Myoglobín

 • Myoglobín je proteín viažúci kyslík v kostrovom a srdcovom svale.
 • Myoglobín vyšetrujeme zo séra, plazmy alebo moča.

Referenčné hodnoty:


 • Závisia od laboratória a metódy.
 • Sérum: 16,5 – 76 μg/l
 • Moč <0,3 mg/l

Význam vyšetrenia:


 • Diagnostika infarktu myocardu.
 • Určenie rozsahu poškodenia svalov úrazom.
 • Posúdenie polymyozitídy.

Zvýšené hodnoty môžeme nájsť pri:


 • Infarkte myocardu.
 • Poškodení svalov úrazom.
 • Polymyozitíde.
 • Zlyhávaní obličiek.
 • Niektorých kardiochirurgikých operáciách.
 • Po vyčerpávajúcich tréningoch.