Ak váš lekár nemá zmluvu so zdravotnou poisťovňou...

Nie všetci poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti majú uzavreté dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s novými zdravotnými poisťovňami Union a Európska zdravotná poisťovňa. Lekári tak môžu žiadať od poistencov plnú úhradu pri poskytnutí zdravotníckej starostlivosti. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou preto odporúča poistencom zdravotných poisťovní Union a Európska zdravotná poisťovňa, aby sa v prvom rade kontaktovali so svojou novou zdravotnou poisťovňou a žiadali ju o zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. Pre ZDRAVIE.sk to uviedla hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Radoslava Miklášová.

Ak zdravotné poisťovne poistencovi nevyhovejú, treba sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou kontinuálne dohliada nad stavom uzatvárania zmluvných vzťahov poskytovateľov a Union zdravotnej poisťovne a Európskej zdravotnej poisťovne až do konca januára 2007. Do zdravotnej poisťovne Union vstúpilo zhruba 462 162 poistencov, Európska zdravotná poisťovňa má 74 602 poistencov.

Poskytnutie neodkladnej starostlivosti je povinné

Neodkladnú zdravotnú starostlivosť je však poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný poskytnúť každému poistencovi aj v prípade, že nemá uzatvorenú zmluvu s jeho zdravotnou poisťovňou. Zdravotná poisťovňa musí poistencovi poskytnutú neodkladnú zdravotnú starostlivosť uhradiť.

V prípade elektívnej („odložiteľnej“) zdravotnej starostlivosti je zdravotná poisťovňa povinná poskytnúť poistencovi na základe jeho žiadosti príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom, ak žiadosť spĺňa kritériá na poskytnutie príspevku, ktoré určuje a zverejňuje zdravotná poisťovňa. S poskytnutím príspevku musí zdravotná poisťovňa súhlasiť pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

Ak zdravotná poisťovňa nesúhlasí s poskytnutím príspevku, musí poistencovi uviesť, s ktorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

„Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bude prioritne dohliadať, či zdravotná poisťovňa zabezpečila zdravotnú starostlivosť a či sa zdravotná starostlivosť poskytla správne,“ konštatuje R. Miklášová.

Podmienky poskytovania

Lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú poistenec uzatvorí s poskytovateľom.

Poskytovateľ môže odmietnuť návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak:

a) by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie,

b) osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej má zdravotnú starostlivosť poskytovať, nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu,

c) poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má zdravotnú starostlivosť poskytovať.

Poskytovateľ môže odstúpiť od dohody len z uvedených dôvodov; poistenec, ktorému sa zdravotná starostlivosť poskytuje, aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu. Dôvodom odstúpenia od zmluvy teda nemôže byť zmena zdravotnej poisťovne (t. j. poskytovateľ by mal podpísať zmluvu s jeho zdravotnou poisťovňou).

Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov.

Zdravotná poisťovňa je povinná uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s každým poskytovateľom všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ak má uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti najmenej s jedným jej poistencom.

„Zákon však rovnakú povinnosť nedáva poskytovateľovi, na čo úrad upozornil Ministerstvo zdravotníctva SR a inicioval legislatívnu zmenu,“ dodáva R. Miklášová.