Verejné zdravotné poistenie

Zdravotné poistenie poskytuje občanom tzv. bezplatnú zdravotnú starostlivosť a nárok na zdravotnícke pomôcky. Podmienky zdravotnej starostlivosti určuje Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z., ktorý rozlišuje verejné zdravotné poistenie a individuálne zdravotné poistenie.

Zdravotné poistenie poskytuje občanom tzv. bezplatnú zdravotnú starostlivosť a nárok na zdravotnícke pomôcky. Podmienky zdravotnej starostlivosti určuje Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z. z., ktorý rozlišuje verejné zdravotné poistenie a individuálne zdravotné poistenie.

Každá návšteva lekára vás niečo stojí. To že v ambulanciách neplatíte nič, je len očný klam. Tieto peniaze sú lekárovi zaplatené, hoci nie z vašej peňaženky, ale pomocou zdravotnej poisťovne u ktorej ste poistený. Mesačne sa z vašej mzdy odvádza 10 % . Následne táto suma putuje do zdravotnej poisťovne u ktorej ste poistený.

Verejné zdravotné vznikajúce narodením na území Slovenskej republiky môže byť povinné a dobrovoľné. Aký je vlastne medzi nimi rozdiel?

Povinné verejné zdravotné poistenie

Povinne verejne zdravotne poistená osoba je každá osoba, ktorá:

  1. Má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a súčasne nie je účastníkom v inom štáte z dôvodu zamestnania, podnikania alebo dlhodobého pobytu (nad 6 mesiacov)
  1. Nemá trvalý pobyt na území SR a súčasne:
 • a) je zamestnaná alebo podniká na území SR
 • b) je azylant
 • c) je zahraničný študent
 • d) je cudzinec, zadržaný alebo uväznený na území SR
 • e) je nezaopatrený rodinný príslušník poistenca, ktorý sa narodil v inom členskom štáte EÚ
 • f) je maloletý cudzinec bez zákonného zástupcu, ktorému súd určil umiestnenie do zariadenia, v ktorom sa mu poskytuje starostlivosť

Dobrovoľné verejné zdravotné poistenie

Takéto zdravotné poistenie platí osoba, ktorá po ukončení pracovného pomeru alebo podnikateľskej činnosti je dobrovoľne nezamestnaná, prácu si nehľadá a neprihlási sa ani na úrade práce. Táto osoba je sama povinná platiť si odvody na zdravotné poistenie. Minimálny základ pre samoplatcov je rovnaký ako pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Verejné zdravotné poistenie je povinné (za určitých okolností i dobrovoľné) a jeho cieľom je zabezpečenie ústavného práva poistenca na základnú úhradu zdravotnej starostlivosti. Verejné zdravotné poistenie je založené na princípe solidarity a každý platí zdravotné poistenie v závislosti od svojho príjmu. Poistné za ekonomicky neaktívnych poistencov ako deti, študentov, dôchodcov a pod. platí štát. `

Individuálne zdravotné poistenie

Individuálne zdravotné poistenie znamená osobnú dohodu medzi poistencom a poisťovňou. Toto poistenie zabezpečuje krytie liečebných nákladov pre poistenca v prípadoch úrazu, ochorenia alebo tehotenstva. Individuálne poistenie si väčšinou uzatvárajú cudzinci, ktorí nemôžu byť poistení v systéme verejného zdravotníctva.

Kto platí zdravotné poistenie?

Platiteľmi poistného podľa zákona môže byť zamestnanec ( ktorý sa spolupodieľa na príspevkoch so zamestnávateľom), zamestnávateľ (ktorý sa sám spolupodieľa na príspevkoch pre zamestnanca), samostatne zárobkovo činná osoba (ktorá odvádza príspevky sama). Podľa zákona o zdravotnom poistení je povinnosť byť verejne poistený na území SR. Neznamená to však že poistená osoba musí byť zároveň aj platiteľom.

