EZP a ZP Union nemali naplnenú minimálnu sieť

Union zdravotná poisťovňa a Európska zdravotná poisťovňa (EZP) nemali k 1. januáru, keď začali vykonávať verejné zdravotné poistenie, naplnenú verejnú minimálnu sieť napriek tomu, že od. 1. januára výrazne zvýšili počet svojich poistencov. Zmluvy nemali zdravotné poisťovne v dostatočnom rozsahu uzavreté najmä so stomatológmi, poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby a poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti (lekárňami). Tieto zistenia sú výsledkom dvoch dohľadov, ktoré v roku 2007 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) vykonal v EZP aj v ZP Union.

Vzhľadom na to, že správne konania ešte prebiehajú, postih nie je známy. V súčasnosti už obe poisťovne majú uzavreté zmluvy v rozsahu verejnej minimálnej siete.

Dohľady v zdravotných poisťovniach ÚDZS zameral na stav pripravenosti na výkon verejného zdravotného poistenia a zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti svojim poistencom. V súčasnosti prebiehajú správne konania, výsledkom ktorých môžu byť sankcie a nápravné opatrenia.

Zistené porušenia:

Poisťovne si nesplnili povinnosť uzatvoriť zmluvy pre všetky druhy zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu:

  • v rozsahu minimálnej verejnej siete s niektorými lekármi – špecialistami (napr. stomatológovia),
  • so všetkými poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby,
  • so všetkými poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti (lekárňami).

Podľa ÚDZS zistené porušenia dokazujú, že zdravotné poisťovne pravdepodobne nedostatočne odhadli časové obdobie potrebné pre dohodovanie cien za poskytnutie zdravotnej starostlivosti v procese uzatvárania zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Ostatné ZP bez nedostatkov

Koncom roka 2006 ÚDZS zároveň vykonal dohľad na diaľku aj v ostatných piatich zdravotných poisťovniach (VšZP, Dôvera, Spoločná zdravotná poisťovňa, Apollo, Sidéria). Pri týchto dohľadoch úrad nezistil žiadne zásadné nedostatky v oblasti zmluvnej verejnej siete poskytovateľov.

V súvislosti s pripravovaným podpisom nových zmlúv medzi poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti úrad pozorne monitoruje súčasnú situáciu a pripravuje nové dohľady. V ZP Union a EZP úrad začne nové dohľady až po ukončení prebiehajúcich správnych konaní.