Počet podvodne poistených rastie. Čo robiť?

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou opäť upozorňuje poistencov na postup v prípade, že dostali oznámenie o prepoistení sa, príp. dostali preukaz poistenca zdravotnej poisťovne, ktorú si nevybrali a ani do nej nepodali prihlášku. „V takom prípade by sa mal poistenec obrátiť na zdravotnú poisťovňu, ktorá mu takýto preukaz zaslala, so žiadosťou o vysvetlenie a zrušenie prihlášky. Svoj podnet by mal doložiť čestným vyhlásením, že žiadnu prihlášku nepodal,“ uviedla pre ZDRAVIE.sk hovorkyňa Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou Radoslava Miklášová.

„Ak zdravotná poisťovňa tejto žiadosti nevyhovie, poistenec môže podať podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pričom je žiaduce doložiť čestné prehlásenie, ktorý preskúma, či prihláška fyzicky existuje a či spĺňa formálne náležitosti. Súčasne preskúma, ako zdravotná poisťovňa podnet poistenca šetrila. Ak poistenec prehlási, že prihlášku nepodal, úrad oznámi podnet Úradu na ochranu osobných údajov a podá návrh na zahájenie trestného stíhania,“ vysvetľuje R. Miklášová.

Pokuta pre zdravotnú poisťovňu

Úrad výkonom dohľadu a rozhodnutím o uložení sankcie uloží zdravotnej poisťovni prijatie nápravných opatrení na vyrovnanie poistného vzťahu v prospech poistenca tak, aby nebolo dotknuté jeho právo na slobodný výber zdravotnej poisťovne (dohoda a administratívne vysporiadanie medzi dotknutými zdravotnými poisťovňami). Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou môže zdravotnej poisťovni uložiť aj pokutu do 5 mil. Sk. V prípade odvolania sa zdravotnej poisťovne proti rozhodnutiu úradu môže o platnosti alebo neplatnosti právneho úkonu rozhodnúť len súd.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou od 1. apríla do 10. novembra 2006 prijal 1 100 podaní týkajúcich sa náboru poistencov a konkurenčného boja zdravotných poisťovní. Z toho sa 84 podaní týkalo podozrenia z falšovania prihlášky. Tento počet podľa R. Miklášovej stále rastie.

Došlé prihlášky z toho bez vedomia poistencov
Európska ZP 179 -
Union ZP 852 64
Dôvera ZP 59 20
Apollo ZP 1 -
VšZP 6 -
ZP Sideria - -
Spoločná ZP 3 -
Z celkového počtu 1 100 podaní je 949 ukončených, 151 podaní sa rieši.

Najčastejšie obsahy podaní

  • sťažnosti poistencov, že sa stali poistencami zdravotnej poisťovne, pričom prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne nepodali – žiadajú storno už podanej prihlášky,
  • sťažnosti poistencov, ktorí prihlášku podali, ale im podali zavádzajúce informácie (napr. rušia sa konkurenčné zdravotné poisťovne, všetci občania sa musia prepoistiť).

Podstatná časť podaní sa vyriešila, lebo zdravotná poisťovňa potvrdila, že žiadosti o storno vyhovela alebo tieto prihlášky úradu ani nenahlásila.

Úrad vo všetkých zdravotných poisťovniach kontinuálne vykonáva dohľad, zameraný na riešenie týchto podnetov poistencov.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bude aj po 15. novembri 2006 (dokedy majú zdravotné poisťovne potvrdiť prihlášky), resp. po 1. januári 2007 (odkedy je účinná zmena zdravotnej poisťovne) prijímať a riešiť všetky podania poistencov, ktorí boli akýmkoľvek spôsobom podvedení alebo zavádzaní.