Kto je poistenec

 • fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, okrem prípadov, ak:
 • je zamestnaná - v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť zamestnanca,
 • v služobnom úrade, ktorým je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky, ktorým je služobne vyslaná na plnenie úloh v cudzine na čas dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a je zdravotne poistená počas takého pobytu v cudzine na základe dohody so zamestnávateľom,
 • vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť,
 • žiada o dôchodok z iného členského štátu Európskej únie alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát") a je zdravotne poistená na území tohto členského štátu,
 • je poberateľom dôchodku z iného členského štátu a je zdravotne poistená na území tohto členského štátu,
 • sa dlhodobo zdržiava v cudzine a je zdravotne poistená v cudzine, za dlhodobý pobyt v cudzine sa považuje pobyt dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
 • fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky:
 • je zamestnaná u zamestnávateľa, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, to neplatí, ak je zamestnaná v Slovenskej republike u zamestnávateľa, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva,
 • vykonáva na území Slovenskej republiky samostatnú zárobkovú činnosť,
 • je žiadateľom o dôchodok v Slovenskej republike,
 • je poberateľom dôchodku v Slovenskej republike,
 • je azylant,
 • je študent z iného členského štátu alebo zahraničný študent študujúci na škole v Slovenskej republike na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • je maloletý cudzinec, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky bez zákonného zástupcu alebo fyzickej osoby zodpovednej za jeho výchovu a poskytuje sa mu starostlivosť v zariadení sociálnych služieb,
 • je cudzinec zaistený na území Slovenskej republiky,
 • je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

Aké povinnosti nám zo zdravotného poistenia vyplývajú?

Zákon NR SR č. 580/2004 stanovuje poistencom zdravotnej poisťovne určité práva a povinnosti. Každý poistenec má základné právo výberu vlastnej zdravotnej poisťovne na území Slovenskej republiky. Ďalej je poistenec povinný si podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie do 8 dní od skutočnosti zakladajúcej vznik zdravotného poistenia. Poistenec je povinný si plniť oznamovaciu povinnosť zdravotnej poisťovni, takisto do 8 dní. Ide predovšetkým o:

 • zmenu mena, priezviska a zmenu trvalého pobytu
 • zmenu platiteľa poisteného
 • skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného a vrátiť preukaz poistenca,
 • skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné

Ak máte svoju zdravotnú poisťovňu a ste zamestnanec, máte povinnosť oznámiť svojmu zamestnávateľovi vašu príslušnú zdravotnú poisťovňu a takisto aj každú zmenu v zdravotnej poisťovni.

Platenie poistného

Platiteľmi poistného sú zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba , zamestnávateľ , štát a poistenec, ktorý nie je zamestnancom, SZČO alebo osobou, za ktorú platí poistné štát, tzv. samoplatiteľ.

Povinnosti platiteľa poistného

Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom, samostatne zárobkovo činnou osobou alebo samoplatiteľ je povinný:

 • vypočítať poistné, riadne a včas platiť a odvádzať preddavky na poistné a vykazovať poistné príslušnej zdravotnej poisťovni,
 • plniť povinnosti v súvislosti s vykonávaním ročného zúčtovania,
 • písomne oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do 8 pracovných dní zmenu platiteľa poistného,
 • viesť a uchovávať po dobu 10 rokov účtovné doklady a iné doklady potrebné na správne určenie vymeriavacieho základu, sadzby poistného, výšky poistného a jeho platenia,
 • viesť a uchovávať po dobu 10 rokov evidenciu o zamestnancoch, ktorá musí obsahovať údaje ustanovené zákonom
 • preukazovať príslušnej zdravotnej poisťovni skutočnosti potrebné na zistenie dodržania lehoty splatnosti preddavkov na poistné,
 • predkladať príslušnej zdravotnej poisťovni na požiadanie doklady potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného,
 • poskytovať súčinnosť pri výkone kontroly a predkladať príslušnej zdravotnej poisťovni pri výkone kontroly účtovné doklady a iné doklady týkajúce sa platenia, odvádzania, ročného zúčtovania a vykazovania poistného a umožniť výkon kontroly zamestnancom zdravotnej poisťovne povereným vykonaním kontroly,
 • predkladať úradu pri výkone dohľadu účtovné doklady a iné doklady týkajúce sa platenia, odvádzania, ročného zúčtovania a vykazovania poistného alebo ich na požiadanie zasielať a umožniť úradu výkon dohľadu,
 • plniť oznamovacie povinnosti.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Ročné zúčtovanie dane je povinnosť zamestnanca, samostatne zárobkovo činnej osoby a samoplatiteľa vykázať zdravotnej poisťovni preddavky na verejné zdravotné poistenie. Preddavok na zdravotné poistenie predstavuje paušálnu finančnú čiastku ktorá sa odvádza zdravotnej poisťovni z našej mzdy. Je to presne tá čiastka, ktorá sa skladá z 4 % ktoré zo svojej hrubej mzdy odvádza zamestnanec a z 10 % ktoré za zamestnanca platí zamestnávateľ. Stanovený preddavok vychádza z priemernej mesačnej mzdy a je vo výške 107,66. Výška preddavku u samoplatiteľa a SZČO činí 47,58 €. Vyčíslené preddavky zdravotná poisťovňa potom zaúčtuje v rámci ročného zúčtovania a vystaví výkaz nedoplatkov, ak nastanú.

