120 – 160 g/l                    

 • Hematokrit (Ht): muži 0,42 – 0,52
                             ženy 0,37 – 0,47

 • MCV: 80 – 94 fl

 • MCH: 27 – 34 pg

 • MCHC: 30 – 35 g/dl alebo 4,84 – 5,74 mmolHb/1 Ery

 • Trombocyty (Pl): 150 – 300.109 /l

 • Retikulocyty: 0,025 – 0,075.1012  /l

Význam vyšetrenia:

 • Krvný obraz je základné vyšetrenie, ktoré sa robí každému pacientovi prijatému do nemocnice.

 • Upozorní lekára na anémiu, infekciu, zápl, polycytémiu, hemolytickú chorobu,...

 • Odhad krvných strát pri krvácaní.

 • Sledovnie liečby anémie.

Zvýšené hodnoty:

 • Leukocytov nájdeme pri infekcii, zápale, leukémii.

 • Erytrocytov nájdeme pri polycytémii, nádoroch obličky, hemokoncentrácii.

 • Hemoglobínu nájdeme pri polycytémii, hemokoncentrácii.

 • Hematokritu nájdeme pri polycytémii, hemokoncentrácii.

 • MCV pri pernicióznej anémii, anémii z nedostatku vitamínu B12 alebo kyseliny listovej, hereditárnej sferocytóze.

 • Trombocytov pri myeloproliferatívnych ochoreniach, mnohopočetnom myelóme, anémia z nedostatku železa, Hodgkinovej chorobe, lymfómoch, infekcii alebo zápale, ochoreniach obličiek, po odstránení sleziny.

 • Retikulocytov pri liečbe pernicióznej anémie alebo nedostatku železa, krvácaní, chronických kvných stratách, hemolytickej anémii.

Znížené hodnoty:

 • Hematokritu nájdeme pri krvácaní, anémii, hemolýze, hemodilúcii.

 • Trombocytov pri idiopatickej trombocytopenickej purpure, aplastickej anémii, anémii, DIC (diseminovanej intravaskulárnej koagulopatii), systémovom lupus erythematosus, urémii, ochoreniach pečene.

 • Retikulocytov pri aplastickej anémii, anémii z nedostatku železa, anémii pri chronických ochoreniach, pernicióznej anémii, ochorenicach obličiek alebo endokrinného systému.

Faktory skresľujúce výsledky:

 • Hemolýza.

 • Zrazenie odobratej krvnej vzorky.

 • Hemodilúcia.

 • Opakované, časté transfúzie krvi.