Aj po rajonizácii si budeme môcť lekára vybrať

V priebehu budúceho roku bude u nás opäť rajonizácia lekárov. Týkať sa bude všeobecných a detských lekárov, gynekológov a stomatológov. Rajonizácii musia predchádzať legislatívne zmeny. Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) očakáva od rajonizácie najvýraznejšie pozitívne zmeny najmä u gynekológov a stomatológov. Nemocníc sa rajonizácia netýka. Slobodná voľba lekára sa zároveň naďalej zachová. Uviedla pre ZDRAVIE.sk Silvia Balázsiková, hovorkyňa MZ SR.

Rajonizácia = istota lekára

Základnou filozofiou rajonizácie je, aby lekár ošetril každého pacienta a aby bola zdravotná starostlivosť dostupná a poskytnutá všetkým občanom. Rajonizácia dáva pacientovi istotu, že nezostane bez ošetrujúceho lekára,“ zdôrazňuje S. Balázsiková.

Podľa zákona o zdravotnej starostlivosti (č. 576/2004 Z.z., § 12) môže totiž poskytovateľ zdravotnej starostlivosti odmietnuť poskytnúť zdravotnú starostlivosť, ak by tým prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie. Rovnako tak môže urobiť aj vtedy, ak osobný vzťah poskytovateľa k pacientovi nezaručuje objektívne hodnotenie jeho zdravotného stavu alebo poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má zdravotnú starostlivosť poskytovať. Posledne menovaný dôvod odmietnutia sa vzťahuje len na umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu a asistovanú reprodukciu.

„Všetky uvedené dôvody sa nevzťahujú na poskytnutie neodkladnej starostlivosti,“ zdôrazňuje hovorkyňa MZ SR.

Pozitíva u gynekológov a stomatológov

Rajonizácia bude mať pozitívne výsledky pre pacientov najmä u gynekológov a stomatológov . „Ide o špecialistov, ktorí nemali podpísané zmluvy s pacientmi o poskytovaní starostlivosti. Vyberali si pacientov, neošetrili každého. Tu má nastať radikálna zmena. Pacient už nebude hľadať stomatológa, ktorý by ho ošetril,“ odôvodňuje S. Balázsiková.

Pediatria

V pediatrii sa v rámci rajonizácie očakáva prínos predovšetkým u pacientov zo sociálne slabších rodín a z rómskej komunity, kde rodičia nenavštevovali lekárov, alebo ich lekári vôbec nemali v evidencii. Prínos rajonizácie bude preto najmä v oblasti prevencie, zaočkovanosti a sledovania očkovacieho programu.

Legislatívne zmeny

Rajonizácii budú prechádzať legislatívne zmeny. Musí sa novelizovať zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (č. 578/2004 Z.z.) a zákon o zdravotnej starostlivosti (č. 576/2004 Z.z.).

„Pri výkone rajonizácie bude potrebná úzka spolupráca s vyššími územnými celkami, ktoré majú na odboroch zdravotníctva presný prehľad o poskytovateľoch (lekároch) v danom území. Spolupráca sa bude rozvíjať aj so samosprávami miest a obcí, ktoré majú presný zoznam ulíc (budúcich rajónov).