Pre správne oznámenie výsledkov ročného zúčtovania ako aj pre správne vyplatenie preplatkov z ročného zúčtovania je nevyhnutné, aby si poistenci a platitelia poistného plnili oznamovacie povinnosti. Vyhnú sa tak prípadným komplikáciám, že im zdravotná poisťovňa oznámi výsledok ročného na nesprávnu adresu resp. zašle preplatok na nesprávne číslo účtu.

Termíny ročného zúčtovania

31. máj "aktuálny rok" – poistenci sú povinní predložiť v prípade príjmov z výkonu činnosti osobného asistenta Oznámenie o výške príjmu za predchádzajúci rok.
31. júl "aktuálny rok" – poistenci, ktorí mali príjem z vyplatených podielov na zisku (dividendy) sú povinní predložiť Oznámenie o výške príjmu za predchádzajúci rok
30. september "aktuálny rok" - Zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného. Platiteľ je potom povinný do 45 dní od nadobudnutí výkazu nedoplatkov poistného od ZP uhradiť tieto nedoplatky, alebo ak sa chce odvolať, môže tak urobiť do 15 dňa od doručenia výsledky ročného zúčtovania.

Zmena zdravotnej poisťovne

Zmena zdravotnej poisťovne je vážny krok, preto si by sme ste si ho mali poriadne a dopredu premyslieť. Ak premýšľate nad zmenou, môžete tak urobiť len jeden krát do roka a to k 1. januáru nasledujúceho roka. Ešte v aktuálnom roku musíte do 30. septembra podať prihlášku do novej poisťovne.

Preukazy zdravotného poistenia

Preukaz poistenca verejného zdravotného poistenia

Každá zdravotná poisťovňa vydá poistencovi preukaz verejného zdravotného poistenia, ktorým sa preukazuje pri návšteve lekára. Nie je vhodné, aby preukaz poistenec vydal tretej osobe, nakoľko poistenec osobne zodpovedá za jeho stratu alebo prípadné zneužitie. Zároveň sa odovzdaním preukazu tretej osobe môže poistencovi skomplikovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Pri zmene zdravotnej poisťovne je poistenec povinný do 8 dní vrátiť preukaz poistenca poisťovni, ktorá mu preukaz vydala.

Kedy potrebujete Európsky preukaz zdravotného poistenia?

Ak odchádzate do členského štátu EÚ, napríklad na dovolenku, služobnú cestu alebo študijný pobyt, máte právo požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o vystavenie tzv. európskeho zdravotného preukazu. Európsky zdravotný preukaz sa tak pre vás stane zárukou, že vám bude poskytnútá potrebná zdravotná starostlivosť aj v inom štáte EÚ. Potvrdzuje váš nárok na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a zároveň je aj dôkazom že v krajine odkiaľ pochádzate, ste fyzicky poistený.

Ak počas Vášho dlhodobého pobytu v zahraničí ochoriete, európsky preukaz vám bude garantovať rovnaké právo na zdravotnú starostlivosť akú majú zabezpečenú obyvatelia krajiny v ktorej sa budete nachádzať. Môže sa samozrejme stať, že si svoj preukaz zabudnete alebo ho počas ošetrenia nebudete mať pri sebe. V nutných prípadoch môže vaša zdravotná poisťovňa kópiu preukazu odfaxovať alebo poslať emailom.

Poplatok za vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia sa ustanovuje vo výške 0 €.

Niečo o zdravotnom pripoistení