Rehabilitácia

Rehabilitácia sú vlastne všetky metódy, snažiace sa o znovuzavedenie (obnovenie, oživenie, regeneráciu) pôvodného stavu pacienta, pomocou rôznych metód a techník. Komplexná rehabilitácia je vzájomne previazaný, koordinovaný a cielený proces.

Charakteristika:

Ide o metódy, snažiace sa o znovuzavedenie (obnovenie, oživenie, regeneráciu) pôvodného stavu pacienta, pomocou rôznych metód a techník.

Princíp:

Komplexná (ucelená) rehabilitácia je vzájomne previazaný, koordinovaný a cielený proces, ktorého náplňou je čo najviac minimalizovať priame i nepriame dôsledky trvalého alebo dlhodobého zdravotného postihnutia jedinca.

Rozdelenie rehabilitácie:

 • liečebná rehabilitácia
 • sociálna rehabilitácia
 • pedagogická rehabilitácia
 • pracovná rehabilitácia

Liečebná rehabilitácia – súbor včasných diagnostických, terapeutických a organizačných opatrení, smerujúcich k optimálnej funkčnej zdatnosti a vytvoreniu podmienok pre jej dosiahnutie.

Patrí sem:

 • fyzioterapia (ide o liečbu smerujúcu k udržaniu, podpore a obnove maximálnej funkčnej zdatnosti alebo spomalenie postupu u osoby s vrodenou chybou, chorobou, úrazom, s cieľom vrátiť stratené schopnosti alebo funkcie organizmu ako celku).
 • Metódy liečby:
 • kinezioterapeutické (mäkké a mobilizačné techniky)
 • metodiky a programy ovplyvňujúce riadiace mechanizmy pohybu na všetkých úrovniach (senzomotorická stimulácia, hipoterapia, Vojtova metóda, Pilates, a i.)
 • mechanické podnety (klasická masáž, reflexná terapia, reflexná masáž, lymfodrenáž)
 • termické, tlakové a vztlakové sily, hydroterapie
 • fototerapia
 • elektro a magnetoterapia
 • účinky prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok
 • ergoterapia (liečba prácou, udržujúca pacientovu fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu)
 • psychológia
 • logopédia

Sociálna rehabilitácia - proces, kde osoba s dlhodobým, či trvalým zdravotným postihnutím absolvuje nácvik potrebných zručností, smerujúcich k dosiahnutiu samostatnosti a sebestačnosti, s ohľadom na zdravotné postihnutie.

Pedagogická rehabilitácia – súhrn špecifických pedagogických činností zameraných na rozvoj osobnosti, podporu vzdelávania detí a ľudí so zdravotným postihnutím.

Pracovná rehabilitácia – umožňuje nácvik pracovných návykov a zručností, potrebných na získanie vhodného pracovného miesta alebo udržanie si pôvodného zamestnania u klientov so zdravotným postihnutím.

Cieľ rehabilitácie – aktivizovať vnútorné schopnosti pacienta na prekonanie osobnostných a sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia.

Indikácie rehabilitácie:

Poranenia a operácie centrálneho a periférneho nervového systému s poruchami pohyblivosti

 • amputácie končatín
 • polytraumy s výrazným pohybovým deficitom
 • operácie a poranenia chrbtice, miechy a miechových obalov a diskov, s poruchou motoriky
 • náhle cievne mozgové príhody
 • neurologické a ortopedické diagnózy
 • neurotické, adaptačné a psychosomatické poruchy
 • toxikománia
 • autizmus
 • hyperaktivita
 • mentálna retardácia
 • ľahká mozgová dysfunkcia
 • špecifické poruchy učenia
 • postihnutie zraku, sluchu
 • detská mozgová obrna (DMO)
 • skleróza multiplex
 • poruchy koordinácie
 • poruchy reči
 • stavy po zápaloch a traumách

Kontraindikácie rehabilitácie:

V závislosti od diagnózy a spôsobu zvolenej rehabilitácie sú rôzne. Napr. čerstvé kožné infekcie a defekty kože, horúčka, TBC ložiská, fajčenie pri vyznačených diagnózach, závislosť od alkoholu a návykových látok, kardiostimulátor, krvácavé stavy, všetky pliesňové ochorenia, nádorové ochorenia, juvenilný diabetes, gravidita, alergia, hlboká žilová trombóza...


Literatúra ----------

Rehabilitácia z r. 2011 (číslo 1 a 2)