Základné diagnostické metódy v medicíne

Informujte sa o základných diagnostických metódach, ktoré sa používajú v medicíne.

Klasifikácia

 • A. Metódy biochemické – krvné testy. Testy na obsah minerálov - Na, K, Ca.., glukózy, močoviny, cholesterolu, hormónov v krvnej plasme, v liquore, v moči. Nádorové a enzymatické markery, atd..
 • B. Metódy fyzikálne:
 • 1. Mechanické - napr. auskultácia, perkusia, palpácia, meranie tlaku krvi (nepriama metóda), meranie telesnej teploty..
 • 2. Elektrické - EKG, EEG, EMG, ENG, ERG, audiometria, meranie tlaku krvi (priama metóda), meranie prietoku krvi, meranie prietoku vzduchu (pneumotachografia)..
 • 3. Elektromechanické - spirometria, energometria, zisťovanie odpovede svalu na elektrické podráždenie - superpozícia, sumácia, tetanus..
 • 4. Optické a Optoelektrické - svetelná mikroskopia, elektrónová mikroskopia, oftalmoskopia, otoskopia, bronchoskopia, fibroskopia..
 • 5. Ultrazvukové (Dopplerovské) metódy - angiografia, ultrasonografia, echokardiografia..
 • 6. Röntgenové zobrazovacie metódy - skiaskopia, skiagrafia, klasická tomografia, počítačová tomografia (CT)..
 • 7. Metódy Nukleárnej Medicíny - rádioizotopové vyšetrenia, gamagrafia, pozitrónová emisná tomografia (PET)..
 • 8. Magnetické zobrazovacie metódy - nukleárna magnetická rezonančná tomografia (NMRT).
 • 9. Kombinácia metód - A, B (1-8).

1. Mechanické metódy

Palpácia - je subjektívna metóda vyšetrenia veľkosti a tvaru orgánov v tele pohmatom (napr. lymfatických uzlín, sleziny, obličiek, pečene, apendixu..)

**Perkusia** - je subjektívna metóda vyšetrenia veľkosti a tvaru, príp. hraníc medzi orgánmi poklopom (napr. prekrytie srdca pľúcami). Doktor používa 3. prst pravej ruky ktorým klepe na 3. prst ľavej ruky položenej na telo a rozochvieva tým tkanivo. Výsledkom sú zvuky, typické pre vibráciu príslušného tkaniva.

Auskultácia - je subjektívna metóda zisťovania zvukov a šelestov posluchom za použitia fonendoskopu.

2. Elektrické Metódy - EKG, EEG, EMG, ENG

Elektrokardiografia (EKG) - je objektívna metóda hodnotenia el. potenciálov srdca, snímaných z povrchu kože končatín (4 elektródy) a hrudníka (6 elektród).

Electroencefalografia (EEG) - objektívna metóda hodnotenia el. potenciálov mozgu snímaných z povrchu hlavy systémom 12-16 elektród. Hodnotí sa frekvencia a amplitúda vĺn (rytmov). Významná napr. pri diagnóze Epilepsie.
Vlny (rytmy):
Alpha prítomný v pokoji, pri zavretých viečkach, f = 8 - 13 Hz, A = 50 μV.
Beta – pri otvorení očí, f = 15 - 20 Hz, A = 5 - 10 μV.
Theta – patologicky u dospelých, f = 4-7 Hz, A=50 μV.
Delta - v spánku REM (sny), f = 1- 4 Hz, A = 100 μV.

4. Metódy optické a optoelektrické

Svetelný mikroskop - využíva viditeľné svetlo. Zloženie: okulár, objektív, kondensor, posun stolíka, svetelný zdroj. Mikroskop (aj lupa) zväčšujú zorný uhol medzi spojnicami vychádzajúcimi z 2 bodov na hodnotu minimálne 1´, pri ktorej môžeme vidieť 2 body vzdialené od seba 73μm ako dva. Rozlišovacia schopnosť: 10-4-10-7 m (1/10 mm - 1/10 nm.

