V slovenských nemocniciach sa má zrušiť 6 193 lôžok

V lôžkových zdravotníckych zariadeniach na Slovensku sa má zrušiť 6 193 lôžok. Potreba redukcie obsahuje 2 463 lôžok pre pacientov s akútnymi ochoreniami, 2 442 lôžok pre pacientov s chronickými ochoreniami a 1 287 lôžok pre pacientov s chronickými ochoreniami. O najviac lôžok prídu zdravotnícke zariadenia v Prešovskom kraji (2 062). Vyplýva to zo Správy o pripravovanej reštrukturalizácii siete zdravotníckych zariadení, ktorú dnes vzala na vedomie vláda SR.

Cieľom redukcie je podľa správy rovnomerné regionálne rozmiestnenie lôžok v jednotlivých špecializačných odboroch v krajoch, dosiahnutie priemernej obložnosti oddelení pri internistických disciplínach zhruba 80 % a v chirurgických odboroch zhruba 75 %, skracovanie času hospitalizácie a počtu hospitalizovaných.

Ako sa uvádza v správe, n****ajvyššia potreba redukcie je v odboroch pneumológia a ftizeológia, psychiatria a vnútorné lekárstvo. Poddimenzovaná sieť je v odboroch neonatológia a geriatria.

O reštrukturalizáciu siete zdravotníckych zariadení sa snaží rezort už niekoľko rokov. V septembri 2006 pri Ministerstve zdravotníctva SR vytvorili pracovnú skupina pre optimalizáciu siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorá je poradným orgánom rezortu pri tvorbe optimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

V lôžkových zdravotníckych zariadeniach v SR k 31. 12. 2005 bolo 37 131 lôžok v 73 všeobecných nemocniciach, 51 špecializovaných nemocniciach, 16 liečebniach, 6 hospicoch a v 1 dome ošetrovateľskej starostlivosti.

Ako sa bude redukovať v krajoch

V Bratislavskom kraji je potreba redukcie 2 127 lôžok, pri zohľadnení migrácie obyvateľov je stav lôžkového fondu podľa správy takmer optimálny až mierne poddimenzovaný – v kraji chýba 81 lôžok. Bratislavský kraj je špecifický hospitalizovanosťou pacientov z celej SR v tzv. koncových zdravotníckych zariadeniach, ktorými sú zdravotnícke zariadenia pre zabezpečenie komplexnej liečebnej starostlivosti medicínsky najzávažnejších ochorení (napr. Národný ústav srdcovocievnych chorôb, Národný onkologický ústav, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Onkologický ústav sv. Alžbety atď.).

V Trnavskom kraji je potreba navýšenia počtu lôžok o 436, hlavne v odbore psychiatria, chirurgia a pneumológia. Pri zohľadnení migrácie pacientov (najmä do Bratislavy) tak vzniká potreba redukcie 362 lôžok.

V Trenčianskom kraji je podobná situácia ako v Trnavskom kraji. Prejavuje sa migrácia pacientov za zdravotnou starostlivosťou do iných krajov, po zohľadnení tohto faktora je potreba zníženia lôžkového fondu o 743 lôžok.

V Nitrianskom kraji je vypočítaná potreba redukcie 238 lôžok, so zohľadnením migrácie je to redukcia 501 lôžok. Ide najmä o psychiatrické lôžka.

V Žilinskom kraji sa má redukovať 376 lôžok v odbore psychiatria a pre dlhodobo chorých pacientov. Nedostatok lôžok je v odbore chirurgia.

V Banskobystrickom kraji je vypočítaná potreba redukcie 824 lôžok, po zohľadnení migrácie sa má redukovať 959 lôžok.

Košický kraj má navyše 1 466 lôžok. Ide hlavne o lôžka v odbore psychiatria, lôžok pre dlhodobo chorých a v odbore vnútorné lekárstvo. Faktor migrácie pacientov znižuje potrebu redukcie lôžok o 1 272 lôžok.

O najviac lôžok príde Prešovský kraj – redukovať sa bude 2 062 lôžok. V tom sú však zarátané aj tzv. chronické pľúcne lôžka tatranských liečebných ústavov, ktorých počet naplánovali v minulosti pre celé vtedajšie Československo. Nadbytočných lôžok v odbore pneumológia a ftizeológia je 1 129.

Redukcia nadbytočných lôžok bude smerovať k zrušeniu celých neefektívnych zdravotníckych zariadení. V zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti rezortu ministerstvo zdravotníctva priamo prijme opatrenia na takúto redukciu. V zdravotníckych zariadeniach mimo pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR opatrenia prijmú zdravotné poisťovne neuzatvorením zmluvných vzťahov s danými zdravotníckymi zariadeniami. Celý proces pracovná skupina konzultuje s VÚC, ministerstvo zdravotníctva zbiera podklady a návrhy od jednotlivých VÚC k praktickej realizácii optimalizácie.

K reštrukturalizácii siete zdravotníckych zariadení zaviazala ministra zdravotníctva vláda SR.

Čítajte viac: Vláda SR: Prešovský kraj zrejme príde o 2 062 lôžok, v Bratislave vraj chýbajú

Správa o pripravovanej reštrukturalizácii siete zdravotníckych zariadení