Partneri
ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk Klik-Klinik - online doktori
Internet.sk
Internet.sk ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk

Podunejské Biskupice chcú zrekonštruovať zdravotné stredisko

BRATISLAVA 12. mája (ZDRAVIE.sk z WEBNOVIN) - Bratislavské Podunajské Biskupice plánujú počas leta zrekonštruovať zdravotného strediska na Učiteľskej ulici. Miestny úrad preto vyhlásil verejnú súťaž na zhotoviteľa stavebných prác, pričom predpokladaná hodnota zákazky by mala byť do 330-tisíc € bez DPH. Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu ...

BRATISLAVA 12. mája (ZDRAVIE.sk z WEBNOVIN) - Bratislavské Podunajské Biskupice plánujú počas leta zrekonštruovať zdravotného strediska na Učiteľskej ulici. Miestny úrad preto vyhlásil verejnú súťaž na zhotoviteľa stavebných prác, pričom predpokladaná hodnota zákazky by mala byť do 330-tisíc € bez DPH. Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu obstarávateľa, teda mestskej časti. Počíta sa s prestavbou strechy na sedlovú, zateplením obvodových stien budovy, tiež by sa mali vymeniť okná, kompletne vymeniť elektroinštalácia a sanita. Vstup do strediska by mal byť bezbariérový. Vybudovať by sa mal aj prístrešok pre kontajnery na odpad a päť nových parkovacích miest. Záujemcovia môžu predkladať svoje ponuky do 8. júna do 10:00 do podateľne miestneho úradu na adresu: Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice, 825 61 Bratislava, Trojičné nám. č. 11. Ponuky musia byť v zalepenej obálke označenej spätnou adresou uchádzača, adresou obstarávateľa a heslom: "ZS Učiteľská - NEOTVÁRAŤ - Súťaž". Bližšie informácie možno získať aj u kontaktnej osoby vo veciach verejného obstarávania Dariny Jankovskej z miestneho úradu v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00, na telefónnom čísle 02/ 40 20 92 09, faxom 02/ 45 24 82 64 alebo na e-mailovej adrese darina-jankovska@mupb.sk. Súťažné podklady si možno vyžiadať písomne aj osobne najneskôr do 1. júna v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00, uchádzač pritom musí uhradiť požadovanú sumu za dokumenty. Ponuky možno predkladať do 8. júna, otváranie obálok sa uskutoční v rovnaký deň o 13:00 v zasadačke miestneho úradu. Doklady uchádzača musia byť v ponuke predložené v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčené kópie nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. V doklade musí byť ako predmet podnikania (činnosti) uchádzača uvedené: vykonávanie bytových a občianskych stavieb. Uchádzač sa preukáže vyjadrením banky, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace, že nebol v nepovolenom debete a jeho bankový účet nebol predmetom exekúcie. Výpis z účtu nenahrádza vyjadrenie banky. Záujemca musí predložiť aj čestné vyhlásenie o tom, že v iných bankách nemá ku dňu predloženia ponuky vedené účty a záväzky. V prípade, ak je uchádzačom skupina podnikateľov, splnenie tohto bodu sa preukazuje za každého člena skupiny. Záujemca v ponuke predloží aj doklady o technickej a odbornej spôsobilosti. Technickú spôsobilosť preukáže zoznamom minimálne troch stavebných prác pri novostavbách či rekonštrukcii objektov uskutočnených v predchádzajúcich piatich rokoch, ktorých zmluvná cena jednotlivo je minimálne 100 000 € bez DPH, a minimálne jednej stavby, ktorej zmluvná cena je viac ako 250 000 € bez DPH. V každom potvrdení o uspokojivom vykonaní stavebných prác musí byť uvedené obchodné meno, sídlo objednávateľa, obchodné meno, sídlo a IČO zhotoviteľa, názov zákazky, miesto vykonávania prác, zmluvná cena bez DPH v korunách, termín začatia a ukončenia prác, zhodnotenie uskutočnených prác objednávateľom, kontaktná osoba, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v potvrdení, miesto a dátum vyhotovenia potvrdenia, pečiatka a podpis objednávateľa. Uchádzač predloží aj údaje o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky či údaje o strojovom a technickom vybavení na uskutočnenie stavebných prác predmetnej zákazky. Uchádzač predloží aj fotokópiu osvedčenia s originálom odtlačku pečiatky a podpisu odborne spôsobilej osoby na výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby, písomné čestné vyhlásenie osoby odborne spôsobilej na výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby, že bude uchádzačovi k dispozícii počas celého trvania zmluvy. Objednávateľ požaduje od výhercu verejnej súťaže záruku minimálne 60 mesiacov od prevzatia stavebných prác. Informácie zverejnila mestská časť Podunajské Biskupice na svojej oficiálnej internetovej stránke. SITA

Klik-Klinik

Máte zdravotný problém?

Konzultujte ho so skutočnými odborníkmi

1. internetová klinika Klik-Klinik

Chcem konzultovať