Elektrónová mikroskopia- využíva ako médium tok elektrónov. Ich zdrojom je „elektrónové delo“. Elektróny prechádzajú cez veľmi tenkú vrstvu preparátu, ktorý zobrazia na projektíve. Obraz je snímaný videokamerou a prenesený na monitor. Rozlíšenie: 10-6 – 10-9m (μm - ηm).

Fibroskopia - fibroskop je 130 cm hadica s priemerom do 1,5 cm, vybavená optickými vláknami a tzv. kanálmi: obrazový kanál, svetelný kanál, premývací kanál, pracovný kanál s klieštikmi na excíziu tkaniva. Doktor sa pozerá cez optiku a posúva hadicu (vidí obraz vredu žalúdka, alebo nádor, zoberie vzorku..).

5. Ultrazvukové - Dopplerovské metódy

Ultrazvuk (UZV) je VF zvuk s f >20kHz (rádovo MHz)
Zdroj: piezoelektrický kryštál, generátor UZV
Podstata: UZV prechádza do tkaniva tela, časť z neho sa pohltí tkanivom, časť sa odrazí (Dopple-rov efekt). Odrazená časť sa volá ECHO.
Pravidlo: Čím vyššia je frekvencia UZV (Mhz), tým menej preniká do tkanív, ale obraz orgánu je kvalitnejší a naopak. ECHÁ sú snímané špeciálnymi senzormi, spracovávané a zobrazované buď na čiernobiely alebo farebný monitor.
UZV metódy: Ultrasonografia, Echokardiografia, Angiografia.. Jednorozmerné A a dvojrozmerné B, Vyšetrenia UZV sú neinvazívne, rýchle, veľmi užitočné pre diagnózu ochorení a bezpečné aj pre plod.

### 6. Metódy röntgenové: Skiaskopia, Skiagrafia, Klasická a Počítačová tomografia (CT)

Rtg žiarenie: objavené C.W.Röntgenom v r. 1895 - Nobelova cena v r. 1901. Ide o ionizujúce, neviditeľné žiarenie, nebezpečné pre živé organizmy pre tvorbu el.nabitých iónov. Je to elmg. vlnenie fotoelektrónov (ako viditeľné svetlo), ale s veľmi krátkou λ = 0.05 ηm.
Ochrana: olovené zástery, krátka expozícia, dozimetria. Max. dávka za rok je 5mSv, pre stochastické a 50mSv pre deterministické účinky.
Zdroj: röntgenka (dióda s - Katódou a+ Anódou ). Elektróny vyletujú z rozžeravenej Katódy a letia vákuom až sú zabrzdené Anódou (vzniká tzv. brzdné rtg. žiarenie). Vytvorí sa len 1-2% rtg. žiarenia, 98% sa premení na teplo (chladenie je nutné). Žeraviaci el. prúd Katódy podmieňuje Intenzitu rtg. žiarenia. Čím väčší je anódový prúd (50-150 kV) tým tvrdšie (prenikavejšie) je rtg žiarenie (a naopak). Kosti a vzduch vytvárajú najväčší kontrast, mäkké tkanivá ma-jú malý alebo žiadny kontrast, na ich zvýraznenie sa podávajú kontrastné látky - Báryová kaša, Jódové kontrastné látky.

**Počítačová tomografia (CT)** - vyšetrenie orgánu po vrstvách - dôležité na posúdenie prerastania nádoru cez steny orgánu do okolia a pod., na zistenie metastáz primárnych nádorov.

