ZZP nesúhlasí s navrhovanou reprofilizáciou lôžok

Združenie zdravotných poisťovní (ZZP) SR nesúhlasí s navrhovanou redukciou nemocničných lôžok. Ministerstvo zdravotníctva SR navrhuje reprofilizáciu 6 193 lôžok, najviac lôžok, 2 062, sa má redukovať v Prešovskom kraji. Pri návrhu ministerstvo zdravotníctva vychádzalo z auditu aktuálneho stavu siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za rok 2005 a tiež výpočtu potreby kapacít ústavnej zdravotnej starostlivosti so zohľadnením normatívov počtu lôžok na počet obyvateľov používaných v krajinách EÚ.

Ako najlepší príklad si komisia pri MZ SR určila využitie normatívov z Rakúska, s odôvodnením, že v Rakúsku sa dlhoročne rozvíja systém plánovania a usmerňovania kapacít zdravotnej starostlivosti.

Spôsob, akým ministerstvo zdravotníctva navrhuje pristúpiť k rušeniu nemocničných lôžok, dôrazne odmieta Združenie zdravotných poisťovní. Preto ZZP SR začína rokovať so zriaďovateľmi, aby ich oboznámili s postupom a kritériami, ktoré budú uplatňovať pri uzatváraní zmlúv s lôžkovými zariadeniami. Ako prvé je na programe rokovanie s predsedom Prešovského samosprávneho kraja v utorok 20. marca.

„Minister Ivan Valentovič chce zrušiť celé oddelenia či nemocnice bez toho, aby preukázal, že to povedie k vyššej kvalite a efektivite. Rokovanie Výboru NR SR pre zdravotníctvo vo štvrtok 15. marca nás presvedčilo, že ministerstvo zdravotníctva nemá jasné kritériá, na základe ktorých by mali poisťovne pristúpiť k redukcii lôžok,“ uviedol Igor Dorčák prezident ZZP SR.

„Navrhovaný spôsob rušenia lôžok bez dôsledných analýz potrieb obyvateľov a dostupnosti zdravotnej starostlivosti a bez hodnotiacich kritérií efektívnosti a kvality nás len utvrdzuje v presvedčení, že je nevyhnutné zachovať pluralitu a súťaž zdravotných poisťovní,“ konštatuje I. Dorčák.

Združenie zdravotných poisťovní už v januári vypracovalo materiál Diferenciácia oddelení nemocníc na základe kritérií efektivity a kvality, ktorý má umožniť zdravotnej poisťovni profesionálny nákup kvalitnej zdravotníckej starostlivosti pre poistenca. Materiál, ktorý ZZP predložilo ministerstvu zdravotníctva, hodnotí jednotlivé oddelenia nemocníc, pričom sú diferencované v duchu „porovnávania porovnateľného“; hodnotené sú oddelenia rovnakých kategórií zdravotníckych zariadení.

Podľa I. Dorčáka by v prípade jednej štátnej zdravotnej poisťovne alebo povinným prepoistením štátnych poistencov do štátom ovládanej poisťovne, a teda oslabením postavenia ostaných zdravotných poisťovní, minister mohol práve prostredníctvom tejto štátnej poisťovne nekontrolovane a nevyvážene rozhodovať o zmluvách s lôžkovými zariadeniami, či inými poskytovateľmi.

ZZP je presvedčené, že takýto postup môže vážne ohroziť dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre občanov dokonca bez akéhokoľvek kvalitatívneho zlepšenia.

ZZP hodnotí oddelenia nemocníc podľa efektivity a kvality

V slovenských nemocniciach sa má zrušiť 6 193 lôžok