Fibríndegradačné produkty (FDP)

Fibríndegradačné produkty stanovujeme v plazme.

Fyziologické hodnoty:

Význam vyšetrenia:

  • Diagnostika DIC.
  • Sledovanie fibrynolytickej liečby.

Zvýšené hodnoty môžeme nájsť pri:

  • DIC (diseminovaná intravaskulárna koagulopatia).
  • Primárnej alebo sekundárnej fibrínolýze.
  • Infarkte myokardu.
  • Pľúcnej embólii.
  • Ochoreniach pečene.
  • Maligných nádoroch.
  • Infekcii alebo zápale.