CT tomografia

CT meria hustotu tkaniva v danej vrstve. Jednotkou hustoty je tzv. Hounsfieldova jednotka–HU. 0 HU zodpovedá absorbcii rtg. žiarenia vodou, minus 1000 HU odpovedá absorbcii rtg. žiarenia vzduchom, 3000 HU – absorbcii kostným tkanivom. - 200 HU zodpovedá tukovému tkanivu.
CT umožňuje tzv. skenovanie orgánov po vrstvách, lepší kontrast a menšia zrnitosť sa dosahuju zvýšením intenzity rtg. žiarenia. Záťaž pacientov rtg. žiarením je rovnaká ako u klasickej skiagrafie. Záťaž pri klasických skenoch je asi 0,1 Rad/1 expozíciu.

### 7. Metódy nukleárnej medicíny

Izotopové vyšetrenia - GAMAGRAFIA

Využívajú zobrazenie orgánov pomocou prechodu ionizujúceho žiarenia, ktoré vzniká v jadre atómov; t.j. žiarenie alfa, beta, gama, pozitrónové žiarenie.

Príslušný typ žiarenia sa dosahuje vpravením látok – žiaričov (rádioizotopov), ktoré sú zdrojom príslušného žiarenia, napr. alfa, beta, gama. Tieto sa vpravujú do krvi. Látky sa hromadia v orgáne, ktorý chceme vyšetriť a keďže vyžarujú ionizujúce žiarenie, toto sa deteguje prístrojom – gama-kamerou. Tak sa dajú zistiť napr. zápal alebo nádor štítnej žľazy po vpraveni radioizotopu J 131 do krvi. J 131 je kombinovaný beta - gama žiarič s polčasom rozpadu 8 dní.

Cr51 je ďalší rádioizotop používaný na vyšetrenie veľkosti, tvaru bielych a červených krviniek (zisťovanie rakoviny krvi, leukémie).

Pri gamagrafii pečene sa vpravuje do krvi iný rádioizotop- P 32 a umožňuje diagnózu nádorov, či zápalov pečene.

Pozitrónová emisná tomografia (PET)

Ide o neinvazívnu zobrazovacia tomografickú metódu využívajúcu rádionuklidy, ktoré vyžarujú kladne nabité častice zvané pozitróny. Pozitróny reagujú s elektrónmi atómového obalu tkaniva, dochádza k anihilácii hmoty častíc a energia z anihilácie sa vyžiari v podobe fotónov. Tieto fotóny sa zachytávajú tzv. scintilačnými detektormi a na obrazovke sa vytvorí obraz orgánu vo vrstvách. Táto metóda má nízku rozlišovaciu schopnosť (len 10-20 mm), kým napr. CT ma rozlišovaciu schopnost 0,5 mm t.j. takmer 100 krát vyššiu.

8. Nukleárna magnetická rezonančná tomografia (NMRT)

Metóda nevyužíva rtg. žiarenie, ale magnetický rezonančný signál (MRS). Tento vzniká na základe rozkmitania protónov v jadrách atómov prvkov (C, P,Ca,Na) s nepárnym počtom protónov a ich následnej relaxácie (deexcitácia). Najprv sa na tkanivá pôsobí NF magnetickým poľom z elektromagnetu a potom VF magnetickým poľom z rádiofrekvenčných cievok (to vedie ku Precesii). Potom sa náhle vypne VF magnetické pole z rádiofrekvenčných cievok. Protóny sa vracajú na svoje pôvodné sféry v jadre atómov a rozdiel energie sa vyžiari ako MRS.

### Výhody:
 • Neinvazívna metóda,
 • krátke trvanie vyšetrenia (2 min),
 • nezaťažuje pacienta aj keď intenzita magnet. poľa je vyššia (1-2 Tesla),
 • vysoká rozlišovacia schopnosť.

Nevýhody:

 • Ekonomicky náročné vyšetrenie,
 • klaustrofóbia (strach v tuneli),
 • silný hluk,
 • nemožno vyšetriť pacienta s kovovými implantátmi.

Popísané základné vyšetrovacie metódy používanych v medicíne sú na úrovni štúdia medikov v 1. ročníku štúdia medicíny.